Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2002 nr 340 str. 1
Wersja aktualna od 2009-08-07
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2002 nr 340 str. 1
Wersja aktualna od 2009-08-07
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(ostatnia zmiana: DUUEL. z 2009 r., Nr 188, poz. 14)   Pokaż wszystkie zmiany

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 i art. 55 i 95,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stosowanie różnych klasyfikacji ma szkodliwy wpływ na otwartość i przejrzystość zamówień publicznych w Europie. Jego wpływ na jakość ogłoszeń i czas niezbędny do ich opublikowania stanowi de facto ograniczenie w dostępie podmiotów gospodarczych do zamówień publicznych.

(2) W swoim zaleceniu 96/527/WE (5) Komisja wezwała podmioty oraz instytucje zamawiające do stosowania Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), opracowanego w oparciu o niektóre istniejące klasyfikacje mając na względzie ich pełniejsze dostosowanie do cech szczególnych sektora zamówień publicznych przy opisywaniu przedmiotów zamówień.

(3) Istnieje potrzeba ujednolicenia, za pomocą jednolitego systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych, odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia.

(4) Państwa Członkowskie powinny posiadać jednolity system odniesienia, który wykorzystuje taki sam opis towarów w językach urzędowych Wspólnoty oraz takie same odpowiadające im kody alfanumeryczne, tym samym umożliwiając pokonanie barier językowych na poziomie wspólnotowym.

(5) W związku z tym należy przyjąć na mocy niniejszego rozporządzenia poprawioną wersję CPV jako jednolity system klasyfikacji dla zamówień publicznych, którego wejście w życie jest określone przez dyrektywy w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.

(6) Należy również sporządzić ilustracyjne tabele zbieżności między CPV a statystyczną klasyfikacją produktów według działalności w EWG (CPA), centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) oraz Nomenklaturą Scaloną (CN).

(7) W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników struktura oraz kody CPV mogą wymagać dostosowania lub zmiany. Dlatego też musi być ustanowiona odpowiednia procedura zmieniająca.

(8) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6).

(9) Ponieważ cel proponowanego działania, mianowicie opracowanie systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych, nie może zostać w stopniu wystarczającym osiągnięty przez Państwa Członkowskie i w związku z tym może, z uwagi na rozmiar i efekty proponowanego działania, zostać lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(10) Wybór środka prawnego w postaci rozporządzenia nie dyrektywy wynika z faktu, iż ustanowienie systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych nie wymaga transpozycji ze strony Państw Członkowskich.

(11) Mając na względzie zaznajomienie użytkowników z ujednoliconym systemem klasyfikacji, który ostatecznie stanie się obowiązkowy, stosowanie niniejszego rozporządzenia w sprawie CPV powinno być poprzedzone okresem dostosowania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejszym ustanawia się jednolity system klasyfikacji stosowany do zamówień publicznych, określony jako „Wspólny Słownik Zamówień” lub „CPV” .

2. Tekst CPV jest określony w załączniku I.

3. Ilustracyjne tabele zbieżności między CPV a statystyczną klasyfikacją produktów według działalności w EWG (CPA), Centralną klasyfikacją produktów Narodów Zjednoczonych (CPC Prov.), klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) są określone w załącznikach II, III, IV i V.

Artykuł 2

[1] Komisja przyjmuje środki konieczne do zmiany CPV. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 3 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

Artykuł 3

[2] 1. Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na mocy decyzji Rady 71/306/EWG (7).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 16 grudnia 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2002 r.


(1) Dz.U. C 25 E z 29.1.2002, str. 1.

(2) Dz.U. C 48 z 21.2.2002, str. 9.

(3) Dz.U. C 192 z 12.8.2002, str. 50.

(4) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 7 czerwca 2002 r. (Dz.U. C 281 E z 19.11.2002, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(5) Dz.U. L 222 z 3.9.1996, str. 10.

(6) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(7) Dz.U. L 185 z 16.8.1971, s. 15.

ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

Treść załącznika w formacie PDF

ZAŁĄCZNIK II

(skreślony)

ZAŁĄCZNIK III

TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV I CPC PROV.

Treść załącznika w formacie PDF

ZAŁĄCZNIK IV

TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV I NACE Rev. 1

Treść załącznika w formacie PDF

ZAŁĄCZNIK V

TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV I CN

Treść załącznika w formacie PDF

[1] Art. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (Dz.Urz.UE L 188 z 18.07.2009, str. 14). Zmiana weszła w życie 7 sierpnia 2009 r.

[2] Art. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (Dz.Urz.UE L 188 z 18.07.2009, str. 14). Zmiana weszła w życie 7 sierpnia 2009 r.

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00