Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.166.2022.2.KS

Zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodów przeznaczonych na cele statutowe, na wspieranie innych podmiotów, na pożyczkę oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zmiany przeznaczenia dochodów lub wydatkowania ich na inne cele niż były przeznaczone.

Interpretacja indywidualna

– w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 12 stycznia 2023 r. (data wpływu 16 stycznia 2023 r.).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z 27 października 2022 r., który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

czy w opisanym stanie faktycznym, dochody Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone przez Wnioskodawcę na działalność kulturalną, oświatową oraz naukową mogą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych,

czy w opisanym stanie faktycznym, dochody Wnioskodawcy z najmu nieruchomości. przeznaczone przez Wnioskodawcę na działalność kulturalną, oświatową oraz naukową mogą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych,

kiedy powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do dochodów Wnioskodawcy, przeznaczonych pierwotnie na cele statutowe, o których mowa także w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT, jeśli dochody te zostaną wydatkowane na cele inne niż przewidziane w statucie Wnioskodawcy lub inne niż przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT,

czy przekazanie w drodze darowizny lub nieoprocentowanej pożyczki przez Wnioskodawcę innym podmiotom, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dochodów Wnioskodawcy w celu umożliwienia tym podmiotom podejmowania, w imieniu Wnioskodawcy, zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego od tej części dochodów,

czy zlecenie przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi realizacji celów Wnioskodawcy poprzez prowadzenie i podejmowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej, umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego od tej części dochodów.

Treść wniosku jest następująca :

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest fundacją z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec. Fundacja, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada swoje przedstawicielstwo w Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Fundacji jest sprawowany przez Kuratorium, które zostało wyłonione oraz obraduje na zasadach określonych w statucie fundacji.

Wnioskodawca jest podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Zgodnie ze statutem fundacji, celem działalności Wnioskodawcy jest wspieranie międzynarodowej postawy oraz tolerancji, jak również budowanie idei porozumienia pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a innymi krajami europejskimi. Jak wynika ze statutu Wnioskodawcy, cel Wnioskodawcy winien być realizowany między innymi na następujących obszarach: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych - m i. w zakresie prac magisterskich i doktorskich.

Wnioskodawca posiada majątek przekazany mu przez Fundatora, który stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu pozyskania finansowania dla działalności, Wnioskodawca uzyskuje dochody z najmu nieruchomości, jak również uzyskał dochody ze sprzedaży jednej z posiadanych nieruchomości.

Dochody uzyskane z najmu nieruchomości, począwszy od dnia ich pozyskania, jak również dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, zostały przeznaczone przez Kuratorium Wnioskodawcy w drodze uchwały Kuratorium na cele statutowe Wnioskodawcy, takie jak: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych – m.in. w zakresie prac magisterskich i doktorskich.

Dochody uzyskane z powyższych źródeł zostaną wydatkowane na cele zgodnie z uchwałą Kuratorium o ich przeznaczeniu, przy czym realizacją uchwał będzie zajmowało się Przedstawicielstwo Wnioskodawcy w Polsce. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że wobec braku adekwatnych możliwości wydatkowania środków ze względu na brak rozwiniętej organizacji na terenie Rzeczpospolitej, a także brak konkretnych przedsięwzięć, które znalazły uznanie w oczach członków Kuratorium Wnioskodawcy, na ten moment dochody nie zostały jeszcze wydatkowe oraz pozostają własnością Wnioskodawcy.

Opis zdarzeń przyszłych

Zdarzenie przyszłe nr 1

Jak wskazano powyżej, wobec braku adekwatnych możliwości wydatkowania środków ze względu na brak rozwiniętej organizacji na terenie Rzeczpospolitej, a także brak konkretnych przedsięwzięć, które znalazłyby uznanie w oczach członków Kuratorium Wnioskodawcy, Wnioskodawca zastanawia się nad przekazaniem swoich dochodów w drodze darowizny innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (innej fundacji prawa polskiego) w celu umożliwienia temu podmiotowi podjęcia działań zbieżnych z celami Wnioskodawcy. Działania te miałyby obejmować wyłącznie cele określone szczegółowo w statucie Wnioskodawcy: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych – m.in. w zakresie prac magisterskich i doktorskich.

Przekazanie dochodów w całości lub w części odbyłoby się na mocy umowy darowizny lub nieoprocentowanej umowy pożyczki, w której podmiot otrzymujący środki zobowiązałby się do wydatkowania całości otrzymanych środków wedle własnego uznania, ale wyłącznie na cele określone w umowie między Wnioskodawcą a tym podmiotem, zbieżne z celami określonymi w statucie Wnioskodawcy.

Zdarzenie przyszłe nr 2

Wobec braku adekwatnych możliwości wydatkowania środków ze względu na brak rozwiniętej organizacji na terenie Rzeczpospolitej, a także brak konkretnych przedsięwzięć, które znalazłyby uznanie w oczach członków Kuratorium Wnioskodawcy, Wnioskodawca zastanawia się także nad zleceniem innemu podmiotowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, podejmowania w imieniu Wnioskodawcy działań zbieżnych z celami Wnioskodawcy. Zlecone działania miałyby na celu realizację określonych w statucie Wnioskodawcy działań w zakresie: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych - m.in. w zakresie prac magisterskich i doktorskich – tj. cele zgodne z celami statutowymi Wnioskodawcy.

Przekazanie dochodów w całości lub w części odbyłoby się na mocy umowy cywilnoprawnej, w ramach której podmiot otrzymujący środki w ramach zaliczki na poczet wykonania umowy, zobowiązały się do wydatkowania całości tych środków na cele określone w umowie między Wnioskodawcą a tym podmiotem, zbieżne z celami określonymi w statucie Wnioskodawcy. Wydatkowanie środków odbywałoby się przy tym wprost na określone polecenie Wnioskodawcy, zobowiązujące do podjęcia konkretnych działań czy czynności.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Na pytanie na jakiej podstawie działają Państwo w Polsce i mają osobowość prawną odpowiedzieli Państwo, że Fundacja działa w Polsce za pośrednictwem swojego przedstawicielstwa w Polsce, powołanego na podstawie zezwolenia Ministra Kultury z 1991 roku.

Odnośnie wskazania dokładnych zapisów realizowanych przez Państwa celów statutowych wskazali Państwo, że: zgodnie z tłumaczeniem przysięgłym statutu na język polski, cel Fundacji został określony w § 2 jej Statutu w sposób następujący:

“(1) Celem fundacji jest wspieranie międzynarodowej postawy, tolerancji i na wszystkich obszarach kultury oraz idei porozumienia pomiędzy narodami - Niemcami a Europą Wschodnią ze szczególnym uwzględnieniem Polski — przede wszystkim regionu (…) — (…), jak i wspieranie nauki i badań oraz kształcenia, przy tym w szczególności kształcenia w zakresie nauki języków obcych, celem polepszenia porozumienia z krajami europejskimi, a przede wszystkim wschodnioeuropejskimi

(2) Cel fundacji jest realizowany w szczególności w następujących obszarach i z uwzględnieniem poszczególnych celów:

a) A - Kształcenie

Wspieranie przede wszystkim na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenia pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów, które służą wychowywaniu i kształceniu.

b) B - Spotkania

Wspieranie spotkań i wspólnych prac w miejscach spotkań dla grup docelowych z powiatów partnerskich (…). Wspieranie zamierzeń, które pomagają w rozwijaniu praktycznej współpracy.

c) C - Pomoc kooperatywna

Wspieranie transgranicznych działań kooperacyjnych w zakresie wszystkich poszczególnych celów fundacji

d) D - Niemiecko-polska kultura i historia

Wspieranie muzeów polsko-niemieckich w małych europejskich „ojczyznach" z historią (…).

e) E - Europejskie miejsca spotkań

Stworzenie miejsc międzynarodowych europejskich spotkań z niemiecko — polskimi muzeami, celem realizacji i intensyfikacji możliwie wielu celów oraz obszarów działań.

f) F - Badania

Wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia pomiędzy narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych, np. prac magisterskich oraz doktorskich w Niemczech i Polsce na temat porozumienia pomiędzy narodami, współpracy i dalszego kształcenia.

g) G - Współpraca pomiędzy gminami

Wspieranie partnerstwa i współpracy gmin, miast i powiatów pomiędzy regionem (…), przede wszystkim powiatów partnerskich (…), jak i ich miast oraz gmin zrzeszonych z danymi zrzeszeniami wspierającymi współpracę polsko-niemiecką

(3) Wszystkie działania/projekty niniejszych poszczególnych celów fundacji/półdziałań A-G powinny - jako dany wkład w zakresie realizacji celu fundacji - zazębiać się odpowiednio wcześnie i w dużym stopniu oraz być skoncentrowane na nadrzędnym celu porozumienia pomiędzy narodami ”

Na pytanie czy Państwa celem statutowym jest wspieranie działalności innych podmiotów, jeśli tak to jakich, wskazali Państwo, że: Cele Fundacji wymienione w statucie zostały sprecyzowane powyżej, w odpowiedzi na pytanie 2. Celem Fundacji nie jest wspieranie konkretnych podmiotów, niemniej jak stanowi Statut, jednym z celów jest “Wspieranie muzeów polsko-niemieckich w małych europejskich „ojczyznach" z historią (…)”. W związku z powyższym, celem Fundacji jest m.in. wspieranie muzeów na ziemiach polskich.

Odnośnie wskazania sposobów realizacji przez Państwa celów statutowych, w tym dotyczących wspierania działalności innych podmiotów, wskazali Państwo, że: Obecnie Fundacja realizuje cele głównie poprzez współpracę z instytucjami społecznymi (w tym inną Fundacją o zbieżnych celach) położonych na terenie województwa (…). Jak stwierdzono w pierwotnym wniosku, Fundacja ewaluuje organizację wydarzeń kulturalnych na terenie RP.

Na pytanie na jakie cele statutowe przeznaczą i wydatkują Państwo środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, czy są to cele zbieżne z celami zapisanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jeśli tak, to z którymi?) wskazali Państwo, że: Zgodnie z uchwałą kuratorium Fundacji, środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na statutową działalność oświatową, kulturalną i naukową - na następujące cele statutowe, o których mowa w § 2 Statutu Fundacji:

A - Kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenia pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów;

D - Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich w małych europejskich “ojczyznach” z historią (…);

F - Badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia pomiędzy narodami oraz uniwersyteckich prac badawczych, np. prac magisterskich oraz doktorskich w Niemczech i Polsce na temat porozumienia między narodami, współpracy i dalszego kształcenia.

Na pytanie o cele statutowe na jakie Państwo przeznaczą i wydatkują środki pieniężne pochodzące z najmu nieruchomości, czy są to cele zbieżne z celami zapisanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jeśli tak, to z którymi?) wskazali Państwo, że: Zgodnie z uchwałą kuratorium Fundacji, środki uzyskane z najmu nieruchomości zostały przeznaczone na statutową działalność oświatową, kulturalną i naukową - na następujące cele statutowe, o których mowa w § 2 Statutu Fundacji:

A - Kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenia pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów;

D - Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich w małych europejskich "ojczyznach” z historią (…);

F - Badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia pomiędzy narodami oraz uniwersyteckich prac badawczych, np. prac magisterskich oraz doktorskich w Niemczech i Polsce na temat porozumienia między narodami, współpracy i dalszego kształcenia

Na pytanie: czy przekazane w drodze darowizny środki pieniężne będą wiązały się z realizacją Państwa celów statutowych zbieżnych z celami zapisanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jeśli tak, to z którymi?) odpowiedzieli Państwo twierdząco i wskazali, że środki przekazane w ramach darowizny mają na celu wspomożenie polskiej fundacji w realizacji celów Fundacji, w szczególności celu, o którym mowa w § 2 ust. (2) lit. d Statutu (Niemiecko-polska kultura i historia - Wspieranie muzeów polsko-niemieckich w małych europejskich „ojczyznach" z historią (…)).

Na pytanie: czy darowizny będą udzielane podmiotom realizującym cele statutowe zbieżne z Państwa celami statutowymi i czy są one zbieżne z celami zapisanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazali Państwo, że przekazywane środki na rzecz innej polskiej fundacji, której są Państwo współzałożycielem, służą przede wszystkim wspieraniu utrzymania i renowacji historycznego zamku (posiadłości), położonego w województwie (…), który jest utrzymywany i zarządzany przez polską fundację. W nieruchomości mieści się muzeum. Wnioskodawca wraz z innymi interesariuszami wspomagającymi tą Fundację (w tym Gminą, w której położona jest nieruchomość) na bieżąco monitoruje sytuację nieruchomości i wydatkowanie środków.

Na pytanie: na jakie cele zamierzają Państwo przekazywać darowizny, czy są to cele dowolne i nie badają Państwo na co udzielona pomoc (darowizna, pożyczka) zostanie wydatkowana, czy udzielają Państwo pomocy na ściśle określone cele (jeśli tak to na jakie?), czy weryfikują Państwo przeznaczenie i wydatkowanie przekazanej pomocy wskazali Państwo, że: Fundacja (Wnioskodawca) zamierza przekazać darowizny przede wszystkim na wsparcie polskiej fundacji opiekującej się zabytkowym zamkiem oraz muzeum znajdującym się w tym zamku Środki otrzymane przez fundację polską mają być przeznaczone wyłącznie na ten cel Fundacja (Wnioskodawca), jako współzałożyciel polskiej fundacji, posiada instrumenty prawne pozwalające na kontrolę wydatkowania środków.

Wskazali Państwo także, że Fundacja (Wnioskodawca) nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wspiera działalności gospodarczej innych podmiotów. Fundacja (Wnioskodawca) zamierza przekazywać środki na realizację celów zbieżnych z jej celami statutowymi. Jak wskazano w pierwotnym wniosku, z uwagi na charakter działalności, Fundacja posiada ograniczone zdolności organizacyjne w Polsce. Kryterium doboru podmiotu mającego zrealizować te cele jest okoliczność, czy dany podmiot jest podmiotem działającym w interesie publicznym oraz czy realizuje w interesie publicznym cele zbieżne z celami Fundacji (wnioskodawcy).

Na pytanie, co w istocie oznacza stwierdzenie, że zamierzają Państwo „zlecić innemu podmiotowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, podejmowania w imieniu Wnioskodawcy działań zbieżnych z celami Wnioskodawcy” wskazali Państwo, że Fundacja zastanawia się, czy może zlecić innemu podmiotowi konkretne działania, przykładowo organizację w imieniu Fundacji wydarzenia kulturalnego czy artystycznego. W tym celu Fundacja zastanawia się nad zatrudnieniem podmiotu lub osoby w ramach umowy cywilnoprawnej, celem organizacji wydarzenia publicznego. W tym celu, Fundacja bierze pod uwagę możliwość zatrudnienia przedsiębiorcy i opłacenia wydarzenia kulturalnego w całości z własnych środków, lub zatrudnienie osoby oraz udzielenie jej zaliczki na poczet wykonania umowy.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania Organu:

a)  czy zleceniobiorca będzie tylko wyszukiwał działania i/lub podmioty, na które będą Państwo przeznaczać i wydatkować środki pieniężne, a to Państwo będą ostatecznie decydowali o ich faktycznym przeznaczeniu i to Państwo będą te środki faktycznie przekazywali/wydatkowali?

Zakres współpracy oraz jej sposób będzie zależny od treści umowy i podziału obowiązków, co zostanie ustalone wskutek negocjacji. Fundacja dopuszcza każdy model współpracy.

b)  czy zamierzają Państwo przekazywać środki pieniężne zleceniobiorcom do dowolnego ich przeznaczenia i wydatkowania bez szczegółowych wytycznych, komu i na jaki cel będą one przekazywane, i to zleceniobiorca będzie faktycznie otrzymywał, a następnie przekazywał te środki pieniężne?

Udzielenie zaliczki ma się odbywać na pokrycie konkretnych celów, a zaliczkobiorca będzie zobowiązany rozliczyć się z wydatkowania zaliczki na konkretne cele.

c)  czy będą Państwo posiadali wiedzę komu, i na realizację jakiego celu Państwa środki zasłały przekazane i czy zostały one wydatkowane zgodnie ich przeznaczeniem?

W przypadku udzielenia zaliczki, zaliczkobiorca będzie obowiązany zdać raport z wydatkowania środków, wobec czego Fundacja będzie posiadała informację, w jaki sposób rozdysponowano środki oraz jaka część nie została wykorzystana.

d)  czy działania zleceniobiorcy będą przez Państwa w jakikolwiek sposób nadzorowane/kontrolowane? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Zleceniobiorca (zaliczkobiorca) będzie wprost konsultował z Fundacją wszelkie działania, Fundacja jako zleceniodawca będzie mogła wydawać konkretne polecenia, możliwość taka będzie wprost wynikała z umowy.

e)  czy działania obdarowanych podmiotów będą przez Państwa w jakikolwiek sposób nadzorowane/kontrolowane? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Działania obdarowanych podmiotów będą kontrolowane. Jak wskazano wcześniej, Wnioskodawca jest współzałożycielem innej fundacji na terenie Polski, która prowadzi muzeum. Wnioskodawca kontroluje wydatkowanie środków przez tą fundację, prawo kontroli wynika wprost z uprawnień, jakie nadaje statut tej innej fundacji współzałożycielem fundacji.

f)   czy przekazywane z udziałem zleceniobiorcy środki pieniężne będą zawsze realizowały Państwa cele statutowe, czy będą one zgodne z zapisanymi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wnioskodawca będzie przekazywał środki wyłącznie w celu umożliwienia realizacji celów statutowych Wnioskodawcy, o których mowa w interpretacji. Wnioskodawca przedstawił swoje stanowisko oraz w niniejszym uzupełnieniu treść statutu i pozostaje na stanowisku, że przekazywanie przez Wnioskodawcę środków na cele statutowe Wnioskodawcy stanowi realizację celów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

g)  czy przekazywane z udziałem zleceniobiorcy środki pieniężne będą udzielane tylko podmiotom realizującym cele statutowe zbieżne z Państwa celami statutowymi i czy są one zbieżne z celami zapisanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?, czy także innym podmiotom (np. prowadzącym działalność zarobkową/gospodarczą), jakim, na jakie działania?

Środki przekazywane z udziałem zleceniobiorcy będą wydatkowane na pokrycie kosztów prowadzenia działań zbieżnych z celami Wnioskodawcy, w tym przykładowo na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń, wynajmu pomieszczeń na wydarzenia, kosztów eksploatacji pomieszczeń (gaz. prąd, woda), zatrudnienie osób oraz innych kosztów związanych z organizacją wydarzeń i celów statutowych Z oczywistych więc względów, środki te będą dalej przekazywane także na rzecz przedsiębiorców (przykładowo choćby dostawy mediów).

Pytania

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawca zastanawia się:

1.  Czy w opisanym stanie faktycznym, dochody Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone przez Wnioskodawcę na działalność kulturalną, oświatową oraz naukową mogą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych?

2.  Czy w opisanym stanie faktycznym, dochody Wnioskodawcy z najmu nieruchomości. przeznaczone przez Wnioskodawcę na działalność kulturalną, oświatową oraz naukową mogą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych?

3.  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do dochodów Wnioskodawcy, przeznaczonych pierwotnie na cele statutowe, o których mowa także w art. 17 ust. 1 pkt4 uCIT, jeśli dochody te zostaną wydatkowane na cele inne niż przewidziane w statucie Wnioskodawcy lub inne niż przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT?

Mając na uwadze zarysowany stan przyszły, Wnioskodawca zastanawia się także:

4.  Czy przekazanie w drodze darowizny lub nieoprocentowanej pożyczki przez Wnioskodawcę innym podmiotom, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dochodów Wnioskodawcy w celu umożliwienia tym podmiotom podejmowania, w imieniu Wnioskodawcy, zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego od tej części dochodów?

5.  Czy zlecenie przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi realizacji celów Wnioskodawcy poprzez prowadzenie i podejmowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej, umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego od tej części dochodów?

Państwa stanowisko w sprawie

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W opisanym stanie faktycznym, dochody Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone przez Wnioskodawcę na statutową działalność kulturalną, oświatową oraz naukową będą podlegały zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W opisanym stanie faktycznym, dochody Wnioskodawcy z najmu nieruchomości, przeznaczone przez Wnioskodawcę na statutową działalność kulturalną, oświatową oraz naukową będą podlegały zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W opisanym stanie faktycznym, w przypadku, gdy dochody Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości oraz najmu nieruchomości, przeznaczone pierwotnie przez Wnioskodawcę na statutową działalność kulturalną, oświatową oraz naukową zostaną przeznaczone na cele inne niż określone w uchwale o przeznaczeniu dochodów, obowiązek podatkowy w odniesieniu do tych dochodów powstanie w momencie zmiany uchwały o przeznaczeniu poszczególnych dochodów lub w momencie wydatkowania tych dochodów na cele inne niż określone w uchwale.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Przekazanie w drodze darowizny lub nieoprocentowanej pożyczki przez Wnioskodawcę innym podmiotom, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dochodów Wnioskodawcy w celu umożliwienia tym podmiotom podejmowania, w imieniu Wnioskodawcy, zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego w odniesieniu do tej części dochodów.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zlecenie przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi realizacji celów Wnioskodawcy poprzez prowadzenie i podejmowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej, umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego w odniesieniu do tej części dochodów.

Odnośnie pytania nr 1:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 uCIT, podatnicy, jeżeli nie maję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 uCIT, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2. uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT, dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

W ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust 1 pkt 4 u.p.d.o.p., sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej - toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w mm zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Jednocześnie, należy zauważyć, że w zakresie identyfikacji pojęcia "przeznaczać", które nie posiada definicji legalnej, zasadne jest odwołanie się do definicji słownikowej tego pojęcia. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN, "przeznaczać" to określić z góry cel, któremu coś ma służyć, przekazać coś dla kogoś, na czyjś użytek, na czyjąś korzyść. W tym świetle należy w sposób stanowczy rozróżnić "przeznaczenie środków” od ich wydatkowania, co oznacza, także wedle słownika języka polskiego PWN "wydać, wydawać pieniądze na jakiś cel" a także "zużyć, zużywać".

W tym świetle należy wskazać, że przepisy prawa podatkowego nie wymagają, by dochody Podatników przeznaczane na statutowe cele, określone w ustawie w art. 17 ust 1 pkt 4 uCIT, były wydatkowane natychmiast po ich otrzymaniu - literalna treść przepisu wskazuje na konieczność przeznaczania środków na wskazane cele, a nie bezpośrednie wydatkowanie środków - tym bardziej, że wedle wiedzy Wnioskodawcy przepisy nie wskazują żadnego konkretnego terminu ich wydatkowania. Powyższą wykładnię potwierdza także treść art. 17 ust 1b uCIT, gdzie wskazano, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

W tym stanie, w ocenie Wnioskodawcy, skoro celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, oraz kulturalna, a Kuratorium Wnioskodawcy przeznaczy dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości uchwałą na działalność w zakresie tych celów statutowych, to uzyskane dochody będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnośnie pytania nr 2:

Odnośnie pytania nr 2, Wnioskodawca wskazuje na wstępie na argumenty wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 1, które w niniejszym przypadku należy rozpatrywać tożsamo. Jednocześnie, Wnioskodawca wskazuje, że rozróżnienie powyższe wynika z faktu istnienia art. 17 ust. 1a pkt 1a uCIT, wedle którego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1. dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k.

Przepisy art. 17a-17k uCIT stanowią rozdział 4a Ustawy, zatytułowany Opodatkowanie stron umowy leasingu. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, umowa najmu lokalu zawarta przez podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej w ocenie Wnioskodawcy nie spełnia definicji, o której mowa w art. 17a ust. 1 pkt 1 uCIT, zgodnie z którym przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Nadto, należy zauważyć, że co do zasady, przepisy ustawy skupiają się na celach przeznaczenia środków, a nie źródłach pochodzenia - w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ustawodawca skupia się wprost na celu na jaki zostaną przeznaczone uzyskane dochody. Z taką interpretacją zgodził się organ w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.227.2017.2 PS, w której organ podatkowy stwierdził: (...) zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel, na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej. Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.25.2017.2.PS, w której stwierdził, że z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wynika zatem wprost, iż podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie "cel statutowy" oznacza, cel który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

W tym stanie, w ocenie Wnioskodawcy, skoro celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, oraz kulturalna, a Kuratorium Wnioskodawcy przeznaczy dochody uzyskane z najmu nieruchomości na cele statutowe, to dochody Wnioskodawcy z tego tytułu, przeznaczone przez Wnioskodawcę na działalność kulturalną, oświatową oraz naukową będą podlegały zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych. Wszakże, najem nieruchomości na podstawie umowy najmu nie spełnia definicji, o której mowa w art. 17 ust. 1a pkt 1a uCIT, bowiem nie stanowi umowy leasingu i tym samym nie został objęty katalogiem wyłączeń, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy.

Odnośnie pytania nr 3:

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku, gdy dochody Wnioskodawcy przeznaczone pierwotnie na cele statutowe, o których mowa także w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT, zostaną wydatkowane na cele inne niż przewidziane w statucie Wnioskodawcy lub inne niż przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT obowiązek podatkowy powstanie z momentem zmiany przeznaczenia dochodów poprzez wydatkowanie ich w sposób inny niż określony w uchwale o przeznaczeniu dochodów. Co do zasady, zgodnie z art. 12 ustawy, przychód i w konsekwencji dochód powstaje u podatników w momencie jego otrzymania, o ile przepisy podatkowe nie stanowią inaczej.

Mając na uwadze zarysowaną wyżej treść przepisów, w ocenie Wnioskodawcy, skoro dochody Wnioskodawcy, zgodnie z uchwałami Kuratorium, zostają przeznaczone na działalność statutową oraz jednocześnie zbieżną z celami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT od momentu powstania, to obowiązek podatkowy w odniesieniu do tych przychodów może powstać dopiero w momencie utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa we wskazanym art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT.

W tym stanie, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy dochody Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości oraz najmu nieruchomości, przeznaczone pierwotnie przez Wnioskodawcę na statutową działalność kulturalną, oświatową oraz naukową zostaną przeznaczone na cele inne niż określone w uchwale o przeznaczeniu dochodów, obowiązek podatkowy w odniesieniu do tych dochodów powstanie w momencie zmiany uchwały o przeznaczeniu poszczególnych dochodów lub w momencie wydatkowania tych dochodów na cele inne niż określone w uchwale.

Odnośnie pytania nr 4 oraz 5:

Wnioskodawca wskazuje, że art. 17 ust. 1 ustawy wskazuje, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie, przepis ten posługuje się pojęciem ”przeznaczać”, które wedle definicji z internetowego słownika języka polskiego PWN, oznacza określić z góry cel. któremu coś ma służyć, przekazać coś dla kogoś, na czyjś użytek, na czyjąś korzyść.

W tym świetle ustawodawca nie wskazuje żadnego konkretnego sposobu, w jaki sposób miałoby dokonać się przeznaczenie środków przez Wnioskodawcę.

W tym stanie, w ocenie Wnioskodawcy, za dopuszczalne w świetle treści art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT będzie wydatkowanie środków pieniężnych w taki sposób, że nie zostaną one przekazane bezpośrednio na działalność statutową, a zostaną one przekazane w celu wykonywania tej działalności w sposób pośredni - za pośrednictwem osób trzecich. Ustawa nie wskazuje, by wydatkowanie środków przeznaczonych na cele statutowe musiało mieć charakter bezpośredniego zaangażowania ze strony Podatnika lub też by zlecenie tych działań innemu podmiotowi nie stanowiło o przeznaczeniu środków na te cele.

W istocie, wykładnia funkcjonalna przepisu wskazuje, że ustawodawca preferuje pewien katalog celów, których realizacja może skutkować zwolnieniem przekazanych na te cele dochodów od podatku. W istocie więc, dla ustawodawcy nie jest istotna metoda czy sposób wydatkowania środków, a jedynie fakt, że środki te zostaną przeznaczone na cele statutowe.

W tym stanie, w ocenie Wnioskodawcy za przeznaczenie środków na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT należy rozumieć także zachowania polegające na:

1)wykonaniu darowizny lub udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki na rzecz podmiotu, którego zarówno statutowy przedmiot działalności, jak również rzeczywiście wykonywany przedmiot działalności stanowią cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT;

2)zlecenie innemu podmiotowi wykonywania działalności statutowej Wnioskodawcy oraz realizacji celów, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 uCIT w imieniu Wnioskodawcy, w tym m.in. poprzez zlecenie organizacji wydarzeń kulturalnych.

W ocenie Wnioskodawcy, stanowisko Wnioskodawcy potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. III SA/Wa 66/18:

“Taka forma realizacji celu (przekazywanie darowizn) zdaniem Sądu nie przekreśla możliwości uznania, że Skarżąca w ten sposób przeznacza środki na działalność statutową, która może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. i to bez względu na to, czy w statucie Skarżącej wymieniono wyraźnie przekazywanie darowizn fundacjom. Przekazywanie darowizn fundacjom to zdaniem Sądu realizacja celu, a nie cel sam w sobie. Poprzez dokonanie darowizny na rzecz fundacji z przeznaczeniem na konkretny cel Skarżąca także ten cel realizuje - choć czyni to niejako pośrednio, niesamodzielnie. Celów statutowych nie trzeba urzeczywistniać samemu, aby móc skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p d.o.p. Przepis stanowi o przeznaczeniu środków na określony cel, a Skarżąca wskazuje, że dokonuje darowizny na rzecz podmiotu realizującego odpowiedni cel i że dokonując darowizny Skarżąca cel ten wskazuje Celów statutowych nie trzeba realizować samemu."

Wskazać przy tym należy, że w piśmie z dnia 21 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.171.2021.1.AT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: “Podkreślić także należy, że z przepisów art. 17 (w szczególności z art 17 ust. 1a pkt 2) ustawy o CIT wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia podatkowego z rzeczywistym i bezpośrednim wydatkowaniem dochodu na cele statutowe. Pośrednie etapy alokacji dochodu poza wskazanymi w art. 17 ust. 1e choćby były obliczone na zwiększenie dochodu i jego przeznaczenie w przyszłości na cele statutowe, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, przewidzianym w art. 17 ww. ustawy, w tym również nie są objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4.” Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca bierze pod uwagę możliwość zaoferowania pożyczki nieoprocentowanej innemu podmiotowi, którego cele statutowe są tożsame z celami statutowymi Wnioskodawcy oraz celami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT. W takiej sytuacji, w ocenie Wnioskodawcy, udzielenie takiej nieoprocentowanej pożyczki takiemu podmiotowi ma wprost na celu wsparcie działalności innego podmiotu w zakresie realizacji wspólnych celów, a tym samym, w istocie, pożyczone środki służą właśnie realizacji celów statutowych oraz celów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT.

W tym stanie, w ocenie Wnioskodawcy, przekazanie w drodze darowizny lub nieoprocentowanej pożyczki przez Wnioskodawcę innym podmiotom, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dochodów Wnioskodawcy w celu umożliwienia tym podmiotom podejmowania zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej, zbieżnych z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz statucie Wnioskodawcy umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego od tej części dochodów. Podobnie, zlecenie przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi realizacji celów działalności Wnioskodawcy poprzez prowadzenie i podejmowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej, umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego od tej części dochodów. Obydwa te działania stanowią bowiem dopuszczalną prawem formę przeznaczania dochodów Wnioskodawcy na cele statutowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z opisem stanu faktycznego i zdarzania przyszłego są Państwo fundacją z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, która na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada swoje przedstawicielstwo w Rzeczypospolitej Polskiej i ma osobowość prawną. Zarząd Fundacji jest sprawowany przez Kuratorium, które zostało wyłonione oraz obraduje na zasadach określonych w statucie fundacji.

Z uwagi na powyższe należy przyjąć, że tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają Państwo ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Oznacza to, że ustalają Państwo dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z których dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT:

1.Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

2.Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Tak ustalony dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Warunkiem zwolnienia dochodu takiego podatnika jest jednak wykazanie się tożsamością celu statutowego i celu preferowanego w powołanym przepisie. Wykazanie tych celów w statucie musi być precyzyjne i ścisłe. Pojęcie cel statutowy to nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez organizację jakiejś działalności, lecz także wspieranie takiej działalności, o ile wynika to wprost ze statutu.

Z treści art. 17 ust. 1a ww. ustawy wynika, że:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1)dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a -17k;

2)dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei art. 17 ust. 1b tej ustawy stanowi, że:

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o CIT:

Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1)przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2)przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3)samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1.celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,

2.uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel,

3.podatnik nie może być podmiotem ustawowo wyłączonym z możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Podkreślenia wymaga, że omawiane zwolnienie nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel, na jaki ten dochód jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynika wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy.

Ponadto, użycie przez ustawodawcę sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie – to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest zatem, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Reasumując, zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie i na te cele faktycznie zostanie wydatkowana. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Z opisu sprawy wynika, że cel Fundacji został określony w § 2 jej Statutu w sposób następujący:

(1) Celem fundacji jest wspieranie międzynarodowej postawy, tolerancji i na wszystkich obszarach kultury oraz idei porozumienia pomiędzy narodami - Niemcami a Europą Wschodnią ze szczególnym uwzględnieniem Polski — przede wszystkim regionu Mozeli — (…) w Polsce (…), jak i wspieranie nauki i badań oraz kształcenia, przy tym w szczególności kształcenia w zakresie nauki języków obcych, celem polepszenia porozumienia z krajami europejskimi, a przede wszystkim wschodnioeuropejskimi.

(2) Cel fundacji jest realizowany w szczególności w następujących obszarach i z uwzględnieniem poszczególnych celów:

a) A - Kształcenie

Wspieranie przede wszystkim na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenia pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów, które służą wychowywaniu i kształceniu.

b) B - Spotkania

Wspieranie spotkań i wspólnych prac w miejscach spotkań dla grup docelowych z powiatów partnerskich (…). Wspieranie zamierzeń, które pomagają w rozwijaniu praktycznej współpracy.

c) C - Pomoc kooperatywna

Wspieranie transgranicznych działań kooperacyjnych w zakresie wszystkich poszczególnych celów fundacji

d) D - Niemiecko-polska kultura i historia

Wspieranie muzeów polsko-niemieckich w małych europejskich „ojczyznach" z historią (…).

e) E - Europejskie miejsca spotkań

Stworzenie miejsc międzynarodowych europejskich spotkań z niemiecko — polskimi muzeami, celem realizacji i intensyfikacji możliwie wielu celów oraz obszarów działań.

f) F - Badania

Wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia pomiędzy narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych, np. prac magisterskich oraz doktorskich w Niemczech i Polsce na temat porozumienia pomiędzy narodami, współpracy i dalszego kształcenia.

g) G - Współpraca pomiędzy gminami

Wspieranie partnerstwa i współpracy gmin, miast i powiatów pomiędzy regionem (…) a (…), przede wszystkim powiatów partnerskich (…), jak i ich miast oraz gmin zrzeszonych z danymi zrzeszeniami wspierającymi współpracę polsko-niemiecką

(3) Wszystkie działania/projekty niniejszych poszczególnych celów fundacji/półdziałań

A-G powinny - jako dany wkład w zakresie realizacji celu fundacji - zazębiać się odpowiednio wcześnie i w dużym stopniu oraz być skoncentrowane na nadrzędnym celu porozumienia pomiędzy narodami ”

Posiadają Państwo majątek przekazany przez Fundatora, który stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu pozyskania finansowania dla działalności, uzyskują Państwo dochody z najmu tych nieruchomości, jak również uzyskali Państwo dochody ze sprzedaży jednej z posiadanych nieruchomości.

Dochody uzyskane z najmu nieruchomości, począwszy od dnia ich pozyskania, jak również dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, zostały przeznaczone przez Państwa Kuratorium w drodze uchwały Kuratorium na cele statutowe Wnioskodawcy, takie jak: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych – m.in. w zakresie prac magisterskich i doktorskich.

Dochody uzyskane z powyższych źródeł zostaną wydatkowane na cele zgodnie z uchwałą Kuratorium o ich przeznaczeniu, realizacją uchwał będzie zajmowało się Przedstawicielstwo Wnioskodawcy w Polsce. Wskazali Państwo także, że dochody nie zostały jeszcze wydatkowe i pozostają Państwa własnością.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku objętego zakresem pytania nr 1 i pytania nr 2 zauważyć należy, że istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie dotyczące kwestii możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT Państwa dochodów uzyskanych ze sprzedaży i najmu posiadanych nieruchomości.

Wskazane przez Państwa cele statutowe, na które zamierzają Państwo przeznaczyć swoje dochody uzyskane ze sprzedaży i najmu posiadanych nieruchomości tj. na (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych – m.in. w zakresie prac magisterskich i doktorskich, zgodne są z celami wskazanymi przez ustawodawcę w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Przeznaczenie i wydatkowanie osiągniętego przez Państwa dochodu na ww. cele statutowe, zgodne z celami ustawodawcy wskazanymi w analizowanym przepisie, uprawnia Państwa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Państwa stanowisko, zgodnie z którym dochody ze sprzedaży i najmu nieruchomości przeznaczone na statutową działalność kulturalną, oświatową oraz naukową będą podlegały zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

Wskazać jednak należy, że z przepisów art. 17 ustawy o CIT wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia dochodu z rzeczywistym jego wydatkowaniem na cele statutowe. Zaznaczyć przy tym należy, że ustawodawca nie określił terminu wydatkowania dochodu przeznaczonego na realizację wymienionych w ustawie celów. Ustawa nie wskazuje żadnego dodatkowego warunku w postaci określonego przedziału czasowego stanowiącego minimalny okres wykorzystywania środków trwałych na cele działalności statutowej.

Przechodząc do kwestii dot. ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji pierwotnego przeznaczenie dochodów na cele statutowe zgodne z przepisem art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o CIT, a następnie wydatkowania ich na cele inne niż przewidziane w statucie lub inne niż wskazane w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT należy mieć na względzie treść przepisu art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Stosownie do cytowanego wyżej art. 17 ust. 1b ustawy o CIT:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania (z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24aa, art. 24b, art. 24ca, art. 24d, art. 24f i art. 28h – w brzmieniu przepisu obowiązującym do 31 grudnia 2022r.), stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, po odliczeniu enumeratywnie wymienionych w nim wartości. Opodatkowaniu nie podlega zatem dochód wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W przypadku natomiast wydatkowania tego dochodu na inne cele niż określone w tym przepisie, będzie on opodatkowany podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o CIT:

Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24d i art. 24f, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Jednocześnie, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o CIT:

Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie.

Stosownie do art. 25 ust. 4 ustawy o CIT:

Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

Zauważyć należy, że przywołany przepis art. 25 ust. 4 ustawy o CIT nakazuje zapłacić podatek (nie zaliczkę na podatek) i obowiązuje w trakcie trwania roku podatkowego.

Wątpliwości Państwa budzi kwestia ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do Państwa dochodów przeznaczonych pierwotnie na cele statutowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jeśli dochody te zostaną wydatkowane na cele inne niż przewidziane w statucie lub inne niż przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Zatem, dochód który nie został wydatkowany na działalność zwolnioną podlega opodatkowaniu. W sytuacji wydatkowania (przeznaczonego na cele statutowe zgodne z dyspozycją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT) dochodu na cele inne niż przewidziane w statucie lub inne niż przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, obowiązek podatkowy powstanie w momencie podjęcia uchwały o zmianie przeznaczenia dochodu lub wydatkowania go niezgodnie z przeznaczeniem, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi lub które wystąpi jako pierwsze.

Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 3, zgodnie z którym w przypadku, gdy Państwa dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz najmu nieruchomości, przeznaczone pierwotnie na statutową działalność kulturalną, oświatową oraz naukową zostaną przeznaczone na cele inne niż określone w uchwale o przeznaczeniu dochodów, obowiązek podatkowy w odniesieniu do tych dochodów powstanie w momencie zmiany uchwały o przeznaczeniu poszczególnych dochodów lub w momencie wydatkowania tych dochodów na cele inne niż określone w uchwale – jest prawidłowe.

Odnosząc się do pytania nr 4 dot. ustalenia, czy przekazanie w drodze darowizny lub nieoprocentowanej pożyczki przez Państwa innym podmiotom, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dochodów, w celu umożliwienia tym podmiotom podejmowania, w Państwa imieniu, zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej daje możliwość skorzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od tej części dochodów, wskazać należy, że odmiennie należy traktować przekazanie dochodów w drodze darowizny i pożyczki.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wprost wynika, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Statut powinien określać zasady, formy i zakres działalności podatnika realizującego cele, dla których został on ustanowiony. Oznacza to, że przez pojęcie „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez podatnika np. działalności kulturalnej czy oświatowej, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego statutu.

Zatem, zwolnienie podatkowe, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT obejmuje tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zamierzają Państwo przekazać część swoich dochodów w drodze darowizny innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (innej fundacji prawa polskiego) w celu umożliwienia temu podmiotowi podjęcia działań zbieżnych z Państwa celami statutowymi. Działania te mają obejmować wyłącznie cele określone szczegółowo w statucie tj.: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych – m.in. w zakresie prac magisterskich i doktorskich. Przekazanie dochodów w całości lub w części odbyłoby się na mocy umowy darowizny lub nieoprocentowanej umowy pożyczki, w której podmiot otrzymujący środki zobowiązałby się do wydatkowania całości otrzymanych środków wedle własnego uznania, ale wyłącznie na cele określone w umowie między Państwem a tym podmiotem, zbieżne z celami określonymi w Państwa statucie. W szczególności podali Państwo, że środki przekazane w ramach darowizny mają na celu wspomożenie polskiej fundacji w realizacji celów Fundacji, w szczególności celu, o którym mowa w § 2 ust. (2) lit. d Statutu (Niemiecko-polska kultura i historia - Wspieranie muzeów polsko-niemieckich w małych europejskich „ojczyznach" z historią (…)). W tym celu zamierzają Państwo przekazać darowizny przede wszystkim na wsparcie polskiej fundacji opiekującej się zabytkowym zamkiem oraz muzeum znajdującym się w tym zamku. Środki otrzymane przez fundację polską mają być przeznaczone wyłącznie na ten cel. Posiadają Państwo instrumenty prawne pozwalające na kontrolę wydatkowania środków. Wraz z innymi interesariuszami wspomagającymi tę Fundację na bieżąco monitorują Państwo sytuację nieruchomości i wydatkowanie środków.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że aby mogli Państwo zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT muszą Państwo, między innymi, spełnić następujące warunki: po pierwsze zbadać, czy cele statutowe Podatnika, który zamierza wspierać finansowo Fundacja są tożsame z celami statutowymi obdarowanego Podmiotu i wymienione są w przedmiotowym przepisie. Jak wynika z opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, warunek ten jest spełniony. Po drugie zaś, konieczne jest ustalenie, czy w Państwa statucie jest zapis mówiący wprost, że realizowanym przez Państwa celem statutowym jest wspieranie działalność innych podmiotów realizujących cele statutowe, zbieżne z Państwa celami, które jednocześnie są zgodne z celami wymienionymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Uściślić należy, że cele określone w statucie jednostki powinny być wskazane w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości, aby organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy są zgodne z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Statut Fundacji powinien więc określać zasady, formy i zakres działalności realizującej cele, dla których zostało ono ustanowione. Organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Innymi słowy, precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie są do tego upoważnione. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz Państwa stanowiskiem.

Realizują Państwo cel statutowy, jakim jest „wspieranie międzynarodowej postawy, tolerancji i na wszystkich obszarach kultury oraz idei porozumienia pomiędzy narodami - Niemcami a Europą Wschodnią ze szczególnym uwzględnieniem Polski — przede wszystkim regionu Mozeli — (…), jak i wspieranie nauki i badań oraz kształcenia, przy tym w szczególności kształcenia w zakresie nauki języków obcych, celem polepszenia porozumienia z krajami europejskimi, a przede wszystkim wschodnioeuropejskimi.” Swój cel realizują Państwo poprzez działania szczegółowo wymienione w cytowanym wyżej pkt (2), gdzie m.in. wskazują Państwo działanie „Wspieranie muzeów polsko-niemieckich w małych europejskich „ojczyznach" z historią (…).”

Zdaniem tutejszego organu zapisy Państwa statutu pozwalają na uznanie, że wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność w tożsamym do Państwa charakterze jest Państwa celem statutowym, a wspieranie muzeów polsko-niemieckich jest jednym ze sposobów realizacji Państwa celu prowadzonej działalności statutowej.

Wobec powyższego dochody przekazane przez Państwa tytułem darowizn na rzecz organizacji (fundacji prawa polskiego), które realizują cele statutowe zbieżne do Państwa celu statutowego podlegają zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W tej części Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 4 jest prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego do dochodów przeznaczonych na udzielenie pożyczki zauważyć należy, że zwrot „dochód wydatkowany”, o którym mowa w przywołanym wyżej przepisie art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o CIT oznacza formę ostatecznego i rzeczywistego wydatkowania. W pojęciu świadczenia definitywnego nie mieści się termin pożyczka. Stosownie do art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.):

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Zatem, kwota przenoszona na drugą stronę w wykonaniu umowy pożyczki ma charakter zwrotny, czyli dla pożyczkobiorcy nie stanowi definitywnego przysporzenia majątkowego, a dla pożyczkodawcy – definitywnego wydatkowania. Ze swej natury świadczenie pożyczkowe jest zdarzeniem obojętnym podatkowoprawnie. W związku z tym, kwestia „wspierania działalności statutowej innych podmiotów” poprzez udzielenie pożyczki w kontekście treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie ma znaczenia dla przedmiotu zapytania. Udzielenie pożyczki nawet w celu wsparcia działalności innego podmiotu nie ma prymatu wydatkowania, co automatycznie skreśla możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z analizowanego przepisu.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, nieprawidłowe jest Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 4 w kwestii możliwości zwolnienia z opodatkowania osiągniętego przez Państwa dochodu na udzielenie pożyczki w kontekście zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Dodać należy, że podzielamy pogląd, zgodnie z którym umowa pożyczki nie kwalifikuje się do ujęcia jej w grupie sposobów pośredniego przeznaczenia dochodu uprawniających do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1e ustawy o CIT, ponieważ jej przedmiotem nie jest nabycie papierów wartościowych.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest także kwestia możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania w sytuacji powierzenia zadań realizacji Państwa celów statutowych w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej, innemu podmiotowi (przedsiębiorcy) na postawie umowy cywilnoprawnej – pytanie nr 5.

Jak wskazano, warunkiem zwolnienia dochodu podatnika z opodatkowania, na podstawie analizowanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest wykazanie się tożsamością celu statutowego i celu preferowanego w powołanym przepisie, ale powyższe nie przesądza jeszcze o możliwości skorzystania przez Państwa z tego zwolnienia.

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami prawa, w szczególności mając na uwadze art. 17 ust. 1c ustawy o CIT, w przypadku, kiedy dochód przeznaczony jest na działalność gospodarczą, dochody te nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie analizowanego przepisu. Powyższe ma zastosowanie także w przypadku, kiedy dany podmiot będzie ponosił wydatki, a tym samym wspierał działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie zbieżnym do prowadzonej działalności statutowej w ramach której może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT lub finalnie przychody ze wspieranej działalności gospodarczej będą przeznaczone na realizację celów statutowych podatnika. Tylko te dochody, które przeznaczone i wydatkowane będą na realizację działań służących realizacji celów statutowych podatnika, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, niestanowiących jednakże działalności gospodarczej, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie tego przepisu.

Podali Państwo we wniosku, że zamierzają zlecić innemu podmiotowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, podejmowanie w Państwa imieniu działań zbieżnych z Państwa celami. Zlecone działania miałyby na celu realizację określonych w Państwa statucie działań: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych - m.in. w zakresie prac magisterskich i doktorskich – są to cele zgodne z Państwa celami statutowymi. Przekazanie dochodów w całości lub w części odbyłoby się na mocy umowy cywilnoprawnej, w ramach której podmiot otrzymujący środki w ramach zaliczki na poczet wykonania umowy, zobowiązałby się do wydatkowania całości tych środków na cele określone w umowie między Państwem a tym podmiotem, zbieżne z celami określonymi w Państwa statucie. Wydatkowanie środków odbywałoby się na Państwa polecenie, zobowiązujące do podjęcia konkretnych działań czy czynności.

Działania podatnika, które wiążą się z przekazywaniem dochodu podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, aby te poprzez swoje działania realizowały cele statutowe podatnika nie mieszczą się w ramach zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Przeznaczenie dochodu na działalność gospodarczą wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania tego dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W takim przypadku, nawet jeśli dochody uzyskane z działalności gospodarczej w późniejszym okresie w całości zostaną przeznaczone na cele statutowe zbieżne z celami statutowymi Wnioskodawcy, to jednak dochody przeznaczone i wydatkowane na działalność zarobkową nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie omawianego przepisu.

Mając na uwadze powyższe, Państwa stanowisko, zgodnie z którym zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (zarobkową) na postawie umowy cywilnoprawnej realizacji swoich celów statutowych poprzez prowadzenie i podejmowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej uprawnia Państwa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do tych dochodów nie jest prawidłowe.

Końcowo wyjaśnić należy, że czym innym jest zlecenie drugiemu podmiotowi realizacji swoich zadań (celów statutowych), a czym innym jest zakup rzeczy lub usług w celu realizacji przez siebie wyznaczonego celu statutowego. Zakup dostawy mediów, czy zapłata za wynajem pomieszczenia nie realizuje jeszcze celu statutowego, ale przekazanie środków na realizację swoich celów statutowych (w ramach których zewnętrzny podmiot zapłaci za dostawę mediów, czy za wynajem pomieszczenia) jest wspieraniem działalności innego podmiotu, który realizuje określone cele gospodarcze. Z uwagi na to, że zamierzają Państwo zawrzeć umowę z podmiotem gospodarczym, którego działania nakierowane są na generowanie zysku, nie mogą Państwo przekazanych dochodów rozliczyć, jako zwolnione z opodatkowania na postawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, nawet, jeśli pomiot ten będzie w istocie realizował Państwa cele statutowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00