Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.12.2023.2.MT

W zakresie zmiany formy opodatkowania oraz możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 30 grudnia, który dotyczy zmiany formy opodatkowania oraz możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 5 lutego 2023 r. (data wpływu 5 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w branży IT jako tester oprogramowania. W związku z wejściem Polskiego Ładu zamierzał Pan przychody w 2022 r. opodatkować podatkiem dochodowych od osób fizycznych w wysokości ryczałtowej 8,5% (PIT-28). O zmianie formy opodatkowania w 2022 r. poinformował Pan swoją księgową, ponieważ od początku założenia działalności gospodarczej był Pan opodatkowany podatkiem liniowym. Pana księgowa co miesiąc przekazywała Panu informacje o wysokości zaliczki PPE na podatek PIT-28 i w takiej wysokości uiszczał Pan zaliczki od stycznia 2022 r.

24 czerwca 2022 r. otrzymał Pan od Urzędu Skarbowego (…) pismo, w którym wskazano, że nie odnotowano zaliczek na podatek PIT-28 w 2022 r. oraz wezwano Pana do uregulowania zaliczek. Przedmiotowe pismo przekazał Pan swojej księgowej celem wyjaśnienia i pomocy w udzieleniu odpowiedzi. Wówczas dowiedział się Pan od swojej księgowej, o czym dotychczas nie miał Pan wiedzy, że nie dokonała ona zmiany formy opodatkowania Pana działalności, ani nie poinformowała Pana by Pan takiej zmiany dokonał osobiście. Do dnia otrzymania pisma z Urzędu był Pan przeświadczony, że forma opodatkowania została zmieniona, dlatego też uiszczał Pan zaliczki na podatek PIT-28 zgodnie z informacją od Pana księgowej.

W odpowiedzi na przedmiotowe pismo złożył Pan na piśmie wyjaśnienia. W odpowiedzi na Pana wyjaśnienia otrzymał Pan od pracownika Urzędu Skarbowego (…) wiadomość e-mail, w którym to mailu urzędnik zwrócił się do Pana by dokonał Pan zmiany formy opodatkowania w CEIDG i skontaktował się z działem rachunkowym celem przeksięgowania zaliczek na podatek PIT-28. W reakcji na przedmiotowego emaila dokonał Pan zmiany formy opodatkowania w CEIDG z podatku liniowego na podatek ryczałtowy ze skutkiem od stycznia 2022 r.  oraz skontaktował się Pan z działem rachunkowym. W dziale rachunkowym Urzędu Skarbowego otrzymał Pan informację, że wniosek o przeksięgowanie uiszczanych zaliczek na podatek ryczałtowy jest bezprzedmiotowy bo wszystkie Pana zaliczki PPE są księgowane na podatek PIT -28. Następnie skontaktował się Pan z urzędnikiem, informując go, że zgodnie z jego wiadomością e-mail dokonał Pan zmiany formy opodatkowania oraz, że zaliczki są księgowane na PIT-28. W odpowiedzi na powyższe urzędnik zwrócił się do Pana z wnioskiem o wystąpienie do KIS celem uzyskania interpretacji indywidualnej, czy mógł Pan dokonać zmiany formy opodatkowania w sierpniu 2022 r. ze skutkiem od stycznia 2022 r.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Wskazał Pan, że:

1.Osobiście nie złożył Pan oświadczenia właściwemu Naczelnikowi o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Był Pan przekonany, że zrobiła do w Pana imieniu Pana księgowa. Po wezwaniu Pana przez Urząd do zapłaty zaliczek na podatek liniowy dowiedział się Pan, że Pana księgowa nie złożyła w Pana imieniu oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, pomimo że co miesiąc począwszy od stycznia 2022 r. uiszczał Pan zaliczkę na zryczałtowany podatek PPE (PIT-28). Zgodnie z prowadzoną przez Pana z urzędnikiem Urzędu Skarbowego (…) korespondencją e-mail i poleceniem dokonania zmiany formy opodatkowania, w dniu 3 sierpnia 2022 r. dokonał Pan w CEIDG zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na podatek zryczałtowany.

2.Pierwszy przychód z działalności gospodarczej w 2022 r. osiągnął Pan 31 stycznia 2022 r.

3.Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2647 ze zm.), ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

4.Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

5.Pana przychód nie przekroczył w roku poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczy zadane we wniosku pytanie, limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto przeformułował Pan pytanie i zajął własne stanowisko w sprawie adekwatne do przeformułowanego pytania.

Pytanie

Czy skutecznie złożył Pan oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a w konsekwencji, czy mógł Pan rozliczyć przychody osiągnięte w 2022 r. zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Pana stanowisko w sprawie

Skutecznie dokonał Pan zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i mógł Pan rozliczyć przychody osiągnięte w 2022 r. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2647 ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9a ust. 1 ww. ustawy:

Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1a cyt. ustawy:

Podatnik może złożyć oświadczenie, na piśmie , właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Natomiast jak stanowi art. 9 ust. 1b ww. ustawy:

Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie na piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy..

W myśl art. 9 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1–1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 cyt. ustawy:

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Zatem w związku z chęcią zmiany od 2022 r. formy opodatkowania osiąganych przez Pana przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej winien Pan dokonać wyboru formy opodatkowania, zgodnie z cytowanymi przepisami. W przypadku zaś niezłożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, dochody z działalności gospodarczej powinny zostać opodatkowane zgodnie z wybraną przez Pana formą opodatkowania, czyli podatkiem liniowym. Powyższe oświadczenie można było również złożyć na podstawie przepisów o CEiDG, o ile złożenie wniosku nastąpi z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że:

1.Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w branży IT jako tester oprogramowania. Od początku założenia działalności gospodarczej był Pan opodatkowany podatkiem liniowym.

2.W związku z wejściem Polskiego Ładu zamierzał Pan przychody w 2022 r. opodatkować podatkiem dochodowych od osób fizycznych w wysokości ryczałtowej 8,5% (PIT-28).

3.Pierwszy przychód z działalności gospodarczej w 2022 r. osiągnął Pan 31 stycznia 2022 r.

4.Nie złożył Pan oświadczenia właściwemu Naczelnikowi o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomimo że co miesiąc począwszy od stycznia 2022 r. uiszczał Pan zaliczkę na zryczałtowany podatek PPE (PIT-28).

5.3 sierpnia 2022 r. dokonał Pan w CEIDG zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na podatek zryczałtowany.

Wskazać należy, że skoro zdecydował się Pan zmienić formę opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z opodatkowania w formie 19% podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - winien Pan zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - złożyć we właściwym terminie (w Pana przypadku do 20 lutego 2022 r.) stosowne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania, które - jak wskazano wyżej - jest warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Dokonanie przez Pana przelewów środków tytułem PIT-28 nie stanowi oświadczenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy i nie spełnia warunków zawartych w tym przepisie.

Ponadto dokonana przez Pana 3 sierpnia 2022 r. zmiana sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za pośrednictwem wniosku CEIDG nie wypełnia przesłanek skutecznego zawiadomienia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. Zmiana ta nie wywołała skutku prawnego co do zasad opodatkowania na rok 2022 z uwagi na to, że zawiadomienie zostało złożone po wymaganym w ww. przepisie terminie.

W związku z tym, że oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zostało przez Pana skutecznie złożone, osiągane przez Pana w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogły być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zatem Pana stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00