Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Postanowienie SN z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. III PK 83/18

Przesłanką decydującą o objęciu pracownika ochroną jest nieobecność w przedsiębiorstwie, a nie sama choroba powodująca niezdolność do pracy. Pracownik wykonujący swoje obowiązki nie korzysta ze szczególnej stabilizacji zatrudnienia, nawet jeśli posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę.

Teza od Redakcji

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Bohdan Bieniek

w sprawie z powództwa W. G. przeciwko [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w S. o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 27 lutego 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G. z dnia 18 grudnia 2017 r., sygn. akt VI Pa [...],

1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,

2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w G. wyrokiem z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w S. z dnia 26 czerwca 2017 r. w ten sposób, że oddalił powództwo W. G. o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia mu umowy o pracę przez pozwaną [...] Spółdzielnię Mieszkaniową w S..

Sąd Rejonowy ustalił, że W. G. został zatrudniony w [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w S. w dniu 26 marca 2001 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, na stanowisku Prezesa Zarządu. Do jego obowiązków należał między innymi, nadzór nad działalnością inwestycyjną pozwanej, przygotowanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wykonawczej, przygotowanie rocznych sprawozdań i bilansów. Zakres obowiązków powoda, Statut pozwanej [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w S. ani Regulamin Zarządu pozwanej, nie nakładały na niego obowiązku udziału w Walnym Zgromadzeniu. W okresie od dnia 28 lutego 2017 r. do dnia 17 kwietnia 2017 r. powód był niezdolny do pracy z powodu choroby. W dniu 2 marca 2017 r. w godzinach popołudniowych zostało zwołane Walne Zgromadzenie [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w S.. Przedmiotem jego obrad miało być odwołanie powoda z funkcji Prezesa Zarządu. Powód przyszedł na posiedzenie. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odwołaniu powoda z funkcji Prezesa Zarządu, a następnie Rada Nadzorcza wręczyła powodowi oświadczenie o wypowiedzeniu mu umowy o pracę. Jako przyczynę wskazała odwołanie powoda ze stanowiska Prezesa Zarządu.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00