Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.149.2022.3.MZ

Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych po zmarłym ojcu z Pracowniczego Programu Emerytalnego z Wielkiej Brytanii.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od spadków i darowizn jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 14 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych po zmarłym ojcu z Pracowniczego Programu Emerytalnego z Wielkiej Brytanii. Uzupełnił go Pan pismem z 16 listopada 2022 r. (wpływ 16 listopada 2022 r.) oraz – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 23 stycznia 2023 r. (wpływ 23 stycznia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Po otrzymaniu spadku (jako jedyny spadkobierca, akt poświadczenia dziedziczenia z (...) marca 2022 r.) po Pana zmarłym ojcu (data śmierci: (...) listopada 2021 r.) oraz rozliczeniu go w deklaracji SD-Z2 (dnia (...) maja 2022 r.) wysłał Pan również dokumenty z wnioskiem o wypłatę środków z prywatnego Pracowniczego Programu Emerytalnego, którego ojciec był członkiem w Wielkiej Brytanii. Program, o którym mowa był prowadzony w Wielkiej Brytanii, jako że ojciec wiele lat tam pracował zanim wrócił do Polski na stałe. Był to program prowadzony w ramach jego zakładu pracy jako „Group Personal Pension Scheme”, gdzie pracodawca oraz pracownik przekazywali regularnie kwoty na emeryturę pracownika, administratorem tego programu była firma X. Po przedstawieniu przez Pana wniosku, administrator programu (firma X) podjął decyzję na zasadach uznaniowych o wypłacie środków Panu, jako beneficjentowi. Środki w kwocie (...) PLN otrzymał Pan na konto w jednorazowym przekazie dnia (...) maja 2022 r. Jako, że zgodnie z Pana interpretacją przepisów, świadczenie to nie podlega podatkowi od spadków i darowizn (Dz.U.2021.0.1043 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn: Art. 3. spadki i dar. Wyłączenia spod opodatkowania ust. 4), nie włączył Pan tego świadczenia do zeznania SD-Z2, ani nie składał Pan nowego zeznania.

W uzupełnieniu wniosku z 23 stycznia 2023 r. wskazał Pan m.in., że:

Wypłata środków nie odbyła się tytułem dziedziczenia, lecz na podstawie dyspozycji uznaniowej. Firma (X) będąca administratorem rozpatrzyła wniosek osoby, która zgłosiła śmierć uczestnika, następnie wg swoich kryteriów wybrała do wypłaty osobę, spośród zgłoszonych potencjalnych beneficjentów. Dyspozycja wskazująca osobę uposażoną przez uczestnika (Pana ojca) mogła być brana pod uwagę, lecz administrator programu nie był zobowiązany prawnie do wzięcia jej pod uwagę.

Po przesłaniu wniosku przez Pana, gdzie przedstawił Pan potencjalnych beneficjentów, został Pan wybrany, jako jedyny beneficjent wg powyższych zasad, po czym otrzymał Pan wypłatę środków.

Wypłata z (...) maja 2022 r. nastąpiła w ramach pracowniczego programu emerytalnego, prowadzonego dla zakładu pracy przez pracodawcę Pana ojca – firmę Y, jako pracowniczy program emerytalny – „Workplace Pension”, działający według zasad prawa dotyczącego pracowniczych programów emerytalnych w Wielkiej Brytanii.

Pozostały opis stanu faktycznego, który został przedstawiony przez Pana w treści uzupełnienia wniosku z 23 stycznia 2023 r., nie został przytoczony ponieważ nie jest istotny dla celów podatku od spadków i darowizn.

Pytanie (oznaczone we wniosku nr 1)  

Czy Pana stanowisko w sprawie stanu faktycznego jest poprawne i świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, dlatego też słusznie nie wykazał Pan tego w zeznaniu SD-Z2?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, aby upewnić się, że otrzymane środki nie są przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, sprawdził Pan ustawę, gdzie odpowiednio w: Dz.U.2021.0.1043 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn: Art. 3. spadki i dar. Wyłączenia spod opodatkowania ust. 4 jest napisane, że: „Podatkowi nie podlega: (...) 4.) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;” Jako, że w ustawie, nie jest zdefiniowane nic więcej na temat szczegółów pracowniczego programu emerytalnego, np. kraju jego prowadzenia, uznał Pan, że zgodnie z ustawą, otrzymana kwota nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, oraz nie musi Pan składać nowego zeznania SD-Z2.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część uzasadnienia Pana stanowiska, która odnosi się do podatku od spadków i darowizn.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena Pana stanowiska wyłącznie w zakresie podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 ze zm.):

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Na mocy art. 1 ust. 2 ww. ustawy:

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

W myśl art. 2 ww. ustawy:

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy przepis odnosi się do sytuacji nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą. Wskazuje on, że takie nabycie podlega podatkowi, m. in. w sytuacji gdy w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreślić przy tym należy, że katalog tytułów nabycia podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn określony w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym. Wobec tego jedynie wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią przypadki podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Natomiast na podstawie art. 3 pkt 4 ww. ustawy:

Podatkowi nie podlega: nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „spadek”, dlatego w tym zakresie należy stosować prawną definicję tego pojęcia unormowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

Na podstawie art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego:

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Stosownie do art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego:

Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Z brzmienia ww. art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego wynika, że nie wszystkie prawa i obowiązki zmarłego należą do spadku, przy czym bez znaczenia jest czy prawa te nabyły osoby, które są spadkobiercami czy też nie są. Do spadku nie wchodzą m.in. prawa wynikające z różnego rodzaju umów ubezpieczeniowych, jeżeli ubezpieczona osoba dokonała odpowiedniego wskazania w umowie ubezpieczeniowej (wskazała osoby uprawnione – uposażone).

Zgodnie bowiem z art. 831 § 1 Kodeksu cywilnego:

Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

Taka sytuacja dotyczy także programów emerytalnych. Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 ze zm.) – regulującej zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych, obowiązującej w polskim systemie prawnym:

W deklaracji uczestnik może dokonać rozrządzenia środkami zgromadzonymi na jego rachunku w ramach programu przez wskazanie osoby fizycznej uprawnionej do odbioru środków na wypadek jego śmierci.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że jako beneficjent (osoba wybrana), w dniu (...) maja 2022 r. otrzymał Pan po zmarłym (...) listopada 2021 r. ojcu, na podstawie dyspozycji uznaniowej podjętej przez administratora programu (firmę X), świadczenie pieniężne w kwocie (...) PLN. Wypłata środków nie odbyła się tytułem dziedziczenia. Wypłata nastąpiła w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego, prowadzonego dla zakładu pracy przez pracodawcę Pana ojca – firmę Y, jako Pracowniczy Program Emerytalny – „Workplace Pension”, działający według zasad prawa dotyczącego pracowniczych programów emerytalnych w Wielkiej Brytanii. Ww. świadczenia nie wpisał Pan do zgłoszenia SD-Z2, ani nie składał Pan nowego zgłoszenia (zeznania).

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że nabycie przez Pana środków pieniężnych z Pracowniczego Programu Emerytalnego z Wielkiej Brytanii na podstawie dyspozycji uznaniowej pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. nie zostało wymienione w zamkniętym katalogu tytułów nabycia określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

We wniosku, zajmując stanowisko wskazał Pan na wyłączenie z opodatkowania określone w art. 3 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, stwierdzając, że zgodnie z ustawą otrzymana kwota nie podlega podatkowi od spadków i darowizn oraz nie musi składać Pan nowego zeznania SD-Z2.

Zauważyć należy, że wyłączenie z opodatkowania określone w art. 3 pkt 4 ww. ustawy dotyczy nabycia wskazanych w nim środków tytułem dziedziczenia. Tymczasem z treści wniosku wynika, że prawo do środków zgromadzonych przez Pana ojca w Pracowniczym Programie Emerytalnym w Wielkiej Brytanii nie nabył Pan tytułem dziedziczenia (spadku), lecz na podstawie dyspozycji Pana ojca uwzględnionej przez administratora programu, który wybrał Pana na beneficjenta tychże środków. Tym samym przepis art. 3 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie ma zastosowania w omawianej sprawie, a brak opodatkowania nabycia środków pieniężnych zgromadzonych przez Pana ojca w Pracowniczym Programie Emerytalnym w Wielkiej Brytanii – jak wyjaśniono powyżej – wynika z faktu, iż ww. nabycie nie zostało wymienione w katalogu tytułów nabycia określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego, Pana stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00