Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2016 r., sygn. I OSK 3087/14

Nie można mylić faktów z ich oceną prawną. Fakty to zdarzenia, sytuacje, zjawiska, zaś ich ocena to proces stosowania prawa, subsumpcja stanu faktycznego.

Nie można mylić faktów z ich oceną prawną. Fakty to zdarzenia, sytuacje, zjawiska, zaś ich ocena to proces stosowania prawa, subsumpcja stanu faktycznego.

Teza od Redakcji

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek Sędzia del. NSA Roman Ciąglewicz (spr.) Protokolant st. inspektor sądowy Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r. sygn. akt VIII SA/Wa 502/14 w sprawie ze skargi Rady [...] w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 502/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi Rady [...] w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] marca 2014 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:

1) uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...],

2) stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku,

3) zasądził od Ministra Finansów na rzecz skarżącej Rady [...] w W. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wyrok wydany został w następujących okolicznościach sprawy.

Wnioskiem z dnia 12 stycznia 2014 r. skarżąca zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: wynagrodzeń zasadniczych brutto oraz mnożników kwoty bazowej Dyrektora, Wicedyrektorów, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych w Izbie Skarbowej w Poznaniu (w układzie: nazwa stanowiska, kwota, nazwa komórki)).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...], odmówił wnioskującej udostępnienia informacji w powyższym zakresie. Powołał się na przepisy art. 16 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Stwierdził, że informacja publiczna podlega udostępnieniu w takim zakresie, w jakim jest to związane z działalnością publiczną i jednocześnie nie zagraża ujawnieniem chronionych prawnie danych osobowych. Żądane przez wnioskującą informacje należą do sfery dóbr osobistych podlegających ochronie, a ich ujawnienie naruszałoby przepisy art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo, w opinii Dyrektora, żądane przez skarżącą informacje, zaliczane są do danych osobowych, chronionych regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Udostępnienie zatem niniejszych informacji możliwe jest dopiero po uzyskaniu zgody osoby, której wniosek dotyczy. Organ odnotował, że także przepisy ustawy z dnia [...] marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) zawierają wyłączenie ich stosowania w zakresie ujawniania wynagrodzeń w stosunku do osób kierujących organami administracji publicznej. Wynagrodzenia osób wymienionych w cyt. ustawie co do zasady są jawne i obowiązujące przepisy wymagają aby były publikowane w rocznych raportach. Powyższe nie dotyczy wynagrodzeń wicedyrektorów izb skarbowych. Dodatkowo, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.), informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych, których częścią są m.in. informacje o wynagrodzeniu, składanych przez osoby pełniące funkcje na stanowisku dyrektora, wicedyrektora, jak również przez członków korpusu służby cywilnej, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, mogą być udostępniane tylko i wyłącznie ustawowo upoważnionym do tego organom.

Podsumowując, Dyrektor stwierdził, że nie widzi podstaw do przyznania prymatu informacji publicznej ponad ochronę dóbr osobistych, w przypadku, gdy obydwie te wartości chronione są w równej mierze przez Konstytucję RP.

W odwołaniu skarżąca zarzuciła naruszenie następujących przepisów:

1) art. 7, art. 61 ust. 1 i ust. 2, art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 6, art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 1 w związku z art. 107 § 3 in fine K.p.a. oraz art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a.,

3) art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 3 i pkt 5, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 1 u.d.i.p.,

4) art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o finansach publicznych.

Decyzją ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00