Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego rok 2016 poz. 6
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego rok 2016 poz. 6
ZAMKNIJ close

Alerty

UCHWAŁA NR XIX/151/15 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Siechnicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 pkt 2, w zw. z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Centrum Kultury w Siechnicach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Siechnicach (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 710), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Obszar działania CK w Siechnicach obejmuje Gminę Siechnice, Rzeczpospolitą Polską i zagranicę."

2) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5n. 1. CK w Siechnicach ma charakter wielofunkcyjnego ośrodka aktywności kulturalnej, który prowadzi działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne, upowszechniające i promujące kulturę lokalną w kraju i poza jego granicami, w oparciu o lokalne tradycje i prowadzoną diagnozę.

2. CK w Siechnicach stale współpracuje z instytucjami kultury, związkami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie formułowania programów i przygotowywania projektów odpowiadających na potrzeby mieszkańców i społeczności Gminy Siechnice.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady: R. Kasprowicz

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00