Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2018 poz. 46
Wersja archiwalna od 2018-02-15 do 2023-02-21
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2018 poz. 46
Wersja archiwalna od 2018-02-15 do 2023-02-21
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE NR 29
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 15 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. W zarządzeniu nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 68 i 96) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sprawdzone dowody kasowe są zatwierdzane do wypłaty wyłącznie przez osoby upoważnione do zatwierdzania tych dowodów, o których mowa w przepisach w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.";

2) w § 18 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Dowód wpłaty KP jest wystawiany przez Biuro - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwane dalej „AD", w 3 egzemplarzach, z których oryginał jest wręczany wpłacającemu jako dowód wpłaty, pierwszą kopię wraz z pobraną wpłatą gotówkową przekazuje się do kasy Wyższego Urzędu Górniczego w celu odprowadzenia pobranych środków budżetowych na konto dochodów budżetowych, a drugą kopię pozostawia się w bloczku do rozliczenia i kontroli. Dowód wpłaty KP, niezwłocznie po jego otrzymaniu, jest ewidencjonowany w księdze kasowej i odpowiednio przechowywany.";

3) w § 23 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W zakresie inwentaryzacji kasy stosuje się również przepisy obowiązującej w urzędach górniczych instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zasady odpowiedzialności za powierzone mienie, określone w przepisach prawa pracy.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:

Adam Mirek

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00