Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 987
Wersja aktualna od 2024-04-10
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 987
Wersja aktualna od 2024-04-10
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 82, poz. 496)

t.j. z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 889)

t.j. z dnia 4 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1607)

t.j. z dnia 30 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2241)

t.j. z dnia 13 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1237)

t.j. z dnia 24 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 154)

t.j. z dnia 23 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 987)

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2024 r., poz. 524)  

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Zakres podmiotowy] [1] 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) wojewódzkich centrach zdrowia publicznego.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 10 i 11 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. [Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia, stawek dodatku funkcyjnego oraz stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych] Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. [Definicja] 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

2. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. [Dodatek funkcyjny] 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5. [Dodatek specjalny] 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6. [Dodatek za pracę w porze nocnej] 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej na II zmianie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7. [Dodatek za wysługę lat] 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. (uchylony).

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8. [Fundusz premiowy] 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9.[Fundusz nagród] W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10. [Nagroda jubileuszowa] 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 23 lipca 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 23 lipca 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11. [Jednorazowa odprawa pieniężna] 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 12.[Skrócenie okresu pracy zawodowej wymaganego na danym stanowisku] Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 13.[Przepis przejściowy] Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 14.[Minimalna wysokość wynagrodzenia] Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 15.[Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego] Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 16. [Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 486, z późn. zm.), z wyjątkiem § 6, 7, 8 i 11, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 17. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.


1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 987)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO [2]

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4242-4440

II

4260-4520

III

4290-4590

IV

4310-4650

V

4330-4720

VI

4360-4790

VII

4380-4860

VIII

4410-4950

IX

4430-5030

X

4460-5130

XI

4480-5300

XII

4500-5510

XIII

4530-6170

XIV

4550-6920

XV

4580-7770

XVI

4720-8610

XVII

4890-9460

XVIII

5080-10 310

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4242-4630

II

4400-4730

III

4430-4870

IV

4470-5150

V

4510-5440

VI

4550-7040

VII

4580-8880

VIII

4620-9830

IX

4660-10 840

X

4700-11 870

XI

4740-14 400

XII

5390-16 950

XIII

5690-17 780

XIV

6860-20 120

XV

7370-21 020

Załącznik nr 2

TABELE STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Tabela 1. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

2

1

50

2

70

3

95

4

120

5

150

Tabela 2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

2

1

50

2

80

3

110

4

140

5

170

6

200

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Tabela 1. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje*)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

-

-

wyższe

6

2

Zastępca dyrektora

-

-

wyższe

5

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Kierownik Zespołu w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

XV-XVIII

4

wyższe

8

Pełnomocnik dyrektora do spraw zarządzania jakością w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, audytor wewnętrzny w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

3

wyższe

8

Audytor systemu jakości

w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

2

wyższe

2

Audytor wewnętrzny

3

według odrębnych przepisów

4

Kierownik: zakładu, ośrodka

XIV-XVII

5

wyższe

7

5

Zastępca głównego księgowego

XIII-XVII

4

wyższe

4

średnie

8

Główny specjalista

3

wyższe

5

Radca prawny

3

według odrębnych przepisów

6

Kierownik: działu, pracowni

XII-XVI

3

wyższe

5

7

Kierownik komórki organizacyjnej niewymienionej w lp. 6

XIII-XV

2

wyższe

3

średnie

5

8

Starszy: specjalista, informatyk, asystent

XI-XV

-

wyższe

5

9

Specjalista, informatyk, projektant, asystent

X-XIV

-

wyższe

2

średnie

5

10

Starszy koordynator pobierania

i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

XI-XIII

-

wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

2

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

5

11

Kierownik magazynu

X-XII

1

średnie

4

Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

-

wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

1

średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne

2

12

Młodszy: informatyk, specjalista, asystent

IX-XII

-

wyższe

-

13

Kierownik sekcji

IX-XI

1

średnie

3

14

Starszy technik

VIII-X

-

średnie

5

15

Starszy: inspektor, księgowy, magazynier, referent, kasjer

VI-X

-

średnie

3

16

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

VII-IX

-

według odrębnych przepisów

17

Starszy bibliotekarz

VI-IX

-

według odrębnych przepisów

18

Inspektor, księgowy, kasjer

IV-IX

-

średnie

-

19

Starsza maszynistka

VI-VIII

-

średnie

-

20

Kierownik sekretariatu

V-VIII

1

średnie

3

21

Referent, technik

IV-VIII

-

średnie

-

Kierowca samochodu osobowego, bibliotekarz

według odrębnych przepisów

22

Młodszy inspektor

IV-VII

-

średnie

-

23

Sekretarka, kontysta

V-VII

-

średnie

-

24

Magazynier, robotnik gospodarczy

III-VI

-

podstawowe

-

25

Telefonistka, maszynistka

II-VI

-

podstawowe

-

26

Portier, dozorca

II-IV

-

podstawowe

-

27

Sprzątaczka

I-IV

-

podstawowe

-

28

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

XVI-XVIII

3

według odrębnych przepisów

29

Kierownik innego zespołu w służbach inwestorskich

XV-XVII

2

według odrębnych przepisów

30

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV-XVI

2

według odrębnych przepisów

31

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XIII-XV

2

według odrębnych przepisów

32

Inspektor techniczny

XI-XIII

-

według odrębnych przepisów

Tabela 2. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

-

-

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

-

-

wyższe

7

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Dyrektor Departamentu, Kierownik Wydziału,

Zastępca Dyrektora Departamentu, Zastępca głównego księgowego, Ekspert/Pełnomocnik,

Kierownik: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XII-XV

6

wyższe

7

Inspektor ochrony danych, Audytor wewnętrzny, Radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Zastępca kierownika Wydziału, Zastępca kierownika: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XI-XIV

6

wyższe

5

5

Główny: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

X-XIV

5

wyższe

5

Koordynator zespołu/sekcji

Asystent

Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

6

Starszy: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

VIII-XIII

4

wyższe

3

średnie

5

7

Architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

VII-XII

3

wyższe

2

średnie

4

8

Młodszy: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

VI-XI

-

średnie

1

9

Referent

I-V

-

średnie

-

*) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

[1] Tytuł rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz.U. poz. 649). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2013 r.

[2] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz.U. poz. 524). Zmiana weszła w życie 10 kwietnia 2024 r. i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2024 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00