Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 4 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.140.2023.1.PS

Brak prawa do odzyskania poniesionych kosztów podatku VAT związanych z realizacją zadania.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 9 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odzyskania poniesionych kosztów podatku VAT związanych z realizacją zadania pn. "(…)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Powiat (…) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i dla celów transakcji objętych podatkiem VAT posługuje się nadanym numerem NIP. Powiat (…) z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonał centralizacji rozliczeń podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. W konsekwencji, to Powiat dokonuje rozliczeń podatku VAT od czynności opodatkowanych wykonywanych zarówno przez Powiat jak i jego jednostki organizacyjne, w tym przez Zespół Szkół (…).

Powiat (…) zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (…) w ramach konkursu pn. "(…)". Dofinansowanie dotyczy zadania pn.: "(…)".

Celem projektu jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej i pomysłowej, nowoczesnej pracowni umożliwiającej lepsze zrozumienie świata przyrody. Pomieszczenie, w którym ma powstać Ekologiczna Pracownia, to pomieszczenie bez zaplecza dydaktycznego o powierzchni 75 m2. Ściany i sufit wymagają gruntownego remontu. Odnowienia wymaga podłoga, która jest nierówna. Sala nie posiada odpowiednich pomocy dydaktycznych. Znajdują się tutaj ławki, krzesła, biurko i fotel biurowy, które są zniszczone.

Nowopowstała ekopracownia będzie pracownią przedmiotów z zakresu fizyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu, które służyć będą realizacji zajęć dydaktycznych w ramach podstawy programowej i programów ekologicznych. Projektowana pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach.

W ramach projektu zaplanowano zakup:

1)nowych mebli, tj. biurka i krzesła obrotowego, 18 stolików uczniowskich, 36 krzeseł uczniowskich, 1 mobilnego stojaka do map i plansz, 2 zamykanych szaf, 2 szaf oszklonych, 1 skrzyni na plansze, 1 biurka z osłoną, 1 tablicy rozkładanej, kredowej magnetycznej ceramicznej oraz 4 rolet;

2)sprzętu audio video, tj. 1 tablica projekcyjna, 1 projektor, 1 uchwyt, głośniki, 1 jednostka centralna komputera stacjonarnego, 1 klawiatura, 1 mysz, 1 monitor, 1 oprogramowanie biurowe;

3)zestawów: mechanika ciał stałych, ciepło, elektrostatyka, elektryczność, magnetyzm i elektromagnetyzm, energia odnawialna; dynamometr, wahadło Newtona, zestaw plansz dydaktycznych dla szkoły (...), tellurium z napędem ręcznym, kula plazmowa, filmy edukacyjne.

Ze środków własnych zostanie przeprowadzony remont (zagipsowanie ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, położenie wykładziny).

Realizatorem umowy zawartej przez Powiat (…) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (…) w ramach konkursu "(…)", będzie Zespół Szkół (…) - Jednostka Organizacyjna Powiatu nieposiadająca osobowości prawnej. Jednostka prowadzi oświatową działalność statutową w oparciu o przepisy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), realizując zadania publiczne.

Faktury zakupowe w ramach realizacji ww. projektu zostaną wystawione na Powiat (…) jako nabywcę, a jako odbiorca wskazany zostanie Zespół Szkół (…).

Realizacja projektu zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (…).

Efekty realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej, będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zadania, do którego szkoła została powołana, tj. zadania z zakresu edukacji publicznej.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania - 1 września 2023 r.

Termin zakończenia realizacji zadania - 30 czerwca 2024 r.

Pytanie

Czy Powiat (…) ma prawną możliwość odzyskania poniesionych kosztów podatku VAT, związanych z realizacją przyszłych zakupów, dotyczących projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (…), przystępując do konkursu pn. "(…)", wykonując zadanie pn. "(…)"?

Państwa stanowisko w sprawie

Powiat (…) nie posiada możliwości odzyskania poniesionych kosztów podatku VAT w ramach projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (…), przystępując do konkursu pn. "(…), ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.), zgodnie z którym, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

Z powyższego wynika, iż warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Efekty realizowanego zadania będą służyły do celów dydaktycznych. Powiat jest podatnikiem podatku VAT, lecz nie ma możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu. Nabywane towary i usługi będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powiat przy realizacji tego projektu nie będzie występował w roli podatnika VAT lecz tylko będzie wykonywał swoje zadania jako organ władzy publicznej. W związku z powyższym cała wartość podatku VAT określonego na fakturach zakupu od dokonywanych nabyć, sfinansowanych zarówno z WFOŚ i GW w (…) jak i Budżetu Powiatu, a dotycząca projektu "(…)" nie będzie podlegała odliczeniu w pliku JPK_VAT Powiatu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-ust. 6 ustawy o VAT.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej.

Na tle przedstawionego opisu sprawy Państwa wątpliwości dotyczą braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Jak Państwo wskazali, efekty realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Z opisu sprawy wynika ponadto, że realizowane zadanie będzie wykonywane w ramach Państwa zadań własnych. Zatem, realizując zadanie, nie wystąpią Państwo w charakterze podatnika VAT, a realizacja zadania nie będzie związana z wykonywaniem przez Państwa czynności opodatkowanych. W konsekwencji, nie będzie spełniona podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Z uwagi na powyższe okoliczności, nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: "(…)". Tym samym, z tego tytułu nie będzie Państwu przysługiwało również prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "PPSA".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00