Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego rok 2023 poz. 5
Wersja archiwalna od 2023-02-15 do 2023-12-31
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego rok 2023 poz. 5
Wersja archiwalna od 2023-02-15 do 2023-12-31
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie wysokości stawki obowiązującej w 2023 r., wysokości kosztów nadzoru bankowego do pokrycia w 2023 r., wysokości współczynnika kompensacji obowiązującego w 2023 r. oraz sumy aktywów bilansowych wszystkich banków, które prowadziły działalność w dniu 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego (Dz. U. poz. 2486) ogłasza się, co następuje:

1. Wysokość stawki obowiązującej w 2023 r. wynosi 0,011937%.

2. Wysokość kosztów nadzoru, o których mowa w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego, zwanego dalej „rozporządzeniem", zwanych dalej „kosztami nadzoru", do pokrycia w 2023 r. wynosi 270 598 148,73 zł, przy uwzględnieniu, że:

1) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872, 1488, 1692, 2185, 2339 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180), zwanej dalej „ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym", ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2023 r., w części przypadającej na koszty nadzoru wynosi 312 817 411,07 zł, z czego kwota 27 478 176,63 zł stanowi 16,5% planowanych na 2023 r. kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 188), zwanej dalej „ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym";

2) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2022 r., w części przypadającej na koszty nadzoru wynosiła 280 959 951,35 zł, z czego kwota 25 231 001,33 zł stanowiła 16,5% planowanych na 2022 r. kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;

3) wysokość wykonanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2022 r., w części przypadającej na koszty nadzoru wyniosła 238 740 689,01 zł, z czego kwota 20 843 461,14 zł stanowiła 16,5% wykonanych w 2022 r. kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

3. Wysokość współczynnika kompensacji obowiązującego w 2023 r. wynosi 0,000258%, przy uwzględnieniu, że:

1) kwota kosztów nadzoru, które pozostawałyby niepokryte w 2023 r. w związku z uiszczaniem przez banki będące uczestnikami systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2022 r. poz. 1595), zwanego dalej „systemem ochrony", należnych wpłat w wysokości obliczonej zgodnie z § 4 rozporządzenia, wynosi 5 275 850,73 zł;

2) suma aktywów bilansowych wszystkich banków niebędących w dniu 1 stycznia 2023 r. uczestnikami systemu ochrony, ustalona na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2021 r., a w przypadku banków, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - sumę aktywów bilansowych na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w 2021 r., ustaloną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w 2021 r., wynosi 2 046 038 229 000,00 zł.

4. Suma aktywów bilansowych wszystkich banków, które prowadziły działalność w dniu 31 grudnia 2022 r., ustalona na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2021 r., a w przypadku banków, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - sumę aktywów bilansowych na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w 2021 r., ustaloną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w 2021 r., wynosi 2 266 850 692 433,00 zł.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: wz. Rafał Mikusiński

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00