Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 953
Wersja archiwalna od 2017-05-31 do 2018-05-29
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 953
Wersja archiwalna od 2017-05-31 do 2018-05-29
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. poz. 700) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i więcej …

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni

Na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie;

2) standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi w schroniskach dla osób bezdomnych oraz standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych;

3) standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w ogrzewalniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach] 1. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi w schroniskach dla osób bezdomnych oraz standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w ogrzewalniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Termin świadczenia usług] Osoby świadczące usługi na stanowisku opiekuna w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych lub ogrzewalniach, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie posiadają kwalifikacji wymaganych dla osób świadczących te usługi, mogą nadal świadczyć te usługi, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624 i 777.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2017 r. (poz. 953)

Załącznik nr 1

STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W NOCLEGOWNIACH, KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W NOCLEGOWNIACH ORAZ STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ NOCLEGOWNIE

KRYTERIA STANDARDU

NORMY MINIMALNE

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:

od 1 października do 31 marca: od 1800 do 800,

od 1 kwietnia do 30 września: od 2000 do 800.

Forma świadczonej usługi

Tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20ºC.

Zakres usług

Umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju.

Umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży.

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce.

KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W NOCLEGOWNI

Opiekun

Wykształcenie opiekuna co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

STANDARD OBIEKTU

Liczba miejsc w placówce

Liczba miejsc nie większa niż 100.

Liczba osób w pomieszczeniach noclegowych

Nie więcej niż 20 osób w jednym pomieszczeniu.

Powierzchnia przypadająca

na osobę w pomieszczeniu noclegowym

Nie mniej niż 3 m2/osobę.

W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 2 m2/osobę.

Wyposażenie pomieszczeń noclegowych

Pomieszczenia noclegowe z co najmniej 1 oknem

na pomieszczenie lub wentylacją przewidzianą

dla pomieszczeń mieszkalnych bez otwieranych okien.

Pomieszczenia noclegowe ze swobodnym dostępem

do łóżek.

Miejsca do spania wyposażone w materac i komplet pościeli

(tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc).

Sanitariaty

Urządzenie natryskowe – 1 dla 15 osób,

miska ustępowa – 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

pisuar – 1 dla 20 mężczyzn,

umywalka – 1 dla 5 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej

ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia

zabiegów higienicznych.

Jadalnia/świetlica

Pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych.

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych oraz indywidualnych rozmów z osobami bezdomnymi.

Magazyn odzieży, bielizny, pościeli

Pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę rzeczy brudnych i czystych.

Magazyn środków chemicznych

Wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny.

Pralnia

Wydzielone pomieszczenie wyposażone co najmniej w 1 pralkę dla 30 osób.

Załącznik nr 2

STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH, KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

KRYTERIA STANDARDU

NORMY MINIMALNE

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Schronisko dla osób bezdomnych świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu.

Forma świadczonej usługi

Możliwość całodobowego przebywania w schronisku,

w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu,

którego temperatura nie jest niższa niż 20ºC.

Zakres usług

Możliwość spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju.

Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. Umożliwienie prania i suszenia odzieży.

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.

Zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu.

Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie

aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście

z bezdomności.

Wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in.

przez:

trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

trening umiejętności interpersonalnych

i umiejętności rozwiązywania problemów,

uczestnictwo w grupach wsparcia.

Uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście

z bezdomności może być realizowane m.in. przez:

zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,

trening gospodarowania własnym budżetem,

trening prowadzenia gospodarstwa domowego,

uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej.

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż

40 osób przebywających w schronisku.

Ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej

niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających

w schronisku.

W porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez

co najmniej 1 opiekuna.

KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W SCHRONISKU

Opiekun

Wykształcenie co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pracownik socjalny

Wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

STANDARD OBIEKTU

Liczba miejsc w schronisku

Liczba miejsc nie większa niż 80.

Liczba osób w pomieszczeniach mieszkalnych

Nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu.

Powierzchnia przypadająca

na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym

Nie mniej niż 4 m2/osobę.

W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3 m2/osobę.

Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych

Pomieszczenia mieszkalne mają co najmniej 1 okno oraz zapewniają swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac, komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz dostęp do szaf osobistych.

Sanitariaty

Urządzenie natryskowe – 1 dla 15 osób,

miska ustępowa – 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

pisuar – 1 dla 20 mężczyzn,

umywalka – 1 dla 5 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp

do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość

przeprowadzenia zabiegów higienicznych.

Kuchnia do sporządzania indywidualnych posiłków

Wydzielone pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne.

Jadalnia/świetlica

Pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych.

Pralnia i suszarnia

Pomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę na 30 osób.

W przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki elektrycznej na 30 osób.

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych.

Magazyn odzieży, bielizny, pościeli

Pomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę rzeczy brudnych i czystych.

Magazyn środków chemicznych

Wydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny.

Pokój spotkań indywidualnych

Wydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych.

Pracownia komputerowa

Wydzielone pomieszczenie lub jego część, wyposażone w komputer z dostępem do internetu.

Załącznik nr 3

STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGRZEWALNIACH, KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W OGRZEWALNIACH ORAZ STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ OGRZEWALNIE

KRYTERIA STANDARDU

NORMY MINIMALNE

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Okres świadczenia usług

Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do

30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 1800 do 800 lub

przez całą dobę – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia.

Forma świadczonej usługi

Możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18ºC.

Zakres usług

Zapewnienie gorącego napoju.

Umożliwienie wymiany odzieży.

Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni.

KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W OGRZEWALNI

Opiekun

Wykształcenie opiekuna co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

STANDARD OBIEKTU

Liczba miejsc w ogrzewalni

Liczba miejsc nie większa niż 50.

Liczba miejsc siedzących

w pomieszczeniach pobytowych

Nie więcej niż dla 25 osób w jednym pomieszczeniu.

Powierzchnia przypadająca

na osobę w pomieszczeniu pobytowym

Nie mniej niż 2 m2/osobę.

Wyposażenie pomieszczeń pobytowych

Osoba przebywająca w ogrzewalni ma zapewnione miejsce siedzące w postaci krzesła o łatwo zmywalnej powierzchni.

Sanitariaty

Miska ustępowa – 1 dla 20 kobiet oraz 1 dla 30 mężczyzn,

pisuar – 1 dla 30 mężczyzn,

umywalka – 1 dla 20 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej

ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia

zabiegów higienicznych.

Pomieszczenie biurowe

Wydzielone pomieszczenie do prac biurowych oraz indywidualnych rozmów z osobami bezdomnymi.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00