Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 31 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.844.2022.3.DJ

Skutki podatkowe otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie porozumienia.

Skutki podatkowe otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie porozumienia.

Interpretacja indywidualna - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych w podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w zakresie zadanych we wniosku pytań nr 2 i 3) jest nieprawidłowe w części, dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawidłowe w pozostałej części.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 listopada 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 2 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 17 stycznia 2023 r. (wpływ 20 stycznia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych

Pani (…) jest osobą fizyczną (dalej: Wnioskodawca). Dnia (…) 1975 roku została wydana decyzja o wywłaszczeniu aktualnym wtedy właścicielom działek o numerach (…), o łącznej powierzchni (…) ha. Aktualni wtedy właściciele wywłaszczonych gruntów zmarli w latach 1983 i 2002.

Przed Starostą Powiatu toczyło się postępowanie administracyjne, wszczęte na skutek wniosku złożonego w (…) 2009 r. przez syna spadkodawców, dwie córki spadkodawców oraz dwie wnuczki spadkodawców o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. W toku postępowania jedna córka spadkodawców zmarła, a w jej miejsce jako strony wstąpili jej spadkobiercy: jej mąż oraz dwie córki, czyli wnuczki pierwotnych spadkodawców. Wnioskodawca jest wnuczką spadkodawców. W toku postępowania Starosta Powiatu kilkukrotnie odmawiał zwrotu wywłaszczonych ziem spadkobiercom, a spadkobiercy kilkukrotnie składali odwołanie i prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Celem ostatecznego uregulowania kwestii związanych z toczącym się postępowaniem o zwrot wywłaszczonych gruntów, spadkobiercy (wspierani przez prawników z kancelarii prawnej) i Gmina, na której znajdują się wywłaszczone grunty zawarli porozumienie w formie aktu notarialnego. Gmina zapłaciła spadkobiercom świadczenie pieniężne w wysokości (…) zł za rezygnację z możliwości ubiegania się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz rezygnację z możliwości ubiegania się o odszkodowanie przysługujące w związku z uniemożliwieniem realizacji obowiązku zwrotu gruntów. Spadkobiercy zobowiązali się do cofnięcia wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, będący podstawą toczącego się postępowania. Postanowiono również, że zapłata świadczenia pieniężnego wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia z tytułu postępowania dotyczącego wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Wnioskodawca jako jeden ze spadkobierców otrzymał świadczenie pieniężne zgodnie z posiadanymi udziałami w kwocie (…) zł (stanowiące udziały w wysokości 1/12).

Ponadto, w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzieliła Pani w następujący sposób odpowiedzi na zadane w wezwaniu pytania:

Wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należy uzupełnić poprzez wskazanie:

a)daty oraz sposobu nabycia przez Pani spadkodawców nieruchomości wskazanych we wniosku (działek o numerach: (…)); należy wskazać rodzaj czynności cywilnoprawnej lub zdarzenia prawnego (np. umowa kupna, darowizna, spadek, inny - jaki)?

W akcie notarialnym z (…) 1975 r. Rep. A Nr (…), na podstawie, którego doszło do wywłaszczenia, odwołano się do Księgi Wieczystej nr (…) prowadzonej przez Państwowe Biuro Notarialne (…), zgodnie z którą Pani (…) (babcia Pani Wnioskodawcy) była właścicielką gospodarstwa rolnego z zabudowaniami zawierającego przedmiotowe działki. Pani (…) nabyła gospodarstwo w drodze spadku, co stanowiło jej odrębną własność.

b)kto był właścicielem (spadkodawcą) przedmiotowych nieruchomości w dacie wydania decyzji o wywłaszczeniu?

Właścicielem (spadkodawcą) przedmiotowych nieruchomości w dacie wydania decyzji o wywłaszczeniu była Pani (…) - babcia Wnioskodawcy.

c)na podstawie jakich przepisów prawa nastąpiło wywłaszczenie przedmiotowej nieruchomości, ustalone decyzją z (…) 1975 r.? Kto wydał decyzję i kiedy (prosimy wskazać datę) się uprawomocniła?

Uściślając przedstawiony we wniosku stan faktyczny; ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00