Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Ministra Administracji i Cyfryzacji rok 2012 poz. 11
Wersja aktualna od 2012-03-14
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Ministra Administracji i Cyfryzacji rok 2012 poz. 11
Wersja aktualna od 2012-03-14
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.2)), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.3)) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. Zarządzenie określa zasady postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych dotacji na wymianę tablic informacyjnych, wynikającą z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości albo regionalnym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;

2) Departamencie - należy przez to rozumieć Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) Departamencie Kontroli - należy przez to rozumieć Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

4) gminie - należy przez to rozumieć gminę wpisaną do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości;

5) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie, polegające na wymianie tablic informacyjnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. 1. O kolejności udzielenia dotacji na wymianę tablic informacyjnych decyduje data złożenia przez gminy poprawnych wniosków oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych, zapisanych w budżecie państwa na dany rok. W przypadku, kiedy wnioskowana przez gminę kwota jest wyższa od środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych, które pozostały w budżecie państwa na dany rok, realizowany jest wniosek następny w kolejności, którego kwota nie przewyższa pozostałych w budżecie państwa środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, który nie został zrealizowany z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych zapisanych w budżecie państwa na dany rok, zostanie zrealizowany w kolejnym roku budżetowym, przy czym zachowana zostanie kolejność, o której mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. 1. Departament sporządza projekt porozumienia na realizację zadania, polegającego na wymianie tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości albo regionalnym.

2. Ramowy wzór porozumienia na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.

3. Porozumienie na realizację zadania podpisują w czterech jednobrzmiących egzemplarzach Minister oraz osoby upoważnione do reprezentowania gminy.

4. Departament przekazuje oryginał porozumienia na realizację zadania do Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i do Departamentu Kontroli, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5. 1. Departament niezwłocznie po otrzymaniu od gminy sprawozdania z wykonania zadania przekazuje do Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Departamentu Kontroli po jednej kopii tego sprawozdania potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2. Departament ocenia wykonanie zadania pod względem merytorycznym i sporządza opinię w sprawie jego realizacji, w terminie 9 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zadania.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu z wykonania zadania lub sposobie realizacji zadania, Departament podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 9 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zadania, działania zmierzające do ich wyjaśnienia lub skorygowania sprawozdania z wykonania zadania, a następnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień, skorygowanego sprawozdania z wykonania zadania lub zdjęć dokumentujących korektę zadania, sporządza opinię z wykonania zadania pod względem merytorycznym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6. 1. Departament Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ocenia wykonanie zadania pod względem finansowym i przekazuje opinię w sprawie jego realizacji do Departamentu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii sprawozdania, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Departament Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu z wykonania zadania nieprawidłowości, przekazuje do Departamentu informację dotyczącą kwestii wymagających wyjaśnienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii sprawozdania, o której mowa w § 5 ust. 1.

3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Departament niezwłocznie wzywa gminę do złożenia wyjaśnień lub korekty sprawozdania z wykonania zadania.

4. Departament Budżetu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub korekty sprawozdania z wykonania zadania, przekazuje Departamentowi opinię dotyczącą skorygowanego sprawozdania z wykonania zadania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7. 1. W przypadku przeprowadzenia kontroli wykonania zadania z inicjatywy Departamentu, Departament Kontroli w terminie 21 dni od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku o przeprowadzenie kontroli, przekazuje do Departamentu kopię ostatecznego sprawozdania z kontroli.

2. W przypadku przeprowadzenia kontroli wykonania zadania z inicjatywy Departamentu Kontroli, Departament Kontroli po otrzymaniu kopii sprawozdania z wykonania zadania, o której mowa w § 5 ust. 1, w terminie 3 dni roboczych informuje Departament o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

3. Departament przekazuje Departamentowi Kontroli dokumenty, które mogą być pomocne podczas kontroli, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

4. Po zakończeniu kontroli z inicjatywy Departamentu Kontroli, Departament Kontroli przekazuje Departamentowi, w terminie 21 dni od dnia otrzymania kopii sprawozdania z wykonania zadania, o której mowa w § 5 ust. 1, kopię ostatecznego sprawozdania z kontroli.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8. 1. Departament w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o których mowa w § 5 ust. 2 i w § 6 ust. 1 lub 4 oraz kopii ostatecznych sprawozdań z kontroli, o których mowa w § 7 ust. 1 albo 4, przedkłada Ministrowi informację dotyczącą realizacji zadania w celu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

2. Podstawą opracowania informacji, o której mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) opinia, o której mowa w § 5 ust. 2;

2) opinia, o której mowa w § 6 ust. 1 lub ust. 4;

3) kopie ostatecznych sprawozdań z kontroli, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 albo 4.

3. Departament, w terminie 4 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Ministra rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, przekazuje poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zatwierdzonej przez Ministra informacji, o której mowa w ust. 1, do Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Departamentu Kontroli.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9. 1. Departament w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przedkłada Departamentowi Prawnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt obwieszczenia o dotacjach udzielonych w roku ubiegłym, w celu wykonania przez Ministra obowiązku wynikającego z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.4)).

2. Departament Prawny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedkłada do podpisu Ministrowi projekt obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, po jego uzgodnieniu w ramach uzgodnień międzyresortowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

Załącznik do zarządzenia Nr 31 Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 17 listopada 2011 r. (poz. 11)

RAMOWY WZÓR POROZUMIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE TABLIC INFORMACYJNYCH, WYNIKAJĄCEJ Z USTALENIA DODATKOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI LUB OBIEKTU FIZJOGRAFICZNEGO W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI ALBO REGIONALNYM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1 do porozumienia nr ....

infoRgrafika

Załącznik nr 2 do porozumienia nr ....

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00