Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia

Regulamin poradni obowiązujący od dnia 05.03.2024 r.

§ 1

Postanowienia wstępne

1.Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do umów o świadczenie usługi udzielania informacji o stanie prawa za pośrednictwem telefonu lub e-maila, zawieranych pomiędzy Klientami a Infor na warunkach w nich określonych („Poradnia”).

2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.Usługi świadczone są w języku polskim, na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Skorzystanie z Usługi wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

5.Usługa stanowi świadczenie Infor lub świadczenie będące częścią innych usług Infor określonych w umowie pomiędzy Infor a Klientem.


 

§ 2

Pojęcia

1.Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 grudnia i 31 grudnia każdego roku.

2.Ekspert – radca prawny, adwokat lub doradca podatkowy wpisany na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych prowadzoną przez właściwy organ samorządu zawodowego, prawnik, lub inna osoba specjalizująca się w danej dziedzinie prawa, który współpracuje z Usługodawcą.

3.INFORLEX – usługa świadczona przez Infor, aktualizowana baza danych z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń, przeznaczona dla profesjonalistów z sektora prywatnego i publicznego, w szczególności dla księgowych, kadrowych i kadry zarządzającej.

4.Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być świadczona Usługa.

5.Konto Klienta – konto sklepu sklep.infor.pl, usługa świadczona przez Infor opisana w § 9 Regulaminu.

6.Infolinia – Dział Obsługi Klienta Infor, czynny w Dni Robocze pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 30 30.

7.Infor, Usługodawca – Infor PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000225279, REGON: 011617580, NIP: 118-00-93-066, kapitał zakładowy 4 700 000 zł, w całości opłacony.

8.Okres Ważności Usługi – okres, w trakcie którego Klient ma prawo skorzystać z Usługi, rozpoczynający się w dniu wskazanym w zamówieniu Usługi.

9.Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin bez którego akceptacji nie może zostać świadczona Usługa.

10.Regulamin Sklepu Infor – regulamin sklepu internetowego Infor dostępny pod adresem: sklep.infor.pl.

11.Poradnia Elektroniczna – usługa dostępna za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się w INFORLEX po zalogowaniu się przez Klienta do produktu.

12.Poradnia Telefoniczna– centrum telefonicznej obsługi Klienta i świadczenia Usługi, dostępne pod numerem telefonu wskazanym w INFORLEX w Dni Robocze w godzinach tam wskazanych w Okresie Ważności Usługi.

13.Umowa – umowa zawarta pomiędzy Infor a Klientem, której przedmiotem jest Usługa, zawarta w wyniku złożenia zamówienia z sklepie internetowym Infor prowadzonym pod adresem: sklep.infor.pl/, za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, lub w innej formie (pisemnej, lub elektronicznej) z wykorzystaniem jednego z kanałów sprzedaży Infor.

14.Usługa – usługa polegająca na udzielanie ogólnej informacji z zakresu polskiego prawa podatkowego, rachunkowości (w tym także budżetowej), pracy i ubezpieczeń społecznych, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, tendencji orzeczniczych oraz wiodących nurtów w piśmiennictwie prawniczym, wykonana za pomocą narzędzi komunikowania się na odległość opisana szczegółowo w niniejszym regulaminie; świadczona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Zakres Usługi

1.Skorzystanie z Usługi wymaga kontaktu za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktu z Klientem znajdującym się w INFORLEX po uprzednim zalogowaniu się do tego produktu.

3.Usługa nie obejmuje:

a)weryfikacji, kwestionowania lub pogłębiania przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego,

b)opinii na temat sytuacji prawnej Klienta (w tym jego uprawnień i obowiązków) na podstawie udzielonych informacji co do stanu faktycznego, w tym także na temat czynności, które powinien podjąć w celu osiągnięcia zamierzonych przez siebie celów;

c)informacji z zakresu prawa celnego lub prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

d)przygotowania projektów pism, w tym pism na potrzeby postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych lub podatkowych;

e)ustaleń opłat, podatków, świadczeń i innych wyliczeń o podobnym charakterze.

4.Klient może korzystać z Usługi wyłącznie na potrzeby własne, czyli związane z nim lub jego działalnością gospodarczą.

5.Infor nie ma wpływu i nie odpowiada za niedostępność Poradni, jak i za jej wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów nieadministrowanych przez Infor, a niezbędnych dla jej udostępnienia i prawidłowego działania, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza telefoniczne lub z przyczyn o charakterze siły wyższej.

6.Infor nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek podjęcia przez niego kroków prawnych opartych na udzielonych mu informacjach, o ile przy ich udzieleniu dołożył należytej staranności.

7.Odpowiedzialność Infor z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do kwoty strat poniesionych przez Klienta wskutek takiego niewykonania lub nienależytego wykonania, nie wyższej jednak niż kwota równa dwukrotności wynagrodzenia otrzymanego przez Infor od Klienta z tytułu Umowy uprawniającej Klienta do Usługi za okres trzech miesięcy poprzedzających moment, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

8.Infor ma prawo czasowo zawiesić świadczenie Usługi z przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności.

9.Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie danych osobowych swoich klientów identyfikacyjnych w tajemnicy przed osobami trzecimi. Pytanie zadane przy korzystaniu z Usługi przez osobę, która poprawnie podała dane identyfikujące, jest traktowane jak pytanie zadane przez samego Klienta. Klient nie powinien w zapytaniu przekazywać do Usługodawcy danych osobowych swoich klientów.

10.Infor zastrzega, iż Usługa może być świadczona przez podmioty trzecie, za których działania odpowiada jak za swoje własne.

11.Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, stosownie do art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

§ 4

Limit Zapytań

1.Klientowi przysługuje Limit Zapytań, czyli ilość Zapytań określona w Umowie, do których zadania Klient jest uprawniony w Okresie Ważności Usługi. Powyższe oznacza również, iż Klient może skorzystać w każdym roku obowiązywania Umowy z Zapytań w ilości odpowiadającej liczbie Zapytań przypadającej na dany rok (np. w przypadku umów trzyletnich, z 108 Zapytaniami, Klient może w każdym roku obowiązywania Umowy skorzystać wyłącznie z 36 Zapytań).

2.Przez Okres Ważności Usługi należy rozumieć:

a)w przypadku zamówienia Usługi w sklepie internetowym Infor – okres wskazany w zamówieniu,

b)w przypadku zamówienia Usługi jako części innych świadczeń – czas dostępu do tych świadczeń.

3.W przypadku przedłużenia Umowy na kolejne okresy, w której nie wykorzystano Limitu Zapytań, limit ten nie przechodzi na czas obowiązywania Umowy po przedłużeniu. Tożsama zasada obowiązuje również względem rocznych limitów Zapytań w przypadku niewykorzystania zastrzeżonej liczby Zapytań w danym roku obowiązywania Umowy, niewykorzystane Zapytania nie przechodzą na kolejny rok współpracy.

§ 5

Treść Zapytań

1.W sytuacjach, w których:

a)Klient podaje niepoprawne dane identyfikujące Klienta lub

b)korzystając z Poradni Telefonicznej odmawia zgody na nagrywanie rozmowy

–Infor odmawia wykonania Usługi.

2.W sytuacjach, w których Zapytanie wykracza swoim przedmiotem poza zakres Usługi, Infor udziela odpowiedzi jedynie w zakresie nią objętym. Jednocześnie w przypadku, gdy Zapytanie dotyczy kilku dziedzin lub zawiera kilka Zapytań, Infor może odpowiedzieć na pytanie w jednym zakresie lub poinformować Klienta o liczbie pytań, jakie zostaną zdjęte z Limitu Zapytań. W ostatnim przypadku Ekspert przystąpi do wykonania Usługi wyłącznie wtedy, gdy Klient zaakceptuje wskazaną liczbę Zapytań. Przy braku porozumienia w tym zakresie Infor może odmówić odpowiedzi na pytania.

3.W sytuacjach, w których:

a)pytanie jest zadane w sposób nieprecyzyjny, niejasny lub ma zbyt ogólny charakter, lub

b)pytanie zmierza do naruszenia lub obejścia obowiązującego prawa, lub

c)Klient posłużył się zwrotem wulgarnym, lub

d)zapytanie narusza Regulamin w inny sposób

– Infor ma prawo uznać Usługę za wykonaną.

4.Zapytanie powinno:

a)zapewniać anonimowość osób trzecich, w szczególności nie powinno zawierać danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwy pełnionych funkcji czy nazwy stanowisk, oraz

b)być wolne od przytaczania okoliczności faktycznych w zakresie zbędnym dla wykonania Usługi.

5.Klient powinien się powstrzymać od przesyłania Infor jakichkolwiek materiałów, w tym dokumentów, w szczególności pism, orzeczeń, umów lub ich projektów. Infor nie przyjmuje ani nie analizuje takich materiałów, ani nie jest zobowiązany do ich zwrotu lub przechowywania. Jeśli Klient przekaże wskazane w zdaniu poprzednim materiały, Usługodawca uprawniony jest do ich zniszczenia bądź trwałego usunięcia.

§ 6

Poradnia Telefoniczna

1.Usługa Poradni Telefonicznej jest świadczona, względem Klienta, który po weryfikacji posiada aktywne pole Zapytań.

2.Skorzystanie z Poradni Telefonicznej wymaga uprzedniego dokonania rezerwacji terminu. 

3. Formularz rezerwacji terminu teleporady prawnej zamieszczony jest w INFORLEX i jest dostępny dla Klientów po zalogowaniu do produktu. 

4. Klient może na raz zarezerwować tylko jedną teleporadę z jednej kategorii (Podatki/Prawo pracy i ubezpieczenia/Rachunkowość). Zarezerwowanie kolejnej porady z tej samej kategorii jest dopuszczalne wyłącznie po zrealizowaniu poprzedniej. Dopuszczalne jest jednoczesne zarezerwowanie po jednej poradzie z wszystkich trzech kategorii. 

5. Klient może odwołać teleporadę najpóźniej 30 minut przed zarezerwowanym zgodnie z ust. 3. terminem. W przypadku odwołania teleporady z przekroczeniem tego terminu, bądź w przypadku trzykrotnego nieodebrania połączenia od Eksperta, Usługa jest uznawana za zrealizowaną. 

6. W zarezerwowanym zgodnie z ust. 2 terminie Ekspert, po uprzednim zapoznaniu się z pytaniem Klienta, wykonuje połączenie na wskazany numer telefonu i udziela porady. Jedna porada może dotyczyć tylko jednego tematu. Jeżeli problem wymaga wsparcia innego eksperta, Klient zostanie poproszony o zarezerwowanie porady u innego eksperta. Jeżeli Klient chce poruszyć kilka odmiennych tematów zostaje poproszony o umówienie odrębnego terminu.

7.Z zastrzeżeniem ust. 8, odpowiedź na Zapytanie udzielona jest podczas tej samej rozmowy, w której je zadano.

8. W przypadku potrzeby przeprowadzenia dodatkowej analizy Ekspert może również umówić dodatkowy kontakt z Klientem w ciągu tygodnia od pierwszej rozmowy. Do tego dodatkowego kontaktu ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

§ 7

Poradnia Elektroniczna

1.Poradnia Elektroniczna jest dostępna tylko dla Klientów, którym Umowa wyraźnie przyznaje takie prawo.

2.Poradnia Elektroniczna obejmuje wykonanie Usługi w związku z pytaniem zadanym za pomocą formularza internetowego dostępnego w INFORLEX.

3.Odpowiedzi na pytania udzielane są w produkcie INFORLEX, Klient na dane wskazane w formularzu otrzymuje informacje o przygotowaniu odpowiedzi lub w przypadkach wskazanych w Regulaminie – o odrzuceniu Zapytania.

4.Odpowiedź na pytanie powinna być udzielona w terminie 72 h roboczych. Jeśli charakter lub zakres zadanego pytania wymaga dodatkowej analizy, Infor może poinformować o tym Klienta drogą elektroniczną, wskazując termin realizacji Usługi nieprzekraczający 7 Dni Roboczych.

§ 8

Publikacja treści Zapytania oraz odpowiedzi

1.Klient wyraża zgodę na opublikowanie przez Infor w prasie oraz w produktach Infor zarówno treści Zapytania, uzupełnienia Zapytania, jak i przesłanej Klientowi treści informacji o prawie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu nadania odpowiedzi („Publikacja”).

2.Publikacja następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana danych, kwot, miejsca, czasu). Publikacja nie będzie zawierała danych osobowych.

3.Treść Publikacji może być udostępniona przez Infor zarówno odpłatnie oraz nieodpłatnie.

§ 9

Konto Klienta

1.Niezależnie od Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu Infor zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta, za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem sklep.infor.pl lub innym podanym przez Infor, usług składających się na usługę Konta Klienta, tj. obsługi Klienta w ramach Konta Klienta, polegającej na umożliwieniu Klientowi stworzenia własnego profilu, zamieszczenia informacji dotyczących swojej osoby lub reprezentowanej przez Klienta firmy (dane identyfikujące, dane adresowe, dane do faktury, dane do logowania) oraz innych informacji, które mają służyć umożliwieniu lub ułatwieniu Klientowi korzystania z Usług oferowanych przez Infor oraz spółki z Grupy INFOR PL, w tym dokumentowania i prowadzenia rozliczeń za zamówione przez Klienta usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania i funkcjonalności Konta Klienta zawiera Regulamin Sklepu Infor.

2.Konto Klienta umożliwia Klientowi korzystanie z usług świadczonych lub oferowanych przez spółki z Grupy INFOR PL oferowanych w sklepie Infor.

3.Dostęp do Konta Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwy jest dla Klienta, który zaakceptował jakikolwiek regulamin na usługę Infor, która wymagała logowania.

4.W ramach świadczenia usługi Konta Klienta Klientowi zostaje udostępniona możliwość budowania, rozbudowywania, modyfikacji i aktualizacji swojego profilu poprzez umożliwienie Klientowi wprowadzenia swoich danych dotyczących siebie lub reprezentowanej przez Klienta firmy.

5.Klient ma prawo korzystać z Konta Klienta w zakresie zgodnym z jego treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.Klient ma prawo korzystać z Konta Klienta pod warunkiem, że nie użyje go do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego.

7.Klient jest zobowiązany do korzystania z Konta Klienta w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Infor oraz spółek z Grupy INFOR PL.

8.Usługa Konta Klienta objęta niniejszym Regulaminem jest świadczona od momentu dokonania rejestracji Konta Klienta, aż do momentu jej wypowiedzenia, przy czym w każdym przypadku korzystania z Konta Klienta z usługą spółki Grupy Infor wypowiedzenie może zostać złożone nie wcześniej niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie takiej usługi.

9.Usługa Konta Klienta świadczona jest Klientowi przez czas nieokreślony, przy czym Klient może wypowiedzieć umowę dotyczącą ww. usługi w wersji bezpłatnej w każdym momencie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu. Wypowiedzenie usługi Konta Klienta może uniemożliwić świadczenie Usługi.

10.Wypowiedzenie usługi Konta Klienta odbywa się poprzez usunięcie lub wyrejestrowanie Konta. Aby usunąć lub wyrejestrować Konto Klienta Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Infor pod adresem e-mail: bok@infor.pl lub numerami telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30 .

11.Infor może zawiesić świadczenie usługi Konta Klienta, zablokować Konto Klienta lub usunąć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Umowy zawartej na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a)wprowadza do Serwisu lub Konta Klienta niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich informacje i dane, w szczególności gdy Klient podszywa się pod osobę trzecią celem narażenia jej dóbr osobistych lub przywłaszczenia jej tożsamości na potrzeby oszustwa;

b)dopuści się za pośrednictwem Konta Klienta naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

c)naruszy zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym Regulaminie;

d)dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Infor za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Konta Klienta lub godzące w dobre imię Infor.

12.Niezależnie od powyższego Infor zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania takiej Usługi Konta Użytkownika i skasowania konta wraz z zawartością, której Infor nie musi przechowywać z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, jeżeli Klient nie logował się na utworzone w ramach tej usługi konto przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przed usunięciem takiej usługi Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Infor o zaprzestaniu udostępniania usługi.

13.Infor nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności Konta Klienta ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe na skutek ewentualnej niedostępności. Infor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści Serwisu.

§ 10

Wymagania techniczne

1.Do korzystania z Poradni Telefonicznej niezbędne jest aktywne połączenie telefoniczne.

2.Do korzystania z Poradni Elektronicznej niezbędne są:

a)komputer lub inne podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)Konto Klienta Infor

c)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.Infor nie zapewnia Klientowi spełnienia wymagań technicznych, nie ponosi też kosztów korzystania z nich przez Klienta w celu realizacji Usługi.

§ 11

Reklamacje

1.Niezależnie od postępowania reklamacyjnego wskazanego w Umowie, reklamacje Klienta związane z Usługą mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną pod adres: poradnia@inforlex.pl.

2.W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klient jest proszony:

a)zatytułować wiadomość słowem „reklamacja”,

b)podać nr Klienta,

c)podać datę i przybliżoną godzinę rozmowy telefonicznej, której dotyczy reklamacja,

d)przedstawić treść sformułowanego Zapytania, z którym wiąże się reklamacja,

e)wskazać swoje zastrzeżenia.

3.O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w terminie tygodnia od dnia jej zgłoszenia.

4.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi przysługuje prawo dodatkowego kontaktu z Poradnią w tej samej sprawie. Skorzystanie z tego uprawnienia nie jest uwzględniane przy obliczaniu limitu wykorzystanych kontaktów.

§ 12

Interpretacja przepisów prawa

1.Klient oświadcza, że jest świadomy, że Usługi są tworzone na podstawie przedstawionej przez Klienta informacji i opisu sytuacji prawnej oraz są indywidualną interpretacją danego stanu faktycznego i prawnego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto oświadcza, że jest świadomy, że obecnie w polskim ustawodawstwie nie ma powszechnie wiążącego sposobu wykładni i interpretacji przepisów prawnych oraz że od każdej interpretacji przepisów dopuszczalne są odstępstwa. Usługodawca ma prawo poinformować Klienta o możliwości takich odstępstw oraz o możliwości napotkania odmiennej interpretacji oraz innego zastosowania przepisów, co nie może być podstawą do złożenia reklamacji przez Klienta.

2.Klient oświadcza, że jest świadomy, iż zawsze zalecane jest Klientowi w sprawach podatkowych i sprawach ubezpieczeń społecznych, w celu pewności i prawidłowości rozwiązania problemu prawnego, aby wystąpił do właściwego organu z prośbą o interpretację indywidualną danych przepisów prawa, nawet jeśli przesłana została interpretacja od Usługodawcy.

3.W przypadku gdy władza publiczna nie przestrzega prawa, niewłaściwie publikuje lub zaniecha publikacji aktów prawnych i orzeczeń, powolnie i przewlekle podejmuje czynności i działania, Usługodawca nie podnosi za to odpowiedzialności.

§ 13

Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO), jest Infor PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000225279, REGON: 011617580, NIP: 118-00-93-066 („Infor ”).

2.Kontakt z Infor możliwy jest:

a)za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”);

b)za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:

i)adresu e-mail: bok@infor.pl,

ii)numerów telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30;

c)za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl.

3.Infor będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w następujących celach:

a)jeżeli Klient jest osobą fizyczną nabywającą we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):

i)umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym logowania do Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez cały okres realizacji usług,

ii)realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa,

iii)ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową świadczenia usług (np. obsługa procesu reklamacyjnego, wyjaśnienie sporów, dokonywanie właściwej identyfikacji) – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Infor w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń,

iv)otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Infor , Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Infor (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody,

v)otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Infor, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Infor, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej);

b)jeżeli Klient jest osobą fizyczną nabywającą w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):

i)w celu realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Klient reprezentuje (dokonuje odbioru zamówienia), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Infor jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Klient reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ii)ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową sprzedaży (np. obsługa procesu reklamacyjnego, wyjaśnienie sporów, dokonywanie właściwej identyfikacji) – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Infor w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń,

iii)otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Infor, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Infor (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody,

iv)otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Infor, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Infor , co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).

4.Infor jest uprawniony do uzyskiwania od Użytkowników opinii na temat poziomu satysfakcji z obsługi klienta po skorzystaniu z Usługi. Prawnie uzasadniony interes Infor stanowi właściwą podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie zapytania o satysfakcję z obsługi klienta. Prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jest jako zapewnienie świadczenia usług oraz produktów na odpowiednim poziomie oraz dbałość o jakość sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust .1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Infor). Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy o świadczenie usług z Infor. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Infor. Podanie danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań marketingowych jest dobrowolne i zależne od Klienta. Brak ich podania nie uniemożliwia skorzystania z Usług opisanych w Regulaminie.

5.Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane podmiotom z Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o.o., KRS 0000331240) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Infor (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, księgową, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi wsparcia w wysyłce newslettera, informacji handlowych, telesprzedaży) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja, sądy, inne organy publiczne).

6.Dodatkowo, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Infor może udostępniać dane osobowe Klienta również innym podmiotom wskazanym przez Klienta, w tym kontrahentom Infor . Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez dalej wymienione podmioty w przypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych przez partnerów Infor – świadczącym usługi lub oferującym produkty z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń) lub ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu doręczenia przesyłki).

7.Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Infor zadba o podstawę prawną takiego przekazania danych (np. zawarta umowa zawierająca standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską) oraz o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.

8.Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9.Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: uodo.gov.pl/pl/83/155.

§ 14

Odstąpienie Konsumenckie

1.Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpić od zawartej z Infor umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Infor o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), którego wzór jest załącznikiem niniejszego Regulaminu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2.Jeśli Usługa ma być świadczona przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient uprawniony do odstąpienia od umowy w toku zakupu Usługi składa oświadczenie o zgodzie na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i traci prawo do odstąpienia od umowy.

3.W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu wykonywania Usługi Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

4.Infor , nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia uprawnionego Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Infor dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może wysłać na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres: bok@infor.pl.

§ 15

Zmiany Regulaminu

1.Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Klienta przyjęte. Wypowiedzenie warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Infor o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

2.Zmieniony Regulamin staje się wiążący dla Klienta w dniu następującym po dniu, w którym upłynąłby termin obowiązywania Umowy, gdyby dokonał on wypowiedzenia zgodnie z ust. 1.

§ 16

Postanowienia końcowe

1.Klient nie może bez pisemnej zgody Infor przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

2.Umowa podlega prawu polskiemu.

3.Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Infor.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2024 r. lub z upływem 14 dni od jego dostarczenia Klientom w nowej zmienionej wersji.

5.Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

6.Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

7.Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Infor .

Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, bok@infor.pl– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy / umowy o świadczenie następującej usługi– Data zawarcia umowy/odbioru– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)– Adres konsumenta(-ów)– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)– Data

Pozostałe wersje regulaminu:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00