Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.962.2022.1.MC

Stawka ryczałtu (74.90.13.0).

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 13 grudnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 12 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

"A" prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...) (dalej: Wnioskodawca).

Wnioskodawca na podstawie umów na czas nieokreślony i zleceń jednorazowych świadczy usługi polegające na:

· wpisywaniu przedsiębiorców do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej: Rejestr BDO). Obowiązkowi rejestracji w Rejestrze BDO podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm., dalej: ustawa o odpadach).

W art. 50 ustawy o odpadach ustawodawca wymienił szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W tych przypadkach przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO.

W związku z tym, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej składa w imieniu przedsiębiorców wniosek o wpis do Rejestru BDO na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wniosek jest składany przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

· bieżącej obsłudze przedsiębiorców w BDO, polegającej na:

-wystawianiu Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO, który ma serwer na stronie www.bdo.mos.gov.pl,

-korygowaniu powyższych kart (po tym jak firma odbierająca odpad/surowiec wtórny wpisze jego prawidłową wagę),

-prowadzeniu miesięcznej ewidencji jako Kart Ewidencji Odpadów oddzielnie dla poszczególnych kodów odpadów (wpisywanie ich do systemu, zliczanie),

· prowadzeniu sprawozdawczości do Urzędu Marszałkowskiego (raz do roku) - najczęściej w ramach świadczonej bieżącej obsługi w BDO. Niemniej zdarzają się zlecenia jednorazowe polegające na wykonaniu jedynie samego sprawozdania (wyliczanie masy odpadów na podstawie wprowadzonych Kart Ewidencji),

· prowadzeniu sprawozdawczości do KOBiZE (raz do roku) na podstawie zleceń przedsiębiorców (wyliczanie na podstawie otrzymanych danych, np. ilości zakupionego gazu lub paliwa, emisję do powietrza).

Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2022 r. poz. 673 ze zm.), tj. informacji o m.in.:

-podmiotach korzystających ze środowiska;

-miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje;

-urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje;

-instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji;

-środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;

-wielkościach emisji;

-wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom

(dalej: Usługi).

Wnioskodawca opodatkowuje swoje przychody z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm., dalej: u.z.p.d. lub Ryczałt).

Obecnie Wnioskodawca stosuje dla przychodów z tytułu świadczonych Usług stawkę 15% Ryczałtu.

W związku z tym, że Wnioskodawca miał wątpliwości w zakresie kwalifikacji świadczonych Usług do właściwego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: PKD) oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU), Wnioskodawca wystąpił do Głównego Urzędu Statystycznego - Urzędu Statystycznego z wnioskiem o ustalenie właściwego kodu PKD oraz PKWiU dla świadczonych Usług.

Określenie prawidłowego kodu PKWiU jest dla Wnioskodawcy niezbędne dla celów stosowania prawidłowej stawki Ryczałtu dla świadczonych Usług.

W odpowiedzi z dnia 9 listopada 2022 r. (sygn. (...)) Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego uznał, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251 poz. 1885 ze zm.) świadczone Usługi mieszczą się w grupowaniu PKD 74.90.Z "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Natomiast w odpowiedzi z dnia 9 listopada 2022 r. (sygn. (...)) Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego uznał, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 ze zm., dalej: Rozporządzenie) świadczone Usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.90.13.0 "Usługi doradztwa w sprawach środowiska".

Pytanie

Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu świadczonych Usług mogą być opodatkowane stawką Ryczałtu w wysokości 8,5%?

Pani stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy - uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu świadczonych Usług mogą być opodatkowane stawką Ryczałtu w wysokości 8,5%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.z.p.d. ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d. opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Ustawodawca w art. 12 ust. 1 pkt 1-8 u.z.p.d. określa odpowiednią stawkę Ryczałtu (tj. 17%; 15%; 14%; 12%; 10%; 8,5%; 5,5%; 3%; 2%) ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, odwołując się do PKWiU.

Określenie prawidłowej stawki Ryczałtu zależy zatem od prawidłowej klasyfikacji działalności w PKWiU.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a u.z.p.d. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ustawodawca w powyższym przepisie wprowadził zasadę, zgodnie z którą przychody ze świadczenia usług są opodatkowane według stawki Ryczałtu w wysokości 8,5%, z wyjątkiem gdy dla danej kategorii przychodów przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 u.z.p.d. przewidują stosowanie innej stawki Ryczałtu.

Stawka 8,5% ma zastosowanie do przychodów z działalności usługowej, chyba że określone przychody z tej działalności zostały opodatkowane inną stawką (Bogucki Stanisław, Cudak Arkadiusz, Wrzesińska-Nowacka Aleksandra, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz do art. 12, Lex/el., 2022).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d. działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z PKWiU wprowadzoną Rozporządzeniem. Wnioskodawca na podstawie umów na czas nieokreślony i zleceń jednorazowych świadczy Usługi polegające na:

·wpisywaniu przedsiębiorców do Rejestru BDO,

·bieżącej obsłudze przedsiębiorców w BDO,

·prowadzeniu sprawozdawczości do Urzędu Marszałkowskiego (raz do roku),

·prowadzaniu sprawozdawczości do KOBiZE (raz do roku).

Na wniosek Wnioskodawcy Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego uznał, że świadczone Usługi mieszczą się w grupowaniu PKD 74.90.Z "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana", oraz w grupowaniu PKWiU 74.90.13.0 "Usługi doradztwa w sprawach środowiska".

Przychody z tytułu świadczonych Usług nie należą do przychodów opodatkowanych według stawek Ryczałtu przewidzianych w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 u.z.p.d., ponieważ we wskazanym przepisie ustawodawca nie odwołuje się do PKWiU 74.90.13.0 "Usługi doradztwa w sprawach środowiska".

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 12 ust. 1 pkt 5 u.z.p.d. przychody z tytułu świadczonych Usług podlegają opodatkowaniu według stawki Ryczałtu wskazanej w tym przepisie.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu świadczonych Usług mogą być opodatkowane stawką Ryczałtu w wysokości 8,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką" (…).

Stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tym przepisem:

1.Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) (uchylona)

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) (uchylona)

e) (uchylona)

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

2.Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą, świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.90.13.0 - Usługi doradztwa w sprawach środowiska. Wymieniła Pani czynności, które wchodzą w zakres tych usług. Wskazała Pani też, że przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje Pani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.13.0 - Usługi doradztwa w sprawach środowiska mogą być opodatkowane stawką 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - uzyskiwane przez Panią przychody z tytułu świadczonych usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.13.0 mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako "PPSA").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00