Odkryj INFORLEX

Zobacz, jak wygląda i co zawiera serwis. Skorzystaj z możliwości bezpłatnego dostępu.

WEJDŹ
Odkryj INFORLEX

Zobacz, jak wygląda i co zawiera serwis. Skorzystaj z możliwości bezpłatnego dostępu.

WEJDŹ
REGULAMIN SPRZEDAŻY
CZASOPISM INFOR PL S.A.
WRAZ Z KONTEM UŻYTKOWNIKA
obowiązujący od 1 marca 2023 r.

Rozdział I

Postanowienia wstępne
§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady sprzedaży czasopism INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, funkcjonowania Serwisu i Konta Użytkownika w serwisie, w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
b) warunki świadczenia Usługi i Usługi Konta Użytkownika drogą elektroniczną;
c) zasady korzystania z usługi Konta Użytkownika w serwisie;
d) zasady przetwarzania danych osobowych;
e) wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi Usługi i Konta Użytkownika.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i znajduje on zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Operatora Serwisu, w którym Użytkownik zakłada Konto Użytkownika, za pośrednictwem którego może m.in. korzystać z Usługi Operatora.
3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi przed założeniem Konta Użytkownika w serwisie oraz zawarciem umowy świadczenia usług w formie umożliwiającej jej zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Zamawiając Usługę, Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia założenie Konta Użytkownika dla Użytkownika oraz rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Operatora.
5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują także:
a) regulaminy akcji promocyjnych, o których mowa w § 8;
b) regulaminy dotyczące zasad dystrybucji dostępu do produktów Spółek Grupy INFOR PL przez podmioty inne niż Operator, jeżeli dostęp przyznawany jest przez te podmioty (np. App Store, Sklep Google Play);
c) regulamin Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU, realizowanej na rzecz Użytkownika przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (zob. § 11 ust. 2);
d) regulaminy produktów i/lub usług dostępnych w ofercie Spółek Grupy INFOR PL.
DEFINICJE I TERMINOLOGIA
§ 2
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Biuro Obsługi Klienta – zespół Obsługi Klienta INFOR PL S.A, ul. Burakowska 14, 01–066 Warszawa, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonu: 801 626 666, 22 761 30 30, lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl;
2) Operator – usługodawca, INFOR PL, INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01–066) przy ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279 (REGON: 011617580, NIP: 1180093066),
3) Użytkownik – usługobiorca; osoba prawna, jednostka organizacyjna, osoby fizyczne reprezentujące ww. osoby prawne lub jednostki organizacyjne, a także osoba fizyczna, będąca stroną umowy o świadczenie usług w tym usługi Konta Użytkownika w Serwisie, której Operator świadczy usługi w ramach umowy;
4) serwis – platformy, strony internetowe i serwisy, których operatorem i administratorem jest Operator, w tym Serwis, za pośrednictwem których Operator świadczy usługę Konta Użytkownika na rzecz Użytkownika oraz umożliwia dostęp do innych usług świadczonych przez Operatora lub inną Spółkę Grupy INFOR PL;
5) Serwis – platforma internetowa Operatora dostępna pod adresem URL: www.inforlex.pl/ewydania lub pod innym wskazanym przez Operatora; zmiana adresu Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu; w przypadku takiej zmiany Użytkownik będzie informowany o powyższym przez Operatora;
6) Spółki Grupy INFOR PL – Operator, INFOR IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01–066) przy ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331240 (REGON: 141836060, NIP: 5272601064),
7) Regulamin – niniejszy Regulamin będący jednocześnie treścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
8) Konto Użytkownika – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika w ramach serwisu, konto sklepu sklep.infor.pl, opisana w rozdziale II § 5 Regulaminu.
9) Usługa – opisana w rozdziale II § 4 niniejszego Regulaminu świadczenie Operatora na rzecz i zlecenie Użytkownika, do której dostęp jest też możliwy z wykorzystaniem Konta Użytkownika;
10) Ustawa – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
11) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Rozdział II
USŁUGA
Komunikacja
§ 3
1. Oświadczenie woli Operatora zawarte w liście elektronicznym wysłanym na adres Użytkownika wskazany przez niego przy zawarciu umowy uważa się za doręczone z chwilą wysłania (np. potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy, faktura elektroniczna w przypadku zgody Użytkownika na tę formę dokumentu).
2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o zmianie swego adresu e-mail, a w celu dokonania zmiany może skontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: bok@infor.pl . W przypadku niepoinformowania Operatora o zmianie adresu e-mail przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Operatora do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub Koncie Użytkownika zostały skutecznie doręczone.
Zakres
§ 4
1. Na podstawie niemniejszego regulaminu przedmiotem umowy mogą być m.in.:
a) prenumerata papierowa czasopism takich jak: „Monitor Księgowego”, „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, „Biuletyn VAT”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, „Serwis Prawno-Pracowniczy”, „Poradnik Gazety Prawnej”, „Personel i Zarządzanie” lub innych dostępnych w ofercie Operatora (dalej: „Prenumerata Papierowa”);
b) prenumerata cyfrowa czasopism takich jak: „Monitor Księgowego”, „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, „Biuletyn VAT”, „Biuletyn Głównego Księgowego”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, „Serwis Prawno-Pracowniczy”, „Poradnik Gazety Prawnej”, „Personel i Zarządzanie” lub innych dostępnych w ofercie INFOR PL poprzez zapewnienie dostępu poprzez Serwis (dalej: „Prenumerata Cyfrowa”);
c) pojedyncze egzemplarze czasopism w wersji papierowej (dalej: „Gazeta papierowa”);
d) pojedyncze egzemplarze cyfrowe czasopism dostarczane w inny sposób niż na nośniku materialnym (np. typu download lub streaming) (dalej: „Egzemplarz Cyfrowy”).
2. Do pojedynczych numerów czasopism w formie papierowej, zarówno objętych prenumeratą, jak i nieobjętych prenumeratą, mogą być dodawane m.in. nagrania dźwiękowe lub wizualne lub programy komputerowe (dalej: „dodatki”). Są one w każdym przypadku świadczeniem ubocznym względem świadczenia głównego, a ich pełna funkcjonalność może zależeć od akceptacji ich regulaminów.
3. Oferta sprzedaży czasopism Operatora może być zmieniona w każdym czasie poprzez jej uzupełnienie lub uszczuplenie w kanałach sprzedaży Operatora. Wyłączenie ze sprzedaży danego czasopisma lub uzupełnienie oferty o nowe czasopismo nie ma wpływu na treść niniejszego Regulaminu.
4. Znajdujące się w ofercie poniżej wymienione czasopisma wydawane są formie papierowej i elektronicznej z częstotliwością:
a) Raz w miesiącu: „Monitor Księgowego”; „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, „Biuletyn VAT”, „Biuletyn Głównego Księgowego”; „Poradnik Gazety Prawnej”; „Personel i Zarządzanie”; „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”; „Gazeta Samorządu i Administracji”;
b) dwa razy w miesiącu: „Serwis Prawno-Pracowniczy”, „Rachunkowość Budżetowa”.
5. Redaktorem Naczelnym „Monitora księgowego” jest Ewa Sławińska.
6. Redaktorem Naczelnym „Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń” jest Marek Skałkowski.
7. Redaktorem Naczelnym „Biuletynu VAT” jest Joanna Dmowska.
8. Redaktorem Naczelnym „Biuletynu Głównego Księgowego” jest Gyöngyvér Takáts.
9. Redaktorem Naczelnym „Poradnika Gazety Prawnej” jest Wioletta Chaczykowska.
10. Redaktorem Naczelnym „Personelu i Zarządzanie” jest Ewa Walenda.
11. Redaktorem Naczelnym „Poradnika Rachunkowości Budżetowej” jest Małgorzata Majewska.
12. Redaktorem Naczelnym „Gazeta Samorządu i Administracji” jest Michał Rylski.
13. Redaktorem Prowadzącym „Serwisu Prawno-Pracowniczego” jest Marek Skałkowski.
14. Redaktorem Prowadzącym „Rachunkowości Budżetowej” jest Magdalena Grotkiewicz.
15. Operator zastrzega sobie prawo rozszerzenia oferty czasopism, w wyniku czego ww. dane wskaże w ofercie na dany produkt.
16. Zawartość głównego grzbietu wydania cyfrowego czasopism odpowiada zawartości ich wydań papierowych i może być wzbogacona o dodatkowe materiały (dodatki internetowe).
17. W ramach Serwisu Operator może zapewnić:
a) usługę przeglądania, tj. możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkownika materiałów zamówionego czasopisma (tekstów, zdjęć, wideo, grafik, danych itd.);
b) udostępnianie narzędzi pomocnych do pracy Użytkownika, takich jak: kalkulatory, akty prawne, wzory pism, formularzy i umów, archiwalne treści czasopism, aktualności itp. (dalej: „Narzędzia”);
c) usługę newslettera, tj. przesłany Użytkownikowi drogą elektroniczną biuletyn zawierająm.in. informacje na temat usług Operatora i jego partnerów, ich działalności oraz oferty produktowej. Warunkiem przesłania Użytkownikowi newslettera jest wyrażenie przez niego dobrowolnej zgody na otrzymanie tego materiału.
18. Zakres usług w Serwisie może być inny w przypadku, w którym odbywa się on za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonie lub na innym urządzeniu o podobnym charakterze. Jednakże w każdym przypadku obejmuje on co najmniej usługę przeglądania.
19. Dostęp do Serwisu może być uzależniony od:
a) zamówienia usługi (odpłatnej lub nieodpłatnej),
b) zaakceptowania Regulaminu,
c) wyrażenia zgód, o których mowa w § 4 ust 18 c oraz § 17 ust. 4 Regulaminu;
d) skorzystania z Kodu Promocyjnego,
e) dokonania rejestracji Konta Użytkownika i/lub zalogowania.
20. Czas dostępu do Usługi dostępnej w Serwisie wymagającej zalogowania liczony jest od chwili:
a) otrzymania loginu i hasła pierwszego logowania przez Operatora na adres e-mail Użytkownika,
b) lub daty ustalonej w umowie;
c) lub w przypadku Płatności PayU – od wysłania Użytkownikowi spersonalizowanego linku umożliwiającego dostęp do zakupionych treści.
21. Operator ma prawo odmówić uruchomienia Usługi, jeśli dane przesłane przez Użytkownika są niepoprawne lub niezupełne.
22. Aby otrzymywać newsletter, o którym mowa w ust. 18 lit. c powyżej, trzeba się na niego zapisać poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w przeznaczonym do tego polu i zaakceptować regulamin poprzez zaznaczenie udostępnionego w tym celu pola (tzw. checkbox). Użytkownik w polu przeznaczonym do podania adresu e-mail powinien podawać swój adres e-mail, który jest prawidłowy i aktualny. Niedozwolone jest podawanie adresów e-mail podmiotów trzecich (tj. innych niż Użytkownik). Użytkownik otrzyma link aktywacyjny pod podanym przez siebie adresem e-mail. Usługa wysyłki newslettera zostaje uruchomiona po kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego. Ważność linku aktywacyjnego wynosi 14 dni, co oznacza, że jeżeli Użytkownik nie kliknie linku aktywującego, jego dane osobowe zostaną usunięte. W newsletterze mogą być zamieszczone banery reklamowe produktów Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem. Udostępnienie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci otrzymania newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, „Zapisz się” lub innego tego typu oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu otrzymywania informacji zawartych w newsletterze (co obejmuje informacje handlowe dotyczące Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera, a wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
KONTO UŻYTKOWNIKA
§ 5
1. Niezależnie od Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Operator zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi, za pomocą Serwisu, usług składających się na usługę Konta Użytkownika, tj. obsługi Użytkownika w ramach Konta Użytkownika, polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia własnego profilu, zamieszczenia informacji dotyczących swojej osoby lub reprezentowanej przez Użytkownika firmy (dane identyfikujące, dane adresowe, dane do faktury, dane do logowania) oraz innych informacji, które mają służyć umożliwieniu lub ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z Usług oferowanych przez Operatora oraz Spółek Grupy INFOR PL, w tym dokumentowania i prowadzenia rozliczeń za zamówione przez Użytkownika usługi.
2. Dostęp do Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwy jest dla Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin i złożył zamówienie na Usługę Operatora, która wymaga logowania.
3. W ramach świadczenia usługi Konta Użytkownika, Użytkownikowi udostępniona zostaje możliwość budowania, rozbudowywania, modyfikacji i aktualizacji swojego profilu poprzez umożliwienie Użytkownikowi wprowadzenia swoich danych dotyczących siebie lub reprezentowanej przez Użytkownika firmy, a także robienie zakupów na towary i usługi oferowane w ramach jednej z funkcjonalności serwisu.
4. Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi oraz z usług świadczonych lub oferowanych przez Spółki Grupy INFOR PL wymienionych na stronie: zgody.infor.pl/polityka-prywatnosci.
5. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika w Serwisie Operatora w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami Regulaminu.
6. Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich Usług oferowanych przez Operatora lub przez Spółki Grupy INFOR PL w ramach Konta Użytkownika w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej usługi.
7. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika pod warunkiem, że nie użyje go do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego.
8. Użytkownik ma prawo korzystać z usług pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej usługi i zasadami współżycia społecznego.
9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta Użytkownika w ramach serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz Spółek Grupy INFOR PL.
10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, regulaminem świadczenia usługi, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz Spółek Grupy INFOR PL.
Rozdział III
ZAWARCIE UMOWY I ZALOGOWANIE
Formularz elektroniczny
§ 6
1. Przy zamówieniu Usługi za pośrednictwem formularza elektronicznego Użytkownik potwierdza zamówienie, wykonując następujące czynności:
a) podaje lub potwierdza dane potrzebne do zawarcia umowy,
b) akceptuje niniejszy Regulamin,
c) ma możliwość złożenia innych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, wprowadzenia Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego (zob. § 8), zażądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 13),
d) wciska przycisk „ZAMAWIAM” (jeśli usługa jest nieodpłatna) lub „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (jeśli usługa jest odpłatna) lub inny o tożsamym oznaczeniu.
2. Po wprowadzaniu pierwszego zamówienia Operator zakłada Konto Użytkownika, przekazuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, a następnie potwierdzenie zawarcia umowy. W wyjątkowych przypadkach, związanych z niedostępnością Usługi, Operator może zamiast potwierdzenia zawarcia umowy powiadomić o niedostępności zamówienia, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy. Brak dostępności Usługi nie wpływa na usługę Knota Użytkownika. W przypadku chęci rezygnacji z usługi Konta Użytkownika Użytkownik może skorzystać ze ścieżki wskazanej w rozdziale VI, § 15 Regulaminu.
3. W przypadku sprzedaży Usług z wykorzystaniem Płatności PayU po złożeniu zamówienia Użytkownik jest przekierowywany do platformy umożliwiającej Płatność PayU zgodnie z Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Po dokonanej płatności Użytkownik jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treść, do której wykupił dostęp. Jednocześnie otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Odrębnym e-mailem Użytkownik otrzymuje również potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze spersonalizowanym linkiem, umożliwiającym późniejszy dostęp do treści (tj. po opuszczeniu strony serwisu).
4. W przypadku zamówienia więcej niż jednego dostępu do Usługi elektronicznie Użytkownik Serwisu Użytkownik według uznania może zawnioskować o:
a) określoną liczbę dostępów poprzez podanie odpowiedniej liczby adresów e-mailowych potencjalnych użytkowników Serwisu,
b) lub może podać jeden adres e-mailowy, do którego Operator przyzna zamówioną liczbę dostępów.
W każdym z ww. przypadków Użytkownik gwarantuje, iż wszyscy, którym przekazał dostęp, zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
Telesprzedaż
§ 7
1. Oświadczenia składane w trakcie rozmowy telefonicznej inicjującej telesprzedaż mają charakter zachęty do zawarcia umowy.
2. Po odbytej rozmowie lub w trakcie rozmowy, za zgodą potencjalnego Użytkownika, na adres e-mailowy podany podczas rozmowy Operator wysyła informację o przedmiocie zamówienia z następującymi załącznikami:
a) fakturą proforma lub Fakturę VAT zawierającą dane Użytkownika lub podmiotu, w imieniu którego działa, cenę oraz termin płatności,
b) informacją o danym produkcie,
c) Regulaminem;
d) ewentualnie formularzem pozwalający na wypełnienie lub potwierdzenie danych potrzebnych do zawarcia umowy oraz złożenie dodatkowych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (zob. § 14);
Po czym oddzwania (w okresie nie dużym niż 48h) lub jeszcze podczas tej samej rozmowy odbiera od Użytkownika oświadczenie o otrzymaniu przez niego ww. dokumentów oraz zgodzie na zawarcie umowy na zasadach wynikających z przekazanych dokumentów.
Użytkownik opłacając zamówienie, wyraża zgodę na zawarcie umowy na zasadach wynikających z przekazanych dokumentów.
3. W zakresie zamówienia więcej niż jednego dostępu do Usługi elektronicznej Serwisu znajduje zastosowanie również § 6 ust. 4 Regulaminu.
4. Po uregulowaniu ceny za zamówienie Operator niezwłocznie przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie elektronicznej wraz z adresem umożliwiającym aktywacje Usługi. W związku ze świadczeniem Usługi przez Konto Użytkownika, w przypadku pierwszego zamówienia, Użytkownik w zawiązku z zawarciem umowy winien dokonać pierwszej rejestracji w Serwisie na podstawie danych ustalonych w toku składania zamówienia lub loginu i hasła tymczasowego pozyskanych w toku zamawiania Usługi. W przypadku wcześniejszych zamówień na usługi Operatora Użytkownik korzysta z już istniejącego konta Użytkownika.
Promocje
§ 8
1. Operator może organizować akcje promocyjne zarówno przed zawarciem Umowy, jak i trakcie jej obowiązywania, np. w postaci:
a) bezpłatnego czasowego dostępu do Usług na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;
b) rozszerzenia świadczenia Operatora o przedmiot lub usługę znajdującą się w ofercie Spółek Grupy INFOR PL (np. pendrive, dodatkowa publikacja książkowa, usługa);
c) rabatu na Usługi lub usługi Spółek Grupy INFOR PL.
2. Skorzystanie z promocji odbywa się poprzez wpisanie w formularzu zamówienia otrzymanego Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego w miejscu do tego przeznaczonym lub poprzez wypełnienie formularza zawierającego zaszyty kod promocyjny na wskazanej stronie docelowej (tzw. landing page), lub poprzez wykonanie czynności i podanie innych danych wskazanych w ofercie promocyjnej.
3. Operator może oferować w promocji darmowe Usługi (lub zniżki na nie) dla Użytkowników, którzy zawarli umowę o usługę płatną. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika będzie oznaczało obowiązek zwrotu Usługi.
4. Promocja może być ograniczona w czasie lub w liczbie przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do liczby rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia. Operator przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Użytkownikowi płatny abonament uprawniający do korzystania z Usług.
5. Szczegółowa informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana na stronach internetowych Operatora.
6. W związku ze świadczeniem Usługi przez Konto Użytkownika, w przypadku pierwszego kontaktu z usługami Operatora, Użytkownik w zawiązku z zawarciem umowy winien dokonać pierwszej rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem danych ustalonych w toku rejestracji zamówienia lub loginu i hasła tymczasowego. W przypadku wcześniejszych zamówień na produkty Operatora Użytkownik korzysta z już istniejącego Konta Użytkownika.
Rozdział IV
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
Dostawa Prenumeraty Papierowej i egzemplarzy Gazet papierowych
§ 9
1. Dostawa Prenumeraty Papierowej i egzemplarzy Gazet papierowych realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
2. W przypadku dostaw bezpłatnych odbywają się one za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000334972 (dalej: Poczta Polska). W przypadku dostaw płatnych wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik na podstawie listy dostawców wskazanej w zamówieniu lub informacji o produkcie.
3. W przypadku zamówienia Prenumeraty Papierowej:
a) wysyłka zostanie uruchomiona po zawarciu umowy zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem, na jaki złożono zamówienie;
b) Użytkownik nie ponosi kosztu dostawy tylko w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
4. W przypadku zamówienia egzemplarzy Gazet Papierowych wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia.
5. Operator może wstrzymać się z wysyłką zamówienia w przypadku braku uregulowania należności.
Dostawa Prenumeraty Cyfrowej i Egzemplarza Cyfrowego
§ 10
1. Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej i Egzemplarza Cyfrowego jest możliwy po rejestracji lub zalogowaniu do Serwisu i/lub Konta Użytkownika. Zalogowanie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Operatora loginu oraz hasła ustalonych przy zamówieniu lub loginu i hasła pierwszego logowania (tymczasowych) wygenerowanych przez system Operatora podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło, które będą wykorzystywane jako dane uwierzytelniające i umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika, który jest również właściwy dla Usługi.
3. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych i informacji zgromadzonych w Serwisie i na Koncie Użytkownika rekomendowane jest, by hasło dostępu spełniało co najmniej poniższe wymagania:
a) hasło nie powinno być krótsze niż 8 znaków;
b) hasło powinno zawierać minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę lub znak specjalny;
c) hasło nie powinno być takie samo jak identyfikator (login);
d) hasło powinno być zmieniane w miarę możliwości nie rzadziej niż co 30 dni oraz niezwłocznie w razie wystąpienia ryzyka, że dostęp do niego uzyskała osoba niepowołana lub nieupoważniona;
e) hasło nie powinno zawierać oczywistych ciągów znaków, typu „1234”, „qwerty”, „hasło”, a ponadto zalecane jest unikanie stosowania haseł, które są wyrazami słownikowymi;
f) hasło powinno być okresowo zmieniane przez Użytkownika (np. raz na trzy miesiące oraz w każdym przypadku, kiedy Użytkownik podejrzewa, że osoba trzecia mogła je poznać);
g) hasło powinno być unikalne, tj. inne niż stosowane przez Użytkownika w innych miejscach (kontach, witrynach itp.).
4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie loginu i hasła dostępu w poufności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego identyfikatora (loginu).
5. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego indywidualnego identyfikatora (loginu) i o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, za jego wiedzą lub bez niej. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Operatora lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osoby trzecie.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu, hasła oraz innych danych jego dotyczących przed dostępem osób nieuprawnionych.
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzanych danych i informacji do Konta Użytkownika. Wprowadzając dane i informacje do Konta Użytkownika, Użytkownik gwarantuje ich poprawność, integralność i prawdziwość.
9. W przypadku zamówienia Egzemplarza Cyfrowego dane do logowania są wysyłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika.
Płatność
§ 11
1. Z zastrzeżeniem ust. 2–4 Użytkownik powinien dokonać zapłaty za Usługę płatną w terminie 14 dni od zawarcia umowy lub zgodnie z terminem wskazanym na dokumencie płatniczym . Zapłata następuje na podstawie faktury wystawionej przez Operatora, przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze.
2. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”) odbywa się ona w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. Regulaminu. W zakresie tej płatności Usługodawcą Użytkownika jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Operator nie przechowuje danych wprowadzanych przez Użytkownika na platformie umożliwiającej Płatność PayU (dane te przekazywane są do PayU i to PayU jest ich administratorem).
3. W przypadku żądania otrzymania faktury VAT wystarczająca będzie faktura elektroniczna.
4. W przypadku płatności za pobraniem dokonywana jest ona przy odbiorze przesyłki, listonoszowi lub kurierowi doręczającemu przesyłkę.
Rozdział V
ODSTĄPIENIE KONSUMENCKIE
Zakres zastosowania
§ 12
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do umów, w których Użytkownikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawierająca z Operatorem umowę związaną z jej działalnością gospodarcza, ale niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności z przedmiotem wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „konsument”).
Sposób wykonania
§ 13
1. Z zastrzeżeniem § 12 konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla Prenumeraty Papierowej – od daty dostarczenia egzemplarza konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik;
b) dla egzemplarzy Gazet Papierowych – od daty dostarczenia rzeczy konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele egzemplarzy Gazet Papierowych, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od daty dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części;
c) dla Prenumeraty Cyfrowej lub Egzemplarza Cyfrowego – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając do Operatorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: bok@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku zamówienia egzemplarzy Gazet Papierowych konsument zobowiązany jest zwrócić je do Operatora, wysyłając je na adres Biura Obsługi Klienta.
5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem konsument winien zwrócić do Operatora:
a) egzemplarze Papierowe otrzymane na podstawie Umowy,
b) wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo i/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie było zawarcie umowy.
6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Operatora ponosi Użytkownik. W celu przyspieszenia procedury Użytkownik proszony jest o odesłanie dokumentu płatniczego (faktura VAT, faktura pro forma).
7. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę i koszt doręczenia rzeczy do Użytkownika, nie wyższy niż rzeczywisty koszt przesyłki poniesiony przez Użytkownika, w przypadku gdy ten koszt był w ogóle poniesiony przez Użytkownika. Operator może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Treści cyfrowe
§ 14
1. Jeżeli przedmiotem umowy lub zawartością dodatku jest Prenumerata Cyfrowa, Użytkownik może złożyć oświadczenie, iż żąda on jego dostarczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Przyjęcie powyższego żądania jest w toku zamówienia potwierdzane przez Operatora. W przypadku niezłożenia takiego żądania Operator jest uprawniony do wstrzymania dostępu do czasu upływu ww. terminu.
2. Jeżeli zamawiając dostęp do usługi, będący konsumentem Użytkownik zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, a Operator potwierdził przyjęcie tego oświadczenia, po odstąpieniu od umowy ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
3. Operator dokonuje wtedy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
Rozdział VI
Czas świadczenia
REKLAMACJE
§ 15
1. Usługa Konta Użytkownika objęta niniejszym Regulaminem świadczona jest od momentu dokonania rejestracji Konta Użytkownika przez Użytkownika, aż do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu, a tym samym do momentu usunięcia Konta Użytkownika lub jego wyrejestrowania z serwisu Operatora.
2. Usługa Konta Użytkownika świadczona będzie Użytkownikowi przez czas nieokreślony, przy czym Użytkownik może wypowiedzieć umowę dotyczącą ww. usługi w wersji bezpłatnej w każdym momencie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu. Rezygnacja z Konta Użytkownika może uniemożliwić świadczenie Usługi.
3. Rezygnacja z usługi Konta Użytkownika odbywa się poprzez usunięcie lub wyrejestrowanie Konta Użytkownika. Aby usunąć lub wyrejestrować Konto Użytkownika, Użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Użytkownika pod adresem e-mail: bok@infor.pl lub pod numerem telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30.
4. Operator może zawiesić świadczenie Usługi, zablokować Konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
a) wprowadza do Serwisu i/lub Konta Użytkownika niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich informacje i dane, w szczególności gdy Użytkownik podszywa się pod osobę trzecią celem narażenia jej dóbr osobistych lub przywłaszczenia jej tożsamości na potrzeby oszustwa;
b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu i/lub Konta Użytkownika naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
c) naruszy zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym Regulaminie, np. udostępni dane do logowania osobie trzeciej;
d) opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Operatora za Usługę, a okres opóźnienia przekracza 30 (trzydzieści) dni;
e) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub Konta Użytkownika lub godzące w dobre imię Operatora i/lub Spółek Grupy INFOR PL.
Zawieszenie Usługi z ww. przyczyn nie wpływa na wymagalność należności za Usługę, która zostanie przywrócona niezwłocznie po usunięciu przyczyny, która spowodowała zawieszenie. W takim przypadku Operator świadczy bowiem usługę polegającą na gotowości do świadczenia Usługi na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu.
5. Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania usługi Konta Użytkownika i skasowania konta wraz z całą zawartością, jeżeli Użytkownik nie logował się na utworzone w ramach tej usługi konto przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przed usunięciem takiej usługi Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Operatora o zaprzestaniu udostępniania usługi.
6. Umowy na Usługi płatne są zawarte na okresy wskazane w zamówieniu.
7. Użytkownik, który złożył zamówienie usługi nieodpłatnej, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o wyrejestrowanie na adres Biura Obsługi Użytkownika: bok@infor.pl.
8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania e-maili przesyłanych w ramach usługi newslettera, kontaktując się w tym celu z Biurem Obsługi Użytkownika pod adresem e-mail: bok@infor.pl lub numerem telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30.
9. Operator nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności Konta Użytkownika ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe na skutek ewentualnej niedostępności. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści Serwisu.
Reklamacje
§ 16
1. Operator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących Użytkownikowi roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa.
2. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien:
a) przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres Biura Obsługi Użytkownika oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Użytkownikiem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub e-mailowy).
b) przesłać pod adres Biura Obsługi Użytkownika wadliwą rzecz; w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecane jest dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis problemu lub zdarzenia, będącego podstawą reklamacji.
4. Operator może poprosić Użytkownika o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości oraz rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Operator podejmie działania wskazane przez Użytkownika w reklamacji lub inne wynikające z właściwych przepisów prawa.
6. Odpowiedź na reklamację Operator przekazuje w formie, w jakiej otrzymał reklamację.
7. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej oznacza uznanie reklamacji.
Rozdział VII
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona danych osobowych
§ 17
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO zgromadzonych w związku z Usługą, w tym obsługą Konta Użytkownika, jest Operator.
2. Kontakt z Operatorem możliwy jest:
a) za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”);
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:
I. adres e-mail: bok@infor.pl,
II. numery telefonu: 801 626 666 lub 22 761 31 30;
c) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl.
3. Operator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a) jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):
I. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia, logowania do Konta Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez cały okres realizacji Usług,
II. realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego czy z innych zobowiązań publicznoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z tymi przepisami), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa,
III. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (bądź ich zabezpieczenia) mogącymi mieć związek z  zawartą umową świadczenia usług lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesu Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń,
IV. otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody,
V. otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej);
b) jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):
I. w celu realizacji umowy, której stroną jest firma reprezentowana przez Użytkownika (np. dokonuje odbioru zamówienia, prowadzi w imieniu tej firmy kontakty), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Użytkownik reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
II. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z  zawartą umową lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji reprezentantów Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń,
III. otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody,
IV. otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).
4. Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne do dokonania rejestracji Konta Użytkownika oraz w przypadku wydań cyfrowych Usługi, jak też skorzystania z usługi newslettera, a tym samym zawarcia umowy z Operatorem. W przypadku innych Usług Operator może przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, jak też ze względu na właściwość́ świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu, dane osobowe potencjalnych Użytkowników są podawane przez innego Użytkownika.
5. W przypadku produktów płatnych Operator daje Użytkownikowi możliwość skorzystania z darmowych wersji takich produktów, po spełnieniu warunków opisanych w zdaniu następnym. W przypadku korzystania z darmowych wersji płatnych produktów Użytkownik jest obowiązany podać dane osobowe wskazane w formularzu i wyrazić zgody marketingowo-handlowe w nim zawarte.
6. Brak wyrażenia zgód powoduje brak możliwości skorzystania z darmowej wersji (w tym darmowej wersji próbnej) płatnego produktu. Brak wyrażenia takich zgód nie oznacza braku możliwości skorzystania przez Użytkownika z danego produktu – jest on w każdej chwili dostępny dla Użytkownika w wersji podstawowej (płatnej). Skorzystanie z darmowej wersji płatnego produktu (a co za tym idzie – podanie na przykład adresu e-mail lub numeru telefonu oraz wyrażenie zgód marketingowo-handlowych) należy wyłącznie do decyzji Użytkownika i od jego dobrowolnego działania.
7. Operator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w pkt 4 powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie takich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług z Operatorem, a tym samym do korzystania z Usług. Odmowa podania tych danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Operatora. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i brak ich podania nie uniemożliwia skorzystania z Usługi.
8. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane Spółkom Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o.o., KRS: 0000331240) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora (np. hostingodawcy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową, obsługę komunikacji z Użytkownikiem, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi wsparcia w wysyłce newslettera, informacji handlowych, telesprzedaży) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja, sądy, Urząd Skarbowy, inne organy publiczne, np. przeprowadzające kontrole u Operatora).
9. Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Operator może udostępniać dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom wskazanym przez Użytkownika, w tym kontrahentom Operatora. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez dalej wymienione podmioty w przypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych przez partnerów Operatora – świadczącym usługi lub oferującym produkty z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń) lub ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu doręczenia przesyłki).
10. Dokonując płatności za Usługi płatne, Użytkownik zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę www, na której podaje dane płatności (np. dane karty płatniczej, kod Blik itp.), w celu obsługi płatności – tj. do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60–166 Poznań. Operator nie zbiera ani nie przechowuje takich danych. W przypadku korzystania z metod płatności online Operator otrzymuje od operatora płatności (PayU S.A.) informację o pomyślnie opłaconym zamówieniu lub o niepowodzeniu w jego opłaceniu. W przypadku płatności online PayU S.A. przekazuje Operatorowi informację zawierającą: identyfikator płatności (token) lub cztery ostatnie cyfry karty płatniczej, jaka była wykorzystana do przeprowadzenia płatności (wyłącznie w celu umożliwienia identyfikacji płatności).
11. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Operator zadba o podstawę prawną takiego przekazania danych (np. zawarta umowa zawierająca standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską) oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. z:
a) działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
b) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,
c) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google Adsense).
12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
13. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na profilowanie oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.
14. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: uodo.gov.pl/pl/83/155.
Pliki cookies
§ 18
1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.
2. Informacje zawarte w plikach cookies są administrowane przez Operatora. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, a także do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w następujących celach:
a) zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony www;
b) ostosowania strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętania wprowadzanych przez Usługobiorcę danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania cookies w urządzeniu Użytkownika czy też zapamiętywania hasła (podtrzymanie zalogowanego Użytkownika);
c) prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Użytkownika i odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej;
d) reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu.
3. Użytkownik ma prawo zrezygnować ze zbierania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta, łącząc się z naszym Serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może się okazać utrudnione lub niemożliwe.
4. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
5. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia dotyczących Użytkownika danych zgromadzonych przez Operatora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).
6. Operator może automatycznie zbierać dane osobowe dotyczące wizyty w Serwisie, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Adres IP nie zawsze będzie stanowił dane osobowe, tj. nie zawsze Operator będzie mógł powiązać adres IP z Użytkownikiem. W przypadku identyfikacji Użytkownika za pomocą adres IP, Operator stosuje wszelkie znane mu i obowiązujące w organizacji zasady ochrony danych osobowych. Więcej informacji dotyczących wykorzystania technologii cookies znajduje się w Polityce Cookies Grupy INFOR PL.
Ochrona danych osobowych – usługa Jednej Rejestracji do wszystkich serwisów
§ 19
1. W przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie do korzystania z Usług konieczne jest zalogowanie się na platformie znajdującej się pod adresem Serwisu. Zalogowania się wymaga także korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę w innych witrynach, lecz prowadzonych przez Operatora (domeny lub subdomeny, za pośrednictwem których Operator świadczy usługi drogą elektroniczną). W tym celu Operator zapewnia Użytkownikowi usługę Jednej Rejestracji.
2. Usługa Jednej Rejestracji polega na tym, że pomyślne przejście procedury rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie pozwala na wykorzystanie tego samego Konta Użytkownika we wszystkich innych serwisach oferowanych przez Operatora. Jeżeli zaś Użytkownik korzystał już w innym serwisie z usług Operatora świadczonych elektronicznie i wymagających logowania oraz za pośrednictwem tego serwisu założył konto, nie musi on przechodzić procedury założenia Konta Użytkownika w Serwisie, lecz wykorzystuje dane logowania, które już posiada. W takich sytuacjach postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio.
3. Usługa Jednej Rejestracji dotyczy usług wymienionych na stronie: zgody.infor.pl/polityka-prywatnosci.
4. W każdym przypadku samodzielnego założenia konta Użytkownik podaje wyłącznie minimalne dane potrzebne do założenia konta (tj. adres e-mail będący loginem oraz hasło). W przypadku konkretnych usług świadczonych za pośrednictwem konkretnych serwisów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Operator ze względu na rodzaj świadczonej usługi lub charakter jej rozliczenia może poprosić o podanie dodatkowych danych, które Użytkownik powinien wprowadzić do swojego konta.
5. Podczas logowania w Serwisie z wykorzystaniem już posiadanych danych logowania i braku konieczności rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik musi zatwierdzić niniejszy Regulamin, aby potwierdzić zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Jednej Rejestracji.
Rozdział VIII
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Wymagania techniczne
§ 20
1. Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz z usługi Konta Użytkownika świadczonej przez Operatora jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, oprogramowanie oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) zastosowania jednej z następujących przeglądarek internetowych w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge; przeglądarki powinny mieć aktywną obsługę JavaScript;
b) posiadania aktywnego i prawidłowo działającego dostępu do Internetu;
c) wskazana powyżej przeglądarka internetowa musi akceptować pliki cookies.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu i Konta Użytkownika, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych.
3. Użytkownik powinien zadbać o należyte zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego do korzystania z usług.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu usług wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.
5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu i Konta Użytkownika w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer Operatora.
6. Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwerem Operatora lub z dowolnymi Kontami Użytkownika lub Serwisem, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków.
7. Operator nie gwarantuje, że Serwis i usługa Konta Użytkownika będą wolne od błędów ani tego, że usterki ich dotyczące zostaną poprawione.
8. Operator dołoży starań, by pomóc Użytkownikowi w trudnościach związanych z korzystaniem z Serwisu i Konta Użytkownika, co nie może być poczytywane za zobowiązanie Operatora do świadczenia wsparcia technicznego. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem z Serwisu i Konta Użytkownika, Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem Biura Obsługi Użytkownika, wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@infor.pl lub za pomocą numeru telefonu 801 626 666 lub 22 761 30 30.
9. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej Operator postara się udzielić odpowiedzi w tej samej formie najpóźniej do 14 dni roboczych.
10. Jeżeli Użytkownik wykryje nieprawidłowość w funkcjonowaniu Serwisu i/lub Konta Użytkownika jest zobowiązany do jej zgłoszenia na adres e-mail: bok@infor.pl lub za pomocą numeru telefonu 801 626 666 lub 22 761 30 30. Operator jest uprawniony do uznania, że zgłaszane zdarzenie nie stanowi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi lub Konta Użytkownika.
11. W przypadku awarii Serwisu lub Konta Użytkownika lub konieczności dokonania zmian, ulepszeń lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych Operator zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta Użytkownika.
12. Operator dołoży wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne związane z przerwą w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta Użytkownika odbywały się w nocy, między godziną 2.00 a 6.00.
13. Operator korzysta z pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika i wykorzystuje pliki cookie „Persistent First Party Cookies” (tzw. pliki cookies stałe) oraz sesję w celu zapamiętywania wyborów, których dokonał Użytkownik, w tym w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu). Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Operator informuje, że Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak ograniczenie to może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Więcej informacji o plikach cookies jest dostępnych w Polityce Cookies Grupy INFOR PL
Prawa autorskie
§ 21
1. Zarówno sam Serwis, jak i poszczególne elementy Serwisu i Konta Użytkownika, znaki towarowe i inne zawarte w niej oznaczenia i treści są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062; z 2022 r. poz. 655) oraz ustawy prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324).
2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
a) dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
3. Użytkownik może korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Operatora oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Operatorem– są udostępniane w Serwisie.
4. Użytkownik może korzystać Serwisu i Konta Użytkownika oraz zawartych na nich treści wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz Spółek Grupy INFOR PL.
5. Użytkownik nie może zbywać ani udostępniać dostępu do Konta Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich. Użytkownik nie ma prawa do publicznego rozpowszechniania ani komercyjnego oferowania dostępu do Konta Użytkownika i treści serwisu.
6. Dla uniknięcia wątpliwości Użytkownik nie jest uprawniony do:
a) udzielania dalszej licencji (sublicencji) do zawartości Serwisu, lub jego części,
b. udostępniania zawartości Serwisu lub jego części osobom trzecim,
c) rozpowszechniania zawartości Serwisu, lub jego części w jakikolwiek sposób.
7. W celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu chronionej zawartości wydań cyfrowych i Egzemplarzy Cyfrowych Operator zastrzega sobie prawo do umieszczenia we wszystkich materiałach pobranych i utrwalonych w formie PDF na urządzeniu Użytkownika indywidualnych oznaczeń, umożliwiających Operatorowi identyfikację Użytkownika.
Zastrzeżenia
§ 22
1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Serwisie poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
2. Operator nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód. W szczególności Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli Użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu.
3. W przypadku m.in.: (1) wystąpienia przez osobę trzecią, w tym organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z roszczeniem przeciwko Operatorowi z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, lub (2) wszczęcia postępowania (w tym karnego lub administracyjnego), w związku ze sposobem korzystania z usług świadczonych za pomocą Konta Użytkownika przez Użytkownika, w tym w związku z treściami przez niego udostępnianymi; w zakresie, za który zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Użytkownik zwolni Operatora z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia, a także pokryje wszelkie szkody, które Operator poniesie w związku z takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem, w tym prawomocnie orzeczone koszty postępowania i obsługi prawnej oraz równowartości odszkodowania, nałożonych kar lub grzywien lub koszty wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych przez Operatora. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o takich roszczeniach czy postępowaniach, Operator niezwłocznie powiadomi o nich Użytkownika i umożliwi mu – zgodnie z przepisami prawa – przystąpienie do postępowania w celu obrony swoich praw. Użytkownik zobowiązuje się zaś za każdym razem przystąpić do takiego postępowania na zawiadomienie Operatora.
4. Operator zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.
Dodatkowe informacje
§ 23
1. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
2. W przypadku zakupu Usług poprzez dostawców zewnętrznych, typu App Store czy Sklep Google Play, dostawca zewnętrzy może wymagać akceptacji regulaminu platformy, za pomocą której Użytkownik pozyskuje dostęp.
3. Użytkownikowi nie wolno dostarczać (publikować w Serwisie) treści o charakterze bezprawnym.
4. Operator ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.
5. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże Operator nie zapewnia możliwości skorzystania przez Usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6. Operator nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
7. Miejscem spełnienia świadczenia w przypadku Prenumeraty Papierowej i Gazet Papierowych jest wskazane przez Użytkownika miejsce dostawy. W pozostałych przypadkach miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Operatora.
8. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Operator ma prawo do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana na 7 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
10. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od przedstawienia zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
11. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2023 r.
Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, bok@infor.pl – Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi – Data zawarcia umowy/odbioru – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data
Poprzednie wersje regulaminu:
Regulamin obowiązujący do 28.02.2023.