Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 marca 2019 r., sygn. KIO 294/19

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 p.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do jej rozwiązania.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 p.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do jej rozwiązania.

Teza od Redakcji

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Monika Szymanowska

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2019 r. przez wykonawcę Althea Polska Sp. z o.o. w Mikołowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy udziale wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

oddala odwołanie,

kosztami postępowania odwoławczego w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie:osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) obciąża wykonawcę Althea PolskaSp. z o.o. w Mikołowie i:

2.1 zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Althea Polska Sp. z o.o. w Mikołowie tytułem wpisu od odwołania,

2.2 zasądza od wykonawcy Althea Polska Sp. z o.o. w Mikołowie na rzecz wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w Warszawie kwotę w wysokości 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesionych jako wynagrodzenie pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Uzasadnienie

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, 85 - 094 Bydgoszcz - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów technicznych, napraw, umów serwisowych, legalizacji, kalibracji, wzorcowań oraz testów specjalistycznych", podzielone na części, o numerze nadanym przez zamawiającego NZL.2018.271.42, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 października 2018 r. pod numerem 2018/S 199 -451490, zwane dalej jako "postępowanie".

Izba ustaliła, że postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej jako "p.z.p."

W dniu 8 lutego 2019 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, w części 135 postępowania. Od tej czynności zamawiającego, w dniu 18 lutego 2019 r., odwołanie wniósł wykonawca Althea Polska Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Bielska 49, 43-190 Mikołów, zwany dalej jako "odwołujący".

W odwołaniu postawiono zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia (pisownia oryginalna):

1. art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy GE pomimo zmodyfikowania przez niego Formularza Cenowego polegającego na usunięciu rubryk, w których należało określić wartość obsługi serwisowej dla każdego z urządzeń medycznych z osobna, podczas gdy w udostępnionym wykonawcom Formularzu Cenowym Zamawiający wymagał podania tych danych, a ponadto mają one istotny wpływ na ustalenie zakresu wpływu ewentualnych nieprawidłowości w obsłudze serwisowej poszczególnych urządzeń medycznych na realizację całości Umowy, przez co zaburzają równowagę kontraktową na rzecz Wykonawcy GE a także skutkują niezasadną korzyścią dla tego wykonawcy w porównaniu do wykonawców, którzy wypełnili formularz ofertowy z należytą starannością,

2. art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy GE, pomimo iż zawiera ona błąd w obliczeniu ceny, bowiem Wykonawca GE podał w Formularzu Cenowym wyłącznie wartość obsługi serwisowej wszystkich urządzeń medycznych łącznie, podczas gdy Zamawiający wymagał aby wartość ta została ustalona wskutek zsumowania wartości obsługi serwisowej poszczególnych urządzeń medycznych.

Wobec powyższego odwołujący wniósł o merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą wniesionego odwołania i jego uwzględnienie w całości, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji postępowania, a także dowodów opisanych szczegółowo w treści niniejszego odwołania oraz dowodów, które zostaną powołane i przedłożone na rozprawie oraz nakazanie zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy GE w zakresie pakietu nr 135.

Wniesiono także o zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00