Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2018-09-19

Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych

Wraz z upływem roku obrotowego, na dzień kończący ten rok, jednostki mają obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości (dalej: uor).

Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 • a w przypadku jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe składa się także z:
 • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • rachunku przepływów pieniężnych.

 

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z uor lub odrębnych przepisów.

W obecnym stanie prawnym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych jest różny w zależności od:

 • rodzaju prowadzonej działalności - banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, jednostki pożytku publicznego, inne jednostki,
 • wielkości danej jednostki - jednostki mikro, jednostki małe, pozostałe jednostki.

 

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych określa dla:

 • jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - załącznik nr 1 do uor,
 • banków - załącznik nr 2 do uor,
 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji załącznik nr 3 do uor,
 • jednostek mikro - załącznik nr 4 do uor,
 • jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego - załącznik nr 5 do uor,
 • jednostek wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - załącznik nr 6 do uor.

 

W załączniku nr 4 (dla jednostek mikro), załączniku nr 5 (dla jednostek małych) i załączniku nr 6 (dla jednostek wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego) zostały przedstawione zakresy informacji wykazywane w sprawozdaniu finansowym w formie uproszczonej. Sprawozdanie to obejmuje uproszczony bilans (z informacjami ogólnymi) oraz uproszczony rachunek zysków i strat.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00