Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Ministra Administracji i Cyfryzacji rok 2012 poz. 14
Wersja aktualna od 2015-04-03
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Ministra Administracji i Cyfryzacji rok 2012 poz. 14
Wersja aktualna od 2015-04-03
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych

(ostatnia zmiana: DUMAiC. z 2015 r., poz. 20)  

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.2)), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.3)) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.Zarządzenie określa zasady postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych dotacji na wymianę tablic informacyjnych, wynikającą z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości albo regionalnym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;

2) Departamencie – należy przez to rozumieć Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;

3) gminie – należy przez to rozumieć gminę wpisaną do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości;

4) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie, polegające na wymianie tablic informacyjnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.1. O kolejności udzielenia dotacji na wymianę tablic informacyjnych decyduje data złożenia przez gminy poprawnych wniosków oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych, zapisanych w budżecie państwa na dany rok. W przypadku, kiedy wnioskowana przez gminę kwota jest wyższa od środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych, które pozostały w budżecie państwa na dany rok, realizowany jest wniosek następny w kolejności, którego kwota nie przewyższa pozostałych w budżecie państwa środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, który nie został zrealizowany z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych zapisanych w budżecie państwa na dany rok, zostanie zrealizowany w kolejnym roku budżetowym, przy czym zachowana zostanie kolejność, o której mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.1. Departament sporządza projekt porozumienia na realizację zadania, polegającego na wymianie tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości albo regionalnym.

2. Ramowy wzór porozumienia na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.

3. Porozumienie na realizację zadania podpisują w czterech jednobrzmiących egzemplarzach Minister oraz osoby upoważnione do reprezentowania gminy.

4. Departament przekazuje oryginał porozumienia na realizację zadania do Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.1. Departament niezwłocznie po otrzymaniu od gminy sprawozdania z wykonania zadania przekazuje do Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji po jednej kopii tego sprawozdania potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2. Departament ocenia wykonanie zadania pod względem merytorycznym i sporządza opinię w sprawie jego realizacji, w terminie 9 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zadania.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu z wykonania zadania lub sposobie realizacji zadania, Departament podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 9 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zadania, działania zmierzające do ich wyjaśnienia lub skorygowania sprawozdania z wykonania zadania, a następnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień, skorygowanego sprawozdania z wykonania zadania lub zdjęć dokumentujących korektę zadania, sporządza opinię z wykonania zadania pod względem merytorycznym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.1. Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ocenia wykonanie zadania pod względem finansowym i przekazuje opinię w sprawie jego realizacji do Departamentu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii sprawozdania, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu z wykonania zadania nieprawidłowości, przekazuje do Departamentu informację dotyczącą kwestii wymagających wyjaśnienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii sprawozdania, o której mowa w § 5 ust. 1.

3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Departament niezwłocznie wzywa gminę do złożenia wyjaśnień lub korekty sprawozdania z wykonania zadania.

4. Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub korekty sprawozdania z wykonania zadania, przekazuje Departamentowi opinię dotyczącą skorygowanego sprawozdania z wykonania zadania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.1. W przypadku przeprowadzenia kontroli wykonania zadania z inicjatywy Departamentu, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku o przeprowadzenie kontroli, przekazuje do Departamentu kopię ostatecznego sprawozdania z kontroli.

2. W przypadku przeprowadzenia kontroli wykonania zadania z inicjatywy Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji po otrzymaniu kopii sprawozdania z wykonania zadania, o której mowa w § 5 ust. 1, w terminie 3 dni roboczych informuje Departament o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

3. Departament przekazuje Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dokumenty, które mogą być pomocne podczas kontroli, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

4. Po zakończeniu kontroli z inicjatywy Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przekazuje Departamentowi, w terminie 21 dni od dnia otrzymania kopii sprawozdania z wykonania zadania, o której mowa w § 5 ust. 1, kopię ostatecznego sprawozdania z kontroli.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8.1. [1] Departament w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o której mowa w § 6 ust. 1 lub 4, oraz w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, kopii ostatecznych sprawozdań z kontroli, przedkłada Ministrowi dwa egzemplarze informacji dotyczącej realizacji zadania w celu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

2. Podstawą opracowania informacji, o której mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) opinia, o której mowa w § 5 ust. 2;

2) opinia, o której mowa w § 6 ust. 1 lub ust. 4;

3) kopie ostatecznych sprawozdań z kontroli, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 albo 4, jeżeli kontrole takie zostały przeprowadzone.

3. [2] Departament, w terminie 4 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Ministra rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, przekazuje jeden oryginał zatwierdzonej przez Ministra informacji, o której mowa w ust. 1, do Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię informacji, o której mowa w ust. 1, do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9.1. Departament w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przedkłada Departamentowi Prawnemu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji projekt obwieszczenia o dotacjach udzielonych w roku ubiegłym, w celu wykonania przez Ministra obowiązku wynikającego z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.4)).

2. Departament Prawny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przedkłada do podpisu Ministrowi projekt obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, po jego uzgodnieniu w ramach uzgodnień międzyresortowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10.Traci moc zarządzenie Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 11).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik do zarządzenia Nr 3
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 9 marca 2012 r. (poz. 14)

RAMOWY WZÓR POROZUMIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE TABLIC INFORMACYJNYCH, WYNIKAJĄCEJ Z USTALENIA DODATKOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI LUB OBIEKTU FIZJOGRAFICZNEGO W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI ALBO REGIONALNYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

[1] § 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 14 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych (Dz.U.MAiC. poz. 20). Zmiana weszła w życie 3 kwietnia 2015 r.

[2] § 8 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 14 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych (Dz.U.MAiC. poz. 20). Zmiana weszła w życie 3 kwietnia 2015 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00