Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Tematy: komentarze ekspertów
sortuj: Najnowsze   |   Najstarsze
  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym – wybrane zagadnienia i rozwiązania profilaktyczne

   Wykonywanie pracy w branży transportowej, w tym związanej z poruszaniem się drogami publicznymi, stwarza duże ryzyko wystąpienia wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym. Tym samym właściwa organizacja pracy u pracodawców branży transportowej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla pracowników, ale również dla osób postronnych, w tym innych uczestników ruchu. Warto zatem wiedzieć, jakie zagrożenia w zakresie

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Sporządzanie planu BIOZ dla inwestycji budowlanych

   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w skrócie nazywany planem BIOZ, jest to dokument opisujący sposób wykonywania danego zadania budowlanego pod względem bezpieczeństwa pracy. Śmiało można stwierdzić, że jest to jeden z najważniejszych dokumentów z zakresu bhp na każdej budowie, na której jest wymagany, bowiem zawiera informacje istotne dla bezpieczeństwa pracy podczas realizacji budowy oraz wytyczne

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa w 2023 r.

   Przepisy podatkowe nakładają na podmioty powiązane wiele obowiązków, które mają sprawić, by podmioty te ustalały we wzajemnych transakcjach cenę transferową zgodnie z zasadami rynkowymi. Dlaczego to takie ważne? Otóż często obserwowanym zjawiskiem jest to, że przy negocjacjach w zakresie cen podmioty powiązane biorą pod uwagę inne kwestie niż podmioty wolnorynkowe. Podmioty wolnorynkowe dążą do uzyskania

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Zeznanie roczne CIT za 2022 r. – odpowiedzi na pytania

   Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów podatnicy CIT, stosujący jako rok podatkowy rok kalendarzowy, będą mieli czas na rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. r. do 30 czerwca 2023 r., a nie do 31 marca 2023 r. W tym terminie podatnicy CIT (za wyjątkiem podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT) mają obowiązek

  • comment
   Artykuł
   aktualny
  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Jak wystawiać faktury ustrukturyzowane i korzystać z KSeF

   Obecnie przepisy VAT przewidują możliwość wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Są to faktury wystawiane przy wykorzystaniu udostępnionego wzoru za pośrednictwem tzw. Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych jest w 2023 r. nadal dobrowolne. Przepisy określające obowiązek wystawiania takich faktur zostaną wprowadzone dopiero od 1 lipca 2024 r. Od tego terminu

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego – skutki podatkowe zmian wprowadzonych Polskim Ładem

   Zazwyczaj po podstawowym okresie umowy leasingu korzystający nabywa przedmiot leasingu za cenę znacznie niższą niż aktualna wartość rynkowa danej rzeczy. Do niedawna sprzedając prywatnie samochód wykupiony z leasingu, podatnik mógł łatwo uniknąć opodatkowania. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu znacznie ograniczyły tę korzyść podatkową.

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Jakie skutki w VAT ma udostępnianie pracownikom samochodów służbowych

   Wykorzystywanie samochodów w działalności gospodarczej to powszechna praktyka, podobnie jak ich udostępnianie pracownikom. Przy czym niejednokrotnie podatnicy mają wątpliwości, czy w sytuacji gdy dochodzi do nieodpłatnego udostępniania, nie stracą oni możliwości odliczania VAT od nabywania takich samochodów, ich leasingu i wynajmu oraz zakupów eksploatacyjnych. Nasuwają się także pytania, czy nie wystąpią

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Bezpieczna praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach

   W obecnym stanie prawnym praca zdalna jest uregulowana w art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten został wprowadzony w związku z wystąpieniem epidemii i może być stosowany tylko przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Rozliczenie najmu – na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

   Od 1 stycznia 2023 r. nie jest możliwe opodatkowywanie przychodów z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Warto w związku z tym omówić obowiązujące obecnie zasady rozliczania podatku PIT oraz VAT z tytułu wynajmu.

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Optymalizacja kosztów zatrudnienia - rozwiązania dla pracodawców

   Działania skoncentrowane na obniżeniu wydatków związanych z zatrudnieniem uznawane są za optymalizację kosztów z tym związanych. Ma to szczególne znaczenie w okresach, kiedy podmioty zatrudniające poszukują rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w trudniejszej biznesowo rzeczywistości. Towarzyszy temu przede wszystkim wybór najkorzystniejszej formy współpracy lub jej zmiana, ale też możliwość czasowego

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Rozliczenie roczne PIT za 2022 r. - zmiana formy opodatkowania, ulgi, darowizny, odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

   Do 2 maja 2023 r. (termin przesunięty, ponieważ 30 kwietnia przypada w 2023 r. w niedzielę, a 1 maja przypada święto) podatnicy PIT muszą złożyć zeznanie roczne za 2022 r. W rozliczeniu tym nie brakuje nowych rozwiązań i problemów. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że trzeba w nim stosować nową skalę podatkową, z obniżoną z 17% do 12% stawką PIT w pierwszym przedziale podatkowym. Całkowitą nowością

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Koszty 2023 po zmianach

   Z początkiem 2023 r. po raz kolejny znowelizowane zostały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym (dalej: ustawa o PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Wyjątkowo w tym roku zmiany w niewielkim stopniu dotyczyły przepisów o kosztach uzyskania przychodów.

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Jak rozliczać sprzedaż węgla w zakresie VAT

   Na firmach trudniących się sprzedażą węgla ciążą liczne obowiązki w zakresie rozliczeń VAT. Sprzedaży tej towarzyszą również przywileje. Firmy zajmujące się nią mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie, ale ze zwolnienia podmiotowego już nie. Natomiast jeżeli już wystąpi u nich obowiązek ewidencjonowania na kasie, to musi być to kasa online. Ponadto obowiązują je takie same

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Jakie obowiązki akcyzowe ma sprzedawca węgla po zmianach w 2023 r.

   W 2023 r. wprowadzono kolejne zmiany w systemie dokumentowania obrotu wyrobami węglowymi. Od rozliczenia za styczeń 2023 r. stosujemy nowy wzór deklaracji AKC-WW/AKC-WWn, który będzie przeznaczony również do nabyć wewnątrzwspólnotowych. Ponadto umożliwiono, aby deklaracje dotyczące wyrobów węglowych składać za okresy miesięczne bądź kwartalne. Wybór okresu rozliczeniowego zależy tylko od podatnika.

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   PIT-2 i odpowiedzialność płatników – po zmianach od 1 stycznia 2023 r.

   Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza PIT-2 (wersja 9). Dotychczas służył on tylko płatnikom do składania oświadczenia w sprawie stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Po zmianach podatnicy mogą złożyć za jego pomocą również inne oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość płaconej zaliczki na PIT. To jednak nie jedyna zmiana, jaka z tym dniem zaczęła obowiązywać w relacji podatnik-płatnik

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Jak rozliczyć diety z podróży służbowych – rozliczanie i wypłacanie świadczeń

   Od 1 stycznia 2023 r. dieta za dobę w krajowej podróży służbowej wzrosła z 38 zł do 45 zł. Natomiast od 29 listopada 2022 r. wyższe są też diety z tytułu podróży zagranicznych do 31 państw. Od tych terminów pracodawcy powinni wypłacać pracownikom nowe stawki.

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Uprawnienia pracownicze osób pełniących funkcje związkowe

   Działaczom związkowym przysługuje wiele przywilejów. Jednym z nich jest ochrona zatrudnienia. Innym uprawnieniem jest zwolnienie związkowców z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej oraz zapewnienie im w tym czasie prawa do wynagrodzenia.

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Zasady wypełniania informacji ZUS IWA za 2022 r.

   Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2022 r. płatnicy muszą złożyć do 31 stycznia 2023 r. Od danych zawartych w tej informacji zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Za podanie w ZUS IWA nieprawdziwych danych, które spowodują zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej, płatnik

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – po zmianach

   Odpowiednio 8 grudnia 2022 r., 1 stycznia 2023 r. i 24 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dotyczą one sprawozdań ze stosowanych terminów zapłaty, postępowania przez Prezesem UOKiK, składania oświadczeń o statusie dużego przedsiębiorcy oraz zbywania wierzytelności. Wprowadzane zmiany przedstawiamy w niniejszym opracowaniu

  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Grupy VAT od 1 stycznia 2023 r. - nowe uproszczenia w rozliczaniu VAT

   Grupy VAT to nowa instytucja wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu. Oferuje uproszczenie rozliczeń wewnątrz grup podatników i możliwość występowania jako jeden podatnik VAT. Czynności dokonywanych między podatnikami tworzącymi grupę VAT nie trzeba będzie dokumentować fakturami ani wykazywać w plikach JPK_V7. Grupa VAT to przede wszystkim wymierne korzyści finansowe, zwłaszcza dla podmiotów niemających

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny

   Zfśs na przełomie roku – obowiązki pracodawcy

   Tak jak w latach poprzednich, obowiązek prowadzenia działalności socjalnej w formie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej zfśs) w 2023 r. nadal mają pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia tego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Natomiast

  • comment
   Artykuł
   nieaktualny
  • comment
   Artykuł
   nieaktualny
  close POTRZEBUJESZ POMOCY?
  Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00