Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 24.03.2016, sygn. IBPP3/4512-939/15/MN, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Opodatkowania stawką 8% odpłatnego udostępniania sali, brak opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia sali do celów gminnych, prawa do odliczenia części podatku naliczonego dotyczącego zakupów inwestycyjnych w związku z budową Sali gimnastycznej

opodatkowania stawką 8% odpłatnego udostępniania sali, brak opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia sali do celów gminnych, prawa do odliczenia części podatku naliczonego dotyczącego zakupów inwestycyjnych w związku z budową Sali gimnastycznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania stawką 8% odpłatnego udostępniania sali,
 • braku opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia sali do celów gminnych,
 • prawa do odliczenia części podatku naliczonego dotyczącego zakupów inwestycyjnych dokonywanych do 31 grudnia 2015r.,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych na podstawie art. 86 ust. 10 i 13 ustawy o VAT

- jest prawidłowe,

 • w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego dotyczącego zakupów inwestycyjnych dokonywanych po 31 grudnia 2015r.

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 8% odpłatnego udostępniania sali, braku opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia sali do celów gminnych, prawa do odliczenia części podatku naliczonego dotyczącego zakupów inwestycyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych na podstawie art. 86 ust. 10 i 13 ustawy o VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 29 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (uzupełnione pismem z 10 lutego 2016 r.):

Gmina (dalej: Gmina, Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT), zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Gmina od 2013 roku realizuje inwestycję polegającą na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół (dalej: sala, obiekt sportowy). Na dzień wysyłki niniejszego wniosku o interpretację nie został wystawiony dokument OT dla przedmiotowej inwestycji. Właścicielem obiektu jest Gmina. Wartość początkowa sali przekroczy znacznie 15.000 zł.

W związku z budową sali, Gmina ponosiła szereg wydatków, m.in. koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, nadzoru, wykonania prac budowlanych oraz niezbędnych instalacji, urządzenia wnętrz (dalej: wydatki inwestycyjne). Wydatki inwestycyjne były dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Wydatki te dotyczą wytworzenia nieruchomości, w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT.

Z chwilą przystąpienia do realizacji inwestycji i w trakcie jej realizacji Gmina planowała, iż wybudowany obiekt sportowy pozostanie we władaniu Gminy. Realizując inwestycję Gmina miała również zamiar udostępniania obiektu sportowego na rzecz korzystających w dwojaki sposób, tj. jednocześnie w drodze:

 1. odpłatnego, komercyjnego wynajmu, zarówno na rzecz osób fizycznych jak i firm w celu np. organizacji sportowych gier zespołowych, zajęć fitness, pokazów, etc. (udostępnianie komercyjne), oraz
 2. udostępniania/wykorzystywania nieodpłatnego na cele stricte gminne, tj. na rzecz Zespołu Szkół, w celu realizacji zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego.

Gmina planuje określenie godzinowej stawki opłaty za wynajem oraz zasad korzystania z obiektu sportowego w postaci regulaminu dostępnego dla potencjalnych zainteresowanych w obiekcie sportowym.

Z tytułu udostępniania komercyjnego sali Gmina planuje wystawianie faktur VAT (względnie paragonów jeżeli będzie to konieczne) oraz ujmowanie otrzymanych kwot w swoich rejestrach oraz deklaracjach VAT.

Czynności związane z administrowaniem salą, tj. np. jej otwieraniem i zamykaniem, czuwaniem nad przestrzeganiem regulaminu, pobieraniem opłat, wystawianiem faktur i/lub paragonów, etc. będą wykonywane przez pracowników Gminy lub szkoły. Jednakże nawet w tym drugim przypadku czynności te będą wykonywane w imieniu i na rzecz Gminy, tj. w szczególności Gmina będzie widniała jako sprzedawca usługi wynajmu sali na wystawianych paragonach i/lub fakturach VAT, Gmina będzie wykazywała te usługi w rejestrach i deklaracjach VAT oraz będzie rozliczała z tego tytułu VAT należny.

Gmina nie będzie miała obiektywnej możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i niepodlegających podatkowi VAT.

Gmina dotychczas nie odliczała VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki inwestycyjne, bowiem nie miała pewności, czy przysługuje jej prawo do odliczenia i kwestię tę zamierzała najpierw potwierdzić w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

Budowa i udostępnianie sali będzie należeć do zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, Nr 16, poz. 95; dalej: Ustawa o samorządzie gminnym), tj. będzie służyć zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Gmina pragnie zaznaczyć, że po oddaniu obiektu sportowego do użytkowania brak będzie możliwości sztywnego wyznaczenia z góry określonych godzin/dni tygodnia, w których sala przeznaczona byłaby wyłącznie do czynności pozostających poza VAT (B) oraz odpowiednio do czynności podlegających VAT (A). W praktyce nie da się bowiem, zdaniem Gminy, takiego podziału przewidzieć. Sposób wykorzystania sali będzie natomiast samodzielnie/naturalnie regulowany poprzez zapotrzebowanie na obie formy jego wykorzystania.

Niemniej jednak Gmina wprowadzi regulamin sali, który określi zakres godzin, w których sala będzie udostępniana na cele odpłatnego wynajmu (A) tj. wykorzystania do działalności gospodarczej, oraz godzin, w jakich sala będzie udostępniana na cele stricte nieodpłatne (B).

Zgodnie z założeniami wskazanego regulaminu godziny te mogłyby się kształtować następująco:

 1. wykorzystanie sali do działalności gospodarczej (udostępnianie sali zainteresowanym najemcom): 16.00 22.00 (6 godzin) od poniedziałku do piątku, a także 8.00 18.00 (10 godzin) w soboty, co łącznie stanowi 40 godzin miesięcznie,
 2. wykorzystanie sali na cele gminne: 8.00 16.00 (8 godzin) od poniedziałku do piątku, co stanowi w sumie 40 godzin miesięcznie.

Innymi słowy, zgodnie z wprowadzonym regulaminem w godzinach oznaczonych literą A korzystanie z sali będzie możliwe wyłącznie za uiszczeniem odpłatności, a w godzinach oznaczonych literą B korzystanie z sali będzie możliwe nieodpłatnie.

Pismem z 10 lutego 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek wskazując, że usługi odpłatnego udostępniania sali gimnastycznej Gmina klasyfikuje pod numerem PKWiU 93.11.10.0 (Usługi związane z działalnością obiektów sportowych) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) obowiązującego dla celów VAT od dnia 1 stycznia 2011 r.

Udostępniając nieodpłatnie salę na rzecz Zespołu Szkół, Gmina realizuje zadania własne Gminy (jako organu prowadzącego szkołę), w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, Nr 16, poz. 95; dalej: Ustawa o samorządzie gminnym). Zdaniem Gminy nieodpłatne udostępnianie sali na rzecz Zespołu Szkół wpisuje się również w zadanie, o którym mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991, Nr. 95, poz. 425).

Gmina nadmienia, iż udostępniając nieodpłatnie salę Gmina wykonuje zadania własne, ponieważ (obok zadań zleconych) Gmina nigdy innych zadań wykonywać nie może. Gmina wykonuje te zadania w formach publicznoprawnych lub prywatnoprawnych.

Budowana sala gimnastyczna będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę zarówno do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jak i do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza (pozostającej poza zakresem VAT).

Termin oddania do użytkowania sali gimnastycznej, której dotyczy wniosek, przewidziany jest na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Gmina dokonuje zakupów związanych z inwestycją budowy sali gimnastycznej, której dotyczy wniosek od 31 października 2013 roku (data wystawienia oraz otrzymania pierwszej faktury).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy odpłatne udostępnianie sali będzie czynnością opodatkowaną VAT według stawki 8%...
 2. Czy z tytułu nieodpłatnego udostępniania ...
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00