Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.234.2022.1.KW

W zakresie dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków trwałych w latach 2022-2026 (ulga na robotyzację art. 38 eb ust. 1 updop).

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową w latach podatkowych 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski. Rok podatkowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, przy czym jej podstawowym zakresem zgodnie z KRS jest produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (kod PKD: 29.32.Z).

Spółka zajmuje się w szczególności produkcją katalizatorów, do oczyszczania spalin oraz modułów i systemów wydechowych jak również działalnością badawczo-rozwodową związaną z:

opracowywaniem nowych technologii produkcji (STF, SCR),

opracowywaniem nowych konstrukcji katalizatorów,

wdrażaniem nowych modeli katalizatorów ze zmienioną zawartością substancji katalitycznych przy zachowaniu tych samych parametrów i spełnianiu norm środowiskowych.

Wnioskodawca w 2022 roku osiągał przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, w szczególności pochodzące z działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę w zakresie wskazanym powyżej. W 2022 r. Spółka osiągnie dochód podatkowy. Spółka wskazuje także, że nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. 2021, poz. 1800, t.j. z dnia 4 października 2021 r. dalej: „Ustawa o CIT”), bądź z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT).

W związku z dynamicznym rozwojem działalności Spółka stale usprawnia procesy produkcyjne poprzez wprowadzanie innowacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych (w tym robotów przemysłowych). Celem Spółki w tym zakresie jest stworzenie środowiska produkcyjnego, w którym część powtarzalnych bądź też złożonych i wymagających precyzji procesów byłaby wykonywana w sposób zautomatyzowany. W konsekwencji Spółka, mając na względzie jak najbardziej efektywne wykonywanie działalności gospodarczej, nabywa maszyny, urządzenia przemysłowe i narzędzia mające sprzyjać automatyzacji i robotyzacji stanowisk pracy i procesów produkcyjnych.

Spółka nabywa środki trwałe, które są amortyzowane, a odpisy amortyzacyjne są traktowane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodu. Do środków trwałych nabytych przez Spółkę celem robotyzacji procesu przemysłowego należy zaliczyć między innymi następujące zespoły maszyn i urządzeń:

1)Zautomatyzowane cele spawalnicze,

2)Zautomatyzowane stacje montażowe,

3)Zautomatyzowane stacje cięcia.

Dalej środki trwałe mieszczące się w ww. kategoriach są zwane „Środkami trwałymi”.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia szczegółowy opis każdego z ww. zespołów maszyn i urządzeń:

1)Zautomatyzowane cele spawalnicze

Zautomatyzowana cela spawalnicza stanowi rozwiązanie techniczne dla zautomatyzowanego spawania oraz opiera się na integracji robota (robotów), pozycjonera, źródła prądu spawania, sterownika (sterowników), osłon bezpieczeństwa i ramy bazowej.

Zautomatyzowane cele spawalnicze działają w ten sposób, że części ładowane są do wieloosiowego uchwytu obrotowego. Następnie roboty 6-cio osiowe wykonują spawanie.

Roboty są montowane bezpośrednio na ramie bazowej, podobnie jak pozycjoner. Pozycjonery Spółki mają znormalizowany udźwig od 600Kg do 1000Kg, a robot(y) ma(ją) zasięg 2,00m i udźwig 8Kg. Stacja jest otoczona ogrodzeniem TROAX. Od strony tylnej znajdują się zintegrowane drzwi serwisowe z zamkami bezpieczeństwa, a od strony przedniej zintegrowane drzwi rolowane z czujnikami bezpieczeństwa. Praca jest programowana w trybie online i offline w oparciu o programowalny sterownik podłączony do (…). Źródła prądu spawalniczego są chłodzone wodą i zintegrowane z automatycznym czyszczeniem palnika.

Zautomatyzowane cele spawalnicze składają się na roboty przemysłowe, które spełniają następujące kryteria: są to automatycznie sterowane, programowalne, wielozadaniowe, stacjonarne lub mobilne maszyny, posiadające 6 stopni swobody (6-cio osiowe), posiadające właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

1.wymieniają dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2.są połączone z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne;

3.są monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4.są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Ponadto, Zautomatyzowane cele spawalnicze mogą składać się również na:

maszyny lub urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane,

maszyny, urządzenia oraz inne rzeczy, funkcjonalnie związanie z robotami przemysłowymi, służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym,

maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,

urządzenia do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

Wszystkie ww. maszyny, urządzenia lub systemy są niezbędną do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej i są funkcjonalnie związaną z całym cyklem produkcyjnym.

Środki trwałe należące do kategorii Zautomatyzowane cele spawalnicze (w większości przypadków - kompletne zautomatyzowane cele spawalnicze lub pojedyncze roboty przemysłowe) zostały nabyte przez Spółkę na podstawie umów sprzedaży oraz stanowią własność Spółki. Zostały one nabyte w latach 2015-2022 jako urządzenia fabrycznie nowe. Spółka wprowadziła środki trwałe należące do kategorii Zautomatyzowane cele spawalnicze do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowych według stawek 10% lub 18% oraz oznaczone są symbolem 484 lub 489 Klasyfikacji Środków Trwałych („KŚT”).

Dokonywane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów podatkowych Spółki. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych należących do kategorii Zautomatyzowanych cel spawalniczych są dokonywane przez Spółkę w 2022 roku oraz będą także dokonywane w latach następnych.

Do kategorii Zautomatyzowanych cel spawalniczych należą m.in. następujące środki trwałe:

Nazwa Środka trwałego: (…)

2)Zautomatyzowane stacje montażowe

Zautomatyzowana stacja montażowa stanowi rozwiązanie techniczne dla zautomatyzowanego montażu oraz opiera się na integracji robota(ów), pozycjonerów, źródła zasilania do znakowania laserowego, laserowych urządzeń pomiarowych, kontrolera(ów), osłon bezpieczeństwa i ramy podstawy.

Roboty są montowane bezpośrednio na podłodze, w przeciwieństwie do pozycjonerów, które są montowane na ramach bazowych. Pozycjonery Spółki mają znormalizowane pozycje, a robot(y) ma(ją) zasięg 3,50m i udźwig 15Kgs. Stacja jest otoczona ogrodzeniem. Od lewej strony znajdują się zintegrowane drzwi serwisowe z zamkami bezpieczeństwa, a od przodu zintegrowane kurtyny świetlne z czujnikami bezpieczeństwa. Praca jest programowana w trybie online i offline w oparciu o programowalny sterownik podłączony do (…).

Zautomatyzowane stacje montażowe działają w ten sposób, że części są ładowane do wieloosiowego uchwytu. Następnie roboty 6-cio osiowe wykonują manipulacje w celu montażu. Natomiast Spółka posiada również zautomatyzowane stacje montażowe, które działają w ten sposób, że części są ładowane do wieloosiowego uchwytu, a następnie są prasowane i formowane do ostatecznego kształtu przez jednostki serwoelektryczne.

Zautomatyzowane stacje montażowe składają się na roboty przemysłowe, które spełniają następujące kryteria w: są to automatycznie sterowane, programowalne, wielozadaniowe, stacjonarne lub mobilne maszyny, posiadające 6 stopni swobody (6-cio osiowe), posiadające właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

1.wymieniają dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2.są połączone z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne;

3.są monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4.są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Ponadto, Zautomatyzowane stacje montażowe które mogą składać się również na

maszyny lub urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane,

maszyny, urządzenia oraz inne rzeczy, funkcjonalnie związanie z robotami przemysłowymi, służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym,

maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,

urządzenia do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

Wszystkie ww. maszyny, urządzenia lub systemy są niezbędną do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej i są funkcjonalnie związaną z całym cyklem produkcyjnym.

Środki trwałe należące do kategorii Zautomatyzowane stacje montażowe zostały nabyte przez Spółkę na podstawie umów sprzedaży oraz stanowią własność Spółki. Zostały one nabyte w latach 2018-2021 oraz stanowiły fabrycznie nowe urządzenia. Spółka wprowadziła środki trwałe należące do kategorii Zautomatyzowane stacje montażowe do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowych według stawki 10% oraz zostały zakwalifikowane do grupy 429 KŚT.

Comiesięczne odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów podatkowych Spółki. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych należących do kategorii Zautomatyzowanych stacji montażowych są również dokonywane przez Spółkę w 2022 roku oraz będą dokonywane w latach kolejnych.

Do kategorii Zautomatyzowane stacje montażowe należą m.in. następujące środki trwałe w Spółce:

Nazwa Środka trwałego (…)

3)Zautomatyzowane stacje cięcia

Zautomatyzowane stacje cięcia stanowią maszyny dedykowane do automatycznego cięcia części. Praca zautomatyzowanych stacji cięcia polega na tym, że części są ładowane do uchwytu. Następnie wieloosiowy przyrząd manipuluje częściami w kierunku wiązki laserowej.

Do kategorii Zautomatyzowane stacje cięcia należą m.in. maszyny lub urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane, które są niezbędną do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej i funkcjonalnie związaną z całym cyklem produkcyjnym.

Środki trwałe należące do kategorii Zautomatyzowane stacje cięcia zostały nabyte przez Spółkę na podstawie umów sprzedaży oraz stanowią własność Spółki. Zostały one nabyte w 2020 roku oraz stanowiły fabrycznie nowe urządzenia. Spółka wprowadziła środki trwałe należące do kategorii Zautomatyzowane stacje cięcia do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowych według stawki 10% oraz zostały zaliczone do 484 KŚT.

Comiesięczne odpisy amortyzacyjne są zaliczane przez Spółkę do kosztów podatkowych. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych należących do kategorii Zautomatyzowane stacje cięcia są dokonywane przez Spółkę w 2022 roku i będą dokonywane w latach kolejnych.

Do kategorii Zautomatyzowane stacje cięcia stanowią należą środki trwałe w Spółce:

Nazwa Środka trwałego (…)

W przypadku m.in. czterech Środków trwałych, część wydatków na ich nabycie (a dokładnie w wysokości części wartości odpisów amortyzacyjnych danego roku podatkowego dokonywanych w latach 2020 i 2021), była rozliczana w ramach grantu (…) dla (…). Jednakże rozliczanie grantu w stosunku do tych Środków trwałych zostało zakończone z końcem 2021 r. Oznacza to, że od 2022 r. koszty nabycia środków trwałych, w tym w postaci odpisów amortyzacyjnych, nie są Spółce zwracane w jakiejkolwiek formie. Tym samym w ramach ulgi na robotyzację Spółka będzie rozliczała jedynie koszty uzyskania przychodu, które nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Wyżej wskazane Środki Trwałe nabyte przez Spółkę celem wykonywania działalności gospodarczej są traktowane przez Spółkę jako środki trwałe w myśl art. 16a ust. 1 Ustawy o CIT. Ww. Środki trwałe mają na celu przede wszystkim zwiększenie produktywności procesu produkcyjnego oraz automatyzację procesów produkcyjnych.

Spółka ujmuje w prowadzonych księgach gospodarczych zdarzenia gospodarcze obejmujące nabycie Środków trwałych na podstawie otrzymanych faktur. Koszty nabycia środków trwałych mogą obejmować także koszty związane z ich zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności koszty dostawy, cła, robocizny, montażu i uruchomienia Środków trwałych, które zgodnie z przepisami Ustawy o CIT zaliczane są do wartości początkowej środków trwałych.

Spółka nadmienia, że koszty kwalifikowane poniesione na robotyzację, których dotyczy niniejszy wniosek, nie zostały/nie zostaną uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a Ustawy o CIT. Ponadto ww. koszty kwalifikowane, które Spółka planuje rozliczyć w ramach ulgi na robotyzację, nie zostały/nie zostaną zwrócone w jakiejkolwiek formie jak również nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W związku z faktem, że odpowiednie Środki trwałe zdaniem Spółki spełniają definicję robotów przemysłowych, o której mowa w art. 38eb ust. 3 Ustawy o CIT lub odpowiednio definicję maszyn, urządzeń lub systemów, o których mowa w art. 38eb ust. 2 pkt 1. lit. b-e Ustawy o CIT, Spółka planuje rozliczyć wysokość odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych dokonywanych począwszy od 2022 roku w ramach tzw. ulgi na robotyzację.

Pytanie

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową w latach podatkowych 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jest uprawniony do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową w latach podatkowych 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT, zakupionych przed dniem 1 stycznia 2022 r., jak i w 2022 r., w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym te odpisy amortyzacyjne zostały dokonane.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawców

Artykuł 38eb Ustawy o CIT wprowadza preferencyjne rozwiązanie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody inne niż z zysków kapitałowych, na podstawie którego mogą oni odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Zgodnie z przepisami kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)robotów przemysłowych,

b)maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Przepisy Ustawy o CIT wskazują definicję robota przemysłowego na potrzeby ulgi na robotyzację. Zgodnie z art. 38eb ust. 3 Ustawy o CIT przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Natomiast zgodnie z przepisami dotyczącymi ulgi na robotyzację, przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)pozycjonery jedno i wieloosiowe;

3)tory jezdne;

4)słupowysięgniki;

5)obrotniki;

6)nastawniki;

7)stacje czyszczące;

8)stacje automatycznego ładowania;

9)stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)złącza kolizyjne;

11)efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a.nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b.obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Jak wynika z przepisów Ustawy o CIT, odliczenie kosztów uzyskania przychodów w zakresie ulgi na robotyzację ma zastosowanie do wydatków poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 roku do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 roku. Odliczenia w ramach ulgi na robotyzację dokonuje podatnik w terminie złożenia zeznania podatkowego, załączając do zeznania informację, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

W zakresie Środków trwałych będących przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację zdaniem Wnioskodawcy spełniają przesłanki do uznania ich za roboty przemysłowe lub maszyny, urządzenia lub systemy sprecyzowane w art. 38eb ust. 2 pkt 1 b-e Ustawy o CIT, uprawniające do skorzystania z ulgi na robotyzację zgodnie z art. 38eb ust. 1 Ustawy o CIT.

1.Zautomatyzowana cela spawalnicza i Zautomatyzowana cela montażowa

Zautomatyzowana cela spawalnicza stanowi rozwiązanie techniczne dla zautomatyzowanego spawania oraz opiera się na integracji robota (robotów), pozycjonera, źródła prądu spawania, sterownika (sterowników), osłon bezpieczeństwa i ramy bazowej.

Zautomatyzowana stacja montażowa stanowi rozwiązanie techniczne dla zautomatyzowanego montażu oraz opiera się na integracji robota(ów), pozycjonerów, źródła zasilania do znakowania laserowego, laserowych urządzeń pomiarowych, kontrolera(ów), osłon bezpieczeństwa i ramy podstawy.

Jak wykazano w stanie faktycznym, każda z ww. zautomatyzowanych cel (zespołów maszyn i urządzeń) składa się na robota / roboty, które stanowią automatycznie sterowalne, programowalne, wielozadaniowe i stacjonarne lub mobilne maszyny, o co najmniej 3 stopniach swobody oraz posiadają właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne do zastosowań przemysłowych. Ponadto ww. roboty:

wymieniają dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,

są połączone z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,

są monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,

są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Środki trwałe należące do Zautomatyzowanych cel spawalniczych oraz Zautomatyzowanych cel montażowych mogą równie składać się na:

maszyny lub urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane,

maszyny, urządzenia oraz inne rzeczy, funkcjonalnie związanie z robotami przemysłowymi, służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym,

maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,

urządzenia do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

Wszystkie ww. maszyny, urządzenia lub systemy są niezbędną do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej i są funkcjonalnie związaną z całym cyklem produkcyjnym.

Środki trwałe będące przedmiotem niniejszego wniosku zostały nabyte jako maszyny lub urządzenia fabrycznie nowe przed 1 stycznia 2022 r. i w 2022 r.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy Środki trwałe składające się zautomatyzowane cele spawalnicze i zautomatyzowane cele montażowe (kompletne cele lub pojedyncze roboty) stanowią środki trwałe, o których mowa w art. 38eb ust. 2 pkt 1 Ustawy o CI T.

2.Zautomatyzowane stacje cięcia

Zautomatyzowane stacje cięcia stanowią maszyny dedykowane do automatycznego cięcia części. Praca zautomatyzowanych stacji cięcia polega na tym, że części są ładowane do uchwytu. Następnie wieloosiowy przyrząd manipuluje częściami w kierunku wiązki laserowej.

Według Spółki zautomatyzowane stacje cięcia spełniają przesłanki do uznania ich za maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, tj. urządzenia sprecyzowane w art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT, uprawniające do skorzystania z ulgi na robotyzację. Ze względu na pełnioną przez nich funkcję, należy wskazać, że mogą być one zaliczone do efektorów końcowych do interakcji robota z otoczeniem służącego do cięcia (art. 38eb ust. 4 pkt 11 lit. a Ustawy o CIT). Jednocześnie należy mieć na względzie, że w momencie nabycia zautomatyzowanych stacji montażowych stanowiły one fabrycznie nowe środki trwałe.

Jak zostało wspomniane powyżej, odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację podlegają koszty nabycia fabrycznie nowych urządzeń, maszyn i systemów, wskazanych w art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a-e Ustawy o CIT. Odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów podatkowych w deklaracji podatkowej zgodnie z przepisami art. 38eb Ustawy o CIT obejmuje koszty poniesione przez podatnika w latach 2022-2026.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT. Jednocześnie stosownie do art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT w przypadku amortyzowanych środków trwałych kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m Ustawy o CIT, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT w przypadku odpłatnego nabycia środków trwałych, za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę nabycia danego środka trwałego.

Jak wynika z art. 16g ust. 3 i 12 Ustawy o CIT za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Ustawa o CIT wskazuje szczególne zasady zaliczenia wydatków na nabycie środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów.

W myśl przepisów Ustawy o CIT za środek trwały należy uważać stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: (1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, (2) maszyny, urządzenia i środki transportu oraz (3) inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 Ustawy o CIT (art. 16a ust. 1 Ustawy o CIT).

Na podstawie przepisów Ustawy o CIT koszty nabycia środków trwałych o nie podlegają odliczeniu od dochodu bezpośrednio w momencie nabycia, ale podlegają rozliczeniu w czasie przez odpisy amortyzacyjne dokonywane według odpowiedniej stawki oraz zgodnie z metodą wskazaną w przepisach Ustawy o CIT.

Mając na uwadze wyżej wskazane regulacje, należy wskazać, że Spółka w roku 2022 osiągała przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, w szczególności pochodzące z działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę. Równocześnie biorąc pod uwagę aktualny wynik finansowy Spółki, Wnioskodawca nie zakłada poniesienia straty w roku 2022 i w kolejnych latach podatkowych, w których zamierza skorzystać z ulgi na robotyzację. Spółka wskazuje także, że nie będzie uzyskiwał dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT), bądź z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT).

Jednocześnie Środki trwałe opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku stanowią środki trwałe wedle definicji przedstawionej w Ustawie o CIT. Przedmiotowe Środki trwałe zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako określone symbolem odpowiednio 429, 484, 489 KŚT. Są to maszyny i urządzenia, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, przewidywalnie w okresie dłuższym niż rok. Spółka wprowadziła Środki trwałe do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych Środków trwałych od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji według odpowiednich stawek amortyzacyjnych. Koszt nabycia Środków trwałych jest zaliczany przez Spółkę do kosztów podatkowych w wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe objęte niniejszym wnioskiem o interpretację zostały przez Wnioskodawcę nabyte na podstawie umowy sprzedaży, zarówno w 2022 roku jak i latach poprzedzających (i zaliczone do środków trwałych) ten rok podatkowy. Mając na względzie brzmienie artykułu 38eb Ustawy o CIT, zgodnie z którym w ramach ulgi na robotyzację podatnicy są uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na robotyzację, tj. kosztów nabycia fabrycznie nowego robota przemysłowego czy maszyny / urządzenia wskazanego w art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a-e Ustawy o CIT, przez koszty nabycia w kontekście odpisów amortyzacyjnych należy rozumieć odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu w roku podatkowym (tj. począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się w 2022 roku, do końca roku podatkowego rozpoczynającego się w 2026 roku). Zatem w ramach ulgi na robotyzację nie mogą być rozliczone koszty odpisów amortyzacyjnych poniesione w latach poprzednich przed rokiem, za który jest składana deklaracja podatkowa.

Powyższe twierdzenie, zgodnie z którym wysokość poniesionych przez podatnika odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym może być odliczona od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na robotyzację w wysokości 50% poniesionych kosztów w deklaracji składanej za ten rok podatkowy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

Interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 10 października 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.465.2022.1.AR,

Interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 30 września 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.415.2022.2.AR,

Interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 31 sierpnia 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.221.2022.2.AW

Interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 31 sierpnia 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.212.2022.4.BK.

Powyższe w sytuacji Spółki oznacza, że Spółka w deklaracji rocznej za 2022 rok jest uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2022 roku od Środków trwałych nabytych zarówno w 2022 roku jak i w latach poprzednich. Jednocześnie rok 2022 wyznacza granicę początkową, od której odpisy amortyzacyjne dokonywane od Środków trwałych mogą być odliczone w ramach ulgi na robotyzację - oznacza to, że koszt nabycia Środków trwałych w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w latach poprzednich nie będzie objęty przepisem dotyczącym ulgi na robotyzację i nie będzie mógł być odliczony przez Spółkę od podstawy opodatkowania w deklaracji za rok 2022. Natomiast w deklaracjach podatkowych składanych za kolejne lata podatkowe Spółka będzie uprawniona do odliczenia 50% kosztów odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych poniesionych w roku podatkowym, którego dotyczy roczna deklaracja.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wprowadzono przepisy mające zdynamizować rozwój gospodarczy kraju poprzez system ulg podatkowych. Należy do nich m.in. tzw. „ulga na robotyzację” mająca na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej.

Regulacje dotyczącą tej ulgi zawiera dodany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587., dalej: „updop”) art. 38eb, który w ust. 1 stanowi, że:

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Według art. 38eb ust. 2 updop:

za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)robotów przemysłowych,

b)maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W świetle art. 38eb ust. 3 updop:

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

W myśl art. 38eb ust. 4 updop:

Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)pozycjonery jedno- i wieloosiowe;

3)tory jezdne;

4)słupowysięgniki;

5)obrotniki;

6)nastawniki;

7)stacje czyszczące;

8)stacje automatycznego ładowania;

9)stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)złącza kolizyjne;

11)efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b)obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Stosownie do art. 38eb ust. 5 updop:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Zgodnie natomiast z art. 38eb ust. 6 updop:

Podatnik, który zbył środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu, o którym mowa w art. 17f - przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1.

Art. 38eb ust. 7 updop stanowi zaś, że:

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Stosownie do art. 38eb ust. 8 updop:

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację stosuje się odpowiednio przepisy art. 18d ust. 3k, 5, 5a, 6, ust. 8 zdanie pierwsze i drugie.

Zgodnie zaś z art. 18d ust. 3k updop:

Do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

W myśl art. 18d ust. 5 updop:

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z treści art. 18d ust. 6 updop wynika, że:

Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Z powyższych przepisów wynika, że ulga polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie może przekroczyć 50% wysokości kosztów. Ulga została wprowadzona na 5 lat i obejmuje wydatki, które będą poniesione na robotyzację w latach 2022-2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022. W podatku dochodowym od osób prawnych odliczenie ma zastosowanie do kosztów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności Spółka przed 2022 r. oraz w 2022 r. w celu usprawnienia procesów produkcyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych (w tym robotów przemysłowych) nabyła fabrycznie nowe środki trwałe, które są amortyzowane, a odpisy amortyzacyjne są traktowane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodu. Do środków trwałych nabytych przez Spółkę celem robotyzacji procesu przemysłowego należy zaliczyć między innymi następujące zespoły maszyn i urządzeń:

1)Zautomatyzowane cele spawalnicze,

2)Zautomatyzowane stacje montażowe,

3)Zautomatyzowane stacje cięcia.

Zautomatyzowane cele spawalnicze oraz zautomatyzowane stacje montażowe składają się na roboty przemysłowe, które spełniają następujące kryteria tj. są automatycznie sterowanymi, programowalnymi, wielozadaniowymi i stacjonarnymi lub mobilnymi maszynami, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającymi właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

wymieniają dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

są połączone z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne Spółki, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

są monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym Spółki.

Ponadto, ww. zautomatyzowane cele spawalnicze oraz zautomatyzowane stacje montażowe mogą składać się również na:

maszyny lub urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane,

maszyny, urządzenia oraz inne rzeczy, funkcjonalnie związanie z robotami przemysłowymi, służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym,

maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,

urządzenia do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

Z kolei do kategorii Zautomatyzowane stacje cięcia należą m.in. maszyny lub urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane, które są niezbędną do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej i funkcjonalnie związaną z całym cyklem produkcyjnym.

Wszystkie ww. maszyny, urządzenia lub systemy są niezbędną do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej i są funkcjonalnie związaną z całym cyklem produkcyjnym.

Koszty nabycia środków trwałych, w tym w postaci odpisów amortyzacyjnych, nie są Spółce zwracane w jakiejkolwiek formie jak również nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym w ramach ulgi na robotyzację Spółka będzie rozliczała jedynie koszty uzyskania przychodu, które nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie. Spółka wskazuje także, że nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bądź z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT). Odpisy amortyzacyjne od ww. środków trwałych są dokonywane przez Spółkę w 2022 roku oraz będą także dokonywane w latach następnych. Spółka rozpoczęła amortyzację ww. robotów zgodnie z przepisami prawa, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia środków trwałych do ewidencji. Odpisy amortyzacyjne od ww. środków trwałych są również dokonywane przez Spółkę w 2022 roku oraz będą dokonywane w latach kolejnych.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy Spółka jest uprawniony do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową w latach podatkowych 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 15 ust. 1 updop, zgodnie z którym:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 6 updop:

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

W myśl art. 16a ust. 1 updop:

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl art. 16f ust. 1 updop:

Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop:

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Natomiast jak stanowi art. 16g ust. 3 ww. ustawy,

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z wyżej powołanych przepisów wynika, że w przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, którą stanowi cena nabycia wskazana w art. 16g ust. 3 updop

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przepis art. 38eb ust. 1 updop pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu updop. Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi. Zatem, podatnik może skorzystać z tego odliczenia, co do zasady, wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych od zakupionych robotów.

Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Możliwość skorzystania z tej ulgi należy wiązać z momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Ulga dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

W przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. fabrycznie nowych aktywów spełniających przesłanki określone w art. 38eb updop przez Wnioskodawcę osiągającego dochód z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych – odpisy amortyzacyjne dokonane w latach 2022-2026 od tych środków trwałych (robotów) będą podlegały rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Tym samym zgodzić się należy z Państwa stanowiskiem, że dokonywane przez Spółkę w latach 2022-2026 odpisy amortyzacyjne od środków trwałych objętych treścią niniejszego wniosku stanowiących roboty przemysłowe, urządzenia, lub maszyny, w myśl art. 38eb ust. 2 pkt 1 updop, które zostały nabyte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed dniem 1 stycznia 2022 r., lub w trakcie 2022 r. stanowią/będą stanowić koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację, o których mowa w art. 38eb ust. 1 w zw. z art. 38eb ust. 5 updop.

Tym samym Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. Środków trwałych stanowiących roboty przemysłowe, urządzenia, lub maszyny, w myśl art. 38eb ust. 2 pkt 1 updop w latach podatkowych 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

Zatem, Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA) albo

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00