Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 28 września 2017 r., sygn. II GSK 3447/15

Uchybieniem, niepozostającym bez wpływu na rezultat kontroli kasacyjnej zaskarżonego orzeczenia, jest uzasadnienie, w którym ocena o zgodności/niezgodności z prawem działania organu administracyjnego formułowana jest bez (gruntownego) odniesienia się do okoliczności konkretnego stanu faktycznego

Uchybieniem, niepozostającym bez wpływu na rezultat kontroli kasacyjnej zaskarżonego orzeczenia, jest uzasadnienie, w którym ocena o zgodności/niezgodności z prawem działania organu administracyjnego formułowana jest bez (gruntownego) odniesienia się do okoliczności konkretnego stanu faktycznego sprawy, w tego rodzaju sytuacji nie jest możliwe zrekonstruowanie przebiegu operacji logicznej, rezultatem której jest przyjęcie konkretnego kierunku interpretacji i zastosowania konkretnych przepisów prawa w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego sprawy.

Teza od Redakcji

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia NSA Joanna Sieńczyło - Chlabicz Sędzia NSA Mirosław Trzecki (spr.) Protokolant Patrycja Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 137/15 w sprawie ze skargi A. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oraz odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie na rzecz A. C. 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 29 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 137/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę A. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z [...] listopada 2014 r. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oraz odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

Prezydent Miasta Szczecin, występując w roli wierzyciela i organu egzekucyjnego, po uprzednim doręczeniu upomnienia z dnia [...] listopada 2013 r., wystawił wobec A. C. (dalej skarżąca) tytuł wykonawczy z [...] maja 2014 r. obejmujący należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pojazdu marki A. nr rej. [...] w dniu [...] czerwca 2013 r. w kwocie 20 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł. Jako podstawę prawną egzekwowanej należności wierzyciel wskazał ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.; dalej u.d.p.) oraz uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XV/411/07 z dnia 19 listopada 2007 r., Nr XVI/438/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz Nr XX/564/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. Odpis tytułu wykonawczego został doręczony skarżącej [...] lipca 2014 r.

Pismem z [...] lipca 2014 r. skarżąca zgłosiła zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego podnosząc zarzuty: nieistnienia obowiązku oraz niedopuszczalności egzekucji administracyjnej oraz wniosła o uchylenie wykonalności tytułu wykonawczego lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Strona zwracając uwagę na sposób oznakowania stosowany w Strefie Płatnego Parkowania (SPP), na drogach publicznych m. Szczecin, podniosła, że ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00