Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.11.2019.6.AN

- Czy opisana w pkt I działalność Spółki w zakresie badań i rozwoju prowadzona w 2018 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 uCIT, która uprawnia Zainteresowanych do skorzystania z ulgi, o której mowa w art.

- Czy opisana w pkt I działalność Spółki w zakresie badań i rozwoju prowadzona w 2018 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 uCIT, która uprawnia Zainteresowanych do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT; - Czy należności opisane w pkt II stanu faktycznego, przysługujące w 2018 r. pracownikom wykonującym działalność badawczo-rozwojową w Spółce oraz należności przysługujące osobom świadczącym usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, stanowią proporcjonalnie, tj. w części ustalonej na podstawie ewidencji czasu pracy poświęconego na realizację działalności badawczo-rozwojowej - koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a uCIT; - Czy Zainteresowani do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, mogą zaliczyć koszty materiałów i surowców wskazanych w pkt IV stanu faktycznego, zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, jeżeli prototypy lub serie pilotażowe bądź produkty z produkcji testowej zostają następnie sprzedane; - Czy Zainteresowani do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 4a uCIT, mogą zaliczyć koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie na danej aparaturze naukowo-badawczej, wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonych pracach badawczo- rozwojowych; - Czy Zainteresowani do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, mogą zaliczyć ponoszone od 1 stycznia 2018 r. koszty należności pracowników, o których mowa w pkt VI stanu faktycznego, sprawujących funkcje nadzorcze i kierownicze nad pracownikami wykonującymi działalność badawczo-rozwojową w Spółce, o których to należnościach mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, w takiej proporcji w jakiej czas - poświęcony na taki nadzór oraz czynności badawczo-rozwojowe, pozostaje w ogólnym czasie pracownika.)

Interpretacja indywidualna po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo:

1)ponownie rozpatruję sprawę Państwa wniosku z 9 stycznia 2019 r. (data wpływu do Organu 10 stycznia 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 września 2022 r. sygn. akt II FSK 3033/19; i

2)stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 stycznia 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (uzupełniony tego samego dnia), dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 15 marca 2019 r.

Treść wniosku jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1.Zainteresowany będący stroną postępowania:

-(…)

2.Zainteresowani niebędący stroną postępowania:

-(…),

-(…),

-(…).

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca - A.F. Sp. z o.o. (Zainteresowany 1) oraz A.I. Sp. z o.o. (Zainteresowany 2), są wspólnikami spółki osobowej A.F. Sp. z o.o. Sp.k. (dalej: "Spółka"). Trzecim wspólnikiem Spółki jest inna spółka komandytowa, tj. A-A Sp. z o.o. Sp.k. Wspólnikami tej spółki komandytowej są z kolei Zainteresowani A. Sp. z o.o. (Zainteresowany 3) oraz A. S.A. (Zainteresowany 4).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: "uCIT"), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 2 uCIT, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Wobec powyższego ulgę badawczo-rozwojową z uwagi na działalność Spółki rozliczają jej wspólnicy, tj. Zainteresowani 1 i 2, a w związku z tym, że jednym ze wspólników jest inna spółka komandytowa, to przypadającą na nią część ulgi rozliczają jej wspólnicy, tj. Zainteresowani 3 i 4.

Spółka kreuje własną markę produktów poprzez innowacyjne myślenie o biznesie oraz inwestycje w technologie, maszyny i wyposażenie zakładów produkcyjnych (…). Spółka szeroko inwestuje w działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną w ramach przedsiębiorstwa.

Polityka Spółki, oparta jest na ciągłym rozwoju przedsiębiorstwa i produktów (…)

Spółka współpracuje ze Szkołą, co pozwala obu stronom na wzajemną wymianę informacji, wiedzy i doświadczenia.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka poszukuje nowych rozwiązań, m.in. poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju.

Spółka oraz Zainteresowani wyodrębniają koszty kwalifikowane w odrębnej ewidencji rachunkowej, określonej w art. 9 ust. 1b uCIT. W tym celu Spółka, zakłada w ewidencji tzw. miejsca powstania kosztów (dalej: "MPK"). Koszty zgromadzone w konkretnym MPK są pogrupowane wg rodzaju kosztów. Zainteresowani na potrzeby własnych rozliczeń podatkowych wykorzystują dokumentację Spółki i uwzględniają na jej podstawie we własnej ewidencji rachunkowej Koszty Kwalifikowane.

Działalność B+R.

I. Z uwagi na rozwój technologii, Spółka nieustannie poszerza swoje ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00