Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.886.2022.1.MKA

Obowiązki płatnika w związku z ponoszeniem kosztów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Obowiązki płatnika w związku z ponoszeniem kosztów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

S. Spółka z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zatrudnia oraz planuje w przyszłości zatrudniać pracowników, w tym cudzoziemców. Pracownicy będący cudzoziemcami (dalej: Pracownicy lub Cudzoziemcy) są obywatelami krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) i z uwagi na międzynarodowy charakter działalności spółki, stanowią oni kluczowy zasób firmy.

S. jest bowiem jedną z czołowych firm na światowym rynku technologii (...) z siedzibą w M., oferującą innowacyjne produkty i usługi w zakresie (...). Natomiast S. Spółka z o.o. to centrum usług wspólnych świadczący usługi z zakresu finansów i zaopatrzenia.

Spółka, zatrudniając cudzoziemców uzyskuje dla nich zezwolenia na pracę, jak również pokrywa koszty pozostałych procedur imigracyjnych, takich jak uzyskanie m.in.

-oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

-zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

-zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

-zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności;

-zezwolenia na pobyt stały;

-wiz do Polski (Schengen/krajowych).

Koszty, jakie ponosi Spółka w celu uzyskania powyższych dokumentów to m.in:

-opłaty skarbowe za zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

-opłaty skarbowe za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę;

-opłaty skarbowe za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;

-opłaty za wydanie wizy;

-opłaty skarbowe za pełnomocnictwa dla Spółki oraz pracowników;

-koszty tłumaczeń przysięgłych dokumentów niezbędnych w procedurach imigracyjnych.

Dodatkowo, Spółka przed zatrudnieniem obcokrajowca dokonuje analizy statusu imigracyjnego kandydatów pod kątem prawa do wykonywania pracy i legalnego pobytu w Polsce, w tym określenia odpowiedniej ścieżki legalizacji pracy i pobytu i przewidywanego terminu zatrudnienia.

Z uwagi na skomplikowane prawo imigracyjne w Polsce, Spółka zleca wsparcie w ww. procedurach imigracyjnych wyspecjalizowanemu dostawcy usług. Koszty, jakie ponosi Spółka w związku z zapewnieniem wsparcia w procedurach imigracyjnych pracowników to, oprócz wymienionych powyżej opłat to koszty usług wyspecjalizowanego dostawcy w zakresie uzyskania dokumentów oraz analizy statusu imigracyjnego Cudzoziemców.

Pytanie

Czy pokrywanie przez Spółkę kosztów procedur legalizacji pobytu pracowników oraz kosztów procedur legalizacji pracy pracowników, a także kosztów wsparcia w ww. procedurach imigracyjnych przez wyspecjalizowanego dostawcę usług stanowi/będzie stanowić nieodpłatne świadczenie i powoduje/będzie powodować powstanie po stronie Pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, pokrywanie przez Spółkę kosztów procedur legalizacji pobytu pracowników oraz kosztów procedur legalizacji pracy Pracowników, a także kosztów wsparcia w ww. procedurach imigracyjnych przez wyspecjalizowanego dostawcę usług nie stanowi/nie będzie stanowić nieodpłatnego świadczenia i nie powoduje/nie będzie powodować powstania po stronie Pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PIT, źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie zaś do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszej interpretacji Wnioskodawca uzyskuje dla Pracowników zezwolenia na pracę, jak również pokrywa koszty procedur legalizacji pobytu pracowników oraz koszty procedur legalizacji pracy pracowników, a także kosztów wsparcia w ww. procedurach imigracyjnych przez wyspecjalizowanego dostawcę usług. Mając na uwadze brzmienie powyższych ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00