Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-03-24

Wycena materiałów w księgach rachunkowych

Jednostki podczas swojej działalności gospodarczej nabywają materiały, towary i usługi, aby realizować cele, do jakich zostały powołane, tj. prowadzić działalność produkcyjną, usługową lub handlową.

Wmyśl zapisów ustawy orachunkowości materiały, towary iusługi to rzeczowe aktywa obrotowe. Rozumie się przez to materiały nabyte wcelu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby iusługi) zdatne do sprzedaży lub wtoku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte wcelu odprzedaży wstanie nieprzetworzonym.

Nabywane materiały, towary iusługi mogą być zużyte zaraz po ich nabyciu lub wokresach późniejszych. Od sposobu ich zużycia zależy sposób ewidencji iwyceny, który określany jest wdokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości. Jednostki mogą bowiem ewidencjonować materiały itowary za pośrednictwem magazynów lub zrezygnować zewidencjonowania materiałów itowarów za pomocą ewidencji magazynowej, stosując uproszczenia.

Definicja materiałów

Materiały są to rzeczowe składniki, nabywane przez jednostkę zprzeznaczeniem do zużycia jako surowce do produkcji, do wykonywania usług lub budowy nowych obiektów. Materiały przeznacza się także do zużycia na cele ogólnogospodarcze, reklamy itp.

Materiały występują wpodmiotach gospodarczych pod różną postacią. Dzielimy je na kilka grup rodzajowych:

  • materiały podstawowe - to materiały zużywane wprocesie produkcji wyrobów gotowych wpostaci surowców ipółfabrykatów oraz opakowania bezpośrednie,
  • materiały pomocnicze - to materiały nadające produkowanym wyrobom określoną cechę (np.kolor), narzędzia, środki czystości, materiały biurowe,
  • paliwo zużywane na cele technologiczne, transportowe, opałowe - np.węgiel, koks, brykiety, olej napędowy, benzyna, gaz,
  • części zamienne do maszyn iurządzeń zużywane wczasie remontów ikonserwacji, atakże opakowania niezwiązane bezpośrednio zwyrobami gotowymi,
  • odpady użytkowe, które zostały przyjęte do magazynu - np.złom.

Wycena materiałów

Wmyśl zapisów ustawy orachunkowości materiały wycenia się na dzień bilansowy:

1) według cen nabycia - generalna zasada,

2) jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki - według cen zakupu - możliwość do stosowania przez jednostki.

3) według stałej ceny ewidencyjnej - ceny ustalonej samodzielnie przez jednostkę, zuwzględnieniem różnic między tymi cenami arzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu bądź kosztami wytworzenia.

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego, a

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00