Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.166.2022.2.KS

Zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodów przeznaczonych na cele statutowe, na wspieranie innych podmiotów, na pożyczkę oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zmiany przeznaczenia dochodów lub wydatkowania ich na inne cele niż były przeznaczone.

Zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodów przeznaczonych na cele statutowe, na wspieranie innych podmiotów, na pożyczkę oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zmiany przeznaczenia dochodów lub wydatkowania ich na inne cele niż były przeznaczone.

Interpretacja indywidualna

- w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 stycznia 2023 r. (data wpływu 16 stycznia 2023 r.).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z 27 października 2022 r., który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

czy w opisanym stanie faktycznym, dochody Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone przez Wnioskodawcę na działalność kulturalną, oświatową oraz naukową mogą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych,

czy w opisanym stanie faktycznym, dochody Wnioskodawcy z najmu nieruchomości. przeznaczone przez Wnioskodawcę na działalność kulturalną, oświatową oraz naukową mogą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych,

kiedy powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do dochodów Wnioskodawcy, przeznaczonych pierwotnie na cele statutowe, o których mowa także w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT, jeśli dochody te zostaną wydatkowane na cele inne niż przewidziane w statucie Wnioskodawcy lub inne niż przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT,

czy przekazanie w drodze darowizny lub nieoprocentowanej pożyczki przez Wnioskodawcę innym podmiotom, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dochodów Wnioskodawcy w celu umożliwienia tym podmiotom podejmowania, w imieniu Wnioskodawcy, zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego od tej części dochodów,

czy zlecenie przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi realizacji celów Wnioskodawcy poprzez prowadzenie i podejmowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej oraz naukowej, umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia w zakresie podatku dochodu dochodowego od tej części dochodów.

Treść wniosku jest następująca :

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest fundacją z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec. Fundacja, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada swoje przedstawicielstwo w Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Fundacji jest sprawowany przez Kuratorium, które zostało wyłonione oraz obraduje na zasadach określonych w statucie fundacji.

Wnioskodawca jest podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Zgodnie ze statutem fundacji, celem działalności Wnioskodawcy jest wspieranie międzynarodowej postawy oraz tolerancji, jak również budowanie idei porozumienia pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a innymi krajami europejskimi. Jak wynika ze statutu Wnioskodawcy, cel Wnioskodawcy winien być realizowany między innymi na następujących obszarach: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych - m i. w zakresie prac magisterskich i doktorskich.

Wnioskodawca posiada majątek przekazany mu przez Fundatora, który stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu pozyskania finansowania dla działalności, Wnioskodawca uzyskuje dochody z najmu nieruchomości, jak również uzyskał dochody ze sprzedaży jednej z posiadanych nieruchomości.

Dochody uzyskane z najmu nieruchomości, począwszy od dnia ich pozyskania, jak również dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, zostały przeznaczone przez Kuratorium Wnioskodawcy w drodze uchwały Kuratorium na cele statutowe Wnioskodawcy, takie jak: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych - m.in. w zakresie prac magisterskich i doktorskich.

Dochody uzyskane z powyższych źródeł zostaną wydatkowane na cele zgodnie z uchwałą Kuratorium o ich przeznaczeniu, przy czym realizacją uchwał będzie zajmowało się Przedstawicielstwo Wnioskodawcy w Polsce. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że wobec braku adekwatnych możliwości wydatkowania środków ze względu na brak rozwiniętej organizacji na terenie Rzeczpospolitej, a także brak konkretnych przedsięwzięć, które znalazły uznanie w oczach członków Kuratorium Wnioskodawcy, na ten moment dochody nie zostały jeszcze wydatkowe oraz pozostają własnością Wnioskodawcy.

Opis zdarzeń przyszłych

Zdarzenie przyszłe nr 1

Jak wskazano powyżej, wobec braku adekwatnych możliwości wydatkowania środków ze względu na brak rozwiniętej organizacji na terenie Rzeczpospolitej, a także brak konkretnych przedsięwzięć, które znalazłyby uznanie w oczach członków Kuratorium Wnioskodawcy, Wnioskodawca zastanawia się nad przekazaniem swoich dochodów w drodze darowizny innym podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (innej fundacji prawa polskiego) w celu umożliwienia temu podmiotowi podjęcia działań zbieżnych z celami Wnioskodawcy. Działania te miałyby obejmować wyłącznie cele określone szczegółowo w statucie Wnioskodawcy: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich prac badawczych - m.in. w zakresie prac magisterskich i doktorskich.

Przekazanie dochodów w całości lub w części odbyłoby się na mocy umowy darowizny lub nieoprocentowanej umowy pożyczki, w której podmiot otrzymujący środki zobowiązałby się do wydatkowania całości otrzymanych środków wedle własnego uznania, ale wyłącznie na cele określone w umowie między Wnioskodawcą a tym podmiotem, zbieżne z celami określonymi w statucie Wnioskodawcy.

Zdarzenie przyszłe nr 2

Wobec braku adekwatnych możliwości wydatkowania środków ze względu na brak rozwiniętej organizacji na terenie Rzeczpospolitej, a także brak konkretnych przedsięwzięć, które znalazłyby uznanie w oczach członków Kuratorium Wnioskodawcy, Wnioskodawca zastanawia się także nad zleceniem innemu podmiotowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, podejmowania w imieniu Wnioskodawcy działań zbieżnych z celami Wnioskodawcy. Zlecone działania miałyby na celu realizację określonych w statucie Wnioskodawcy działań w zakresie: (a) kształcenie - wspieranie na polu transgranicznego zdobywania kwalifikacji i nauki języka oraz tworzenie pomieszczeń dla imprez kulturalnych i seminariów; (b) Niemiecko-polska kultura i historia - wspieranie muzeów polsko-niemieckich; (c) badania - wspieranie na obszarach naukowych w zakresie porozumienia między narodami, imprez oraz uniwersyteckich ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00