Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 27 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.320.2022.1.IN

Powstanie dochodu z przekształcenia o którym mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Powstanie dochodu z przekształcenia o którym mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna

- stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, który dotyczy ustalenia:

czy pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest rokiem podatkowym trwającym od dnia przekształcenia do 31 grudnia 2022 r.;

czy nie będą Państwo zobowiązani do wykazania informacji, o której mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, dochodu z przekształcenia, a w konsekwencji czy nie będą Państwo zobowiązani do zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. (dalej "Wnioskodawca" lub "Spółka") podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej "CIT") od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce).

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej "KRS") przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z). Spółka działa w branży wielkogabarytowych pojazdów motoryzacyjnych o różnorodnym przeznaczeniu i indywidualnym charakterze, wykonywanych w zdecydowanej większości w odpowiedzi na specjalne zamówienie danego klienta. (...) Na przestrzeni lat zabudowy wykonywane przez Spółkę zyskały renomę (...) Profil prowadzonej działalności powoduje, iż każdy produkt stworzony przez Spółkę jest unikatowy.

Wnioskodawca powstał z przekształcenia spółki C. sp. z o.o. sp. k. (dalej "Spółka Przekształcana") na podstawie uchwały wspólników Spółki Przekształcanej podjętej dnia 10 listopada 2022 r. Zmiana formy prawnej została wpisana do KRS w dniu 15 grudnia 2022 r. (dalej również jako "Dzień Przekształcenia"). Przekształcenie nastąpiło zgodnie z art. 551 § 1 i art. 562 w zw. z art. 563 i art. 571 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH").

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej "UoR"), Spółka zamknęła księgi rachunkowe na dzień poprzedzający Dzień Przekształcenia, tj. na dzień 14 grudnia 2022 r. Następnie, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 UoR, w dniu 15 grudnia 2022 r. Spółka otworzyła księgi rachunkowe.

Wspólnikami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne. Stosownie do postanowień umowy Spółki jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki Przekształcanej również pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Spółka Przekształcana - jako spółka komandytowa - była podatnikiem CIT. W umowie Spółki wskazano, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2023 r.

Spółka zamierza wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek (dalej "Ryczałt" lub "Estoński CIT"), zgodnie z przepisami rozdziału 6b Ustawy CIT. W związku z tym, Wnioskodawca złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania w formie Estońskiego CIT w styczniu 2023 r., tj. do końca pierwszego miesiąca, od którego Spółka zamierza stosować Ryczałt. Spółka zamierza bowiem stosować Estoński CIT od dnia 1 stycznia 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe. Na dzień 1 stycznia 2023 r. Spółka otworzy księgi rachunkowe.

Wnioskodawca spełnia przesłanki pozwalające na wybór opodatkowania Ryczałtem, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2-6 Ustawy CIT, tj.:

1.mniej niż 50% przychodów Wnioskodawcy z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

z wierzytelności,

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

z części odsetkowej raty leasingowej,

z poręczeń i gwarancji,

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT - w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,

2.Spółka zatrudnia co najmniej 3 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, niebędących wspólnikami Spółki, przez okres wskazany w art. 28j ust. 1 pkt 3,

3.Wnioskodawca prowadzi działalność ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00