Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 1971 nr 185 str. 15
Wersja aktualna od 1977-01-15
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 1971 nr 185 str. 15
Wersja aktualna od 1977-01-15
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Na podstawie art. 2 decyzji Rady z dnia 21 grudnia 1976 r. zmieniającego decyzję 71/306/EWG ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych (Dz.Urz.UE L 13 z 15.01.1977, str. 15), od 15 stycznia 1977 r. nazwa Komitetu brzmi: Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych. 

DECYZJA RADY

z dnia 26 lipca 1971 r.

ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

(71/306/EWG)

(ostatnia zmiana: DUUEL. z 1977 r., Nr 13, poz. 15)  

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

realizacja przyjętych przez Radę środków w dziedzinie zamówień publicznych na roboty budowlane może rodzić problemy, co do których wspólne badanie wydaje się być pożądane,

zaleca się ustanowienie w tym celu komitetu, pod przewodnictwem Komisji i składającego się z przedstawicieli Państw Członkowskich, należących do władz tych państw,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

[1] W ramach Komisji ustanowiony zostaje Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych.

Artykuł 2

Komitet, nie naruszając przepisów artykułów 169 i 170 Traktatu, z inicjatywy Komisji lub na wniosek Państwa Członkowskiego bada regularnie problemy wynikające ze stosowania środków przyjętych przez Radę w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz dostawy [2] , łącznie z powstałymi w tym obszarze sprawami o szczególnym znaczeniu. Komitet w szczególności bada przyczyny, dla których przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone przez Radę pozbawione zostały możliwości konsultacji w ramach procedury lub którym nie udzielono zamówienia, pomimo tego że przedsiębiorstwa te przedstawiły najkorzystniejszą ofertę.

Artykuł 3

Komitet składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich należących do władz tych państw.

Państwa Członkowskie mianują, jako członkowie komitetu, jednego członka komitetu i jednego zastępcę lub dwóch zastępców [3] .

Komitetowi przewodzi jeden z urzędników Komisji. Przewodniczącemu mogą pomagać urzędnicy Komisji. Usługi sekretarskie są zapewnione przez Komisję.

Artykuł 4

Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu na wniosek jednego z członków komitetu lub z własnej inicjatywy.

Artykuł 5

Dyskusje w ramach Komitetu są utrwalane w protokołach.

Artykuł 6

Komitet opracuje swój regulamin wewnętrzny.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 1971 r.

(1) Dz.U. 62 z 12.4.1965, str. 883/65 i str. 889/65.

(2) Dz.U. 13 z 29.1.1965, str. 150/65 i Dz.U. 63 z 13.4.1965, str. 929/65.

[1] Art. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 lit. a) decyzji Rady z dnia 21 grudnia 1976 r. zmieniającego decyzję 71/306/EWG ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych (Dz.Urz.UE L 13 z 15.01.1977, str. 15). Zmiana weszła w życie 15 stycznia 1977 r.

[2] Art. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 lit. b) decyzji Rady z dnia 21 grudnia 1976 r. zmieniającego decyzję 71/306/EWG ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych (Dz.Urz.UE L 13 z 15.01.1977, str. 15). Zmiana weszła w życie 15 stycznia 1977 r.

[3] Art. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 lit. c) decyzji Rady z dnia 21 grudnia 1976 r. zmieniającego decyzję 71/306/EWG ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych (Dz.Urz.UE L 13 z 15.01.1977, str. 15). Zmiana weszła w życie 15 stycznia 1977 r.

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00