Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, LI rok 2023 nr 32 str. 4
Wersja aktualna od 2023-02-05
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, LI rok 2023 nr 32 str. 4
Wersja aktualna od 2023-02-05
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/251

z dnia 4 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (1) dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w szczególności jego art. 7a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (2).

(3)

Decyzją Rady (WPZiB) 2022/1909 (3) z dnia 6 października 2022 r. wprowadzono zwolnienie z zakazu świadczenia usług transportu morskiego oraz z zakazu świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z transportem morskim do państw trzecich ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które pochodzą z Rosji lub są wywożone z Rosji, nabywanych po cenie nie wyższej niż z góry ustalony pułap cenowy uzgodniony przez koalicję na rzecz pułapów cenowych. Zwolnienie to powinno złagodzić negatywne skutki dla dostaw energii do państw trzecich oraz ograniczyć gwałtowny wzrost cen spowodowany nadzwyczajnymi warunkami rynkowymi, przy jednoczesnym ograniczeniu dochodów Rosji z ropy naftowej.

(4)

Decyzją Rady (WPZiB) 2022/2369 (4) z dnia 3 grudnia 2022 r. wprowadzono - w załączniku XI do tej decyzji - pułap cenowy, tj. cenę za baryłkę, po której lub poniżej której zakupiona ropa naftowa z Rosji jest zwolniona z zakazu świadczenia usług transportu morskiego oraz z zakazu świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanych z transportem morskim do państw trzecich.

(5)

W dniu 4 lutego 2023 r. Rada decyzją (WPZiB) 2023/252 (5) zmieniła decyzję 2014/512/WPZiB, aby wprowadzić - w załączniku XI do tej decyzji - dwa dodatkowe pułapy cenowe dla produktów ropopochodnych - jeden dla produktów ropopochodnych notowanych poniżej ceny ropy naftowej („towar notowany poniżej ceny ropy naftowej") i drugi dla produktów ropopochodnych notowanych powyżej ceny ropy naftowej („towar notowany powyżej ceny ropy naftowej") - tj. cenę za baryłkę, po której lub poniżej której zakupione produkty ropopochodne z Rosji są zwolnione z zakazu świadczenia usług transportu morskiego oraz z zakazu świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanych z transportem morskim do państw trzecich.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXVIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XXVIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(2) Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).

(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1909 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 259I z 6.10.2022, s. 122).

(4) Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2369 z dnia 3 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 311I z 3.12.2022, s. 8).

(5) Decyzja Rady (WPZiB) 2023/252 z dnia 4 lutego 2023 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 32I z 4.2.2023, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XXVIII do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się następujący tekst:

„[tabela z kodami CN produktów i odpowiadającymi cenami uzgodnionymi koalicję na rzecz pułapu cenowego]";

2)

w tabeli dodaje się podtytuł w brzmieniu:

Cena ropy naftowej";

3)

dodaje się podtytuł i tabelę w brzmieniu:

Ceny produktów ropopochodnych

Kod CN

Nazwa towaru

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej/

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

Cena za baryłkę (USD)

Data rozpoczęcia stosowania

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, inne niż te zawierające biodiesel i inne niż oleje odpadowe

2710 12

Oleje lekkie i preparaty

2710 12 11

Do przeprowadzania procesu specyficznego

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 12 15

Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 12 11

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

Do innych celów

Benzyny specjalne

2710 12 21

Benzyna lakiernicza

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 12 25

Pozostałe

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

Pozostałe

Benzyna silnikowa

2710 12 31

Benzyna lotnicza

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

Pozostałe, z zawartością ołowiu

Nieprzekraczającą 0,013 g/l

2710 12 41

O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niż 95

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 12 45

O liczbie oktanowej (RON) 95 lub większej, ale mniejszej niż 98

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 12 49

O liczbie oktanowej (RON) 98 lub większej

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 12 50

Przekraczającą 0,013 g/l

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 12 70

Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 12 90

Pozostałe oleje lekkie

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 19

Pozostałe

Oleje średnie

2710 19 11

Do przeprowadzania procesu specyficznego

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 19 15

Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 11

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

Do innych celów

Nafta

2710 19 21

Paliwo do silników odrzutowych

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 19 25

Pozostałe

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 19 29

Pozostałe

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

Oleje ciężkie

Oleje napędowe

2710 19 31

Do przeprowadzania procesu specyficznego

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 19 35

Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 31

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

Do innych celów

2710 19 43

O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001 % masy

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 19 46

O zawartości siarki przekraczającej 0,001 % masy, ale nieprzekraczającej 0,002 % masy

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 19 47

O zawartości siarki przekraczającej 0,002 % masy, ale nieprzekraczającej 0,1 % masy

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 19 48

O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

Oleje opałowe

2710 19 51

Do przeprowadzania procesu specyficznego

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 19 55

Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 51

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

Do innych celów

2710 19 62

O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1 % masy

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 19 66

O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy, ale nieprzekraczającej 0,5 % masy

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 19 67

O zawartości siarki przekraczającej 0,5 % masy

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

Oleje smarowe; pozostałe oleje

2710 19 71

Do przeprowadzania procesu specyficznego

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 19 75

Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 71

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

Do innych celów

2710 19 81

Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 19 83

Oleje hydrauliczne

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 19 85

Oleje białe, parafina ciekła

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 19 87

Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 19 91

Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 19 93

Oleje izolacyjne

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 19 99

Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 20

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, zawierające biodiesel, inne niż oleje odpadowe

Oleje napędowe

2710 20 11

O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001 % masy

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 20 16

O zawartości siarki przekraczającej 0,001 % masy, ale nieprzekraczającej 0,1 % masy

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

2710 20 19

O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy

Towar notowany powyżej ceny ropy naftowej

100

5 lutego 2023 r.

Oleje opałowe

2710 20 32

O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,5 % masy

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 20 38

O zawartości siarki przekraczającej 0,5 % masy

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 20 90

Pozostałe oleje

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

Oleje odpadowe

2710 91

Zawierające polichlorowane bifenyle (PCBs), polichlorowane terfenyle (PCTs) lub polibromowane bifenyle (PBBs)

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r.

2710 99

Pozostałe

Towar notowany poniżej ceny ropy naftowej

45

5 lutego 2023 r."

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00