Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1020.2022.2.MG

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Meksyku. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terytorium Polski w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce  A. sp. z o.o. (dalej „spółka polska” lub „pracodawca”), która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa polskiego, będącą częścią międzynarodowej grupy (...) (dalej: „grupa”).

Jako pracownik spółki polskiej Wnioskodawca uczestniczy w globalnym programie motywacyjnym X (dalej jako: „plan” lub „program”). Program jest utworzony przez spółkę X z siedzibą w Meksyku (dalej jako: „spółka meksykańska” lub „X”), która jest podmiotem dominującym w odniesieniu do spółki polskiej.

W ramach programu kluczowi pracownicy poszczególnych spółek z grupy (w tym niektórzy pracownicy spółki polskiej) mogą nieodpłatnie otrzymać akcje X, bądź nabyć je po cenie niższej niż cena rynkowa.

Spółka meksykańska będąca spółką akcyjną na gruncie prawa meksykańskiego jest spółką dominującą w stosunku do spółki polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.

Program został utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki meksykańskiej w kwietniu 1996 r. Kolejne edycje programu były uchwalane w latach 2011, 2012 oraz w 2018 r. Za każdym razem przedłużenie funkcjonowania planu miało formę uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki meksykańskiej.

Zgodnie z regulaminem programu, do udziału w nim uprawnieni są jedynie wybrani pracownicy zatrudnieni w spółkach z grupy (w tym w spółce polskiej), prawo do nabycia uprawnień uczestnika programu jest ograniczone do okresu zatrudnienia w grupie. Uczestnicy programu mają możliwość preferencyjnego nabycia akcji spółki X , tj. nieodpłatnie, po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest pozostawanie w zatrudnieniu z podmiotem z grupy w zdefiniowanym okresie (okres nabywania uprawnień), po upływie którego można otrzymać/nabyć akcje. W trakcie trwania okresu nabywania uprawnień uczestnik planu nie jest właścicielem akcji i nie przysługują mu żadne prawa, które przysługują akcjonariuszom (np. prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do dywidendy itp.).

Wszelkie zasady i warunki mające zastosowanie do przyznanej nagrody opartej na akcjach wynikają z zasad planu zatwierdzonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki meksykańskiej. Warunki uczestnictwa w programie nie są zaś określane w postanowieniach polskiej umowy o pracę czy też wewnętrznych przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących w polskiej spółce (nie wynikają z polskiego zakładowego układu zbiorowego pracy oraz regulaminów obowiązujących w spółce polskiej). W umowach o pracę uczestników programu zakwalifikowanych przez X do programu zgodnie z jego zasadami znajduje się jedynie ogólne Postanowienie określające, że pracownikowi przysługuje udział w korporacyjnym programie (...) (program (...)) dającym prawo do otrzymywania akcji „X” bez precyzowania jakichkolwiek szczegółów tego programu.

Wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w planie byłyby kierowane do spółki meksykańskiej. Spółka polska nie ma także wpływu na włączenie swoich pracowników do uczestnictwa w programie, ani na określenie wysokości nagrody (wartości akcji), jaka może być przyznana w ramach planu, gdyż jedynym decydentem w tym zakresie jest X.

Do tej pory spółka polska kwalifikowała przychody Wnioskodawcy związane z uczestnictwem w planie jako przychody ze stosunku pracy, uwzględniając je w liście płac w zależności od sytuacji: wartość nieodpłatnie nabytych akcji lub różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez pracownika a wartością rynkową akcji. Po zakończeniu poszczególnych lat podatkowych Wnioskodawca otrzymywał od spółki polskiej informację PIT-11, na podstawie której przygotowywał swoje rozliczenie roczne na formularzu PIT-37 za dany rok.

Niemniej jednak w ostatnim czasie spółka dokonała weryfikacji zasad programu, w wyniku której okazało się, że program kwalifikuje się jako program motywacyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w ocenie spółki ma zasadnicze znaczenie z perspektywy istnienia po jej stronie obowiązków płatnika podatku dochodowego w związku z nagrodami otrzymywanymi przez pracowników spółki, związanych z uczestnictwem w programie.

Dodatkowo spółka polska otrzymała pozytywną interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0114-KDIP2-2.4011.432.2022.1.RK) w powyższej sprawie, potwierdzającą, że po stronie spółki otrzymanie nagród przez jej pracowników w związku z uczestnictwem w planie nie wiąże się z powstaniem obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy ze względu na fakt, że program spełnia warunki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, w odniesieniu do akcji otrzymywanych w ramach planu począwszy od roku 2022 spółka polska dokonała rewizji podejścia, nie traktując ich wartości jako przychodu ze stosunku pracy uczestników programu.

Ponieważ w przywołanej interpretacji indywidualnej zostało potwierdzone, że takie podejście należy stosować do nagród w ramach planu począwszy od roku 2018, pracodawca zamierza skorygować kwoty przychodów ze stosunku pracy wykazane w informacjach PIT-11 za lata 2018-2021, w których wartość akcji otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach programu została rozpoznana jako przychód ze stosunku pracy. Możliwość dokonania stosownych korekt została potwierdzona w przywołanej interpretacji indywidualnej.

Pytania

1.Czy w związku z otrzymaniem akcji spółki meksykańskiej w ramach planu będącego programem motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód podlegający opodatkowaniu powstaje dopiero w momencie zbycia tych akcji?

2.Czy po otrzymaniu korekt informacji PIT-11 od swojego pracodawcy, gdzie z przychodów ze stosunku pracy została wyłączona kwota odpowiadająca wartości akcji otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach planu, Wnioskodawca powinien złożyć korektę roczną zeznań podatkowych PIT-37 za wszystkie lata, których dotyczą korekty?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ program spełnia warunki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakikolwiek przychód związany z uczestnictwem w programie powstanie w momencie sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji. Jednocześnie z uwagi na błędne rozpoznanie przychodu w momencie nabycia akcji X oraz w związku z dokonaniem korekt informacji PIT-11 za poszczególne lata przez pracodawcę Wnioskodawcy, powinien złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-37 za wszystkie lata, za które spółka polska dokona korekty informacji PIT-11 (od 2018 r. do 2021 r.).

Analiza podatkowa przeprowadzona przez spółkę polską w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie wykazała, że program spełnia warunki do zastosowania przepisów art. 24 ust. 11-12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko zostało potwierdzone w otrzymanej przez spółkę polską pozytywnej interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0114-KDIP2-2.4011.432.2022.1.RK). Oznacza to, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę akcji w ramach programu nie powinno prowadzić do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie otrzymania akcji, ponieważ moment opodatkowania wystąpi dopiero w momencie sprzedaży akcji.

W związku z błędną kwalifikacją podatkową dokonaną przez spółkę polską, tj. potraktowaniem przychodów związanych z uczestnictwem w programie jako przychodu ze stosunku pracy, pracodawca dokona korekt przychodów za wszystkie lata, w których przychód z tytułu otrzymania akcji w ramach programu został rozpoznany jako przychód ze stosunku pracy. Korekty wyłączą wartość otrzymanych akcji z wartości łącznego przychodu ze stosunku pracy osiągniętego przez Wnioskodawcę w poszczególnych latach. W związku tym Wnioskodawca otrzyma od pracodawcy skorygowane informacje PIT-11, na podstawie których powinien dokonać korekty swoich zeznań podatkowych za poprzednie lata (od 2018 r.).

W związku z powyższym, ponieważ w odniesieniu do przychodów z programu uzyskanych przez Wnioskodawcę zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszystkie obowiązki związane z raportowaniem przychodu i zapłatą podatku z tytułu odpłatnego zbycia akcji będą spoczywać na Wnioskodawcy.

W konsekwencji powyższego, po otrzymaniu korekt informacji PIT-11, w których wartość otrzymanych akcji zostanie wyłączona z wartości przychodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien skorygować roczne deklaracje podatkowe PIT-37 za wszystkie lata, za które otrzyma korektę informacji PIT-11.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zasadę powszechności opodatkowania. Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada przy tym zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów (przychodów) osób fizycznych w oparciu o system przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów. Ustawodawca tworząc system opodatkowania dochodów osób fizycznych miał na względzie, że przysporzenia uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być skutkiem różnych rodzajów czynności i zdarzeń. Stworzył więc klasyfikację tych przysporzeń w oparciu o kryterium źródła przychodów i system ich opodatkowania, uwzględniający specyfikę poszczególnych źródeł przychodów (obejmujący m.in. kwestię uwzględniania kosztów uzyskania przychodów dla celów ustalenia dochodu z danego źródła przychodów).

Źródła przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich ustawodawca m.in. wyodrębnił:

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy);

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy);

inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Ogólne wyjaśnienie pojęcia przychodu zawiera art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, w myśl którego:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zasady ustalania wartości świadczeń w naturze, innych nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych regulują art. 11 ust. 2-2b ustawy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.  Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Szczegółowe regulacje dotyczące przychodów z poszczególnych źródeł przychodów zostały zawarte w art. 12-20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak, stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak wynika z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy rozumiane są przez ustawodawcę szeroko. Pojęcie to obejmuje zarówno świadczenia pieniężne, jak i wartość świadczeń niepieniężnych, w tym świadczeń nieodpłatnych. W szczególności ustawodawca nie ogranicza omawianego pojęcia do wynagrodzenia za pracę, a wskazany przez niego katalog rodzajów przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych zawarty w powołanym przepisie ma charakter przykładowego wyliczenia (świadczy o tym użyte sformułowanie „w szczególności”).

O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba, niezwiązana z pracodawcą. Istotne jest także to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia z istniejącym stosunkiem pracy. Nie ma natomiast znaczenia, z jakiego źródła pracodawca pokrywa wypłatę danych świadczeń dla pracowników, tj. czy pokrywa wypłatę tych świadczeń bezpośrednio ze środków własnych czy pośrednio poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń ze źródeł bezpośrednio z pracodawcą niezwiązanych.

Nieodpłatne otrzymanie przez Pana akcji lub nabycie ich po preferencyjnej cenie niewątpliwie stanowi dla Pana przysporzenie majątkowe, które – w kontekście sytuacji, w której Pana pracodawca nie jest świadczeniodawcą – należałoby zakwalifikować do przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże taka kwalifikacja do źródła przychodów wymaga analizy szczególnych regulacji dotyczących spełnienia legalnych przesłanek definicji programu motywacyjnego, w ramach którego akcje, o których mowa we wniosku, zostały nieodpłatnie otrzymane lub nabyte przez Pana po preferencyjnej cenie.

Stosownie do art. 24 ust. 11b ww. ustawy:

Przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1)spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo

2)spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

- w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

W myśl art. 24 ust. 12a wskazanej ustawy:

Przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Konsekwencją otrzymywania świadczeń w ramach programu motywacyjnego w rozumieniu powołanych przepisów jest „przesunięcie” momentu opodatkowania uzyskiwanych w ramach tego programu świadczeń do chwili odpłatnego zbycia akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione w wyniku realizacji programu.

Stosownie bowiem do art. 24 ust. 11 analizowanej ustawy:

Jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1)spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

2)spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

- podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, program, w którym Pan uczestniczy spełnia definicję programu motywacyjnego. W tej sprawie:

otrzymanie akcji lub możliwość ich nabycia po preferencyjnej cenie stanowi nagrodę powiązaną z pozostawaniem w zatrudnieniu z podmiotem z grupy w zdefiniowanym okresie – zatem jest to system wynagradzania,

spółka meksykańska jest spółką akcyjną, której akcje są otrzymywane lub nabywane przez uczestników programu,

spółka meksykańska w stosunku do spółki polskiej, w której jest Pan zatrudniony, jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości,

jest Pan pracownikiem spółki polskiej, zatem otrzymuje Pan świadczenie, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Program został utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki meksykańskiej w kwietniu 1996 r., a kolejne edycje programu w latach 2011, 2012 oraz w 2018 r. były uchwalane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki meksykańskiej,

warunki uczestnictwa w programie nie są określane w postanowieniach polskiej umowy o pracę ani też w wewnętrznych przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących w polskiej spółce (nie wynikają z polskiego zakładowego układu zbiorowego pracy oraz regulaminów obowiązujących w spółce polskiej),

do udziału w programie motywacyjnym uprawnieni są jedynie wybrani pracownicy zatrudnieni w spółkach z grupy (w tym w spółce polskiej) – prawo do nabycia uprawnień uczestnika programu jest ograniczone do okresu zatrudnienia w grupie,

Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Meksykiem, na terytorium którego siedzibę ma spółka dominująca, która uchwaliła program motywacyjny.

Powyższe powoduje, że sama okoliczność nieodpłatnego objęcia akcji lub ich nabycia po preferencyjnej cenie nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec spełnienia przez opisany we wniosku program legalnych przesłanek programu motywacyjnego nastąpi „przesunięcie” momentu opodatkowania uzyskiwanych w ramach tego programu świadczeń do chwili odpłatnego zbycia przez Pana akcji objętych (nabytych) w wyniku realizacji programu.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości dokonania korekty złożonych za lata 2018-2021 deklaracji PIT-37 z uwagi na błędne rozpoznanie przychodów momencie nabycia akcji, wskazać należy, że zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Zgodnie z treścią art. 81 § 1 ww. ustawy:

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Przy czym, zgodnie z art. 3 pkt 5 tej ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

W myśl art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa:

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji.

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie określają szczególnych terminów, w których przysługuje powyższe uprawnienie. Należy więc powiązać tę możliwość z zobowiązaniem podatkowym, którego deklaracja (zeznanie) dotyczy. Prawo do korekty deklaracji (zeznania) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe, czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Okoliczności skutkujące przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia wymienione zostały w art. 70 i art. 70a ww. ustawy.

Zatem, jeżeli w złożonych w terminach zeznaniach rocznych za lata 2018-2021 błędnie Pan rozpoznał przychód z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji lub nabycia akcji po preferencyjnej cenie w programie motywacyjnym, to przysługuje Panu prawo do złożenia korekty deklaracji zgodnie z art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00