Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 28 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.138.2023.1.AN

Czy Spółka będzie uprawniona w latach podatkowych 2022-2026 na podstawie art. 38eb ust. 1 Ustawy CIT, do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków Trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową, które zostały nabyte przez Spółkę przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 marca 2023 r., za pośrednictwem Poczty, wpłynął Państwa wniosek z 3 marca 2023 r., o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, który dotyczy ulgi na robotyzację, o której mowa w art. 38eb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Treść wniosku jest następująca.

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku CIT. Działalność Spółki prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest producentów pojemników transportowych i magazynowych. Klientami Spółki są firmy z różnych gałęzi gospodarki, głównie koncerny z branży samochodowej (…). W związku z dynamicznym rozwojem działalności Spółka stale usprawnia procesy produkcyjne poprzez wprowadzanie innowacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych (w tym robotów przemysłowych). Celem Spółki w tym zakresie jest stworzenie środowiska produkcyjnego, w którym część powtarzalnych bądź też złożonych i wymagających precyzji procesów byłaby wykonywana w sposób zautomatyzowany. W konsekwencji Spółka, mając na względzie jak najbardziej efektywne wykonywanie działalności gospodarczej, nabywa maszyny, urządzenia przemysłowe i narzędzia mające sprzyjać automatyzacji i robotyzacji stanowisk pracy i procesów produkcyjnych.

Spółka nabywa środki trwałe, które są amortyzowane, a odpisy amortyzacyjne są traktowane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodu. Do środków trwałych nabytych przez Spółkę celem robotyzacji procesu przemysłowego należy zaliczyć między innymi zespoły maszyn i urządzeń działające w ramach następujących linii:

1)Linii galwanicznej,

2)Linii, na której wykorzystywane są maszyny spawalnicze,

3)Linii obróbki metali metodą CNC,

4)Linii wtryskarek.

Wnioskodawca, po przeprowadzonej analizie doszedł do wniosku, że część z posiadanych środków trwałych składających się na powyższe linie biznesowe, spełnia definicje robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych - zgodnie z art. 38eb ust. 3 i 4 Ustawy CIT. Ocena, czy środki trwałe składające się na linie produkcyjne Spółki spełniają definicję robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych nie stanowi przedmiotu niniejszego wniosku o interpretację. Wnioskodawca wskazuje, że pytanie to zostało ujęte w odrębnym wniosku o interpretację indywidualną.

Spółka wskazuje, że część znajdujących się w jej majątku środków trwałych zidentyfikowanych jako roboty przemysłowe i maszyny oraz urządzenia peryferyjne (dalej: "Środki trwałe")była przez nią nabywana jako fabrycznie nowe maszyny przed dniem 1 stycznia 2022 r. Środki trwałe ujęte we wniosku w całości stanowią własność Spółki i nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu.

Spółka nadmienia, że koszty kwalifikowane poniesione na robotyzację, których dotyczy niniejszy wniosek, nie zostały/nie zostaną uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a Ustawy CIT. Ponadto, wspomniane koszty kwalifikowane, które Spółka planuje rozliczyć w ramach ulgi na robotyzację, nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie jak również nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pytanie

Czy Spółka będzie uprawniona w latach podatkowych 2022-2026 na podstawie art. 38eb ust. 1 Ustawy CIT, do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków Trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową, które zostały nabyte przez Spółkę przed dniem 1 stycznia 2022 r.?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jest/będzie uprawniony do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków Trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową, które zostały nabyte przez Spółkę przed dniem 1 stycznia 2022 r. w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym te odpisy amortyzacyjne zostały dokonane.

Uzasadnienie.

Zgodnie z przepisem art. 38eb ust. 1 Ustawy CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 38eb ust. 2 Ustawy CIT, za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)robotów przemysłowych,

b)maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

Z kolei, w oparciu o regulację zawartą w art. 38eb ust. 5 ustawy CIT, odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r. do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Tym samym, z całości przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż w celu odliczenia danego wydatku od dochodu z innych źródeł przychodu w ramach ulgi na robotyzację, konieczne jest aby:

-dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu;

-omawiany koszt uzyskania przychodu został poniesiony na robotyzację, przez co należy rozumieć m.in. nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych;

-omawiany koszt uzyskania przychodu został poniesiony w terminie od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Spółka powzięła wątpliwość, czy ograniczenie czasowe zawarte w treści przepisu art. 38eb ust. 5 ustawy CIT, znajdzie zastosowanie odpowiednio wobec dokonywanych przez nią w latach 2022-2026 odpisów amortyzacyjnych od robotów przemysłowych nabytych przed wejściem w życie w regulacji z art. 38eb Ustawy CIT.

Z przybliżonego opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest właścicielem maszyn, które w jej ocenie spełniają definicję "robota przemysłowego" z art. 38eb ust. 3 Ustawy CIT. Maszyny zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2022 r. Przedmiotowe obiekty zostały rozpoznane przez Spółkę jako środki trwałe i od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne, w zgodzie z odpowiednimi przepisami Ustawy CIT.

Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie, z treści przepisów dotyczących ulgi na robotyzację nie wynika w żaden sposób, aby istniały dodatkowe ograniczenia/warunki w zakresie przedstawionej wątpliwości, poza tymi wskazanymi wyżej. Jedynym warunkiem jest czas poniesienia danego kosztu uzyskania przychodu, tj. że koszt ten ma zostać poniesiony w określonym roku podatkowym począwszy od roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r. do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są uznawane za koszty uzyskania przychodu w zakresie składników majątku, które są uznawane za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, co wynika z art. 15 ust. 6 Ustawy CIT.

Mając na uwadze powyższe, odpisy amortyzacyjne dokonywane od nabytych jako fabrycznie nowe robotów (oraz innych środków trwałych wymienionych w art. 38eb ust. 2 Ustawy CIT), należących do Spółki dokonywane w okresie 2022-2026, również powinny być uznawane za koszty uzyskania przychodu poniesione na robotyzację i tym samym będą podlegać odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację. Będą one stanowić koszty uzyskania przychodów w roku 2022 i następnych.

Powyższe twierdzenie znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

-Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lutego 2023 roku, znak 0111-KDIB1-1.4010.743.2022.2.BS,

-Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia z dnia 5 stycznia 2023 roku, znak 0114-KDIP2-1.4010.234.2022.1.KW,

-Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2022 roku, znak: 0111-KDIB1-1.4010.212.2022.4.BK,

-Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 sierpnia 2022 roku, znak: 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli Spółka odnosi wydatki z tytułu nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych (oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych z nimi związanych) w koszty uzyskania przychodu, poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne, to zasadne jest uznanie tych odpisów za koszty uzyskania przychodu poniesione na robotyzację właśnie w latach podatkowych 2022 - 2026. Tym samym, Spółka stoi na stanowisku, iż w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym jest/będzie uprawniona do odliczenia 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową w latach podatkowych 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 Ustawy CIT, zakupionych przed dniem 1 stycznia 2022 r. w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym te odpisy amortyzacyjne zostały dokonane.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że pytanie przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii objętych zakresem zadanego przez Wnioskodawcę pytania. Ocena, czy wskazane we wniosku środki trwałe spełniają definicję robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wprowadzono przepisy mające zdynamizować rozwój gospodarczy kraju poprzez system ulg podatkowych. Należy do nich m.in. tzw. "ulga na robotyzację" mająca na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej.

Regulacje dotyczącą tej ulgi zawiera dodany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: "updop") art. 38eb, który w ust. 1 stanowi, że:

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Według art. 38eb ust. 2 updop:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)robotów przemysłowych,

b)maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W świetle art. 38eb ust. 3 updop:

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

W myśl art. 38eb ust. 4 updop:

Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)pozycjonery jedno- i wieloosiowe;

3)tory jezdne;

4)słupowysięgniki;

5)obrotniki;

6)nastawniki;

7)stacje czyszczące;

8)stacje automatycznego ładowania;

9)stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)złącza kolizyjne;

11)efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b)obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Stosownie do art. 38eb ust. 5 updop:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Stosownie do art. 38eb ust. 8 updop:

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację stosuje się odpowiednio przepisy art. 18d ust. 3k, 5, 5a, 6, ust. 8 zdanie pierwsze i drugie.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona w latach podatkowych 2022-2026 na podstawie art. 38eb ust. 1 updop, do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków Trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową, które zostały nabyte przez Spółkę przed dniem 1 stycznia 2022 r.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 15 ust. 1 updop, zgodnie z którym:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 6 updop:

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

W myśl art. 16a ust. 1 updop:

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl art. 16f ust. 1 updop:

Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Z wyżej powołanych przepisów wynika, że w przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, którą stanowi cena nabycia wskazana w art. 16g ust. 3 updop

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przepis art. 38eb ust. 1 updop, pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu updop. Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi. Zatem, podatnik może skorzystać z tego odliczenia, co do zasady, wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych od zakupionych robotów oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych.

Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Możliwość skorzystania z tej ulgi należy wiązać z momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Ulga dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

W przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. fabrycznie nowych aktywów spełniających przesłanki określone w art. 38eb updop, przez Wnioskodawcę osiągającego dochód z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych - odpisy amortyzacyjne dokonane w latach 2022-2026 od tych środków trwałych (robotów) będą podlegały rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Tym samym Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych stanowiących roboty przemysłowe, urządzenia, lub maszyny, w myśl art. 38eb ust. 2 pkt 1 updop, w latach podatkowych 2022-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 updop.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona w latach podatkowych 2022-2026 na podstawie art. 38eb ust. 1 Ustawy CIT, do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Środków Trwałych objętych treścią niniejszego wniosku o interpretację podatkową, które zostały nabyte przez Spółkę przed dniem 1 stycznia 2022 r., należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

- Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

- Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "PPSA").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00