Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 8 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.190.2024.2.RS

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za straty w uprawach rolnych spowodowane pracami naprawczo/remontowymi na gruntach rolnych.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 23 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych otrzymania odszkodowania za straty w uprawach. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 4 kwietnia 2024 r. (data wpływu 5 kwietnia 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pani właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni (...) ha oraz podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników od 23 listopada 1997 r. Opłaca Pani podatek rolny, nie jest podatnikiem podatku VAT. Nie osiąga Pani przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Prowadzi Pani wyłącznie działalność rolniczą, w zakres której wchodzi chów bydła oraz produkcja roślinna, w tym: zboża, rzepak, kukurydza.

Wiosną 2022 r. zgłosiła się do Pani firma X., która poinformowała Panią, iż zamierza prowadzić prace związane z (...). W związku z realizacją tych prac na czas wykonywania robót zachodziła konieczność zajęcia przez wykonawcę części Pani działki rolnej, aby umożliwić dojazd sprzętu budowlanego do (...) oraz przeprowadzenie prac naprawczych/remontowych.

Wyraziła Pani zgodę na przeprowadzenie wyżej opisanych robót na części gruntu, na której od 1997 r. prowadzi Pani działalność rolniczą. W związku z zawartym porozumieniem firma, wiosną 2023 r., wypłaciła Pani odszkodowanie w wysokości (...) zł, które obejmowało rekompensatę za wszelkie straty w mieniu i poniesione szkody w uprawach rolnych.

Odszkodowanie w szczególności dotyczyło gruntu przygotowanego pod uprawę, który był zaorany, wzbogacony nawozem i obsiany zbożem. W konsekwencji prac budowlanych, konieczne było ponowne przygotowanie i obsianie gruntu. Prace budowlane przyczyniły się do szkód, uzyskania niższych plonów i przychodów.

W 2024 r. otrzymała Pani od firmy PIT-11 z informacją o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z tego, że powinna Pani kwotę odszkodowania ((...) zł) uwzględnić w PIT-37 za 2023 r. i zapłacić od tej kwoty podatek dochodowy.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Otrzymane odszkodowanie dotyczyło wyłącznie rekompensaty za szkody wyrządzone na gruncie rolnym przygotowanym pod uprawę, który przed szkodą był zaorany, wzbogacony nawozem i obsiany zbożem. Pisząc o stratach w mieniu, miała Pani na myśli mienie jako znaczenie ogólne własności – w tym wypadku grunty rolne oraz szkody poczynione w uprawach na tych gruntach. Prowadzi Pani wyłącznie działalność rolniczą, a powstała szkoda jest ściśle związana z prowadzoną przez Panią działalnością rolniczą czyli m.in. produkcją roślinną: zboża, rzepaku i kukurydzy.

Pytanie

Czy wypłacone odszkodowanie stanowi dochód z gospodarstwa rolnego i jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie, otrzymane odszkodowanie, pokrywające szkody w uprawach rolnych, jest przychodem z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym nie podlega opodatkowaniu PIT (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), gdyż kwota odszkodowania stanowi substytut przychodu, jaki wnioskodawca osiągnąłby, gdyby szkody nie zostały wyrządzone.

Działalność, jako polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli jest działalnością rolniczą, z której przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Jednakże, jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy:

Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)miesiąc - w przypadku roślin,

2)16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3)6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4)2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

licząc od dnia nabycia.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność rolniczą w zakres której wchodzi chów bydła oraz produkcja roślinna, w tym: zboża, rzepak, kukurydza. Na podstawie zawartego porozumienia otrzymała Pani od firmyXw 2023 r. odszkodowanie, które dotyczyło rekompensaty za szkody wyrządzone na gruncie rolnym przygotowanym pod uprawę, który przed szkodą był zaorany, wzbogacony nawozem i obsiany zbożem. Prowadzi Pani wyłącznie działalność rolniczą, a powstała szkoda jest ściśle związana z prowadzoną przez Panią działalnością rolniczą czyli m.in. produkcją roślinną: zboża, rzepaku i kukurydzy.

Mając powyższe na względzie, przychód uzyskany z ww. odszkodowania rekompensował szkody w uprawach rolnych. Odszkodowanie dotyczyło gruntu przygotowanego pod uprawę, który był zaorany, wzbogacony nawozem i obsiany zbożem. Straty (szkody) dotyczą ściśle Pani działalności rolniczej, dlatego też odszkodowanie jest wynikiem tej działalności. Działalność rolnicza jest więc źródłem powstania przychodu po Pani stronie z tytułu odszkodowania. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane przychody są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają wykazaniu w deklaracji rocznej PIT-37.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00