Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Monitor Polski rok 2022 poz. 22
Wersja archiwalna od 2022-01-13 do 2024-07-07
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Monitor Polski rok 2022 poz. 22
Wersja archiwalna od 2022-01-13 do 2024-07-07
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

UCHWAŁA NR 102
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 662)

t.j. z dnia 13 stycznia 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 22)

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:


loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. Określa się:

1) zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zwanego dalej „wsparciem”;

2) zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. 1. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, zwanych dalej „środkami”, kierowane dla:

1) gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5 000 000 tys. zł,

1a) gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, które wynosi 250 000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki, o których mowa w pkt 3,

2) powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1 000 000 tys. zł,

3) jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „jednostkami”, które wynosi 6 000 000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki, o których mowa w pkt 1, 2 i 5,

4) (uchylony),

5) gmin, opisanych w wykazie gmin objętych wsparciem, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, w kwocie całkowitej 1 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi

- zwane dalej „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

1a. Wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 5 000 tys. zł.

1b. Maksymalna łączna wartość kosztorysowa wszystkich inwestycji na terenie gminy, finansowanych lub dofinansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, nie może być wyższa niż 5 000 tys. zł.

2. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie może być niższa niż 400 tys. zł.

3. Wsparcie ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dla 1 gminy wynosi:

1) 40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, średniorocznie w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł, lub

2) 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:

a) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), lub

b) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

4. W przypadku gdy z wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wynika przekroczenie kwoty całkowitej 1 000 000 tys. zł, wsparcie to ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w sposób zapewniający nieprzekroczenie tej kwoty.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. 1. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.

2. Wsparcie nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków.

3. Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.

4. W przypadku inwestycji, do których zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej, wsparcie może być przeznaczone na wkład własny, jeżeli:

1) nie została jeszcze podpisana umowa na realizację projektu oraz

2) nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy publicznej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3a. Wsparcie ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności:

1) budowy, rozbudowy lub przebudowy:

a) kanalizacji sanitarnej lub lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków,

b) wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,

c) dróg wewnątrz miejscowości lub dojazdów do miejscowości,

d) chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,

e) obiektów użyteczności publicznej w centrach miejscowości umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (w tym placów zabaw, siłowni zewnętrznych, utwardzonych miejsc do festynów, wiat, terenów zieleni),

f) obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

g) świetlic, obiektów bibliotecznych,

h) oświetlenia wewnątrz miejscowości (lampy uliczne, latarnie),

i) remiz strażackich;

2) modernizacji składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym budynków, ogrodzeń, termomodernizacji budynków;

3) prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3b. Wsparcie ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi, w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:

1) szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;

2) placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;

3) parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;

4) skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;

5) infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia lub rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. Maksymalną kwotę wsparcia dla danej gminy w ramach środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5. Maksymalną kwotę wsparcia dla danego powiatu w ramach środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 5, jest udzielane na wniosek jednostki, zwany dalej „wnioskiem”, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do:

1) Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody - w przypadku wsparcia, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) właściwego wojewody - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, 3 i 5.

1a. Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, składa gmina zgodnie z ust. 1, po uprzednim uzyskaniu opinii kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

1b. Gmina może złożyć nie więcej niż 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a.

1c. Jednostka może złożyć nie więcej niż 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

1d. Gmina może złożyć wyłącznie 1 wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

2. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w:

1) § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik nr 3 do uchwały;

1a) § 2 ust. 1 pkt 1a, określa załącznik nr 3a do uchwały;

2) § 2 ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 4 do uchwały;

3) § 2 ust. 1 pkt 5, określa załącznik nr 8 do uchwały.

2a. Wojewoda dokonuje oceny złożonych wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, oraz przekazuje Prezesowi Rady Ministrów rekomendowane wnioski w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

2b. Dokonując oceny złożonych wniosków, wojewoda bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w § 10.

3. Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, składa się w terminie od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r.

4. Wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, w wysokości nie wyższej niż suma kwot przypadających na poszczególnych wnioskodawców, określonych odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do uchwały, w podziale na poszczególne jednostki, zwaną dalej „informacją”, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, do Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

5. Wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, opiniuje kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na wniosek gminy, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

6. Opinia zawiera co najmniej:

1) informację potwierdzającą zlokalizowanie danej inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;

2) informację potwierdzającą spełnienie przez inwestycję wymogów formalnych określonych w § 2 ust. 1a i 1b.

7. (uchylony).

8. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6a. 1. Wnioski o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, można składać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 26).

2. Wojewoda dokonuje oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, pod względem formalno-rachunkowym i przekazuje Prezesowi Rady Ministrów te wnioski.

3. Prezes Rady Ministrów, na podstawie otrzymanych od wojewody wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania, składa dyspozycję wypłaty tych środków.

4. Do przyznania i wypłaty wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, nie stosuje się przepisów § 6 ust. 2a-6.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7. Prezes Rady Ministrów, na podstawie otrzymanej od wojewody informacji, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8. Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwanej dalej „Komisją”, składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji Komisji.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9. 1. W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, Prezes Rady Ministrów powołuje komisję. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

1a. W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Komisji, o której mowa w ust. 1, jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcom.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10. Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę:

1) realizację zasady zrównoważonego rozwoju;

2) kompleksowość planowanych inwestycji;

3) ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;

4) koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;

5) liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;

6) relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;

7) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;

8) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10a. Prezes Rady Ministrów ogłasza termin naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, i zamieszcza informację o tym terminie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ten organ na co najmniej 30 dni przed dniem upływu tego terminu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11. 1. Prezes Rady Ministrów ogłasza termin naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, i zamieszcza informację o tym terminie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ten organ na co najmniej 14 dni przed upływem tego terminu.

2. Prezes Rady Ministrów w 2020 r. ogłasza co najmniej dwa terminy naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 12. 1. Wskazany przez Prezesa Rady Ministrów dysponent lub minister kierujący określonym działem administracji rządowej przekazuje środki na rachunki bankowe wojewodów.

2. Środki jednostkom przekazuje wojewoda.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 13. Jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do właściwego wojewody, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, roczne informacje o wykorzystaniu środków, według stanu na koniec roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu środków, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków. Wzór informacji o wykorzystaniu środków określa załącznik nr 5 do uchwały.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 14. Wojewoda przekazuje za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu środków, zbiorczą informację o wykorzystaniu przez jednostki środków do ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 15. Inwestycje finansowane lub dofinansowane ze środków są oznaczone logo z nazwą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wzór oraz zasady umieszczania określa załącznik nr 6 do uchwały.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 15a. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Załączniki do uchwały nr 102 Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1

MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA DLA GMIN ORAZ MIAST NA PRAWACH POWIATU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 2

MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA DLA POWIATÓW BEZ MIAST NA PRAWACH POWIATU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 3

WNIOSEK O UZYSKANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA GMIN I POWIATÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 3a

WNIOSEK O UZYSKANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA GMIN Z PRZEZNACZENIEM NA INWESTYCJE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH, W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ROLNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 4

WNIOSEK O UZYSKANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 5

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO KOŃCA ................................ ROKU / INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SKŁADANA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 6

WZÓR I ZASADY UMIESZCZANIA LOGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 7

WYKAZ GMIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 W UST. 1 PKT 5 UCHWAŁY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Nowy fragment
ZAMKNIJ close

Alerty

Załącznik nr 8

WNIOSEK O UZYSKANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA GMIN OPISANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 7 DO UCHWAŁY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00