Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2018-11-18

Klasyfikacja kosztów w jednostkach gospodarczych

Koszty zostały zdefiniowane w ustawie o rachunkowości jako uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie:

- zmniejszenia wartości aktywów,

- zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,

które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Jednostki w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej ponoszą koszty na trzy rodzaje działalności.

Tabela 1. Rodzaje działalności, na które ponoszone są koszty

Lp.

Rodzaj działalności

Rodzaje kosztów

Ewidencja w księgach
rachunkowych

1.

Koszty działalności operacyjnej (podstawowej)

Koszty związane z działalnością, dla której jednostka powstała

"Koszty rodzajowe", koszty wg funkcji

2.

Koszty pozostałej działalności operacyjnej

Koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki

"Pozostałe koszty operacyjne"

3.

Koszty działalności finansowej

Koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością finansową jednostki

"Pozostałe koszty finansowe"

Koszty związane ze sprzedażą produktów, usług, towarów, materiałów i pozostałych składników majątku ewidencjonuje się na kontach zespołu 7.

Koszty sprzedaży:

1) produktów - ewidencjonuje się na koncie "Koszt sprzedanych produktów",

2) usług - ewidencjonuje się na koncie "Koszt sprzedanych usług",

3) towarów - ewidencjonuje się na koncie "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",

4) materiałów i opakowań - ewidencjonuje się na koncie "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań",

5) pozostałych składników majątku - ewidencjonuje się na kontach "Koszty finansowe" lub "Pozostałe koszty operacyjne".

Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat

W rachunku zysków i strat koszty i przychody wykazuje się oddzielnie za dwa okresy sprawozdawcze. tj. za okres bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Wzory rachunku zysków i strat dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń są przedstawione w załącznikach nr 1 oraz 4-6 do ustawy o rachunkowości.

W zależności od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 rachunek zysków i strat może być sporządzony w wariancie:

  • porównawczym,
  • kalkulacyjnym.

Dokonując wyboru metody ewidencji kosztów, jednostka powinna uwzględnić typ prowadzonej działalności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na swoje potrzeby analityczne i obowiązki sprawozdawcze.

Schemat 1. Sposoby prowadzenia ewidencji kosztów

Wybierając ewidencję uproszczoną, jednostka powinna ją odpowiednio rozbudować, aby można było uzyskać zniej niezbędne dane iinformacje na potrzeby zewnętrznej sprawozdawczości finansowej oraz podejmowania trafnych decyzji isprawnego kierowania jednostką.

W obu wariantach wykazuje się w ten sam sposób:

  • koszty pozostałej działalności operacyjnej,
  • koszty działalności finansowej.

Natomiast w inny sposób pokazuje się koszty związane z działalnością operacyjną - podstawową jednostki.

W wariancie:

  • porównawczym - wykazuje się koszty według rodzajów,
  • kalkulacyjnym - wykazuje się koszty według funkcji.

Wybór sposobu ewidencji kosztów

Ustawa o rachunkowości ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00