Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok SN z dnia 6 października 2004 r. sygn. I PK 694/03

Pracownikowi samorządowemu nie przysługuje odprawa emerytalna, jeżeli wiek emerytalny osiągnął po rozwiązaniu stosunku pracy, choćby w czasie pobierania zasiłku chorobowego.

Przewodniczący SSN Józef Iwulski (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Herbert Szurgacz

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2004 r. sprawy z powództwa Antoniego P. przeciwko Urzędowi Gminy w P. o odprawę emerytalną, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 września 2003 r. [...]

zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 26 czerwca 2003 r. [...], nie obciążając powoda kosztami postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód Antoni P. domagał się zasądzenia od pozwanego Urzędu Gminy w P. kwoty 35.190 zł tytułem odprawy emerytalnej. Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2003 r., [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi oddalił powództwo. Sąd Okręgowy ustalił, że powód był zatrudniony od dnia 30 czerwca 1999 r. do dnia 19 listopada 2002 r. na podstawie stosunku pracy z wyboru na stanowisku wójta gminy. W dniu 10 listopada 2002 r. w wyniku wyborów bezpośrednich wyłoniony został nowy wójt gminy, który formalnie objął swe obowiązki w dniu 19 listopada 2002 r. z chwilą złożenia ślubowania. Od dnia wyborów do dnia ślubowania nowego wójta, powód pełnił nadal funkcję wójta. W okresie od dnia 18 listopada 2002 r. do dnia 5 marca 2003 r. powód z powodu choroby był nieprzerwanie niezdolny do pracy. Po ustaniu stosunku pracy, pobierał zasiłek chorobowy. W dniu 5 marca 2003 r. powód ukończył 65 lat. Decyzją z dnia 4 marca 2003 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Ł. przyznał powodowi prawo do emerytury od dnia 5 marca 2003 r., tj. od daty zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego. Powód posiada 39-letni staż pracy, przy czym 36 lat przepracował w administracji państwowej i samorządowej. Nie otrzymał dotychczas odprawy rentowej ani emerytalnej. Jego średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5.879,68 zł.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00