Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów rok 2023 poz. 15
Wersja aktualna od 2023-02-16
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Ministra Finansów rok 2023 poz. 15
Wersja aktualna od 2023-02-16
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 16, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 9 do zarządzenia w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor izby przedkłada Ministrowi do akceptacji:

1) projekt regulaminu organizacyjnego urzędu;

2) wniosek wraz z uzasadnieniem o wyrażenie zgody na wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w § 1 ust. 3 i 5, § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2-5, 8 i 12, § 3 ust. 2, 5, 7, 8, 10 i 13 oraz § 5 ust. 18 pkt 2.";

2) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 2:

- uchyla się pkt 2,

- w pkt 3:

- - w lit b:

- - - uchyla się tiret pierwsze,

- - - tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- Systemu Elektronicznego Raportowania Postępu Prac (SERPP2),",

- - - dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

„- Bazy Danych Porównawczych (BDP),",

- - lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) komórki Ministerstwa właściwe do spraw ceł i do spraw orzecznictwa podatkowego w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej (EBTI-PL2);",

- w pkt 4 w lit. a dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„- Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS) we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie,",

- w pkt 5 w lit. a:

- - tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- Systemu Informowania o Niedostępnościach Komponentów SISC (SIN SISC),",

- - dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„- Systemu Informowania o Niedostępnościach Urządzeń RTG (SIN RTG),",

- w pkt 6 uchyla się lit. a,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w województwie mazowieckim Izba Administracji Skarbowej w Warszawie wspiera komórkę Ministerstwa właściwą do spraw ceł w zakresie utrzymania i rozwoju:

a) Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie,

b) Systemu Kartoteka Psa Służbowego (SIRA);",

- w pkt 9 w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- Systemu Obsługi Zwrotu Podatku VAT Podróżnym (TAX FREE2) oraz aplikacji mobilnej mTAX FREE PL zintegrowanej z tym systemem,",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) w województwie warmińsko-mazurskim Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie wspiera komórkę Ministerstwa właściwą do spraw ceł w utrzymaniu i rozwoju Systemu Awizacji Towarów i Osób (SATOS) z podsystemami SATOS/ICS2 i SATOS/AWIZACJA z modułem AWIPRO;",

- pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) w województwie zachodniopomorskim Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie wspiera komórkę Ministerstwa właściwą do spraw ceł w zakresie utrzymania i rozwoju:

a) Platformy Koordynacji i Wymiany Danych - Single Window (PKWD - SINGLE WINDOW) we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Łodzi,

b) Systemu KOMUNIKATOR i Rejestr awaryjny ERA (KOM);",

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) w województwie pomorskim Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku wspiera komórkę Ministerstwa właściwą do spraw ceł w zakresie utrzymania i rozwoju:

a) Systemu Koordynacji Kontroli - Porty 24 (SKK PORTY24),

b) Systemu Krajowe Centrum RTG (KC RTG).",

b) w § 2:

- w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Izba Administracji Skarbowej w Lublinie realizuje zadania scentralizowane w zakresie prowadzenia prac uzgodnionych z właścicielem biznesowym systemu, w celu modernizacji aplikacji systemów TORY24,i SPD EKS, Elektronicznych Instrukcji - Ograniczenia Pozataryfowe oraz programu e-ZAŁĄCZNIKI), ich przetestowania i udostępnienia użytkownikom,",

- w pkt 7 w lit. a w tiret drugim:

- - uchyla się podwójne tiret szóste,

- - dodaje się podwójne tiret dwunaste w brzmieniu:

„- - prowadzenia prac uzgodnionych z właścicielem biznesowym systemu, w celu modernizacji aplikacji systemu SIRA, jej przetestowania i udostępnienia użytkownikom,",

- w pkt 14 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą do spraw kluczowych podmiotów w zakresie informacji o schematach podatkowych,".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. Do dnia 28 lutego 2023 r. Dyrektor:

1) Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku,

2) Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,

3) Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,

4) Izby Administracji Skarbowej w Łodzi,

5) Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,

6) Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie,

7) Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,

8) Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

- przedłoży Ministrowi Finansów do zatwierdzenia projekt regulaminu organizacyjnego kierowanej przez niego izby administracji skarbowej, zgodny z zarządzeniem zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. Do dnia 15 marca 2023 r. Dyrektor:

1) Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,

2) Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

- przedłoży Ministrowi Finansów do zatwierdzenia projekt regulaminu organizacyjnego kierowanej przez niego izby administracji skarbowej, zgodny z zarządzeniem zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i piąte, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Minister Finansów wz.: S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 2015 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 177, 180, 185 i 240.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 17, 20, 33 i 42, z 2021 r. poz. 9, 33, 102, 107 i 140, Dz. Urz. Min. Fin. z 2021 r. poz. 13, z 2022 r. poz. 14, 90 i 119 oraz z 2023 r. poz. 1 i 8.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00