Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą faksu

Uchwała SN z dnia 2 października 2002 r. sygn. III PZP 17/02

Przewodniczący SSN Józef lwulski

Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2002 r. sprawy z powództwa Joanny B.-R. przeciwko „M. & C.” Spółce z o.o. w W. o odszkodowanie, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2002 r. [...]

Czy doręczenie pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę za pomocą faksu jest prawnie skuteczne, oraz od jakiej daty należy liczyć termin do wniesienia odwołania o którym mowa w art. 264 § 1 kp w sytuacji gdy oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę wysłano pracownikowi za pomocą faksu, a następnie oryginał wysłano listem poleconym,

- czy od daty odbioru faksu,

- czy też od daty odbioru listu poleconego ?

podjął uchwałę:

Doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 § 1 KP, ale stanowi naruszenie art. 30 § 3 KP.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi na podstawie art. 390 § 1 KPC przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, które powstało przy rozpoznawaniu sprawy Joanny R.-B. przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „M.” Polska” w W. o przywrócenie do pracy. Zagadnienie to zostało sformułowane w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2002 r., a jego sens sprowadza się do tego, czy jest skuteczne oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę złożone pracownikowi za pomocą faksu.

Sąd Okręgowy przedstawił następujący stan faktyczny sprawy:

W dniu 30 października 2000 r. powódka otrzymała za pomocą faksu oświadczenie strony pozwanej o wypowiedzeniu umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 listopada 2000 r. Nie korzystała wówczas ze zwolnienia lekarskiego. Ponadto w dniu 31 października 2000 r. strona pozwana przesłała powódce listem poleconym oryginał pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę pod adres domowy. W dniu 3 listopada 2000 r. listonosz nie zastał powódki pod wskazanym adresem, wobec czego pozostawił przesyłkę na poczcie, sporządzając o tym informację dla powódki (awizo). W dniu 20 listopada 2000 r. powódka odebrała z poczty pismo strony pozwanej o wypowiedzeniu umowy o pracę. Korzystała w tym czasie ze zwolnienia lekarskiego, które rozpoczęło się w dniu 8 listopada 2000 r. W dniu 24 listopada 2000 r. powódka złożyła pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Łodzi wyrokiem z dnia 13 listopada 2001 r. oddalił powództwo. Uznał, że doręczenie powódce za pomocą faksu pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę było skuteczne. Wobec tego termin siedmiodniowy do wystąpienia z pozwem upływał z dniem 6 listopada 2000 r. Tymczasem powódka złożyła pozew dopiero w dniu 24 listopada 2000 r., czyli z przekroczeniem terminu ustalonego w art. 264 § 1 KP. Fakt ten uzasadniał więc oddalenie powództwa, tym bardziej że powódka nie powołała się na takie okoliczności, które nie pozwoliły jej wystąpić z pozwem w przepisanym przez prawo terminie.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00