Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 26 listopada 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4012.470.2019.6.LS

Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług.

Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 21 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Bk 737/19 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 24 września 2021 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku sygnowanym datą 4 marca 2019 r. (data wpływu 29 sierpnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 28 października 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr 0112-KDIL2-2.4012.470.2019.1.LS, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy i wskazał, że Wnioskodawca nie jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących dla niego: import usług dla których podatnikiem jest nabywca, w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek, później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 28 października 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.470.2019.1.LS złożył skargę z 29 listopada 2019 r.(data wpływu 4 grudnia 2019 r.).

Postanowieniem z 29 stycznia 2020 r. sygn. akt I SA/Bk 737/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zawiesił postępowanie sądowe z uwagi na skierowanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego wykładni przepisów prawa unijnego, o treści: "Czy art. 167 w zw. z art. 178 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr L 347 s.1 i nast. ze zm.) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, które warunkują realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu podlega podatek należny w stosunku do transakcji stanowiących wspólnotowe nabycie towarów, od wykazania podatku należnego z tytułu takich transakcji we właściwej deklaracji podatkowej, złożonej w terminie zawitym (w Polsce 3 miesiące) od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy?".

Z kolei postanowieniem z 23 czerwca 2021 r. sygn. akt I SA/Bk 737/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku podjął zawieszone postępowanie, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 marca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt C-895/19.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z 21 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 737/19 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z 28 października 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.470.2019.1.LS.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 21 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 737/19 wraz z aktami sprawy wpłynął do Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 24 września 2021 r.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej jako: Wnioskodawca/Spółka) jest podmiotem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa odpłatnie usługi od podmiotów zagranicznych (a więc podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie mających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski). Przedmiotowy wniosek dotyczy usług, dla których miejscem opodatkowania, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT jest siedziba nabywcy (Wnioskodawcy). Nabywane usługi są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00