Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 541
Wersja aktualna od 2022-03-07 do 2024-09-30
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 541
Wersja aktualna od 2022-03-07 do 2024-09-30
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 6 marca 2018 r.

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy1)

z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 647)

t.j. z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1291)

t.j. z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2296)

t.j. z dnia 7 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 541)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa określa zasady funkcjonowania:

1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

DZIAŁ II

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 2. [Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej] 1. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Zadaniem CEIDG jest:

1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;

3) udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;

4) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

5) udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3.[Przekazywanie danych i informacji do oraz z CEIDG] 1. Przekazywanie danych i informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych i informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub za pośrednictwem innego, zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, w szczególności za pośrednictwem systemu Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 51 ust. 1.

2. Wniosek o wpis do CEIDG przekazywany jest do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przechowuje i przetwarza dane oraz informacje związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, w szczególności w związku z przyjmowaniem żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4 oraz w rozdziale 6.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4.[Wyłączenie stosowania przepisów działu II do działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 Prawa przedsiębiorców] Przepisów działu II nie stosuje się do działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Wpis do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych

Art. 5. [Dane ewidencyjne podlegające wpisowi do CEIDG] 1. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;

2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;

2a) oznaczenie „w spadku”, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny;

3) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

5) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;

6) adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

7) inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;

8) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

2. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:

1) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;

3) dane innego niż wymieniony w pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;

4) data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;

5) data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;

6) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;

7) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;

8) informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;

9) informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

10) informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;

11) informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;

12) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;

13) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;

14) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;

15) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

16) informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;

17) data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy;

18) dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany;

19) dane zarządcy sukcesyjnego powołanego na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania go przez przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170);

20) informacja o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego i dacie ustanowienia zarządu sukcesyjnego;

21) informacja o tym, że zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję z powodu:

a) śmierci,

b) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,

c) odwołania,

d) rezygnacji,

e) uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

– oraz dacie, z którą zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję z powodów wskazanych w lit. a–c i e albo dacie złożenia przez zarządcę sukcesyjnego oświadczenia o rezygnacji, w przypadku wskazanym w lit. d;

22) informacja o powołaniu kolejnego zarządcy sukcesyjnego, w przypadkach, o których mowa w pkt 21 oraz o dacie powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego;

23) informacja o okresie, na jaki zarząd sukcesyjny został przedłużony przez sąd;

24) informacja o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego i dacie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

3. Dane przedstawiciela ustawowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 7, 8 i 11, albo zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 18 i 19, obejmują jego imię i nazwisko oraz odpowiednio dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5–7, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6.[Znaczenie wpisu do CEIDG] 1. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis do CEIDG jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis, z wyjątkiem art. 10 ust. 5 i 6.

2. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie przedsiębiorcy albo zmiana wpisu.

3. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

4. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

1) w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:

a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,

b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,

d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b;

2) zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;

3) żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej;

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

5. Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.), dokonuje się wyłącznie w sposób wskazany w przepisach tej ustawy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przekazuje dane do sporządzenia zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, wymagane przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), inne niż te, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastosowanie mają terminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166).

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 6, zastosowanie mają terminy określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, 2105 i 2427) oraz w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106).

9. Dołączone do wniosku o wpis żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany, o których mowa w ust. 4, stają się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7.[Oświadczenia składane wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG] 1. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o:

1) podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy;

2) posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8.[Postępowanie w przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego] 1. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG został złożony z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2, system teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany w nim adres poczty elektronicznej urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, o którym mowa w art. 3 ust. 2, a następnie:

1) złożony w wybranym urzędzie gminy albo

2) wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) na adres wybranego urzędu gminy.

3. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje on upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

5. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upoważnieni pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska tych osób, a także niezwłocznie informować o cofnięciu upoważnień dla tych osób.

6. Wniosek oraz dokumentacja z nim związana, a także żądania, zgłoszenia, wnioski oraz zmiany, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wnioski, o których mowa w art. 39 ust. 2, podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia. Archiwizacji dokonują odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ gminy. Przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

7. Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną przez organ gminy wniosków o wpis do CEIDG, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust. 2, a także ich archiwizacja dokonywana przez organ gminy, o której mowa w ust. 6, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

8. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994, 1641 i 2140), wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w sposób, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w tych przepisach, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię. W przypadku wniosku o wpis do CEIDG składanego przez te osoby w sposób, o którym mowa w ust. 1, dokument ten dołączają w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9.[Żądanie od organu gminy udostępnienia dokumentów związanych z wnioskami o wpis do CEIDG] Minister właściwy do spraw gospodarki może żądać od organu gminy udostępnienia dokumentów związanych z wnioskami o wpis do CEIDG złożonymi w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 10.[Przesłanki uznania wniosku za niepoprawny] 1. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest poprawny.

2. Wnioskiem niepoprawnym jest wniosek:

1) niezawierający danych podlegających wpisowi zgodnie z art. 5 lub

2) zawierający dane podlegające wpisowi zgodnie z art. 5, niezgodne z przepisami prawa, lub

3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, lub

5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub

6) wraz z którym nie złożono oświadczeń, o których mowa w art. 7, lub

7) niepodpisany, lub

8) złożony przez osobę nieuprawnioną, w tym osobę zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie posiada prawa wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.

3. Dane zgłaszane we wniosku o zmianę wpisu obejmują dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1–4, oraz dane podlegające zmianie.

4. W zakresie danych niepodlegających wpisowi do CEIDG przepisy ust. 2 pkt 1, 2 i 7, ust. 3 i ust. 5–9 oraz art. 8 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio do żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4.

5. Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku.

6. Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2, jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Przepis art. 36 stosuje się odpowiednio.

7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo jest podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czasu jego złożenia.

8. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, jest opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, jest opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11.[Zasób informacji, z którego korzysta CEIDG] CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do CEIDG, w szczególności w celu weryfikacji danych wpisanych do CEIDG.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12.[Proces przesyłania odpowiednich danych za pomocą systemów teleinformatycznych] 1. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do:

1) Głównego Urzędu Statystycznego,

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

2. CEIDG przekazuje odpowiednie dane, niepodlegające wpisowi do CEIDG, zawarte w żądaniach, zgłoszeniach, wnioskach i zmianach, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, niezwłocznie po ich złożeniu, do właściwych organów wskazanych w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego.

3. Dane i informacje przekazywane z CEIDG drogą elektroniczną do Głównego Urzędu Statystycznego zawierają pełny zakres informacji niezbędnych do dokonania wpisu w rejestrze REGON.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13.[Odpłatność wniosku o wpis do CEIDG] Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 14.[Wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej] 1. W przypadku dokonania wpisu do CEIDG osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8–10 oraz art. 12 i art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3–6.

3. Dane zgłaszane we wniosku, o którym mowa w ust. 1, obejmują dane wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1–4.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wpis do CEIDG nie jest udostępniany.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 15.[Obowiązki przedsiębiorcy] 1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

1) zmianę wpisu w CEIDG:

a) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem danych w zakresie numeru PESEL, pkt 2, 5–8, albo niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, lub

b) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, 3–5 i 16

– powstałą po dniu jego dokonania;

2) jego wykreślenie z CEIDG – w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12;

3) zmianę danych zawartych w żądaniach, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2, niepodlegających wpisowi do CEIDG, w terminach określonych odrębnymi przepisami.

1a. Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG obejmującą wpisanie danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, przedsiębiorca składa oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Do wniosku o zmianę wpisu przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–10, art. 12 i art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 5.

3. Do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 8–10 oraz art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3, 4 i 6.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej w przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej.

5. Do zarządcy sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1 i 2.

6. Osobie powołanej na zarządcę sukcesyjnego, która zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG obejmującą wykreślenie jej danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 16.[Domniemanie prawdziwości danych wpisanych do CEIDG] 1. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

2. Domniemywa się, że działalność gospodarcza jest wykonywana przez przedsiębiorcę nieprzerwanie, jeżeli w jednym z wpisów przedsiębiorcy datą zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej jest dzień poprzedzający datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazaną w kolejnym wpisie tego przedsiębiorcy do CEIDG.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 17.[Obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości] Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6, podlegają wpisowi.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Wpis do CEIDG informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Art. 18. [Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej] Przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, może złożyć wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 19.[Dopisanie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę] 1. CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień.

1a. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego wpisowi z urzędu do CEIDG podlega informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po dniu ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

2. Jeżeli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie określa daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wpis w CEIDG informacji o tym wznowieniu następuje na wniosek przedsiębiorcy.

3. Do czynności, o których mowa w ust. 1–2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).

4. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną informację o podjętej czynności niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dopisania w CEIDG informacji, o której mowa w ust. 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 20.[Wniosek o zmianę wpisu w przypadku zawieszania albo wznawiania wykonywania działalności gospodarczej] 1. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu. Przepisy art. 8–10, art. 12 oraz art. 13 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3–6.

2. Wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiera dane wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1–4.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4

Informacje dopisywane do CEIDG z urzędu

Art. 21. [Dane i informacje podlegające wpisowi do CEIDG z urzędu] 1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w zakresie numeru PESEL i pkt 2a–4 oraz w ust. 2 pkt 2, 7–15, 17 i 20–24, oraz zmiany tych danych i informacji.

2. Zmianie z urzędu podlegają również dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w zakresie imienia i nazwiska przedsiębiorcy, jeżeli dane te zostały zmienione w rejestrze PESEL, a także dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, jeżeli dane te zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku jest możliwe.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 22.[Przekazanie drogą elektroniczną informacji i danych wpisanych do CEIDG do poszczególnych organów] 1. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji i danych wpisanych do CEIDG na podstawie art. 21, oraz zmiany tych danych i informacji, oraz informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19 oraz art. 37 ust. 1 pkt 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3.

2. CEIDG przekazuje do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, drogą elektroniczną, informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, oraz zmiany tych informacji, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji lub jej zmiany.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 23.[Terminy zgłaszania do CEIDG informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7-11] 1. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7–11, sąd zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia:

1) uprawomocnienia się orzeczenia, którego skutkiem jest ograniczenie lub utrata zdolności do czynności prawnych;

2) uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu kurateli lub opieki;

3) uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

4) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;

5) uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu lub postanowienia skutkującego wygaśnięciem układu;

6) wydania postanowienia o:

a) ogłoszeniu upadłości,

b) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

7) uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego;

8) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Jeżeli postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało wydane po śmierci przedsiębiorcy, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, sąd upadłościowy zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

3. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21 lit. b i c oraz pkt 22–24, sąd zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu:

1) uprawomocnienia się orzeczenia, którego skutkiem jest ograniczenie zdolności do czynności prawnych zarządcy sukcesyjnego lub jej utrata;

2) uprawomocnienia się postanowienia o odwołaniu lub powołaniu kolejnego zarządcy sukcesyjnego;

3) uprawomocnienia się postanowienia o przedłużeniu okresu zarządu sukcesyjnego;

4) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, na podstawie którego spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;

5) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu uprawomocnienia się postanowienia o dziale spadku obejmującym przedsiębiorstwo w spadku.

4. Informację o powołaniu pierwszego zarządcy sukcesyjnego oraz informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21 lit. c i d, pkt 22 i 24, notariusz zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu:

1) sporządzenia aktu powołania zarządcy sukcesyjnego;

2) sporządzenia aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego;

3) sporządzenia protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego;

4) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, na podstawie którego spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;

5) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu nabycia przedsiębiorstwa w spadku przez jedną osobę na podstawie czynności prawnej, dokonanej w formie aktu notarialnego;

6) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku w formie aktu notarialnego.

5. Informację, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 24, zarządca sukcesyjny zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z przyczyny wskazanej w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

6. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 17 i pkt 21 lit. a, podlegają wpisowi z urzędu do CEIDG po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci przedsiębiorcy albo zarządcy sukcesyjnego, a jeżeli przedsiębiorca albo zarządca sukcesyjny nie posiadał numeru PESEL – po uzyskaniu wiarygodnej informacji o jego śmierci.

7. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 20, podlegają wpisowi z urzędu do CEIDG. W przypadku, gdy zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony na podstawie:

1) art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw – wpisu dokonuje się po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci przedsiębiorcy, a jeżeli przedsiębiorca nie posiadał numeru PESEL – po uzyskaniu wiarygodnej informacji o fakcie i dacie jego śmierci;

2) art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw – wpisu dokonuje się po zgłoszeniu przez notariusza powołania zarządcy sukcesyjnego.

8. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21 lit. d w zakresie daty, z którą zarządca sukcesyjny przestał pełnić funkcję, podlegają wpisowi z urzędu do CEIDG niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24.[Termin zgłoszenia do CEIDG informacji o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową] Informację, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 25.[Zgłoszenie do CEIDG informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 i pkt 21 lit. e] Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e, sąd upadłościowy, Krajowy Rejestr Karny albo właściwy organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie:

1) prowadzenia działalności gospodarczej;

2) wykonywania określonego zawodu;

3) prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 26.[Informacje zgłaszane do CEIDG przez Krajowy Rejestr Karny] 1. Krajowy Rejestr Karny zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego uzyskane informacje o wykonaniu albo darowaniu środka karnego oraz uchyleniu środka zabezpieczającego, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e, zgłoszonych do CEIDG, a także informacje o usunięciu z Krajowego Rejestru Karnego danych wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny albo środek zabezpieczający, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e, zgłoszonych do CEIDG.

2. Krajowy Rejestr Karny zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego informacje o zastosowaniu przepisów art. 14a oraz art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1709) do orzeczenia zawierającego zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e, zgłoszony do CEIDG.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 27.[Zgłoszenie do CEIDG informacji o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej] Sąd upadłościowy zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego informację o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę albo zarządcę sukcesyjnego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 28.[Zakres informacji podlegających wpisaniu do formularza, o którym mowa w art. 25-27] Formularz, o którym mowa w art. 25–27, zawiera pola do wpisania informacji wynikających z orzeczeń, o których mowa w art. 25–27, w zakresie obejmującym:

1) daty uprawomocnienia orzeczeń o zakazach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e;

2) okresy, na jakie orzeczono zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e;

3) informacje o wydaniu orzeczeń o zmianie terminu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e;

4) informacje o wstrzymaniu wykonalności orzeczeń o zakazach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e;

5) informacje o uchyleniu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 5

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG i sprostowanie wpisu w CEIDG

Art. 29. [Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu] 1. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:

1) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

2) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

2. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki na potrzeby postępowań prowadzonych w oparciu o przesłanki, o których mowa w ust. 1, w art. 32 ust. 1–4 oraz art. 34 ust. 1, korzysta z danych zawartych w rejestrze PESEL, w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 30.[Termin wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG] 1. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia do CEIDG informacji o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

2. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po upływie 2 miesięcy od dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ten okres, chyba że wpis do CEIDG zawiera informację o powołaniu zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę albo w tym okresie został powołany zarządca sukcesyjny. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego wpis przedsiębiorcy jest nadal publikowany z dodaniem oznaczenia „w spadku”.

3. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21, wykreślenie z CEIDG przedsiębiorcy następuje niezwłocznie po upływie miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ten okres, chyba że w tym okresie został powołany kolejny zarządca sukcesyjny.

4. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2, ust. 3 pkt 4 i 5, ust. 4 pkt 4–6 i ust. 5, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia.

5. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po upływie 2 lat od dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ten okres, chyba że dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3. W takim przypadku wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po upływie okresu określonego przez sąd, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ten okres.

6. Do czynności, o których mowa w ust. 1–5, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 31.[Przekazanie informacji o dokonaniu wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG] Informacje o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1–5, CEIDG przekazuje do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3, drogą elektroniczną, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 32.[Postępowanie w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o tym, że wpis do CEIDG zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy] 1. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o tym, że wpis do CEIDG zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany w tym wpisie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres wskazano zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6, minister właściwy do spraw gospodarki, z urzędu lub na wniosek osoby przedstawiającej dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

4. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

5. Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, po dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 4, albo wykreślenia na wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2, lub po dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2, dane te nie są publikowane w CEIDG.

6. Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości w okresie, w którym dane adresowe tej nieruchomości wskazane były we wpisie przedsiębiorcy, a następnie zostały zmienione przez osobę uprawnioną w innym trybie niż wynikający z ust. 2, dane te mogą być niepublikowane w CEIDG.

7. Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw gospodarki podejmuje w drodze decyzji administracyjnej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33.[Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG a usunięcie danych] Wykreślenie z CEIDG przedsiębiorcy nie oznacza usunięcia danych z CEIDG.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 34.[Przesłanki wydania postanowienia o sprostowaniu wpisu w CEIDG] 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze postanowienia, prostuje wpis w CEIDG, jeżeli:

1) zawiera oczywiste błędy lub

2) jest niezgodny z treścią wniosku przedsiębiorcy, lub

3) jest niezgodny ze stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.

2. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny informuje CEIDG o stwierdzonych niezgodnościach w zakresie danych i informacji zawartych w CEIDG z danymi i informacjami wynikającymi z jego rejestru publicznego.

3. W przypadku gdy wpis do CEIDG jest niezgodny z treścią złożonego wniosku o wpis do CEIDG, przekształconego przez organ gminy w trybie art. 8 ust. 4, organ gminy niezwłocznie ponownie przekształca ten wniosek z wyjątkiem danych dopisanych z urzędu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 35.[Obowiązek przekazania informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy] Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 36.[Doręczanie przedsiębiorcy pism na adres do doręczeń wpisany do CEIDG] 1. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza pisma przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG wyłącznie na adres do doręczeń wpisany do CEIDG.

2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie dokona zmiany wpisu do CEIDG w przypadku zmiany adresu do doręczeń, doręczenie pisma na dotychczasowy adres ma skutek prawny.

3. Wezwanie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2, obejmujące swoją treścią żądanie dokonania zmiany wpisu do CEIDG w zakresie wskazanego w CEIDG adresu do doręczeń, doręcza się na adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli został wpisany do CEIDG.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37.[Organy upoważnione do dokonywania zmian wpisu do CEIDG w przypadku przedsiębiorcy wykreślonego z tej ewidencji] 1. Jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z tej ewidencji zawiera oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych, zmian tego wpisu mogą dokonywać:

1) minister właściwy do spraw gospodarki, w przypadku wykreślenia tego przedsiębiorcy na podstawie art. 29 ust. 1, art. 30 oraz art. 32 ust. 3 i 4;

2) organ, który z urzędu wpisuje informacje, o których mowa w art. 21, w odniesieniu do wpisanych przez niego danych.

2. Jeżeli wpis przedsiębiorcy wykreślonego z CEIDG zawiera niezgodności z treścią wniosku o wpis do CEIDG przekształconego przez organ gminy w trybie art. 8 ust. 4, organ gminy ponownie przekształca ten wniosek.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 6

Zasady publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach

Art. 38. [Publikacja informacji o pełnomocniku lub prokurencie przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG] 1. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informację o swoim pełnomocniku lub prokurencie.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta;

2) numer PESEL pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;

3) datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, o ile nie posiada numeru PESEL ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;

5) informację o obywatelstwie pełnomocnika lub prokurenta;

6) adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta;

7) dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane;

8) zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury;

9) datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

2a. W przypadku prokurenta w informacji, o której mowa w ust. 1, wskazuje się, czy przedsiębiorca zastrzegł, że z chwilą jego śmierci prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

3. W przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera firmę pełnomocnika, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, adres siedziby oraz dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 6–9.

4. Publikacja danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, następuje za zgodą pełnomocnika lub prokurenta, wyrażoną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 39.[Procedura publikacji informacji o pełnomocniku lub prokurencie przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG] 1. Publikacja informacji, o których mowa w art. 38, oraz ich zmiana następują na wniosek składany w sposób określony w art. 8 ust. 1.

2. Publikacja informacji, o których mowa w art. 38, w zakresie pełnomocnictwa do dokonywania wpisów w CEIDG oraz ich zmiana mogą nastąpić także na wniosek składany w sposób określony w art. 8 ust. 2. Przepisy art. 8 ust. 3–5 oraz art. 9 stosuje się odpowiednio.

3. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.

4. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o prokurencie jest równoznaczne w skutkach z ustanowieniem prokury.

5. Wraz z wnioskiem o opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji, o których mowa w art. 38, przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurent przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

7. Zakończenie publikacji informacji, o których mowa w art. 38, następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta, składany w sposób określony w art. 8 ust. 1.

7a. Zakończenie publikacji informacji, o których mowa w art. 38, następuje w przypadku uwidocznienia we wpisie informacji o zgonie lub znalezieniu zwłok.

8. Zakończenie publikacji informacji, o których mowa w art. 38, oznacza ich usunięcie z systemu teleinformatycznego CEIDG.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40.[Wymogi dotyczące wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2] 1. Wniosek, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2, jest poprawny, gdy zawiera wszystkie informacje określone w art. 38 oraz jest podpisany.

2. Do wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 i 5–9 oraz art. 13.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 41.[Wyłączenie stosowania przepisu art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego] 1. W zakresie, w jakim umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu przedsiębiorcy zostało opublikowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG, do wykazania przed organami administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się przepisu art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej z urzędu potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika lub prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 42.[Wyłączenie stosowania przepisów art. 38-40] Przepisów art. 38–40 nie stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 7

Udostępnianie danych przez CEIDG

Art. 43. [Udostępnienie przez CEIDG zawartych w niej danych i informacji] 1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7, w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG.

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1–18 i 20–24, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu zgodnie z ust. 1, CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu.

2a. Dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 19, CEIDG udostępnia z chwilą wykreślenia zarządcy sukcesyjnego powołanego w pierwszej kolejności.

3. W przypadku gdy we wpisie do CEIDG podano numer telefonu w ramach danych kontaktowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7, CEIDG może przesyłać określone informacje zawarte we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG oraz udostępniane przez CEIDG na wskazany numer telefonu za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej. Informacje te mogą dotyczyć w szczególności:

1) daty upływu okresu zawieszenia, jeżeli został przez przedsiębiorcę wskazany;

2) wpisania informacji o zakazie prowadzenia działalności;

3) sprostowania wpisu w CEIDG przedsiębiorcy;

4) wpisania informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;

5) udostępnienia w CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia;

6) udostępnienia w CEIDG informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 44.[Informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach udostępniane przez CEIDG] 1. CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach dotyczące:

1) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z koncesji;

2) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji;

3) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia;

4) wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru;

5) złożenia wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji, o której mowa w pkt 1–3, oraz potwierdzenia przez organ możliwości wykonywania tej decyzji przez zarządcę sukcesyjnego;

6) przeniesienia decyzji, o której mowa w pkt 1–3, na wniosek, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;

7) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;

8) uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159), wydanym przez izbę rzemieślniczą.

2. W celu weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 1, CEIDG korzysta z danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106). CEIDG umożliwia wgląd do tych danych.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu ich otrzymania. Przepisy art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

3a. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 albo art. 42 ust. 1 albo 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, wykreśla się z CEIDG z upływem 7 miesięcy od dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy.

3b. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wykreśla się z CEIDG z upływem 4 miesięcy od dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy.

3c. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są przekazane do CEIDG przez izby rzemieślnicze, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła lub w terminie 14 dni od dnia cofnięcia uprawnień w przypadku utraty kwalifikacji zawodowych. Przepisy art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

3d. Formularz, o którym mowa w ust. 3c, zawiera:

1) datę egzaminu;

2) nazwę izby rzemieślniczej;

3) wskazanie tytułu (mistrza lub czeladnika) i nazwę zawodu oraz symbol cyfrowy zawodu ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o ile jest to możliwe;

4) datę cofnięcia uprawnienia w przypadku utraty kwalifikacji zawodowych rzemieślnika.

3e. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są przekazywane do CEIDG w zakresie przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą lub posiadających zawieszoną działalność gospodarczą.

3f. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zawierają oczywiste błędy lub są niezgodne z wpisem w księgach albo dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę izbie rzemieślniczej, izba rzemieślnicza może dokonać zmiany informacji za pośrednictwem formularza, o którym mowa w ust. 3c.

4. Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 1, udostępniane przez CEIDG są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ, o którym mowa w ust. 3 i 3c.

5. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i gospodarczego, o których mowa w ust. 3, należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 45.[Charakter danych i informacji udostępnianych przez CEIDG] 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

3. System teleinformatyczny CEIDG umożliwia:

1) udostępnianie danych i informacji;

2) potwierdzanie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, po uprzednim zawarciu z ministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej co najmniej zakres potwierdzanych danych i warunki techniczne ich potwierdzania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 46.[Zaświadczenia o wpisie do CEIDG w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG] 1. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG.

2. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG i mogą je uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.

3. Przedsiębiorca może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki o potwierdzenie wydruku, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, celem poświadczenia przez apostille.

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, nie podlega opłacie skarbowej.

5. Do zaświadczeń o wpisie do CEIDG nie stosuje się przepisów działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 47.[Nieodpłatne udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w CEIDG, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2] 1. Dane i informacje zgromadzone w CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

2. Do ponownego wykorzystywania danych CEIDG udostępnionych zgodnie z ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 48.[Udostępnianie przez CEIDG danych i informacji organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań] 1. CEIDG udostępnia zgromadzone dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 38 i art. 44 ust. 1, organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań.

2. Dane CEIDG są udostępniane nieodpłatnie organom państwowym, w celu realizacji ich ustawowych zadań, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych.

3. Do ponownego wykorzystywania danych CEIDG, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 49.[Zakaz usuwania danych zgromadzonych w CEIDG] 1. Dane zgromadzone w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu podlegają dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia.

3. Po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, usunięciu podlegają dane osoby, której wniosek ten dotyczył.

4. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e, usuwa się z CEIDG po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 26 i art. 27, a także po upływie okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG przez sąd upadłościowy zgodnie z art. 25 pkt 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 50.(uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

DZIAŁ III

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Art. 51. [Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy] 1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, zwany dalej „Punktem”, przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz w inny sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą.

2. Punkt realizuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu przepisu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

3. Do zadań Punktu należy:

1) zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:

a) podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,

c) świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności, o których mowa w pkt 1;

3) realizacja obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, o których mowa w art. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do spraw związanych z realizacją procedur odwoławczych oraz procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 52.[Zadania Punktu] 1. Punkt umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów, w szczególności wniosków, oświadczeń lub notyfikacji w sprawach, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, w tym wniosków do CEIDG.

2. Punkt umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:

1) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

2) z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.

3. W celu umożliwienia załatwienia spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1, złożone w Punkcie są gromadzone oraz niezwłocznie udostępniane albo przekazywane organom prowadzącym sprawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą tych organów lub do systemów teleinformatycznych używanych przez te organy.

4. Jeżeli przepisy odrębne wymagają podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokumenty te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

5. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, przekazanie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, o których mowa w ust. 1, urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. Dniem wszczęcia spraw, o których mowa w ust. 1, załatwianych za pośrednictwem Punktu jest data urzędowego poświadczenia odbioru, o której mowa w art. 3 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w trybie właściwym dla sprawy, w szczególności zgodnie z art. 46 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

8. Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, przez okres 10 lat od dnia ich złożenia lub wprowadzenia do systemu teleinformatycznego lub przez okres dłuższy, o ile osoba, której dokumenty i dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

9. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Punkt umożliwia uiszczenie opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 53.[Zakres informacji, do których dostęp zapewnia Punkt] 1. W zakresie spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, Punkt zapewnia dostęp do informacji dotyczących:

1) procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym procedur odwoławczych oraz procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;

2) ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich;

3) danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;

4) sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;

5) środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;

6) opracowanych przez organy i Punkt wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;

7) danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;

8) praw i obowiązków pracowników i pracodawców;

9) wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

10) danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1 lit. b–d, dla poszczególnych zawodów regulowanych i danych kontaktowych ośrodka wsparcia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

11) wykazu zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja zawodowa, a także informacji na temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym opłat pobieranych w związku z jej wydaniem;

12) wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

13) wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów o specjalnym programie;

14) postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych dokumentów;

15) świadczenia usług transgranicznych;

16) wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej;

17) odwoływania się od rozstrzygnięć wydanych w tych sprawach.

2. Punkt oraz organy właściwe w zakresie procedur i formalności, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, rozpatrują wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. W przypadku wniosków wymagających zasięgnięcia informacji od innych podmiotów termin ten może być przedłużony do 14 dni. Punkt może samodzielnie rozpatrywać wnioski o udzielanie informacji, jeżeli wnioskowane informacje są dostępne w zasobach informacyjnych Punktu. Jeżeli wniosek jest nieprawidłowy, nieuzasadniony lub zawiera braki, Punkt lub – za pośrednictwem Punktu – organ, który rozpatruje wniosek, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym wnioskodawcę.

3. Do obowiązków organów właściwych w zakresie procedur i formalności, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, należy zapewnienie – zgodnie ze swoją właściwością – kompletności, aktualności, zgodności z obowiązującym prawem, zrozumiałości i przejrzystości informacji udostępnianych za pośrednictwem Punktu.

4. Za kompletną, w rozumieniu ust. 3, uznaje się w szczególności informację, która w swej treści nie zawiera jedynie odwołania do ogólnie wskazanych wymagań zawartych w przepisach danego aktu prawnego.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki w celu zapewnienia kompletności, aktualności, zgodności z obowiązującym prawem, zrozumiałości oraz przejrzystości informacji udostępnianych za pośrednictwem Punktu może w szczególności zwrócić się do organów władzy publicznej oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne o wytworzenie, aktualizację, zmianę oraz korektę udostępnianej informacji.

6. Punkt może udostępniać informacje i materiały, o których mowa w ust. 1, także w innych językach niż język polski.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 54.[Działalność Punktu a doradztwo w indywidualnych sprawach] Punkt nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 55.[Umożliwienie zainteresowanym uzyskania informacji o przepisach regulujących świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej] W celu umożliwienia zainteresowanym uzyskania informacji o przepisach regulujących świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Punkt udostępnia informacje o adresach stron internetowych pojedynczych punktów kontaktowych w innych państwach.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 56.[Obowiązek zapewnienia możliwości wykonania uprawnień lub obowiązków związanych ze sprawami, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1] Ilekroć obowiązujące przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane ze sprawami, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, organy prowadzące te sprawy są obowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 57.[Obowiązek zapewnienia możliwości elektronicznego dokonania płatności z możliwością wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty] W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia spraw, o których mowa w art. 56, w pełni za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy przeprowadzenie sprawy wymaga wniesienia opłaty, organy prowadzące te sprawy zapewniają, za pośrednictwem Punktu, możliwość dokonania płatności elektronicznie z możliwością wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 58.[Delegacja] Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb współpracy organów prowadzących sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, z Punktem w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego przepływu informacji i dokumentów między tymi organami a Punktem.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 59.[Delegacja] Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób funkcjonowania Punktu oraz korzystania z Punktu, uwzględniając zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań Punktu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 60.[Warunki powierzenia realizacji niektórych zadań Punktu innym podmiotom] Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć realizację niektórych zadań Punktu innym podmiotom przy zapewnieniu niezbędnego finansowania oraz właściwych warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 61.[Udostępnienie informacji o warunkach organizacyjno-technicznych udostępniania i korzystania z usług świadczonych przez Punkt] Minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia na stronie internetowej Punktu informację o warunkach organizacyjno-technicznych udostępniania i korzystania z usług świadczonych przez Punkt.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 62.[Wytyczne odnośnie informacji udzielanych za pośrednictwem Punktu] Informacje udostępniane za pośrednictwem Punktu przekazywane są powszechnym i zrozumiałym językiem.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 63.[Podmiot zapewniający spójność systemów teleinformatycznych] Spójność systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw gospodarki oraz jednostek jemu podległych i przez niego nadzorowanych, za pośrednictwem których realizowane są sprawy związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej lub uznawaniem kwalifikacji zawodowych, lub za ich pośrednictwem udzielane jest wsparcie w zakresie realizacji spraw dotyczących działalności gospodarczej, jest zapewniana przez Punkt.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 64.[Podstawowa działalność Punktu] Punkt może w szczególności:

1) informować przedsiębiorców o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą, z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość;

2) udostępniać swoje usługi za pośrednictwem placówek świadczących pomoc w zakresie spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 65.[Udostępnianie w Punkcie informacji z zakresu działów administracji rządowej kierowanych przez właściwych ministrów] Ministrowie właściwi do spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, udostępniają w Punkcie informacje z zakresu działów administracji rządowej, którymi kierują.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 66.[Możliwość przesłania uwag odnośnie treści publikowanych w Punkcie lub funkcjonalności systemu teleinformatycznego] 1. Punkt umożliwia przesyłanie do ministra właściwego do spraw gospodarki uwag dotyczących treści publikowanych w Punkcie lub funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w szczególności w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców oraz wymogów związanych z wykonywanym rodzajem działalności gospodarczej.

2. Przesłanie uwag, o których mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z wniesieniem wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może przekazywać zgłaszane uwagi właściwym organom oraz publikować je w Punkcie, biorąc pod uwagę konieczność uniemożliwienia identyfikacji danych zgłaszającego je podmiotu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

DZIAŁ IV

Przepis końcowy

Art. 67. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).


1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36) oraz dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 295 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00