Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 1993 nr 11 poz. 50
Wersja archiwalna od 2004-01-15 do 2004-05-01
Dziennik Ustaw rok 1993 nr 11 poz. 50
Wersja archiwalna od 2004-01-15 do 2004-05-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 8 stycznia 1993 r.

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1162)   Pokaż wszystkie zmiany

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.[Zakres regulacji] [1] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy stanowią dochód budżetu państwa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2. [Przedmiot opodatkowania] [2] 1. Opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Opodatkowaniu podlega również eksport i import towarów lub usług.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do:

1) świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy,

2) przekazania przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników,

3) zamiany towarów, zamiany usług oraz zamiany usługi na towar i towaru na usługę,

3a) wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za wierzytelności,

3b) wydania towarów lub świadczenia usług w miejsce świadczenia pieniężnego,

3c) dostarczenia produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji,

4) darowizn towarów nie wymienionych w pkt 2,

5) świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, bez pobrania należności,

5a) wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za czynności nie podlegające opodatkowaniu,

6) towarów, o których mowa w art. 6a.

4. Czynności określone w ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3. [Wyłączenia] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,

1a) wydania towarów na podstawie umowy użyczenia,

2) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie,

3) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

2. Rada Ministrów może określać, w drodze rozporządzenia, towary i usługi, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych i wyrobów z metali szlachetnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy.

3. Rada Ministrów przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) praktyki i przepisy stosowane w Unii Europejskiej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4. [Definicje] Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) [3] towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

2) usługach - rozumie się przez to:

a) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

b) roboty budowlano-montażowe,

c) sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,

d) oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,

e) udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego,

3) imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów na polski obszar celny, w tym również w wykonaniu czynności określonych w art. 16,

4) eksporcie towarów - rozumie się przez to potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3,

5) imporcie usług - rozumie się przez to usługi świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za których wykonanie należność jest przekazywana osobie lub jednostce mającej siedzibę bądź miejsce zamieszkania za granicą, a także usługi turystyki wyjazdowej,

6) eksporcie usług - rozumie się przez to usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej,

7) towarach używanych - rozumie się przez to:

a) budynki, budowle i ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat,

b) pozostałe towary, których okres używania przez podatnika dokonującego ich sprzedaży wyniósł co najmniej pół roku,

8) sprzedaży towarów - rozumie się przez to również dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywanie innych czynności określonych w art. 2,

9) roku podatkowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy, chyba że podatnik na podstawie odrębnych przepisów wybrał rok podatkowy nie będący rokiem kalendarzowym,

10) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego,

11) Kodeksie celnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407),

12) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz hodowlę ryb słodkowodnych i pozostałych zwierząt wodnych żywych, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11),

13) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

14) gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym, w rozumieniu przepisów o lasach,

15) gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie hodowli ryb słodkowodnych oraz pozostałych zwierząt wodnych żywych,

16) rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7,

17) produktach rolnych - rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 8,

17a) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży towarów, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 800 000 euro,

b) świadczącego usługi komisu - jeżeli wartość sprzedanych towarów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty, o której mowa w lit. a),

c) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 30 000 euro;

przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł,

18) Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452),

19) Prawie działalności gospodarczej - rozumie się przez to ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4a. [Miejsce świadczenia usług] 1. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz:

1) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli nabywca usługi jest podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca prowadzi działalność, z którą związana jest ta usługa.

3. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest ta usługa - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce, gdzie prowadzona jest działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest świadczona usługa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4b. [Sprzedaż towarów] 1. W przypadku sprzedaży towarów dokonywanej w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym i dotyczącej towarów sprowadzonych tam z zagranicy, w stosunku do których nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, uznaje się, że sprzedaż dokonywana jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do usług świadczonych w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5. [Podatnicy] 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

1) mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej, lub

2) wykonujące czynności, o których mowa w art. 16, lub

3) na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie odrębnych przepisów importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone w części lub w całości albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną, lub

3a) uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami, lub

4) mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu za granicą, jeżeli wykonują czynności, o których mowa w art. 2, osobiście lub przez osobę upoważnioną albo przy pomocy pracowników bądź przy wykorzystaniu zakładu lub urządzenia służącego działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, lub

5) będące usługobiorcami usług pochodzących z importu.

1a. W przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą w rozumieniu art. 4 pkt 12 w innych niż wymienione w ust. 1a przypadkach.

2. Za zgodą właściwego organu podatkowego podatnikami mogą być również zakłady (oddziały) osoby prawnej wykonujące czynności, o których mowa w art. 2, jeżeli samodzielnie sporządzają bilans.

3. Sprzedażą towarów dokonywaną przez podatników, o których mowa w ust. 2, jest także odpłatne przekazywanie towarów oraz świadczenie usług innym zakładom (oddziałom) osoby prawnej samodzielnie sporządzającym bilans.

4. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje sprzedaży tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności odbiorcy, przyjmuje się, że sprzedaży dokonał każdy z podmiotów biorących udział w obrocie.

4a. W przypadku gdy podatnik nabywa usługi, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu, a usługa jest świadczona bezpośrednio temu podmiotowi - uznaje się, że podatnik ten nabywa i świadczy tę usługę.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania i poboru podatku z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w ust. 1 pkt 4 uwzględniając w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania usług transportowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6. [Obowiązek podatkowy] 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6.

2. Jeżeli podatnik wysyła towar odbiorcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób.

3. Jeżeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi przez ten podmiot.

4. Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi.

6. W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7a.

7a. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.

7b. W przypadku sprzedaży lokali i budynków, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wydania.

8. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi pobrano co najmniej połowę ceny (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 7b, ust. 8b pkt 2-4, 7 i 9-13 oraz ust. 8c i 8d.

8a. Przepis ust. 8 stosuje się również w przypadku eksportu towarów, jeżeli:

1) wywóz towarów nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki,

2) eksporter przedstawi w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 2.

8b. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą:

1) upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:

a) dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 9a,

c) świadczenia usług wymienionych w poz. 105 i poz. 125-128 załącznika nr 3 do ustawy,

2) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług:

a) przewozu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

b) spedycyjnych i przeładunkowych,

c) w portach morskich i handlowych,

d) budowlanych lub budowlano-montażowych,

3) wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - nie wcześniej jednak niż w dniu wydania i nie później niż 60 dnia od dnia wydania tych towarów; jeżeli jednak umowa sprzedaży przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną sprzedaż, nie później niż po upływie 120 dni od pierwszego dnia przekazania do sprzedaży tych wydawnictw,

4) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6,

5) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi z tytułu importu usług, z zastrzeżeniem pkt 6 i 14,

6) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu importu usług najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze,

7) otrzymania całości lub części zapłaty albo otrzymania towaru - z tytułu eksportu usług, z wyłączeniem usług wymienionych w pkt 2 lit. a) i b),

8) wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi - z tytułu usług zagranicznej turystyki wyjazdowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej, z wyłączeniem usług, o których mowa w art.16 ust. 1a,

9) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych:

a) niewsadowego - nie później jednak niż 20 dnia od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości,

b) wsadowego - nie później jednak niż 30 dnia od dnia wysyłki złomu,

10) otrzymania zapłaty - w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym,

11) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury - z tytułu usług komunikacji miejskiej,

12) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wykonania usługi,

13) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia w kraju usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), z zastrzeżeniem pkt 14,

14) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu importu usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e).

8c. Przepis ust. 8b pkt 2 lit. d) stosuje się również do usług wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

8d. W przypadkach określonych w ust. 7b, ust. 8b pkt 2-4, 7, 9 i 11-13 otrzymanie części zapłaty, a w przypadkach określonych w ust. 8b pkt 5, 6 i 14 - uiszczenie części zapłaty, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części; dotyczy to również zadatków, zaliczek, przedpłat i rat, także otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

8e. W przypadkach gdy czynności, o których mowa w ust. 8b pkt 4, 10, 11 i 13, są świadczone bez pobrania należności, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ust. 1-6.

9. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów za pośrednictwem automatów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

9a. Przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży żetonów i kart telefonicznych - w przypadku, gdy usługa jest realizowana za pomocą żetonów i kart.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1-9a terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6a. [Obowiązek podatkowy w razie rozwiązania spółki lub zaprzestania działalności] 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odprzedane, w przypadku:

1) rozwiązania spółki prawa cywilnego lub handlowego nie mającej osobowości prawnej albo

2) zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie odrębnych przepisów do zawiadomienia właściwego organu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 i 6.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik będący osobą fizyczną zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy, bez zawiadomienia właściwych organów, na podstawie odrębnych przepisów, o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

4. Przepisy ust. 1 i 3 mają zastosowanie do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podatnicy obowiązani są do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwanego dalej „spisem z natury”. Podatnicy obowiązani są:

1) sporządzić spis z natury w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,

2) zawiadomić o dokonanym spisie z natury, ustalonej wartości towarów i kwocie podatku należnego właściwy organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu.

6. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 30 dnia od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

7. Zwalnia się od podatku od towarów i usług przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, czynności określone w art. 2 ust. 1 i 3 pkt 1-5, których przedmiotem są towary objęte spisem z natury, pod warunkiem rozliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 6.

8. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów wymienionych w ust. 1, ustalona zgodnie z art. 15 ust. 3.

9. Przy rozliczeniu podatku stosuje się odpowiednio przepis art. 21 ust. 1, przy czym podatek naliczony zmniejsza podatek należny tylko do wysokości kwoty podatku należnego.

10. Jeżeli spis z natury nie został sporządzony w terminie określonym w ust. 5 lub sporządzony został w sposób nierzetelny, właściwy organ podatkowy określa wartość towarów w drodze oszacowania i określa wysokość zobowiązania podatkowego przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 22% bez możliwości odliczenia podatku naliczonego.

11. Przepisy ust. 1, 3, 5-8 i 10 stosuje się odpowiednio do producentów wyrobów akcyzowych, z tym że w przypadku, gdy stawki podatku akcyzowego zostały ustalone w kwocie na jednostkę wyrobu, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6b. [Metoda kasowa] 1. Mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował metodę kasową. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

2. W zakresie czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał przed okresem, za który podatnik rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstaje w terminie określonym w ust. 1.

3. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w czasie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

4. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 4 pkt 17a.

5. U podatnika, który zrezygnował z metody kasowej lub utracił prawo do stosowania tej metody, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług - w stosunku do czynności wykonanych w okresie, kiedy podatnik stosował tę metodę, powstaje w terminie określonym w ust. 1.

6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 6 ust. 6-7a, ust. 8a, ust. 8b pkt 5-7 i pkt 14, ust. 9 i 9a oraz art. 6a ust. 6.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7. [Zwolnienia przedmiotowe] 1. Zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego:

1) (skreślony),

2) [4] świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2,

3) eksport usług określonych w pkt 2, jeżeli nie został dotrzymany warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 3,

4) import towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 1904-1906, art. 1908, art. 1909 z wyłączeniem towarów, które zostały przywiezione w drodze zamówienia wysyłkowego, art. 19010-19014, art. 19016-19021, art. 19022 - w zakresie towarów sprowadzanych przez osoby wymienione w § 1 pkt 2, art. 19023-19041 Kodeksu celnego,

4a) import towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 13-15, 17 i 19 załącznika nr 6,

4b) import towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła,

5) sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony; zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

5a) przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa,

5b) sprzedaż towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy oraz importu, dokonywaną przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), jeżeli towary te zostały nabyte przez te organizacje:

a) jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874),

b) za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a),

5c) zwolnień, o których mowa w pkt 5b, nie stosuje się:

a) do pozostałej działalności, niezaliczonej do działalności pożytku publicznego wyodrębnionej na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) jeżeli organizacja pożytku publicznego narusza warunki lub zasady działania określone w tym przepisie,

6) przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 87, poz. 395).

7) sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez:

a) rolników ryczałtowych, o których mowa w ust. 2b,

b) podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

1a. (skreślony).

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 4a i 4b, nie stosuje się, jeżeli na podstawie przepisów Kodeksu celnego powstaje obowiązek uiszczenia cła.

2a. Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy działalności handlowej, za którą uważa się odprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych wcześniej produktów rolnych.

2b. Rolnik ryczałtowy dokonujący sprzedaży produktów rolnych zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 7 może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedaży produktów rolnych, z wyłączeniem produktów importowanych oraz sprzedaży, o której mowa w art. 7 ust. 2a, o wartości przekraczającej 20 000 zł, oraz

2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 1 a, oraz

3) prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów towarów i usług umożliwiającej sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

2c. Rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 7, obowiązany jest do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 1, przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

2d. Podatnicy, o których mowa w ust. 2b, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 7.

2e. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w art. 4 pkt 7 lit. a), jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1) miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,

2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

3. Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, w przypadku gdy podatnik nie pomniejszył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie lub imporcie towarów przekazanych lub zużytych w ramach tych czynności.

4. [5] Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 32f ust. 2, art. 34 ust. 1, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. Nr 213, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271).

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w odniesieniu do towarów wymienionych w pkt 5b:

1) lit. a), których wartość rynkowa uwzględniająca podatek od towarów i usług przekracza 2000 zł - wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizn z zagranicy posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień wymienionych w ust. 1 pkt 4-4b,

2) lit. b), wyłącznie w przypadku, gdy nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą VAT lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień wymienionych w ust. 1 pkt 4-4b.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8. [Dotychczasowe zwolnienia] Ulgi i ogólne zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług oraz do podatku akcyzowego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9. [Rejestracja] 1. Podatnicy, o których mowa w art. 5, są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności, określonej w art. 2, złożyć właściwemu organowi podatkowemu zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

1a. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

2. Właściwy organ podatkowy potwierdza zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 lub wykonujący wyłącznie czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

4. Jeżeli podatnik zarejestrowany na podstawie ust. 2 zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności właściwemu organowi podatkowemu, który dokonał rejestracji; zgłoszenie to stanowi podstawę dla właściwego organu podatkowego do wykreślenia podatnika z rejestru.

5. Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny.

5a. W przypadku gdy zaprzestanie wykonania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie z ust. 4 i 5, właściwy organ podatkowy, który dokonał rejestracji, wykreśla z urzędu podatnika z rejestru.

6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników, którzy następnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 i 5, z tym że podatnik nie jest wykreślany z rejestru.

7. (skreślony).

8. Podatnik zarejestrowany obowiązany jest umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach, z tym że w przypadku, gdy numer ten nie został jeszcze nadany, podatnik jest obowiązany posługiwać się numerem tymczasowym.

9. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu organowi podatkowemu w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

9a. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do potwierdzenia, czy podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

10. (skreślony).

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) może określić podatników innych niż wymienieni w ust. 3 nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego,

2) określi wzór zgłoszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia zgłoszenia i wzór zgłoszenia o zaprzestaniu działalności, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a także określi zasady ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 11, uwzględnia możliwość prawidłowej identyfikacji podatników.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 10. [Deklaracja podatkowa] 1. Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz we właściwym urzędzie celnym deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 1a-1g.

1a. Podatnicy, o których mowa w art. 7 ust. 2b, sprzedający wyłącznie produkty rolne mogą składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja.

1b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, mogą ponownie składać deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne.

1c. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

1d. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje, o których mowa w ust. 1c, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna.

1e. Podatnicy, o których mowa w ust. 1d i art. 6b ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne, i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.

1f. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, tracą prawo do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty określonej w art. 4 pkt 17a.

1g. Przepis ust. 1f stosuje się odpowiednio do małych podatników, o których mowa w ust. 1d.

2. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba ze zostaną one określone w innej wysokości:

1) dla podatku od towarów i usług - przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej,

2) dla podatku akcyzowego - przez naczelnika urzędu celnego lub organ kontroli skarbowej.

2a. (skreślony).

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 47, chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 21 lub 23 ust. 1 pkt 2-4.

3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie deklaracji dla podatku akcyzowego do podatników podatku akcyzowego:

1) wykonujących czynności dotyczące wyrobów akcyzowych wyłącznie zwolnionych od podatku akcyzowego na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2,

2) zwolnionych od tego podatku na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 2a.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 1a, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, a także pouczenia podatnika o odpowiedzialności za niezłożenie deklaracji podatkowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11. [Uiszczanie podatku od towarów importowanych] 1. Podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

2. Jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdzi, iż kwoty podatków zostały wykazane nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatki w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatków w decyzji dotyczącej należności celnych.

2a. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego, w terminie miesiąca od dnia pobrania podatków, o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Prawidłowego określenia podatków dokonuje naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.

3. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwot obliczonych podatków.

4. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-3 podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należnych podatków w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do wysokości 0.

5. Naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatków należnych z tytułu importu towarów.

6. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jeżeli podatki te nie zostały uiszczone w wypadkach i trybie stosowanym przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów Kodeksu celnego.

7. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11a. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11b. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11c. [Określanie kwoty podatku należnego przez naczelnika urzędu celnego] 1. W przypadkach innych niż określone w art. 11 ust. 1, 2 i 2a kwoty podatków należnych z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.

2. Do należności podatkowych określonych zgodnie z ust. 1 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczące powiadomienia dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, służy odwołanie do dyrektora izby celnej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celnego, który wydał decyzję.

4. Do postępowań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11d. [Przesyłanie kopii decyzji do urzędu skarbowego podatnika] Kopie decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, lub innych orzeczeń wydanych w sprawie podatków z tytułu importu towarów, naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej jest obowiązany przesłać w terminie 5 dni do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawie rozliczeń w podatku od towarów i usług, a w przypadku decyzji określających kwotę podatku akcyzowego - do właściwego urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11e. [Zapłata różnicy podatku] 1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celnego, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, a podatkiem pobranym przez ten organ.

2. Różnica, o której mowa w ust. 1, dotycząca podatku od towarów i usług stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 19 ust. 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11f. [Odpowiednie stosowanie Kodeksu celnego] 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 4 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 6 ust. 7 i 7a, art. 11 oraz w art. 11c-11e stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w tym kodeksie.

2. Jeżeli, zgodnie z przepisami Kodeksu celnego, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do zweryfikowania należności podatkowych - naczelnik urzędu celnego może określić wartość celną według zasad określonych w Kodeksie celnym dla potrzeb prawidłowego określenia należnych podatków z tytułu importu towarów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11g. [Właściwość rzeczowa organów podatkowych] Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, zwrotu nadpłaty oraz ulg podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej - w zakresie podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11h. [Zwrot nadpłaconych podatków] W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okaże się, że kwota podatków została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconych podatków, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie:

1) podatku od towarów i usług - pomniejszyła kwotę podatku należnego,

2) podatku akcyzowego - pomniejszyła kwotę podatku akcyzowego lub powiększyła kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12. (skreślony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12a. [Organy egzekucyjne jako płatnicy podatku] Organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 i z 1996 r. Nr 43, poz. 189) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, są płatnikami podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Podatek od towarów i usług

Art. 13. [Przedmiot opodatkowania] Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają czynności określone w art. 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13a. [Właściwość organów podatkowych w sprawie rozliczeń podatku] 1. Właściwym organem podatkowym w sprawie rozliczeń podatku jest naczelnik urzędu skarbowego, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Jeżeli czynności wymienione w ust. 1 są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscowa ustala się:

1) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na siedzibę,

2) dla osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

3. W przypadku osób fizycznych niewykonujących innych czynności podlegających opodatkowaniu poza importem towarów, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1-3, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

5. Przepisy ust. 1-4 nie dotyczą przypadków, dotyczących poboru podatku od importu towarów, o których mowa w art. 11, art. 11c, art. 11e ust. 1 oraz art. 11f.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 14. [Zwolnienia podmiotowe] 1. Zwalnia się od podatku podatników:

1) u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO,

2) opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w zakresie działalności objętej tą formą opodatkowania z uwzględnieniem art. 18 ust. 3.

1a. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7 także innej działalności niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 7, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

1b. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się:

1) od 1 stycznia 2001 r., w przypadku podatników:

a) wykonujących czynności w zakresie handlu, w tym również obnośnego i obwoźnego, oraz wykonujących usługi w zakresie:

- gastronomii,

- mechaniki precyzyjnej,

- mechaniki maszyn biurowych,

- wyrobu i naprawy wag,

- antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów,

- mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz innych usług niezwiązanych z ich naprawą,

- elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej,

- rusznikarstwa,

- odświeżania i renowacji wyrobów skórzanych i futrzarskich,

- mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich,

- chemicznego czyszczenia i farbowania wyrobów innych niż futrzarskie,

- kuśnierstwa,

- rękawicznictwa - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych,

- wytwarzania szyldów,

- prania pierza i puchu,

którzy rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu przed 2 marca 2000 r. i na dzień 1 marca 2000 r. zatrudniali co najmniej dwóch pracowników, w rozumieniu przepisów o karcie podatkowej,

b) którzy rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w okresie od 2 marca do 31 grudnia 2000 r. i zatrudniali w jakimkolwiek czasie tego okresu co najmniej dwóch pracowników, w rozumieniu przepisów o karcie podatkowej, i wykonywali czynności, o których mowa w lit. a),

c) którzy rozpoczną wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu po 31 grudnia 2000 r. i będą wykonywali czynności, o których mowa w lit. a),

2) od 1 stycznia 2002 r., w przypadku pozostałych podatników.

1c. Przepisy ust. 1b nie naruszają przepisów ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 6, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 6, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2.

3. Jeżeli wartość sprzedaży towarów u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony, wynikający z dokumentów celnych oraz z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporządzenia spisu z natury zapasów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, najpóźniej wciągu 14 dni od dnia utraty zwolnienia.

3a. Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 3, stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.

3b. Przepis ust. 3 ma również zastosowanie do podatników, którzy rezygnują z przysługującego im zwolnienia na podstawie ust. 1 pkt 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.

4. W przypadku podatników, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, przez wartość sprzedaży towarów określoną w ust. 1 pkt 1 rozumie się:

1) wartość sprzedanych towarów - u podatników dokonujących sprzedaży towarów będącej przedmiotem umowy komisu,

2) 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług - w pozostałych przypadkach.

5. Podatnicy będący zakładami pracy chronionej w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych mogą wybrać zwolnienie od podatku, bez względu na wartość sprzedaży towarów, pod warunkiem złożenia przez podatnika pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego.

6. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4.

7. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży towarów, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4, zwolnienie określone w ust. 6 traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z dniem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

7a. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 1.

8. Jeżeli podatnicy określeni w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4 i 6, wykorzystując związki z kontrahentami, tak układają swoje interesy, że uzyskują wartość sprzedaży towarów znacznie odbiegającą od tej, którą uzyskaliby w przypadku, gdyby związek ten nie istniał, a w wyniku tych związków nastąpiło zmniejszenie wpływów podatkowych, zwolnienie od podatku traci moc od początku roku podatkowego.

9. (skreślony).

10. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, nie stosuje się do podatników określonych w art. 5 ust. 2, do importu towarów i usług oraz podatników:

1) sprzedających:

a) wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

b) wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku nr 6 poz. 2a, 8, 9, 11 i 17,

2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a także usługi jubilerskie.

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) w terminie do 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy, kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obliczoną według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października, w zaokrągleniu do 100 zł,

2) listę towarów i usług, o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a) i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

12. (skreślony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 14a. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 15. [Podstawa opodatkowania] 1. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem, z zastrzeżeniem art. 16 i 17, jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, o których mowa w art. 6 ust. 8, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Jeżeli należność określona jest w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, zmniejszonych o podatek. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

2. Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów oraz zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Rabaty pomniejszają obrót, gdy zostały przyznane w ciągu roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usługi. Rabaty udzielone z tytułu i w okresie gwarancji lub rękojmi pomniejszają obrót, nawet gdy zostały przyznane po upływie roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usługi.

2a. W przypadku sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu.

3. Podstawą opodatkowania czynności określonych w art. 2 ust. 3 jest wartość towarów lub usług obliczona według cen sprzedaży stosowanych w obrotach z głównym odbiorcą (odbiorcami), a w przypadku braku odbiorcy - według przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia przekazania, zamiany lub darowizny, zmniejszona o kwotę należnego podatku.

4. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

4a. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy.

4b. Podstawą opodatkowania w imporcie wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15, 17 i 19, objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby wyroby te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy.

4c. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 4, 4a i 4b, obejmuje, o ile elementy te nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.

4d. Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 4, 4a i 4b, dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.

5. Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z tym że w przypadku usług turystyki wyjazdowej podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z ust. 1.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wartość usługi zwiększa wartość celną importowanego towaru oraz w przypadku, gdy podatek został pobrany od podatnika, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4.

7. W przypadku sprzedaży przez podatnika towaru podlegającego podatkowi akcyzowemu podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 16. [Podstawa opodatkowania] 1. Podstawę opodatkowania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami powierniczymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze stanowi:

1) dla zleceniodawcy lub komitenta - kwota należna z tytułu sprzedaży lub umowy komisu, zmniejszona o kwotę podatku,

2) dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, agenta, zleceniobiorcy, komisanta lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, zmniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. W przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są świadczone na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą i dotyczą usług turystyki, a zleceniodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie zapłacił podatku od tych usług lub jest zarejestrowanym podatnikiem, ale nie zapłacił należnego podatku - podstawą opodatkowania jest kwota należna od całej wartości usługi turystyki, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy w wykonaniu umów agencyjnych, zlecenia, komisu lub innych umów o podobnym charakterze dokonywany jest import towarów, z tym że podstawę opodatkowania dla importera ustala się zgodnie z art. 15 ust. 4, 4a-4d i 5.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 17. [Szacowanie obrotu] 1. W przypadku gdy:

1) na kupującego zostały nałożone ograniczenia w dysponowaniu lub używaniu towaru, wynikające z umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenia są wymagane na podstawie odrębnych przepisów lub nałożone zostały na podstawie orzeczenia sądu albo decyzji administracyjnej,

2) sprzedaż lub cena towaru jest uzależniona od spełnienia dodatkowego świadczenia, którego wpływu na wartość towaru nie można ustalić,

3) między kupującym a sprzedawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2,

- organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek, jeżeli okaże się, że przypadki te miały wpływ na ustalenie ceny.

2. Związek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

3. Pod pojęciem powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

4. Pod pojęciem powiązań kapitałowych, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 5% wszystkich praw głosu.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w obrotach między zakładami samodzielnie sporządzającymi bilans, o których mowa w art. 5 ust. 2, z wyjątkiem przypadków, gdy obroty zakładu, na rzecz którego jest dokonywane odpłatne przekazanie towarów oraz świadczenie usług, zwolnione od podatku na podstawie art. 7 lub art. 47 ustawy, stanowiły w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonano takiego przekazania, co najmniej 50% całości obrotu w tym okresie, a ponadto w przypadku odpłatnego przekazania towarów, jeżeli stosowane ceny są niższe od cen nabycia o więcej niż 10%.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 18. [Stawki podatku] 1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3.

1a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 stawka podatku wynosi 3%.

2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%.

3. W eksporcie towarów i usług, w tym również w eksporcie usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, oraz w eksporcie towarów i usług dokonywanym przez rolników ryczałtowych oraz podatników określonych w art. 14 ust. 1 pkt 2 stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 27 ust. 4.

4. Stawkę podatku 0%, o której mowa w ust. 3, stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 4, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej sprzedaży w ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 4, za dany miesiąc, lecz w miesiącu następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 4, przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten miesiąc. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim, mają zastosowanie stawki właściwe dla sprzedaży tego towaru w kraju.

6. Przepis ust. 5 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny wystawiony przez wewnętrzny urząd celny.

7. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 5, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży, w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokument ten otrzymał.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 19. [Obniżenie podatku] 1. Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.

2a. Kwotę podatku naliczonego stanowi również kwota podatku należnego od importu usług, z wyjątkiem podatku od usług:

1) turystyki wyjazdowej,

2) związanych:

a) ze sprzedażą zwolnioną od podatku,

b) z czynnościami nie wymienionymi w art. 2.

3. Obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1, następuje:

1) nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4,

2) w przypadku importu usług - w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu usług, z tym że u podatników, o których mowa w art. 14a - w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu tych usług,

3) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 14 ust. 3 - najpóźniej w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano tego spisu.

4) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego - nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.

3a. Obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 i 3, nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru lub wykonania usługi, albo otrzymania faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) podlegającej opodatkowaniu.

3b. [6] Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 3, 3d, 3e i 3g, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy wskazane w ust. 3, 3d, 3e i 3g, nie później jednak niż w ciągu roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), w którym podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

3c. Korekty, o których mowa w ust. 3b, mogą być dokonane wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1) nie zostało wobec podatnika wszczęte postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej za okres, którego dotyczy korekta,

2) w całości została uregulowana należność obejmująca kwotę podatku z tytułu zakupionych towarów i usług, a w przypadku podatku od importu towarów - kwota podatku wynikająca z dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c.

3d. Podatnicy, o których mowa w art. 10 w ust. 1a i 1d, mogą obniżyć kwotę podatku należnego, o której mowa w ust. 1, w rozliczeniu za kwartał, w którym otrzymali fakturę lub dokument celny, z tym że:

1) w przypadku importu usług - w rozliczeniu za kwartał następujący po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu usług, z tym że u podatników, o których mowa w art. 14a - w kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu tych usług,

2) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 14 ust. 3 - w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonano spisu.

Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio.

3e. Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1c, mogą obniżyć kwotę podatku należnego, o której mowa w ust. 1, w rozliczeniu za kwartał, w którym:

1) uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,

2) dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c,

nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Przepis ust. 3a i 3d pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

3f. Przepisu ust. 3e nie stosuje się do podatku naliczonego wynikającego z faktur i dokumentów celnych otrzymanych i odliczonych od podatku należnego w rozliczeniu za okres poprzedzający kwartał, za który podatnik będzie rozliczał się metodą kasową.

3g. Podatnicy, o których mowa w art. 6b ust. 5, podatek naliczony wynikający z faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczonych od podatku należnego do końca tego okresu, mają prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w miesiącu, w którym:

1) uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur - w przypadku podatku wynikającego z faktur,

2) dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych,

3) dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c.

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 3, podatnik nie wykonał czynności podlegającej opodatkowaniu, podatek naliczony za ten okres podlega rozliczeniu w najbliższym okresie, w którym czynności te zostaną wykonane, nie później jednak niż w ciągu 36 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w ust. 3 terminy obniżenia kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz stosowane techniki dokumentowania rozliczeń w obrocie gospodarczym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 20. [Jednoczesna sprzedaż towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku] 1. Podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

2. Podatnik może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną.

3. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może także zmniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem w wartości sprzedaży ogółem. Przy ustalaniu wartości sprzedaży nie uwzględnia się kwot podatku.

4. W przypadku nabycia towarów, o których mowa w art. 21 ust. 3, procentowy udział wartości sprzedaży towarów opodatkowanych w wartości sprzedaży ogółem oblicza się na podstawie sprzedaży z ostatnich sześciu miesięcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

5. Podatnicy dokonujący czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1-3, w okresie krótszym niż sześć miesięcy obliczają procentowy udział zgodnie z ust. 3, przy czym po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności wyliczają ten udział zgodnie z ust. 4 i dokonują korekty podatku naliczonego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21. [Zaliczenia i zwroty] 1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 19 ust. 2 i 2a, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 2-9, do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy.

2. Podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych w całości lub w części, stawką niższą niż określona w art. 18 ust. 1, przysługuje prawo do zwrotu z urzędu skarbowego różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4.

2a. Kwota zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur, z których należności zostały w całości uregulowane, oraz z dokumentów celnych, jeżeli podatek z nich wynikający został zapłacony.

2b. Przepisów ust. 2a nie stosuje się, jeżeli wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona nabyciem towarów i usług, o których mowa w ust. 3.

3. Podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych wyłącznie stawką, o której mowa w art. 18 ust. 1, u których podatek naliczony jest wyższy od podatku należnego, przysługuje zwrot różnicy podatku z urzędu skarbowego w kwocie nie wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które na podstawie odrębnych przepisów zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

4. W przypadku gdy kwota nadwyżki podatku naliczonego u podatnika dokonującego sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka określona w art. 18 ust. 1 przekracza kwotę wynoszącą 22% całości obrotu opodatkowanego stawkami niższymi, zwrotowi na rachunek bankowy podlega nadwyżka do wysokości tej kwoty. Pozostała część nadwyżki podlega rozliczeniu w trybie określonym w ust. 1.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się:

1) gdy wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona nabyciem towarów i usług, o których mowa w ust. 3, lub

2) na umotywowany wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług, jeżeli wysokość zwrotu jest uzasadniona:

a) sezonowością produkcji rolnej, w tym również sezonowością zakupu (skupu) produktów rolnych i sezonowością produkcji rolno-spożywczej,

b) odliczaną od podatku kwotą akcyzy naliczoną przy nabyciu lub imporcie wyrobów akcyzowych, jeżeli należność obejmująca kwotę akcyzy została uregulowana.

5a. Zakres zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać rozszerzony przez naczelnika urzędu skarbowego, na umotywowany wniosek podatnika, na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli wysokość tej nadwyżki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, związanej z wykonywaniem różnych czynności nałożonych przepisami ustaw. Rozszerzenie to może być dokonane w przypadku gdy nie ma żadnych rokowań, aby rozliczenie tej nadwyżki w trybie ust. 1, 2 lub 3 nastąpiło w najbliższych 6 miesiącach.

5b. Przepis ust. 5a nie narusza przepisu ust. 5.

6. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

6a. Na wniosek podatnika urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji, wynikają z:

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawo działalności gospodarczej,

2) dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c, i zostały przez podatnika zapłacone.

Przepis ust. 6 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

7. Różnicę podatku nie zwróconą przez urząd skarbowy w terminie, o którym mowa w ust. 6 w zdaniu pierwszym traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

8. W przypadku gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru do kraju, podatnik obowiązany jest zwrócić całość lub odpowiednią część otrzymanego zwrotu w ciągu 14 dni od dnia przekroczenia towaru przez państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnik może zwiększyć o tę kwotę podatek naliczony, począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego.

8a. W razie niedopełnienia obowiązku przewidzianego w ust. 8 od nie zwróconej kwoty naliczane są odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych. Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu określonego w ust. 8, a jeżeli termin ten przypada wcześniej od terminu najbliższego okresu rozliczeniowego - od terminu, w którym powinno zostać dokonane rozliczenie podatku.

8b. (skreślony).

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) może określić przypadki, gdy przyjęcie przez podatnika w odpłatne używanie środków trwałych należących do osób trzecich może być traktowane na równi z zakupem tych środków, oraz może określić zasady zwrotu różnicy tego podatku,

2) może rozszerzyć zakres zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 3, na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego ponad podatek należny, jeżeli jest to uzasadnione charakterem działalności lub długością cyklu produkcyjnego podatnika.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 9, uwzględnia w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21a. [Zwrot podatku podróżnym] 1. Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nich poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 21b i 21c.

2. Miejsce stałego zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21b. [Zwrot podatku podróżnym] 1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 21a ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „sprzedawcami”:

1) zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług oraz

2) prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o której mowa w art. 29 ust. 1, oraz

3) którzy zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 7.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu.

3. Sprzedawcami, o których mowa w ust. 1, nie mogą być podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 5 i 6 oraz podatnicy określeni w art. 14a ust. 1.

4. Sprzedawcy:

1) są obowiązani poinformować naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, że są sprzedawcami, o których mowa w art. 21b ust. 1,

2) zapewniają podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,

3) oznaczają punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku,

4) są obowiązani poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący zakupu towarów u tego podatnika może odebrać podatek, oraz z kim podatnicy ci mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów.

5. Zwrot podatku jest dokonywany podróżnym w złotych przez sprzedawcę lub w punktach zwrotu VAT przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 21a ust. 1.

6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 tys. zł oraz dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 5, nie będące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:

1) są od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

2) powiadomiły w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym,

3) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

4) zawarły umowy ze sprzedawcami, o których mowa w ust. 1, w sprawie zwrotu podatku,

5) złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł w formie:

a) depozytu pieniężnego,

b) gwarancji bankowych,

c) obligacji Skarbu Państwa, o co najmniej trzyletnim terminie wykupu,

6) uzyskały od ministra właściwego do spraw finansów publicznych zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1-5.

8. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 7 pkt 5, jest utrzymywana przez cały okres działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5, i podlega zwrotowi po zakończeniu działalności związanej ze zwrotem podatku.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyjmowania kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 7 pkt 5, uwzględniając w szczególności konieczność prawidłowego udokumentowania przyjęcia kaucji.

10. Podmiotem, o którym mowa w ust. 7, dokonującym zwrotu podatku może być wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.

11. Członkami władz spółek wymienionych w ust. 10 nie mogą być osoby karane za przestępstwa karne skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21c. [Warunki zwrotu podatku] 1. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar za granicę nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

2. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez graniczny urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 29 ust. 1.

3. Graniczny urząd celny potwierdza wywóz towarów na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

4. Sprzedawcy oraz podmioty, o których mowa w art. 21b ust. 5, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

5. Rozliczenia między podmiotem, który dokonał zwrotu, a sprzedawcą towaru regulują zawarte przez nich umowy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21d. [Zastosowanie stawki 0%] 1. Do sprzedaży towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:

1) spełnił wymogi, o których mowa w art. 21b ust. 4 pkt 1 i 4, oraz

2) przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc sprzedawca otrzymał dokument, określony w art. 21c ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej sprzedaży, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

3. Potwierdzony przez graniczny urząd celny dokument, o którym mowa w art. 21c ust. 2, sprzedawca jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono ten dokument.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21e. [Delegacja] 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

1) wzór znaku, o którym mowa w art. 21 b ust. 4 pkt 3,

2) wzór dokumentu oraz wzór stempla, o których mowa w art. 21c ust. 2.

1a. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności:

1) prawidłową identyfikację towarów,

2) możliwość potwierdzania wywozu towarów przez organy celne.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić w drodze rozporządzenia:

1) inne towary niż wymienione w art. 21a ust. 3, przy których wywozie nie stosuje się art. 21a ust. 1,

2) minimalną łączną wartość zakupów wynikającą z dokumentów, o których mowa w art. 21c ust. 2, przy której można żądać zwrotu podatku,

3) maksymalną wysokość prowizji, o której mowa w art. 21c ust. 4

- uwzględniając w szczególności sytuację gospodarczą państwa oraz sytuację w zakresie obrotu towarowego z zagranicą poszczególnymi grupami towarów, sytuację rynkową w obrocie towarami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz określone w ustawie budżetowej dochody budżetu państwa, w szczególności dochody z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzi we wzorze dokumentu zabezpieczenia utrudniające jego fałszowanie. Rodzaje i sposób zabezpieczeń powinny być uzgodnione z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 22. (skreślony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 23. [Delegacja] 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) [7] może określić listę towarów i usług lub przypadki, w których nabycie towarów lub usług nie uprawnia do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 21,

2) może określić przypadki, w których następuje zwrot, i warunki zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wymienionych w art. 21 ust. 3, służących całkowicie lub częściowo czynnościom zwolnionym od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2,

3) może określić inne niż wymienione w art. 25 ust. 2 przypadki nabycia towarów lub usług uprawniające do obniżenia podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 21,

4) może określić przypadki, gdy podatek naliczony może być zwrócony jednostce dokonującej zakupu (importu) towarów lub usług oraz określić zasady dokonywania tego zwrotu.

2. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24. [Zwrot w formie zaliczki] 1. W przypadku nabycia towarów lub usług, o których mowa w art. 21 ust. 3, przed powstaniem obowiązku podatkowego, zwrot podatku naliczonego dokonywany jest w formie zaliczki.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wypłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1, oraz przypadki zwrotu zaliczki wraz z oprocentowaniem, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24a. [Hipoteka przymusowa] 1. Skarbowi Państwa przysługuje hipoteka przymusowa z tytułu warunkowych wierzytelności wynikających z wypłacenia zaliczki naliczonego podatku.

2. Do hipoteki przymusowej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24b. [Zastaw skarbowy] 1. Skarbowi Państwa z tytułu warunkowych wierzytelności wynikających z wypłacenia zaliczki naliczonego podatku przysługuje zastaw skarbowy na będących własnością podatnika rzeczach ruchomych oraz na zbywalnych prawach majątkowych.

2. Wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych dokonywany jest na podstawie uwzględnionego wniosku w sprawie wypłacenia zaliczki naliczonego podatku.

3. Do zastawu skarbowego, w zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 25. [Wyłączenie zwrotów i obniżek] 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

1) towarów lub usług służących do wytworzenia lub odprzedaży towarów bądź świadczenia usług zwolnionych od podatku,

1a) importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy,

2) samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika,

2a) części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów, o których mowa w pkt 2, jeżeli samochody te zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych,

3) towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego,

3a) paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg,

3b) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne bądź jedne i drugie,

b) zakupów gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób,

4) towarów i usług, których nabycie:

a) zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 14 ust. 1 lub 6 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 14 ust. 3 i 3b,

b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

1a. Jeżeli na podstawie dokumentacji prowadzonej przez podatnika nie można ustalić kwoty podatku naliczonego od towarów i usług, określonych w ust. 1 pkt 3, kwotę tego podatku ustala się przez zastosowanie stawki określonej w art. 18 ust. 1 do kwoty wydatków, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy:

1) wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 21 ust. 3,

2) przekazanych towarów oraz świadczonych usług w przypadkach określonych w art. 2 ust. 3 pkt 2 oraz darowizn określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4,

3) części wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z powodu przekroczeń norm w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,

4) podatku od importu towarów stanowiących wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego.

5) wydatków na nabycie towarów celem oddania w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

3. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego lub zostali wykreśleni z rejestru, o którym mowa w art. 9.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, uwzględniając specyfikę działalności rolniczej, może, w drodze rozporządzenia, określić listę towarów i usług lub przypadki, w których nabycie towarów i usług przez podatników prowadzących działalność rolniczą nie uprawnia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części lub zwrotu różnicy podatku w całości lub w części, a także mając na uwadze uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 26. [Sposób zapłaty] 1. Podatnicy są obowiązani bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem art. 11.

2. Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1a, 1c i 1d, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem art. 11.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 26a. [Utrata prawa do rozliczania się metodą kasową] 1. Przepisy art. 6b, art. 10 ust. 1c-1g, art. 19 ust. 3c-3g oraz art. 26 ust. 2 stosuje się również do podatników rozpoczynających w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 2 ustawy, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w art. 4 pkt 17a.

2. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową oraz do dokonywania kwartalnych rozliczeń począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie oraz w następnym roku kalendarzowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 27. [Ewidencja sprzedaży] 1. Podatnicy zwolnieni od podatku, na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 6, są obowiązani do zaewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

2. [8] W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość nie zaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22% - bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 19.

3. W przypadku stwierdzenia, że podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 14 ust. 5 nie spełniał warunków określonych w przepisach o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi wartość sprzedaży w drodze oszacowania i ustali podatek przy zastosowaniu stawki 22% - bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 19.

4. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności określone w art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 14 ust. 1, 5 i 6, są obowiązani do prowadzenia ewidencji zawierającej: kwoty określone w art. 20, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny oraz kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

5. [9] W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania.

6. [10] W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia. Dotyczy to również różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

8. [11] Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik:

1) wykazał w deklaracji podatkowej i otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 28. [Szacowanie wartości sprzedaży] W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie są obowiązane do prowadzenia ewidencji określonej w art. 27 ust. 4, w związku z dokonywaniem sprzedaży towarów lub świadczeniem usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 5 i 7, dokonają sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i nie zapłacą podatku należnego, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wielkości tej sprzedaży, organ podatkowy określi w drodze oszacowania wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i ustali od niej podatek należny według stawki 22% - bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 19.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 29. [Kasy rejestrujące] 1. [12] Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2. Podatnicy naruszający obowiązek określony w ust. 1, do czasu rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, tracą prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

2a. [13] Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwa, podatnik nie może prowadzić sprzedaży towarów.

2b. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2500 zł.

2c. W przypadku, gdy podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 5 lub 6, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 2b na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) ustali szczegółowe zasady, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 2b i 2c,

1a) może określić inny, niż wymieniony w ust. 2b, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami,

2) może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

3a. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki ich stosowania przez podatników, uwzględniając:

1) potrzebę zabezpieczenia zewidencjonowanych danych,

2) konieczność zagwarantowania konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez klienta czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie,

3) optymalne, również dla danego typu obrotu, rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 30. [Proporcjonalny podział sprzedaży] 1. Podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej różnymi stawkami, a nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 ust. 1, mogą w celu obliczenia podatku należnego dokonać podziału sprzedaży w danym miesiącu w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego miesiąca, w którym dokonano zakupu. Dla obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży według cen uwzględniających podatek.

2. W przypadku gdy podatnik podjął lub wznowił działalność wymienioną w ust. 1, podział obrotu może być dokonany przy zastosowaniu do obrotu danego miesiąca procentowych wskaźników podziału udokumentowanych zakupów, dokonanych w okresie przed zakończeniem miesiąca, w którym rozpoczęto lub wznowiono działalność.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 31. [Podatek należny w handlu i gastronomii] W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, podatek należny może być obliczany jako iloczyn wartości sprzedaży i stawki:

1) 18,03% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%,

2) 10,71% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 12%,

3) 6,54% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%,

4) 2,91% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 3%.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 32. [Wystawianie faktur] 1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, wartość sprzedaży, kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

2. Podatnicy świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

3. (skreślony).

4. W przypadku czynności wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany miesiąc podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą wszystkie czynności dokonane w tym miesiącu.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania, a także może określić wzory tych faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności, uwzględniając:

1) konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży towarów i identyfikacji czynności dokonanych przez poszczególnych podatników,

2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku,

3) stosowane techniki rozliczeń,

4) specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z ilością lub rodzajem wykonywanych czynności.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 32a. [14] (utracił moc).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33. [Odpowiedzialność za fakturę] 1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od podatku należnego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33a. [Zryczałtowany zwrot podatku] 1. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej działalności rolniczej zwolnionej od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, podatnikowi podatku od towarów i usług, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży produktów rolnych, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33b. [Faktura] 1. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany sprzedawcy.

2. Faktura dokumentująca zakup produktów rolnych, oznaczona jako „Faktura VAT RR”, powinna zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL sprzedawcy i nabywcy,

3) numer dowodu osobistego sprzedawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedający produkty rolne jest osobą fizyczną,

4) datę dokonania zakupu oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,

5) nazwy zakupionych produktów rolnych,

6) jednostkę miary i ilość zakupionych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,

7) cenę jednostkową zakupionego produktu rolnego, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

8) wartość zakupionych produktów rolnych, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,

10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych,

11) wartość zakupionych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,

12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

3. Faktura VAT RR powinna również zawierać, z zastrzeżeniem ust. 3a, oświadczenie sprzedawcy produktów rolnych w brzmieniu:

„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.”

3a. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i przedmiot umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

3b. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7, składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, informuje o tym niezwłocznie nabywcę.

4. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 2 i 2a, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1) zakup produktów rolnych jest związany ze sprzedażą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik ma zawartą umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne na dłuższy termin płatności,

3) [15] w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.

5. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

6. Warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za sprzedane produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

6a. Przez pojęcie należności za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 6, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

1) zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty,

2) raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

7. Rolnik ryczałtowy oraz podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przechowywać oryginały (kopie) faktur VAT RR oraz dokument, o którym mowa w ust. 3a, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33c. [Zwolnienie] Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2b, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, o której mowa w art. 4 pkt 12, sprzedający produkty rolne, jest zwolniony z obowiązku:

1) wystawiania faktur, o których mowa w art. 32,

2) prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług,

3) składania w urzędzie skarbowym deklaracji, o której mowa w art. 10 ust. 1,

4) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Podatek akcyzowy

Art. 34. [Przedmiot opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, podlegają czynności określone w art. 2, dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, zwanych dalej „wyrobami akcyzowymi”, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 2a.

2. Akcyzie podlegają również nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15 i poz. 17. Za nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych uważa się ubytki (niedobory) powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, zmniejszone o powstające w czasie tych czynności dopuszczalne ubytki (niedobory) obliczone na podstawie obowiązujących norm.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, wysokość norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów), uwzględniając specyfikę poszczególnych etapów produkcji wybranych wyrobów akcyzowych, a także technologię wytwarzania tych wyrobów.

4. Wysokość dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych dla poszczególnych producentów ustalają dyrektorzy izb celnych, z uwzględnieniem warunków technicznych podatnika.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 34a. [Organy podatkowe w zakresie podatku akcyzowego] 1. Organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Przepisy art. 13a ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

2. Zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonują naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz i terytorialny zasięg działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości i ilości podatników podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonujących działalność na danym obszarze.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 35. [Obowiązek podatkowy] 1. Obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 7, ciąży na:

1) producencie wyrobów akcyzowych,

2) importerze wyrobów akcyzowych,

3) sprzedawcy wyrobów akcyzowych,

4) podmiocie świadczącym usługi w zakresie wyrobów akcyzowych,

5) nabywcy wyrobów akcyzowych, od których nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,

6) podmiocie posiadającym importowany wyrób akcyzowy, od którego nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,

7) podmiocie, u którego stwierdzono nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15 i 17,

8) podmiocie zużywającym spirytus własnej produkcji lub nabyty po cenach niezawierających najwyższej stawki podatku akcyzowego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje niezależnie od obowiązku podatkowego określonego w rozdziale 2, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Dla wyrobów określonych w załączniku nr 6 poz. 1, 13-15, 17 i 19 obowiązek podatkowy powstaje w momencie przemieszczenia tych wyrobów poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane, również w przypadku, gdy nie dokonano czynności określonych w art. 2.

2b. Przy sprzedaży i wysyłce paliw do silników przesyłanych do odbiorcy rurociągiem, za datę opuszczenia terenu zakładu, w którym zostały wyprodukowane, przyjmuje się datę odbioru paliw potwierdzoną pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa przez odbiorcę.

2c. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania.

3. W przypadku powstania nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów, obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem ich zaistnienia, a jeżeli tego dnia nie można ustalić - z dniem stwierdzenia tych ubytków.

4. (skreślony).

5. W przypadku gdy producent:

1) oddaje wyrób akcyzowy w odpłatne użytkowanie - obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje nie później niż w dniu opuszczenia przez wyrób terenu zakładu, w którym został wyprodukowany,

2) zużywa spirytus własnej produkcji do wytwarzania innych towarów lub zużywa nabyty spirytus na cel inny niż określono w zamówieniu - obowiązek podatkowy powstaje nie później niż w dniu przekazania tego spirytusu do produkcji,

3) przechowuje paliwa silnikowe, stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1442), poza zakładem, w którym zostały wyprodukowane, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w dniu opuszczenia pomieszczenia, w którym paliwa są przechowywane, z wyjątkiem opuszczenia w celu powrotnego przemieszczenia do zakładu, w którym zostały wyprodukowane, w związku z wymianą zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

6. Obowiązek podatkowy:

1) w przypadku olejów opałowych oraz olejów napędowych, jeżeli sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele inne niż opałowe, powstaje:

a) dla podatników sprzedających te wyroby, z zastrzeżeniem lit. b), z chwilą tej sprzedaży na cele inne niż opałowe,

b) dla podatników sprzedających te wyroby na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych - z dniem stwierdzenia posiadania wyrobów na cele inne niż opałowe,

c) dla podatników nabywających te wyroby - z dniem nabycia tych wyrobów i przeznaczenia ich następnie na cele inne niż opałowe, a jeżeli tego dnia nie można ustalić - z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ, że posiadane wyroby nie są przeznaczone na cele opałowe,

2) dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 6, powstaje z chwilą wejścia w posiadanie wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a jeżeli tego dnia nie można ustalić - z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ posiadania tych wyrobów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 35a. [Żądanie okazania dowodu tożsamości od nabywcy wyrobu akcyzowego] Sprzedawca wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 1, 13, 14, 19 i 21 załącznika nr 6 do ustawy może żądać od nabywcy okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu identyfikującego nabywcę, w przypadkach gdy przepisy nakładają na nabywcę obowiązek złożenia oświadczenia o przeznaczeniu tych wyrobów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 36. [Podstawa opodatkowania] 1. Podstawę opodatkowania akcyzą stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2-3, obrót wyrobami akcyzowymi.

2. W imporcie wyrobów akcyzowych podstawą opodatkowania akcyzą jest ich wartość celna powiększona o należne cło. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo za granicę a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło.

2a. W przypadku towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.

2b. W przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15, 17 i 19 objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby wyroby te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.

2c. W przypadku importu wyrobów akcyzowych przepisy art. 15 ust. 4c i 4d stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli stawki akcyzy ustalane są kwotowo, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych.

4. W zakresie nie uregulowanym w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1-5.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inną podstawę opodatkowania akcyzą w przypadku, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniając przy tym specyfikę produkcji i obrotu poszczególnych wyrobów akcyzowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37. [Stawki] 1. Stawki akcyzy w stosunku do ceny sprzedaży u podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a u importerów do podstawy określonej w art. 36 ust. 2-2c, wynoszą odpowiednio u podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i u importera, dla:

1)

wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych (załącznik nr 6, poz. 13 i 17)

95% i 1900%,

2)

paliw do silników (załącznik nr 6, poz. 1)

80% i 400%,

3)

wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych (załącznik nr 6, poz. 14, 15 i 19)

70% i 230%,

4)

samochodów osobowych (załącznik nr 6, poz. 5)

40% i 65%,

5)

pozostałych wyrobów

25% i 40%,

6)

paliw gazowych do silników (załącznik nr 6, poz. 21)

35% i 55%.

1a. Stawka akcyzy dla wyrobu wymienionego w załączniku nr 6 poz. 2a wynosi za 1 kWh, u producenta i importera, 0,02 zł.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia:

1) obniżać stawki akcyzy określone w ust. 1 oraz określać warunki ich stosowania,

1a) ustalić minimalną stawkę podatku akcyzowego dla papierosów,

2) zwalniać niektóre wyroby od akcyzy oraz określać warunki stosowania tych zwolnień,

3) obniżać stawkę akcyzy na biopaliwa ciekłe i paliwa ciekłe zawierające biokomponenty, od których powstał obowiązek podatkowy, oraz określać warunki i zasady stosowania tych obniżek.

3. W zakresie określonym w ust. 2, w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych, stawki akcyzy mogą być:

1) wyrażane w:

a) procencie ceny sprzedaży obniżonej o podatek od towarów i usług,

b) procencie podstawy opodatkowania określonej w art. 36 ust. 2-2c,

c) kwocie na jednostkę wyrobu,

d) formie różnicy cen,

e) w procencie maksymalnej ceny detalicznej oraz w kwocie na jednostkę wyrobu, z zastrzeżeniem że w przypadku papierosów stawka procentowa wynosi 25%, a stawka kwotowa jest taka sama dla wszystkich papierosów bez względu na ich pochodzenie i właściwości,

2) obniżane w różnym stopniu dla poszczególnych wyrobów akcyzowych.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa oraz poszczególnych grup podmiotów będących podatnikami podatku akcyzowego,

4) sytuację rynkową w obrocie wyrobami akcyzowymi, z tym że z zastrzeżeniem ust. 4a minimalna kwota podatku akcyzowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, naliczonego od jakiegokolwiek rodzaju papierosów nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej. Za najpopularniejszą kategorię cenową uważa się cenę detaliczną oznaczoną przez co najmniej 31 dni zgodnie z ust. 5, w ostatnich dwóch miesiącach danego roku, która wystąpiła w obrocie i reprezentowała grupę papierosów o największej sprzedaży za ten rok. W przypadku zbiegu kilku najpopularniejszych kategorii cenowych decyduje cena późniejsza, a w dalszej kolejności cena wyższa.

5) zobowiązania międzynarodowe związane z ochroną środowiska,

6) potrzebę zapewnienia stabilności rozwiązań systemowych, biorąc pod uwagę sytuację osób inwestujących na rynku biopaliw ciekłych,

7) zapewnienie stabilnych warunków rozwoju rynku rolnego w kierunku produkcji niespożywczej,

8) stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,

9) wzrost bezpieczeństwa paliwowego kraju poprzez większe wykorzystanie biokomponentów.

4a. W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minimalna kwota podatku akcyzowego wynosi 90% kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej, o której mowa w ust. 4 pkt 4.

5. Za cenę maksymalną papierosów, o której mowa w ust. 3 w pkt 1 lit. e), przyjmuje się cenę detaliczną papierosów wyznaczoną i wydrukowaną przez producenta lub importera na pojedynczym opakowaniu papierosów.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących oznaczania papierosów cenami detalicznymi, o których mowa w ust. 5, oraz wielkości rocznej sprzedaży poszczególnych marek papierosów, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych.

7. Podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki niemające osobowości prawnej i osoby prawne, które nie są producentami lub importerami papierosów, w przypadku gdy:

1) dokonują sprzedaży papierosów powyżej ceny detalicznej oznaczonej zgodnie z ust. 5,

2) po 1 marca 2001 r. dokonują sprzedaży papierosów, które nie zostały oznaczone ceną detaliczną, o której mowa w pkt 1.

8. Do sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 7 pkt 1, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 400% maksymalnej ceny detalicznej papierosów, a w odniesieniu do sprzedaży określonej w ust. 7 pkt 2 stosuje się stawkę akcyzy ustaloną dla podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ust. 1 pkt 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37a. [Stosowanie przepisów ustawy] Do rozliczeń z tytułu akcyzy stosuje się odpowiednio art. 17.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 38. [Wyłączenie akcyzy] 1. Sprzedaż wyrobów akcyzowych na eksport nie podlega akcyzie, z wyjątkiem wyrobów, które przed dokonaniem eksportu zostały oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów znakami skarbowymi akcyzy.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) określi szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie,

2) określi okresy i terminy płatności akcyzy oraz tryb jej zapłaty,

2a) może zwolnić niektóre grupy podatników z obowiązku podatkowego, których obciążenie mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania wyrobu podatkiem akcyzowym lub zagrażałoby interesom tych grup podatników lub interesowi publicznemu,

3) może określić podatników uprawnionych do obniżenia podatku należnego od towarów i usług lub do obniżenia akcyzy o kwotę akcyzy naliczoną przy nabyciu lub imporcie wyrobów akcyzowych oraz warunki i tryb jej zwrotu,

4) (skreślony),

5) (skreślony).

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) specyfikę produkcji i obrotu poszczególnych wyrobów akcyzowych,

2) możliwość wystąpienia podwójnego opodatkowania akcyzą tych samych wyrobów akcyzowych,

3) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatków pośrednich oraz zapewnienie płynności wpływów budżetowych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4

Przepisy szczególne

Art. 39. [Eksport usług] 1. Eksportem usług w rozumieniu ustawy są również:

1) usługi transportu międzynarodowego,

2) usługi zagranicznej turystyki przyjazdowej, świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:

a) turystyka ma charakter zorganizowany,

b) usługi świadczone są nierezydentom w rozumieniu prawa dewizowego,

3) usługi świadczone w kraju, jeżeli są bezpośrednio związane z eksportem towarów, a z zawartych umów wynika, że wartość tych usług jest uwzględniona w cenie eksportowanego towaru,

4) usługi remontowe obiektów pływających, świadczone na rzecz nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, nie będących podatnikami podatku od towarów i usług,

5) usługi polegające na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów przywiezionych na polski obszar celny, które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego, jeżeli towary te zostaną wywiezione za granicę zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres usług wymienionych w ust. 1, warunki, jakie muszą spełniać podatnicy, aby świadczone przez nich usługi mogły być uznawane na równi z eksportem usług, oraz może wprowadzić odrębne zasady zwrotu różnicy podatku podmiotom świadczącym te usługi, uwzględniając w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, zwłaszcza dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40. [Delegacja] 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może, w drodze rozporządzenia, zwolnić od podatku oraz od akcyzy organizacje międzynarodowe, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą działalność w interesie publicznym i są zwolnione od analogicznych podatków w innych krajach.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb zwrotu podatku oraz akcyzy przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile zwrot taki wynika z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40a. [Podatnicy podatku rolnego] 1. W rozliczeniach należności za nabyte oleje napędowe do szybkoobrotowych silników z zapłonem samoczynnym (paliwo dieslowe - PKWiU 23.20.15-00.10) podatnicy podatku rolnego prowadzący działalność rolniczą będący właścicielami co najmniej jednego ciągnika rolniczego, zwani dalej „podatnikami podatku rolnego”, mogą stosować bony paliwowe.

2. Bon paliwowy jest prawnym środkiem płatniczym do nabywania oleju napędowego uprawniającym sprzedawcę tego oleju do zwiększenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2, o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej bonu paliwowego, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 40g. Przepisy art. 19 ust. 3 pkt 1 i ust. 3b stosuje się odpowiednio.

3. Za ciągnik rolniczy, o którym mowa w ust. 1, uważa się pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40b. [Bony paliwowe] 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powierza wykonanie bonów paliwowych wyłącznie wytwórcy zapewniającemu bezpieczeństwo wytworzenia i przechowywania tych bonów. Wytwórca bonów paliwowych może je zbywać tylko ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz wydawać bankom spółdzielczym określonym w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40c ust. 6.

2. Koszty wykonania bonów paliwowych są finansowane z budżetu państwa.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory bonów paliwowych oraz ich wartość nominalną.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw finansów publicznych określając wzory bonów paliwowych uwzględni rodzaje i sposób zabezpieczenia utrudniające fałszowanie bonów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40c. [Wydawanie bonów paliwowych] 1. Bony paliwowe są wydawane podatnikom podatku rolnego przez banki spółdzielcze, z zachowaniem warunków określonych w art. 40d i 40e.

2. Bankom spółdzielczym przysługuje prowizja od każdego wydanego bonu paliwowego w wysokości 0,4% wartości nominalnej bonu.

3. Koszty prowizji, o której mowa w ust. 2, są finansowane z budżetu państwa.

4. Banki spółdzielcze sporządzają miesięczne sprawozdanie dotyczące ilości odebranych zaświadczeń i wartości wydanych bonów paliwowych. Sprawozdanie jest przesyłane do właściwych miejscowo izb celnych w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dystrybucji bonów paliwowych od wytwórcy do banków spółdzielczych.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, banki spółdzielcze właściwe do wydawania bonów paliwowych na terenie poszczególnych gmin oraz szczegółowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw finansów publicznych określając właściwość banków spółdzielczych uwzględni miejsce zamieszkania (adres) podatnika podatku rolnego uprawnionego do otrzymania bonu paliwowego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40d. [Zaświadczenie] 1. Banki spółdzielcze wydają bony paliwowe za okresy półroczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego półrocza, na podstawie zaświadczenia, zwanego dalej „zaświadczeniem”, wydanego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), podatnikowi podatku rolnego.

2. Organy wydające zaświadczenia są obowiązane do prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń z uwzględnieniem wartości, jakiej dotyczą, i przesyłania miesięcznego sprawozdania zawierającego te dane do właściwych miejscowo izb celnych w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności liczbę wydanych zaświadczeń oraz wartość bonów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40e. [Wydawanie zaświadczeń] 1. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego.

2. Zaświadczenie powinno zawierać:

1) oznaczenie organu wydającego zaświadczenie,

2) imię i nazwisko (lub nazwę) podatnika podatku rolnego oraz jego adres,

3) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL podatnika podatku rolnego,

4) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika podatku rolnego, datę wydania tego dokumentu oraz nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli osoba uprawniona do otrzymania zaświadczenia jest osobą fizyczną,

5) potwierdzenie posiadania ciągnika rolniczego, o którym mowa w art. 40a ust. 1,

6) określenie wartości bonów paliwowych, które mogą być wydane przez bank spółdzielczy podatnikowi podatku rolnego przedstawiającego zaświadczenie,

7) określenie półrocza, którego zaświadczenie dotyczy,

8) podpis z pieczątką imienną osoby wystawiającej zaświadczenie oraz pieczęć okrągłą organu wystawiającego zaświadczenie.

3. Zaświadczenie nie może być wydane, jeżeli wnioskodawca ma zaległości podatkowe w podatku rolnym.

4. [16] Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres informacji określonych w tym przepisie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40f. [Wartość bonów paliwowych] 1. Maksymalną wartość bonów paliwowych, należnych podatnikowi za okres półroczny, określa się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym oraz kwoty podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie.

2. Do obliczenia wartości bonów paliwowych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się:

1) powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów rolnych według stanu na pierwszy dzień półrocza, którego zaświadczenie dotyczy, z wyłączeniem gruntów klasy VIRZ i VIPsZ, gruntów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza oraz użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie obowiązującą w pierwszym dniu półrocza, którego zaświadczenie dotyczy.

3. Wartość bonu paliwowego, o której mowa w ust. 1, jest zaokrąglana do pełnych dziesiątek złotych, przy czym końcówki o wartości poniżej 5 złotych pomija się, a końcówki o wartości 5 złotych i wyższej zaokrągla się do 10 złotych.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, w każdym roku wartość bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych, uwzględniając założenia ustawy budżetowej na dany rok oraz obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40g. [Skasowanie bonu paliwowego] 1. Sprzedawca oleju napędowego jest obowiązany do skasowania bonu paliwowego otrzymanego od nabywcy tego oleju bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży.

2. Skasowanie bonu paliwowego następuje przez przystawienie na bonie paliwowym pieczęci kasującej, pieczątki sprzedawcy oraz przedziurkowanie bonu.

3. Sprzedawca oleju napędowego jest obowiązany przechowywać skasowane bony paliwowe przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło skasowanie bonu paliwowego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pieczęci kasującej bon paliwowy.

5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględni warunki techniczne wynikające z wzoru bonu paliwowego, tak aby jego skasowanie było ostateczne.

6. Nieskasowanie lub nieprawidłowe skasowanie bonu nie daje sprzedawcy uprawnień, o których mowa w art. 40a ust. 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40h. [Zatrzymanie bonów paliwowych] 1. Przerobione, podrobione lub budzące wątpliwości co do autentyczności bony paliwowe podlegają zatrzymaniu przez sprzedawcę oleju napędowego.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy zatrzymaniu bonów paliwowych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności zasady postępowania przy zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4a

Przepisy karne skarbowe

Art. 40i.[Przepisy karne skarbowe] 1. Kto podrabia albo przerabia bon paliwowy albo upoważnienie do odbioru bonów,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

2. Kto w celu popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w ust. 1 uzyskuje lub przysposabia środki,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do roku, albo obu tym karom łącznie.

3. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe określone w ust. 2 sprawca, który odstąpił od jego dokonania, w szczególności zniszczył uzyskane lub przysposobione środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości.

4. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 41. [Ustawa o cenach] W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 100, poz. 442) w art. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem od towarów i usług obejmuje należność, o której mowa w ust. 1, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług.”

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 42. [Ustawa o opłacie skarbowej] W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży, dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50), oraz inne tego rodzaju umowy, objęte zwolnieniami na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku,

b) umowy pożyczki zawierane pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn - do wysokości kwoty nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.”

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 43. [Ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych] W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,”

b) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „z tym że środki pochodzące ze zwolnienia od podatku obrotowego w wysokości 100%”,

2) w art. 38 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 44. (skreślony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 45. (skreślony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 46. [Termin rejestracji] 1. Podatnicy, o których mowa w art. 5, wykonujący czynności w okresie między dniem ogłoszenia ustawy a dniem 31 marca 1993 r. dokonują zgłoszenia rejestracyjnego określonego w art. 9 za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego, najpóźniej do dnia 31 marca 1993 r.

2. Urząd skarbowy obowiązany jest potwierdzić zgłoszenie rejestracyjne i nadać numer identyfikacyjny podatnikom, o których mowa w ust. 1, najpóźniej na 14 dni przed dniem wejścia ustawy w życie.

3. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.

4. Minister Finansów może, w drodze zarządzenia, przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 1 i 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 47. [Delegacja] Minister właściwy do spraw finansów publicznych do dnia 31 grudnia 2005 r. może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 7 ust. 1 zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 48. [Podatek naliczony zawarty w rachunkach uproszczonych] 1. Podatnicy, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług przekroczyła w 1993 r. kwotę 120 000 zł, mogą zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z rachunków uproszczonych, dokumentujących zakupy dokonane przed przekroczeniem tej kwoty, pod warunkiem sporządzenia spisu z natury zapasów posiadanych w dniu 31 grudnia 1993 r. W sporządzonym spisie z natury powinna być wykazana kwota podatku naliczonego przypadająca na poszczególne grupy towarowe wykazane w tym spisie.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są poinformować właściwy urząd skarbowy o łącznej kwocie podatku naliczonego, ustalonej w wyniku spisu z natury.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 49. [Termin rozliczenia] 1. Termin do złożenia rozliczenia oraz do obliczania i wpłacania podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 6 i art. 26 ust. 1, ustala się:

1) do 30 dnia miesiąca - do 31 grudnia 1993 r.,

2) do 25 dnia miesiąca - do 30 czerwca 1994 r.

2. Termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się:

1) do 30 dnia po złożeniu rozliczenia - przez okres 6 miesięcy licząc od dnia wejścia ustawy w życie,

2) do 25 dnia po złożeniu rozliczenia - przez okres następnych 6 miesięcy.

3. Podatnicy, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, mogą otrzymać zwrot różnicy podatku w ciągu 15 dni od dnia złożenia rozliczenia, jeżeli oświadczą, że w ciągu 12 miesięcy przed datą złożenia deklaracji podatkowej terminowo regulowali podatki.

4. Przepis art. 21 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5. Minister Finansów może ustalić, w drodze zarządzenia, na okres do 31 grudnia 1994 r. dłuższe terminy składania rozliczenia, obliczania i wpłat podatku niż określone w ust. 1 oraz ustalić inne terminy zwrotu różnicy podatku niż określone w ust. 2 oraz w art. 21 ust. 6.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 50. [Delegacja] 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w okresie do 31 grudnia 2005 r., w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0% lub 7% dla niektórych towarów i usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

2. (skreślony).

3. W okresie do 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się również do wymienionych w załączniku nr 10 towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, które są sprzedawane jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

4. (skreślony).

5. Do 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku 0% stosuje się do:

1) sprzedaży w kraju:

a) książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

b) czasopism specjalistycznych,

2) importu:

a) drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

b) czasopism specjalistycznych,

3) usług polegających na drukowaniu:

a) książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

b) gazet, magazynów i czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN,

c) czasopism specjalistycznych.

5a. Stawkę podatku 0%, o której mowa w ust. 5, stosuje się wyłącznie do towarów wytworzonych metodami poligraficznymi.

5b. Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. c), należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem 22.13 PKWiU i 4902 PCN, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

1) periodyków treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,

2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etniczych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,

3) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,

4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych lub nie opisem,

5) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,

7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

5c. W okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku w wysokości 3% stosuje się do:

1) sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego (bez względu na symbol PKWiU) przeznaczonego dla szkół i przedszkoli, w rozumieniu odpowiednio przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz o wyższych szkołach zawodowych,

2) importu towarów określonych w pkt 1.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 i art. 47, uwzględnia:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa oraz poszczególnych grup podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług, a także sytuację dochodową producentów rolnych,

4) sytuację rynkową w obrocie niektórymi towarami i usługami.

7. [17] (utracił moc).

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ustali, w drodze rozporządzenia, listę towarów, o których mowa w ust. 5c, oraz warunki stosowania stawki 3%.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 51. [Zastosowanie stawki 7%] 1. Opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega również sprzedaż:

1) w okresie do 31 grudnia 1995 r. - surowców energetycznych i nośników energii wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy,

2) w okresie do 31 grudnia 2003 r.:

a) materiałów budowlanych i usług (robót) określonych w załączniku nr 5 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 50,

b) robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,

c) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych.

2. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

3. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki Kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie i rezydencje biskupie.

4. Przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), rozumie się:

1) sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli związane są one z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

5. Przepisy art. 31 stosuje się odpowiednio.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, tryb oraz sposób ustalania różnicy podatku podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, uwzględniając specyfikę tej działalności.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 51a. (skreślony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 51b. [Opodatkowanie według stawki 12%] W okresie do 31 grudnia 2002 r. opodatkowaniu podatkiem według stawki 12% podlegają:

1) łyżwy popularne dziecięce (SWW 0675-68),

2) rowery i pojazdy dziecięce (SWW 1043-5),

3) urządzenia ogródków dziecięcych z drewna (SWW 1749-2),

4) zabawki i gry towarzyskie (SWW 282),

5) obuwie z łyżwami o numeracji metrycznej do 23 cm, bez względu na symbol SWW,

6) narty dziecięce o długości do 120 cm, wiązania i kijki do tych nart, bez względu na symbol SWW,

7) sanki dla dzieci, bez względu na symbol SWW,

8) meble dla dzieci do 7 lat, bez względu na symbol SWW.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 52. (skreślony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 53. [Spis z natury] 1. Podatnicy, z wyjątkiem podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 14, świadczący usługi w zakresie handlu i gastronomii dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, których sprzedaż na rzecz tych osób w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem wejścia ustawy w życie wynosiła ponad 65% sprzedaży ogółem, są obowiązani do ustalenia ilości i wartości zapasów towarów w cenach sprzedaży na podstawie spisu z natury na dzień wejścia ustawy w życie. Jeżeli ewidencja nie jest prowadzona w cenach sprzedaży, do ustalenia wartości zapasów towarów przyjmuje się ceny zakupu powiększone o przeciętną stawkę marży stosowaną przez podatnika w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ma być dokonany spis z natury.

2. Obowiązek dokonania spisu z natury nie dotyczy podatników, którzy mają możliwość ustalenia wartości zapasów towarów według cen, o których mowa w ust. 1, na podstawie prowadzonej ewidencji.

3. W okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia wejścia ustawy w życie, zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż towarów objętych spisem z natury lub sprzedaż o wartości nie przekraczającej wartości zapasów towarów ustalonej zgodnie z ust. 1 lub 2.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 3, zwalnia się również od podatku od towarów i usług sprzedaż towarów zakupionych po dniu wejścia ustawy w życie od innych jednostek handlowych, jeżeli na podstawie ust. 3 zakupiony towar zwolniony jest od podatku od towarów i usług.

5. Sprzedaż towarów zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie ust. 3 i 4 podlega opodatkowaniu według dotychczasowych zasad i stawek podatku obrotowego.

6. Minister Finansów określi, w drodze zarządzenia:

1) rodzaj ewidencji, o której mowa w ust. 2, warunki, jakie muszą spełniać podatnicy ustalający wartość zapasów towarów bez obowiązku dokonania spisu z natury, oraz określi grupy podatników, do których ust. 2 nie ma zastosowania,

2) szczegółowe zasady i tryb obniżania należnego podatku od towarów i usług przez podatników innych niż wymienieni w ust. 1 o całość lub część kwoty podatku obrotowego zawartego w cenach towarów nabytych przed dniem wejścia ustawy w życie, a także zasady i tryb obniżania należnego podatku o kwotę podatku obrotowego pobranego przez urząd celny za towary sprowadzane lub nadsyłane z zagranicy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 54. [Upoważnienie do wydania załączników do ustawy] 1. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 2, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką określoną w art. 18 ust. 1.

2. [18] Do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze rozporządzenia, wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 3-6 ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

3. [19] W przypadku wprowadzenia nowych klasyfikacji towarów i usług, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się ministra właściwego do spraw finansów publicznych w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego do ogłoszenia załączników do ustawy z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z nowych klasyfikacji.

4. [20] Do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie do 31 grudnia 2002 r. stosuje się klasyfikacje statystyczne obowiązujące przed dniem 1 lipca 1997 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 55. [Przepisy uchylone] 1. Tracą moc, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 53 ust. 5:

1) ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341),

2) ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz.U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341).

2. Przepisy ustaw wymienionych w ust. 1 stosuje się nadal w zakresie usług polegających na skupie i sprzedaży walut obcych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1995 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 56. [Wejście w życie] [21] Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1993 r., z wyjątkiem art. 9, art. 46, art. 47, art. 53 oraz art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 10, art. 10 ust. 4, art. 21 ust. 9, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 29 ust. 3 i 4, art. 32 ust. 5, art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 4, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40, art. 49 ust. 5, art. 50, art. 51 ust. 6 i art. 54, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.
(poz. 50)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1.

ex 01.11

Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80) oraz ziół suszonych sortowanych całych

2.

ex 01.12

Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów zawierających grzybnie (PKWiU ex 01.12.21-00.49)

3.

01.13.1

Winogrona

4.

ex 01.13.23

Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papaji (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno nie wymienionych (PKWiU 0x01.13.23-00.90)

5.

01.13.24-00.10

Orzechy laskowe

6.

01.13.24-00.20

Orzechy włoskie

7.

ex 01.13.40-00.90

Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych

8.

ex 01.2

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:

1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31 -00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex-00.51, -00.52),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU 01.22.32-00.90),

3) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex01.25.33-00.00)

9.

02

Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30)

10.

05

Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

11.

ex 14.30.13-90.10

Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) -wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus

12.

15.11.1

Mięso i podroby jadalne wolowe, wieprzowe, kozie, końskie, z osłów i mułów

13.

15.11.21

Wełna szarpana

14.

ex 15.11.3

Tłuszcz wolowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczy technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczy solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3

15.

ex 15.11.4

Odpady zwierzęce, niejadalne - z wyłączeniem odpadów utylizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3

16.

15.12

Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane oraz produkty uboczne uboju

17.

ex 15.20

Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59-00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nie nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)

18.

ex 15.33.30-00.22

Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw

15.33.30-00.3

Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)

15.33.30-00.80

Żołędzie i kasztany

19.

15.41.11

Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczy wolowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczy i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczy i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)

20.

15.42.13-30

Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone, itp.

21.

15.51.11

Mleko płynne przetworzone

22.

15.71.20

Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

23.

15.89.12

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek

24.

ex 24.15.60

Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem mączek nawozowych (PKWiU 24.15.60-00.1, -00.40), oraz podłoży do uprawy grzybów (PKWiU ex24.15.60-00.90)

25.

ex 24.41-60-50.20

Krew zwierzęca wyłącznie do celów farmaceutycznych

26.

36.62.11-10

Miotły i szczotki, ze związanych razem gałęzi lub innych materiałów roślinnych

27.

36.63.77-30.1

Materiały rzeźbiarskie pochodzenia zwierzęcego

28.

36.63.77-40.10

Materiały rzeźbiarskie obrobione, roślinne

29.

Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe komisje artystyczne i etnograficzne (bez wyrobów jubilerskich, złotniczych, grawerskich, medalierskich i mebli) - wyłącznie:

Część I Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu - wyłącznie:

ex 28.61.1

Wyroby nożownicze

ex 28.63.14

Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z

metali nieszlachetnych

ex 28.75.24

Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków itp., ramki z lusterkami, wykonane z metali pospolitych

ex 28.75.27

Wyroby z metali pospolitych pozostałe, gdzie indziej me sklasyfikowane

28.75.27-43.30

Wyroby kowalstwa artystycznego

28.75.27-59.81

Wyroby brązownicze i kowalstwa artystycznego

ex 31.50.2

Lampy i sprzęt oświetleniowy

ex 33.50.26

Koperty do zegarków, obudowy do zegarków i ich części

ex 36.22.14

Wyroby wykonane z metali szlachetnych pozostałe; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, z wyłączeniem katalizatorów, w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny (PKWiU 36.22.14-70.00)

ex 36.61.10

Biżuteria sztuczna

Część II Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki - wyłącznie:

ex 26.21.11

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły toaletowe z porcelany

ex 26.21.12

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego (poza porcelaną)

ex 26.21.13

Statuetki i inne dekoracyjne wyroby ceramiczne

ex 26.25.12

Wyroby ceramiczne pozostałe, poza budowlanymi, gdzie indziej nie sklasyfikowane

ex 31.50.2

Lampy i sprzęt oświetleniowy

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

ex 33.50.26

Koperty do zegarków, obudowy do zegarków i ich części

ex 36.61.10

Biżuteria sztuczna

ex 36.63.61-39

Fajki i cybuchy z innych materiałów

ex 36.63.61-50

Cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek

ex 92.31.10-00.22

Rzeźby, posągi z dowolnego materiału, oryginalne, współczesne

ex 92.31.10-00.42

Wyroby artystyczne z ceramiki, współczesne

Część III Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła - wyłącznie:

ex 26.13.12

Kieliszki i szklanki poza szklano-ceramicznymi

ex 26.13.13

Wyroby ze szklą w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.

ex 26.15.24

Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane płyty z nazwami firm itp.

ex 26.15.26

Wyroby szklane, gdzie indziej nie sklasyfikowane

ex 36.61.10-90.1

Biżuteria sztuczna szklana

ex 92.31.10-00.43

Wyroby artystyczne ze szkła, współczesne

Część IV Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru - wyłącznie:

ex 20.40.12-50.10

Beczki i komplety beczkowe z drewna iglastego

ex 20.40.12-50.20

Beczki i komplety beczkowe z drewna liściastego

ex 20.40.12-50.30

Baryłki do płynów drewniane

ex 20.51.12

Przybory stołowe i kuchenne drewniane

ex 20.51.13

Intarsje i inkrustacje drewniane, kasety drewniane na biżuterię lub sztućce, statuetki i inne ozdoby drewniane

ex 20.51.14

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów drewniane i pozostałe artykuły z drewna

ex 20.52.15

Wyroby ze słomy lub innych materiałów używanych do wyplatania; wyroby koszykarskie lub plecionkarskie, z wyłączeniem mat ze słomy izolacyjnych dla budownictwa (PKWiU 20.52.15-30.40) oraz wyrobów z materiałów do wyplatania pozostałych (z wyjątkiem roślinnych), gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU 20.52.15-59.00)

ex 21.22.11-50

Serwetki i obrusy z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue

ex 21.22.12-90

Wyroby do użytku domowego, sanitarne lub do użytku szpitalnego z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue, gdzie indziej nie wymienione

ex 21.25.14-77

Wyroby z papieru lub tektury o odpowiednim kształcie i formacie, pozostałe

ex 22.22.20-17.00

Pamiętniki

ex 22.22.20-80

Albumy na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury

ex 36.61.10-90.91

Biżuteria sztuczna, pozostała z drewna

ex 36.63.61-35.10

Fajki i cybuchy z drewna lub korzenia - o charakterze pamiątkarskim

ex 36.63.61-50

Cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek

Część V Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze - wyłącznie:

ex 17.20.10

Tkaniny (z wyjątkiem tkanin specjalnych) z włókien naturalnych innych niż bawełniane

ex 17.20.20

Tkaniny bawełniane (z wyjątkiem tkanin specjalnych)

ex 17.20.40

Tkaniny z okrywą, tkaniny ręcznikowe (w tym frotte) i inne specjalne, z wyłączeniem gazy (bez zaliczonej do 17.54.11-30) - PKWiU 17.20.40-70 oraz tkanin z włókien szklanych (łącznie z taśmami tkanymi) - PKWiU 17.20.40-90

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

ex 17.40.11

Koce (z wyjątkiem elektrycznych) i pledy turystyczne

ex 17.40.12

Bielizna pościelowa

ex 17.40.13

Bielizna stołowa

ex 17.40.14

Bielizna do celów toaletowych i kuchennych

ex 17.40.15

Zasłony (łącznie z draperiami), rolety; zasłony lub lambrekiny łóżkowe

ex 17.40.16

Wyroby wyposażenia wnętrz pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.

ex 17.51.11

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, wiązane

ex 17.51.12

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe tkane

ex 17.51.13

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, igłowane

ex 17.51.14

Dywany i pozostałe włókiennicze wykładziny podłogowe, gdzie indziej me sklasyfikowane (w tym z filcu)

ex 17.54.11

Taśmy i wyroby wykończeniowe itp.

ex 17.54.12

Tiul i inne tkaniny siatkowe; koronki w sztukach, w taśmach lub w postaci motywu

ex 17.54.13

Hafty w sztukach, taśmach lub w postaci motywu

Część VI Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe - wyłącznie:

ex 17.40.12

Bielizna pościelowa

ex 17.40.13

Bielizna stołowa

ex 17.71

Wyroby pończosznicze

ex 17.72

Pulowery, swetry i podobne wyroby dziane

ex 18.22

Ubiory wierzchnie pozostałe, z wyłączeniem odzieży używanej i innych używanych wyrobów włókienniczych (PKWiU 18.22.4)

ex 18.23

Bielizna, z wyłączeniem biustonoszy, pasów, gorsetów, szelek, podwiązek i podobnych wyrobów oraz ich części (PKWiU 18.23.25)

ex 18.24

Odzież i dodatki odzieżowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyłączeniem dresów, ubiorów narciarskich, strojów kąpielowych i innej odzieży, z dzianin (PKWiU 18.24.12) oraz dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych; pozostałych rodzajów odzieży z tkanin (PKWiU 18.24.22)

Część VII Wyrób rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane - wyłącznie:

ex 18.10.10

Odzież ze skóry lub skóry wtórnej

ex 18.30.12

Odzież, dodatki odzieżowe oraz inne wyroby wykonane ze skór futerkowych (z wyjątkiem nakryć głowy)

ex 19.20.11

Wyroby rymarskie przeznaczone dla każdego rodzaju zwierząt, wykonane z dowolnego materiału

ex 19.20.14-50.00

Wyroby ze skór lub skóry wtórnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

ex 19.30

Obuwie

ex 92.31.10-00.46

Wyroby artystyczne ze skóry, współczesne

Część VIII Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno nie wymienione - wyłącznie:

ex 33.20.32-55.00

Przyrządy traserskie

ex 36.30.12-90.20

Mandoliny i mandole

ex 36.30.12-90.30

Banjo

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

ex 36.30.12-90.90

Instrumenty muzyczne strunowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

ex 36.63.7

Wyroby, gdzie indziej nie sklasyfikowane

ex 92.31.10-00.12

Obrazy, rysunki, pastele, grafiki, plakaty, druki reklamowe wykonane ręcznie, współczesne

ex 92.31.10-00.22

Rzeźby, posągi z dowolnego materiału oryginalne, współczesne

Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Załącznik nr 2

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE JEST ZWOLNIONE OD PODATKU

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

1.

ex 01.4

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i działalności schronisk dla zwierząt

2.

ex 02.02.10

Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów

3.

ex 05.00.50

Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim

4.

55.23.11

Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci

5.

ex 55.23.15

Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie usługi w zakresie hoteli pracowniczych, burs, internatów, domów akademickich

6.

ex 60.2

Usługi transportu lądowego pozostałe - wyłącznie w zakresie usług taksówkowych, przewozów pasażerskich z wykorzystaniem siły ludzkiej, usług dorożek konnych i przewozów przesyłek pocztowych

7.

ex 64.11

Usługi świadczone przez pocztę państwową

8.

ex 64.20.1

Usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkól wyższych, wyższych szkól zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk

9.

Sekcja J ex(65-67)

Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy,

3) usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU 67.13.10-00.20)

10.

ex 70.20.11

Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe

11.

ex 70.32.11

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

12.

71.31.10

Usługi wynajmu lub dzierżawy maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi

13.

ex 72.40.10

Usługi baz danych - wyłącznie w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

14.

73

Usługi naukowo-badawcze

15.

ex 74-20.52

Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu, z wyłączeniem usług planistycznych i konstrukcyjnych zapewniających estetykę parków, terenów mieszkalnych czy komercyjnych

16.

ex 74-30

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych - wyłącznie w zakresie wód, ścieków, powietrza i gleby, usług probierczych i usług w zakresie miar

17.

74.70.11

Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników

18.

ex 75

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem:

1) usług izb wytrzeźwień,

2) usług wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych; wyłączenie nie dotyczy usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

19.

80

Usługi w zakresie edukacji

20.

ex 85

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia

21.

ex 90.00.12

Usługi w zakresie opróżniania szamb - wyłącznie usługi szaletów publicznych

22.

91

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe)

23.

ex 92

Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2) działalności agencji informacyjnych,

3) usług wydawania książek i prasy

24.

93.03

Usługi pogrzebowe i pokrewne

25.

ex 93.04.10

Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej - wyłącznie usługi łaziennicze

Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Załącznik nr 3

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, KTÓRYCH SPRZEDAŻ LUB ŚWIADCZENIE JEST OBJĘTE STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

I. Towary związane z gospodarką rolną i leśną

1.

ex 01.12.21-00.4

Grzybnia - wyłącznie podłoże do uprawy grzybów zawierające grzybnie

01.22.32-00.52

Włosie końskie, kozie, bydlęce preparowane

01.22.32-00.90

Sierść zwierzęca cienka lub gruba, niezgrzeblona i nieczesana, pozostała, z wyłączeniem surowców przemysłu wełnianego

2.

10.30.10-00.3

Surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych

3.

10.30.10-00.4

Wyroby torfowe dla celów rolniczych

4.

14.12.20-10.22

Kreda mielona, pastewna

14.12.20-10.23

Kreda mielona, nawozowa

14.12.20-30.40

Mączka dolomitowa

5.

15.11.30-50.10

Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany - do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

15.11.30-50.40

Smalec i pozostały tłuszcz drobiowy wytapiany, niejadalny

15.11.30-70.10

Tłuszcz wolowy, owczy lub kozi, surowy lub wytapiany, do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

6.
7.8.

ex 15.11.4

Odpady zwierzęce, niejadalne - wyłącznie odpady utylizacyjne

Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka

15.13.13-00.10

15.20.17

Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi

15.33-30-00.90

Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej nie wymienione, pozostałe

9.

15.41.11-90.20

Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, niemodyfikowane chemicznie pozostałe, rafinowane, techniczne

15.41.11-90.40

Tłuszcze i oleje zwierzęce inne wraz z frakcjami, niemodyfikowane chemicznie pozostałe, nierafinowane, techniczne

10.

ex 15.7

Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem grysików i granulek z lucerny (alfalfa) - PKWiU 15.71.20

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

11.

15.96.20-00.10

Wywar

12.

ex 19.10.50

Odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana - z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)

13.

24.13-11-20.10

Siarka sublimowana lub strącona

14.

24.14.15

Pochodne węglowodorów pozostałe - wyłącznie:

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (PKWiU 24.14.15-53),

2) Pochodne chlorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykldoakenowych, cykloterpenowych pozostałe (PKWiU 24.14.15-59),

3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan) (PKWiU 24.14.15-75.20)

15.

24.14-64-50

Podpuszczka i jej koncentraty

16.

24.15.10-75.30

Amoniak ciekły nawozowy

24.15.10-77.20

Woda amoniakalna nawozowa

17.

ex 24.15.30

Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego

24.15.40

Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

ex 24.15.50

Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego

24.15.60-00.1

Mączki nawozowe

ex 24.15.60-00.90

Nawozy zwierzęce lub roślinne pozostałe osobno nie wymienione - wyłącznie podłoże do upraw grzybów, bez wsianej grzybni

24.15.70-70.20

Saletra sodowa nawozowa

ex 24.15.80

Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu

18.

ex 24.2

Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

19.

24.62.10-20.10

Albumina techniczna

24.62.10-20.20

Albumina mleka

24.62.10-30

Żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)

20.

26.52.10

Wapno

21.

28.21.11-39

Zbiorniki do przewozu nawozów płynnych o pojemności większej lub równej 300 l

28.21.11-56.00

Silosy zbożowe

28.62.10

Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie, z wyłączeniem sekatorów jednoręcznych - nożyc do drobiu (PKWiU 28.62.10-50.20)

28.62.50-63

Noże i ostrza tnące do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie

28.75.27-25.10

Skrzynki małe i wybiegi dla drobiu

28.75.27-31.30

Drabiny specjalne do zbioru nasion, ze stali

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

29.22.16-30.40

Wyciągi pionowe i pochyłe dla gospodarki hodowlanej i podwórzowej, pozostałe

29.22.16-50.40

Urządzenia do mechanizacji za- i wyładunku w gospodarce hodowlanej i podwórzowej z napędem nieelektrycznym - pozostałe

29.22.17-10

Wyciągi i przenośniki pneumatyczne do pracy w rolnictwie

29.22.17-50.20

Przenośniki kubełkowe (czerpakowe) do załadunku kolumn i parników dla przetwórstwa paszowego

29.22.17-50.30

Przenośniki kubełkowe (czerpakowe) do transportu pionowego ziarna

29.22.17-70.23

Przenośniki do załadunku kolumn i parników w przetwórstwie paszowym

29.22.17-70.24

Przenośniki taśmowe dla gospodarki hodowlanej i podwórzowej

29.22.17-95.28

Przenośniki zgarniakowe do transportu ziarna w magazynach

29.22.17-95.53

Przenośniki śrubowe (ślimakowe) dla gospodarki hodowlanej i podwórzowej

29.22.17-95.66

Przenośniki wibracyjne do ziarna, nawozów mineralnych i innych materiałów ziarnistych

29.22.18-50

Ładowarki i ładowacze do pracy w rolnictwie

29.22.19-30.55

Części maszyn i urządzeń transportowych dla gospodarki hodowlanej

29.22.19-30.56

Części do ładowaczy rolniczych

29.23.30-90.30

Części maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz i dla hodowli (do parników, warników itp.)

29.24.53-30.50

Części urządzeń do rozpraszania i rozpylania cieczy i proszków dla rolnictwa i ogrodnictwa (PKWiU 29.32.40)

ex 29.31

Ciągniki rolnicze - z wyłączeniem ciągników gąsienicowych, półgąsienicowych, nośników narzędzi i podwozi samojezdnych

ex 29.32

Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa pozostałe - z wyłączeniem maszyn i sprzętu do pielęgnacji terenów przydomowych (PKWiU 0x29.32.20), maszyn do sortowania, czyszczenia i prześwietlania jaj (PKWiU 0x29.32.61-30), klatek ozdobnych dla zwierząt domowych (PKWiU 29.32.65-50.46)

ex 29.40.51-50.1

Piły łańcuchowe spalinowe ręczne - wyłącznie dla rolnictwa i leśnictwa

29.53.15-50

Suszarki do produktów rolniczych

29.53.21-30.10

Części dojarek mechanicznych

34.20.23-00.93

Przyczepy i naczepy do ciągników rolniczych, z wyjątkiem samowyładowczych i samozaładowczych

35.50.10-00.93

Wózki ręczne metalowe (w tym taczki)

22.

36.63.77-40.50

Żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej

II. Towary związane z ochroną zdrowia

23.

15.89.20-00.11

Soki i ekstrakty roślinne - z opium

24.

17.54.31

Wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, kłaczki włókiennicze, puch włókienniczy, resztki włókien z przemiału - z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków włókienniczych i proszku oraz roz­drobnionych resztek włókien (PKWiU 17.54.31-50.80)

25.

20.51.14-50.91

Elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane

26.

21.22.12-10.10

Podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

21.22.12-10.20

Tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue

21.22.12-10.30

Wata celulozowa paczkowana

27.

21.22.12-30.20

Pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

28.

24.14.51-39.10

Cysteina, cystyna i ich pochodne

29.

ex 24.4

Substancje farmaceutyczne, chemikalia lecznicze i produkty botaniczne - z wyłączeniem:

1) krwi zwierzęcej wyłącznie do celów farmaceutycznych (PKWiU ex 24.41.60-50.20),

2) kwasu salicylowego i jego soli (PKWiU 24.41.10-30);

3) amidów cyklicznych, ich pochodnych i ich soli (PKWiU 24.41.20-70.10),

4) związków węglowodorów szeregu benzenu inne (PKWiU ex 24.41.32-00.90),

5) pirazolonów i pochodnych (PKWiU ex 24.41.31-30.90),

6) propionianów i salicylanów (PKWiU ex 24.41.10-70.90)

30.

24.64.11-30.10

Film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, dentystyce i weterynarii

ex 24.64.11-50.20

Film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medyczny

Błony rentgenowskie diagnostyczne nie sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-50.20

31.

24.66.42-10.60

Testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne

24.66.42-30.30

Materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej

24.66.42-30.40

Materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu

24.66.42-30.90

Pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe

ex 24.66.42-70.00

Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji

ex 24.66-48-63.00

Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej

32.

ex 25.13.30

Przewody, rury i węże z gumy (z wyjątkiem ebonitowych) - wyłącznie węże medyczne

33.

25.13.60-30.00

Rękawice chirurgiczne

34.

25.13.71

Wyroby higieniczne i farmaceutyczne (w tym odciągacze do mleka), z kauczuku wulkanizowanego, innego niż ebonit

35.

28.74.12-50.50

Nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

36.

29.23.30-90.50

Części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania, itp.)

37.

29.56.12-50.73

Maszyny poligraficzne do pisma Braille'a

30.01.12-00.31

Maszyny do pisania dla niewidomych

30.02.16-00.10

Urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)

38.

ex 33.10.15-11

Strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych

ex 33.10.15-13.00

Igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie - z wyłączeniem igieł weterynaryjnych i okulistycznych

ex 33.10.15-17.10

Igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów) - z wyłączeniem igieł weterynaryjnych i okulistycznych

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

39.

ex 33.10.15-33.00

Przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi - z wyłączeniem mierników ciśnienia krwi do intensywnego nadzoru

40.

ex 33.10.15-63.00

Aparatura do transfuzji - z wyłączeniem aparatów do przetaczania krwi szklanych

41.

ex 33.10.17

Sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem szyn do kończyn, zestawów do zespolenia kości, przyrządów i aparatów do chirurgii urazowej i ortopedii, śrub regulacyjnych ortodontycznych

ex 33.10.18

Aparaty słuchowe; stymulatory serca; ich części; części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem części do aparatów słuchowych (PKWiU 33.10.18-39.00) oraz stymulatorów serca (PKWiU 33.10.18-50.00)

ex 33.40.11

Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki okularowe z innych materiałów - z wyłączeniem soczewek kontaktowych i soczewek okularowych z innych materiałów niż szkło

42.

ex 34.10.2

Samochody osobowe - wyłącznie samochody osobowe Fiat 126 przystosowane fabrycznie dla inwalidów

43.

35.43.11

Wózki inwalidzkie

44.

bez względu na symbol PKWiU

Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:

1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,

2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,

3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki „ZUBER”

45.

bez względu na symbol PKWiU

Wyroby rehabilitacyjne (z wyłączeniem obuwia na stopy wrażliwe) posiadające właściwe atesty, stwierdzające ich dzia­łalność rehabilitacyjną upoważnionych do tego jednostek

46.

bez względu na symbol PKWiU

Wyroby farmaceutyczne oraz farmaceutyczne zielarskie, inne niż wymienione w póz. 29, uznane za farmaceutyczne na podstawie odrębnych przepisów

III. Wyroby przemysłu spożywczego

47.

01.11.32

Arachidy (orzeszki ziemne)

48.

ex 01.25.33-00.00

Skóry surowe innych zwierząt, gdzie indziej nie sklasyfikowane (świeże lub zakonserwowane, lecz dalej nie obrobione) -wyłącznie skóry świńskie

49.

15.11.22

Skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe

50.

15.11.23

Skóry i skórki owcze lub jagnięce, kozie lub koźlęce, surowe

51.

ex 15.11.3

Tłuszcz wolowy, wieprzowy, barani, kozi i z drobiu - wyłącznie tłuszcze spożywcze solone, wędzone i suszone

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

52.

ex 15.13.1

Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów mięsnych lub krwi - z wyłączeniem niejadalnych mączek, grysików i granulek z mięsa i podrobów (PKWiU 15.13.13-00.10)

53.

ex 15.20.14

Ryby przyrządzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior - dotyczy wyłącznie 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00

54.

15.20.16

Skorupiaki, mięczaki i inne wodne bezkręgowce, przyrządzone lub zakonserwowane

55.

ex 15.3

Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane - z wyłączeniem odpadów powstałych przy produkcji rolnej oraz odpadów powstałych w placówkach żywienia zbiorowego

56.

15.41.12,

Oleje i tłuszcze roślinne, makuchy i inne stałe pozostałości po ekstrakcji tłuszczów i olejów pochodzenia roślinnego, mąka i grysik z nasion i owoców oleistych, margaryna i podobne tłuszcze jadalne

15.41.13,

15.41.3,

15.42.11,

15.42.12,

15.42.13-50,

15.42.20-50.2,

15.43

57.

ex 15.5

Produkty mleczarskie - z wyłączeniem mleka płynnego przetworzonego (PKWiU 15.51.11)

58.

15.6

Produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe

59.

15.81.1

Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże

60.

ex 15.83

Cukier - z wyłączeniem cukru zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU 15.83.13-30 i 15.83.13-50.10)

61.

15.84.24

Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin konserwowane cukrem

62.

15.85

Makaron, kluski i podobne produkty mączne

63.

15.86.12-70

Cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

64.

ex 15.87.12

Sosy, mieszanki przyprawowe, mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda- z wyłączeniem musztardy (PKWiU 15.87.12-55)

65.

15.88

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

66.

15.89.11

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

67.

ex 15.89.14

Produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem ekstraktów słodowych (PKWiU 15.89.14-30.1)

68.

15.89.20-00.2

Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny

15.89.20-00.3

Śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane

69.

15.98.11-50.30

Lód naturalny

15.98.11-50.40

Lód sztuczny

70.

15.98.12-50.10

Napoje owocowe pitne

15.98.12-50.20

Napoje owocowo-warzywne, również warzywne

15.98.12-50.50

Nektary

71.

15.98.12-70

Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe

72.

24.14.64-70

Enzymy; preparaty enzymatyczne (gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone)

73.

ex 24.66.41

Peptony, substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej nie sklasyfikowane; proszek skórzany - wyłącznie izolaty białkowe

74.

ex 24.66.42-70

Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie podłoże mikrobiologiczne mleczarskie

IV. Towary dla dzieci

75.

ex 17.20.20

Tkaniny bawełniane (z wyjątkiem tkanin specjalnych) - wyłącznie na pieluszki

76.

ex 17.54.31-50.40

Wyroby opatrunkowe i higieniczne z waty i watowo-gazowe - wyłącznie pieluszki

77.

ex 17.7

Wyroby dziane - wyłącznie dla dzieci do 150 cm wzrostu

78.

ex 18.2

Odzież i dodatki odzieżowe, z wyjątkiem odzieży skórzanej - wyłącznie dla dzieci do 150 cm wzrostu, w tym pieluchy bawełniane oraz artykuły mundurowe dla zuchów i harcerzy

79.

19.20.12-10.49

Tornistry z materiałów pozostałych

80.

ex 19.3

Obuwie - wyłącznie obuwie o numeracji metrycznej do 23 cm

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

81.

21.22.12-30.10

Pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt

82.

ex 21.23.13-59-00

Papier i tektura pozostałe, stosowane do pisania, druku lub innych celów graficznych, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie papier milimetrowy i nutowy

22.22.20-15.30

Szkicowniki

22.22.20-19.00

Dzienniki i podobne wyroby pozostałe, gdzie indziej nie wymienione

22.22.20-30

Zeszyty szkolne i bruliony

22.22.20-50.20

Teczki, bloki, szkicowniki i wkłady do nich

22.22.20-50.30

Okładki papierowe

ex 22.22.20-90

Bibuły, okładki na książki i inne artykuły piśmiennicze z papieru - z wyłączeniem laurek, dyplomów i galanterii papierniczej o charakterze pamiątkarskim

24.30.23-50.10

Akwarele szkolne w kompletach

24.30.23-70.10

Akwarele szkolne w guziczkach luzem

83.

ex 24.52.14

Pudry kosmetyczne i higieniczne - wyłącznie dla dzieci do lat 3

84.

ex 24.52.15-00.50

Kosmetyki do pielęgnacji ciała - płyny, kremy również dla niemowląt - wyłącznie dla dzieci do lat 3

85.

24.66.42-30.20

Plastelina

86.

25.13-73-21.00

Gumki do wycierania

87.

25.24-10-00.71

Śliniaczki z folii z tworzyw sztucznych

88.

25.24.27-00.21

Okładki z tworzyw sztucznych

89.

25.24.27-00.91

Piórniki szkolne

90.

28.61.13-30.20

Temperówki do ołówków i ostrza do nich

91.

Podgrzewacze do butelek dla niemowląt

92.

ex 33.20.32-53

Zestawy kreślarskie - wyłącznie zestawy szkolne

93.

ex 33-20.33-59.90

Pozostałe ręczne przyrządy do pomiaru długości, gdzie indziej me wymienione - wyłącznie przybory szkolne

94.

ex 36.63.24

Ołówki, kredki, grafity, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie - wyłącznie przybory szkolne

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

95.

36.63.25-10.00

Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia i rysowania

96.

36.63.72-30

Wózki dziecięce

97.

ex 36.63.74-00

Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (wystawienniczych, edukacyjnych itp.) - wyłącznie pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt szkolny i przedszkolny

98.

bez względu na symbol PKWiU

Butelki dla niemowląt

V. Towary inne

99.

20.10.40-05.30

Brykiety z trocin

100.

ex 22.11

Książki, nuty i mapy - z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), i ulotek

101.

22.12 i 22.13

Gazety, magazyny i czasopisma

102.

36.30.1

Instrumenty muzyczne i ich części (w tym akcesoria muzyczne)

VI. Usługi

103.

ex 11.20.11

Usługi wiertnicze związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego - z wyłączeniem usług objętych stawką o % na podstawie odrębnych przepisów

104.

ex 33.10.92-00.00

Usługi napraw i konserwacji urządzeń i sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego oraz rehabilitacyjnego - wyłącznie usługi w zakresie napraw aparatów dla słabo słyszących

105.

41.00.20

Usługi w zakresie rozprowadzania wody

106.

45.21.2

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów mostowych, tuneli i przejść podziemnych

107.

45.23.1

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych oraz pasów startowych

108.

ex 55

Usługi hoteli i restauracji, z wyłączeniem:

1) usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci (PKWiU 55.23.11),

2) usług hoteli pracowniczych, burs, internatów, domów akademickich (PKWiU 0x55.23.15),

3) sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

4) sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

109.

60.10.1

Usługi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich międzymiastowych

110.

60.21

Usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego pozostałe

111.

60.22.12

Usługi w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą

112.

ex 60.23

Usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe - z wyłączeniem usług dorożek konnych oraz przewozów z wyko­rzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej (PKWiU 60.23.13)

113.

61.10.1

Usługi morskiego i przybrzeżnego transportu pasażerskiego

114.

61.20.1

Usługi wodnego śródlądowego transportu pasażerskiego

115.

61.20.3

Usługi wynajmowania statków śródlądowych z załogą; usługi holowania i pchania w wodnym transporcie śródlądowym

116.

62.10.1

Przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie

117.

62.20.1

Przewozy lotnicze pozarozkładowe pasażerskie

118.

ex 62.20.3

Usługi wynajmowania środków transportu lotniczego z załogą - wyłącznie usługi wynajmowania pasażerskich środków transportu lotniczego

119.

63.21.22-00.10

Usługi pobierania opłat za przejazd autostradą

120.

63.3

Usługi organizatorów i pośredników turystycznych - z wyłączeniem usług pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez (PKWiU 63.30.12)

121.

ex 64.20.1

Usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz innych usługo­

biorców niż wymieniem w załączniku nr 2 w poz. 8

122.

ex 74-20.7

Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską - wyłącznie w zakresie:

1) usług geologicznych,

2) geodezyjno-kartograficznych

123.

ex 74.40.1

Usługi reklamowe - wyłącznie usługi zamieszczania ogłoszeń prasowych zleconych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

124.

74.70.15

Usługi czyszczenia pieców i kominów

125.

90.00.11

Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków

126.

ex 90.00.12

Usługi w zakresie opróżniania szamb - z wyłączeniem usług szaletów publicznych

127.

90.00.2

Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadów

128.

90.00.30

Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu

129.

bez względu na symbol PKWiU

Usługi związane z maszynami, urządzeniami i narzędziami dla gospodarki rolnej, leśnej i ogrodniczej

130.

bez względu na symbol PKWiU

Usługi związane z ciągnikami uniwersalnymi rolniczymi

131.

bez względu na symbol PKWiU

Usługi związane z naprawą i regeneracją zespołów i części do ciągników uniwersalnych rolniczych oraz do sprzętu rolniczego, leśnego i ogrodniczego

132.

bez względu na symbol PKWiU

Usługi ratownictwa górniczego

133.

bez względu na symbol PKWiU

Usługi związane ze sprzedażą towarów, wymienionych w poz. 29, 31 i 46, wykonywane na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, komisu lub innych umów o podobnym charakterze

134.

bez względu na symbol PKWiU

Usługi napraw i konserwacji wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych z pozycji 25,35, 41,43 i 45

Objaśnienia:

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Załącznik nr 4

WYKAZ PALIW I ENERGII ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG OBJĘTYCH STAWKĄ 7%

Poz.

Symbol SWW/KWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

2

3

1

01, 0211

Węgiel i brykiety, koks i półkoks

2

022, 0232 0242-1, -3

Paliwa gazowe, gaz ziemny, propan-butan techniczny oraz oleje opałowe

3

03

Energia elektryczna i cieplna

4

40.1

Usługi wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej

5

40.2

Usługi w zakresie rozprowadzania paliw gazowych przez sieci rozdzielcze

6

40.3

Usługi w zakresie dostarczania pary wodnej i gorącej wody (łącznie z energią w postaci zimnej)

Załącznik nr 5

WYKAZ MATERIAŁÓW I USŁUG (ROBÓT BUDOWLANYCH), KTÓRYCH SPRZEDAŻ JEST OBJĘTA STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towaru lub usług)

1.

ex 14.21

Żwir i piasek - wyłącznie kruszywo budowlane, bez kruszywa z żużla wielkopiecowego

2.

20.10.10-73-00

Klepki, listwy i fryzy do parkietów, nie łączone (z drewna tropikalnego)

3.

20.10.10-77.20

Listwy dębowe do parkietów

20.10.10-77.30

Deszczułki posadzkowe lite dębowe

20.10.10-78.1

Deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego pozostałe

20.10.10-78.20

Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe

20.10.10-78.90

Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego, pozostałe

20.10.21-10.1

Tarcica podłogowa strugana iglasta

20.10.21-10.20

Listwy przyścienne z drewna iglastego

ex 20.10.21-10.30

Kostka brukowa z drewna iglastego - z wyłączeniem nasyconej

ex 20.10.21-10.90

Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (łącznie z klepkami i listwami na parkiet nie połączonymi), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego

ex 20.10.21-53.20

Kostka brukowa z drewna liściastego - z wyłączeniem nasyconej

ex 20.10.21-53.90

Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez klepek, listew na parkiet), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego

20.10.21-55.00

Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego (obrobione)

4.

20.30.11

Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane

20.30.12-15.00

Płyty parkietowe z drewna, do podłóg mozaikowych

20.30.12-19

Płyty parkietowe z drewna, pozostałe

20.30.20-02.10

Komplety elementów budynków mieszkalnych i letnich z drewna (konstrukcji gwoździowej, klejowej, gwoździowo-klejowej, litej i innej)

5.

ex 20.24.11

Tapety papierowe i inne okładziny ścienne; papier transparentowy do okien - z wyłączeniem papieru transparentowego do okien

6.

23.20.32-00.20

Asfalty drogowe stałe

23.20.32-00.30

Asfalty drogowe upłynnione

23.20.32-00.4

Asfalty przemysłowe

23.20.32-00.5

Asfalty specjalne - z wyłączeniem ekstraktów z rafinacji selektywnej olejów (PKWiU 23.20.32-00.55)

7.

24.30.22-53.10

Kity szklarskie

24.30.22-53.20

Kity budowlane uszczelniające

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towaru lub usług)

8.

24.30.22-60.00

Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe

9.

ex 24.62.10-70

Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie mniejszej lub równej 1 kg - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu

ex 24.62.10-80

Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami) w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu

ex 24.62.10-90

Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o masie powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winyl