Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. II OSK 406/14

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Stahl (spr.) Sędzia del. WSA Mirosława Pindelska Protokolant asystent sędziego Justyna Żurawska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Gminy P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Op 316/13 w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy P. z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 7 listopada 2013 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy P. z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...] w przedmiocie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym, w punkcie 1) stwierdził nieważność § 1 ust. 2 i § 3 zaskarżonej uchwały, w punkcie 2) określił, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części, w której stwierdzono jej nieważność.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zaskarżając powyższą uchwałę Wojewoda Opolski powołał się na przepis art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zwanej dalej u.s.g. i wniósł o stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 i § 3 tej uchwały, z powodu istotnego naruszenia prawa. Organ nadzoru wskazał, że w § 1 ust. 1 tej uchwały Rada Gminy P. uchwaliła, iż radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta za udział w sesjach Rady i w posiedzeniach komisji w wysokości 195 zł, natomiast w ust. 2 tego paragrafu przyznano dietę miesięczną Przewodniczącemu Rady Gminy P. w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00