Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 27 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.103.2023.2.RH

Dotyczy ustalenia, czy Maszyny stanowią roboty przemysłowe w rozumieniu art. 38eb Ustawy o CIT, które Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć w ramach ulgi, o której mowa w art. 38eb Ustawy o CIT (tzw. ulga na robotyzację), (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 24 kwietnia 2023 r.) oraz czy wskazane przez Wnioskodawcę Urządzenia peryferyjne korzystają z rozliczenia w ramach ulgi, o której mowa w art. 38ed (winno być: art. 38eb) Ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia czy:

- Maszyny stanowią roboty przemysłowe w rozumieniu art. 38eb Ustawy o CIT, które Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć w ramach ulgi, o której mowa w art. 38eb Ustawy o CIT (tzw. ulga na robotyzację) (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 24 kwietnia 2023 r.);

- wskazane przez Wnioskodawcę Urządzenia peryferyjne korzystają z rozliczenia w ramach ulgi, o której mowa w art. 38ed (winno być: art. 38eb) Ustawy o CIT.

Uzupełnili go Państwo w odpowiedzi na wezwanie pismem z 24 kwietnia 2023 r. (data wpływu 24 kwietnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka pod firmą A spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. (dalej: „Wnioskodawca” albo „Spółka”) posiada siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważającym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD: 22.23.Z).

Wnioskodawca jest wiodącym producentem wyrobów stolarki okiennej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się produkcją przemysłową okien oraz drzwi.

W związku z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zrealizował inwestycję polegającą na wzniesieniu nowej zautomatyzowanej linii produkcyjnej (dalej: „Linia produkcyjna”). Linia produkcyjna została zaprojektowana i wyprodukowana przez (…) producentów dostarczającego rozwiązania dla branży zajmującej się produkcją stolarki okiennej. Linia produkcyjna została zaprojektowana zgodnie z potrzebami Wnioskodawcy oraz zgodnie z jego uwagami do projektu. Linia produkcyjna składa się z wielu maszyn, które zostały pomiędzy sobą skoordynowane w taki sposób, że biorą udział w płynnym oraz sprawnym realizowaniu procesu produkcyjnego okien. Każda maszyna usytuowana w procesie produkcyjnym wykonuje czynności nad elementami składającymi się na finalny produkt Wnioskodawcy tj. okno. Każda z maszyn wchodzących w skład linii produkcyjnej realizuje poszczególny etap produkcji finalnego produktu jakim jest okno. Linia produkcyjna została nabyta przez Wnioskodawcę w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych w zakresie produkcji okien przy jednoczesnym maksymalnym zmniejszeniu ilości zaangażowanych w proces produkcji okien osób.

Dzięki dokonanej inwestycji w sposób znaczący doszło do zwiększenia ilości produkowanych okien przez Wnioskodawcę. Rola pracowników wnioskodawcy biorących udział w procesie produkcyjnym została ograniczona wyłącznie do wykonywania czynności w zakresie sprawowania kontroli jakości bądź wykonywania czynności na etapach produkcyjnych, które nie zostały zautomatyzowane.

Linia produkcyjna została zaprojektowana w ten sposób, że składa się z poszczególnych sekcji, które odpowiedzialne są za realizację poszczególnych etapów procesu produkcyjnego okna. W ramach procesu produkcyjnego okna należy wyróżnić m.in. sekcję:

1)cięcia profili;

2)obróbka i frezowanie profili;

3)zgrzewanie oraz oczyszczanie ram i skrzydeł;

4)okuwanie i buforowanie skrzydeł;

5)sortowanie ram oraz składanie i szklenie okien;

6)sortowanie pakietów szybowych.

Poszczególne elementy wchodzące w skład Linii produkcyjnej zostały nabyte przez Spółkę na własność i przyjęte do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2022 r. Wszystkie elementy wchodzące w skład Linii produkcyjnej są fabrycznie nowe.

W ramach sekcji cięcia profili znajdują się maszyny: Centrum do cięcia listew oraz Centrum do cięcia profili (dalej: „Maszyny”). Maszyny odpowiedzialne są w procesie produkcji okna za dostosowywanie profili okiennych do realizowanych zamówień poprzez precyzyjne docinanie na wymiar profili okiennych do parametrów realizowanych zamówień. Profile docinane są przez Maszyny we wszystkich płaszczyznach profilu oraz na każdym odcinku profilu. Dzięki wskazanym właściwościom Spółka produkuje okna o wszelkiego rodzaju wymiarach korzystając z precyzyjnie dopasowanych profili okiennych.

Maszyny są automatycznie sterowane w ten sposób, że samodzielnie wykonuje czynności nad materiałem wykorzystywanym w procesie produkcji okna. Każdy element, nad którym czynności wykonują Maszyny ma zaczytany plik obróbczy i pobiera z wewnętrznej bazy zamówień systemu informatycznego Spółki informacje jakie czynności należy wykonać nad przekazanym do obróbki materiałem w celu wyprodukowania okna zgodnie z zamówieniem złożonym przez klienta oraz generuje kod kreskowy wykorzystywany w późniejszych etapach produkcji do każdego obrabianego elementu.

Maszyny wyposażone są w oprogramowanie przygotowane przez podmiot, który dostarczył Maszyny do Wnioskodawcy. Oprogramowanie dostarczone przez producenta odpowiedzialne jest za wykonywanie czynności z zakresu obsługi procesu docinania profili okiennych zgodnie z realizowanymi zamówieniami przez Spółkę. Oprogramowanie zintegrowane jest z programami produkcyjnymi obowiązującymi w Spółce, z których Maszyny pobierają parametry do zrealizowania zamówień i dokonują obróbki materiałów w taki sposób, aby możliwe było wyprodukowanie okna zgodnie z zamówieniem klienta.

Maszyny są zaprojektowane w ten sposób, że mogą wykonać wiele czynności nad dostarczonym do niej materiałem, aby możliwe było dostosowanie profili do wymiarów, oraz parametrów produkowanych okien. Maszyny realizują czynności nad dostarczonym materiałem aby mógł być on opracowany w sposób umożliwiający realizację zlecenia. Z uwagi na okoliczność, że Spółka ma w ofercie okna o różnych parametrach, profilach, kształtach, czy wymiarach Maszyny wykonują czynności nad dostarczonym materiałem według potrzeb dostosowanych do realizowanego projektu. Maszyny są maszynami stacjonarnymi, które wykonują czynności na przekazanych do niej materiałach. Wszystkie czynności nad dostarczonym materiałem wykonuje mobilna głowica. Mobilna głowica odpowiedzialna jest za czynności w zakresie prawidłowego przystosowania powierzchni materiału do realizowanego zlecenia tj. np. poprzez dokonanie odpowiedniego cięcia materiałów pod zadanym kątem, odpowiedniego frezowania materiałów, usunięcia wad w dostarczonym materialne, czy dostosowanie powierzchni do potrzeb realizowanego zamówienia. Maszyny po wykonaniu czynności nad materiałem nadają unikalny kod kreskowy dla każdego elementu aby można było go swobodnie przekazywać do kolejnych sekcji produkcyjnych.

Maszyny wykorzystywane są w przemyśle stolarki okiennej, w ramach którego miejsce ma produkcja okien. Maszyny wymieniają dane w formie cyfrowej z systemem produkcyjnym obowiązującym u Wnioskodawcy. Maszyny w celu wykonania prac nad każdym dostarczonym elementem pobierają z systemu projektowo-produkcyjnego dane dotyczące realizowanego zamówienia. Każdy z dostarczonych elementów opatrzony jest kodem kreskowym, który zawiera odniesienia do danych zgromadzonych w bazach danych Spółki. Po ich pobraniu maszyny wykonują czynności przypisane do konkretnego materiału. Człowiek nie dokonuje wskazania jakichkolwiek parametrów produkcyjnych Maszynie. Maszyny połączone są systemem informatycznym obowiązującym u przedsiębiorcy, który nadzoruje proces produkcji. Obowiązujący system teleinformatyczny odpowiedzialny jest za zarządzanie i optymalizację procesu produkcyjnego okien. Maszyny połączone są z systemem, który odpowiada za zarządzanie produkcją, planowanie produkcji oraz projektowanie produktów.

Praca Maszyn monitorowana jest za pomocą czujników mechanicznych, optycznych oraz laserowych, które monitorują położenie materiału podlegającego obróbce oraz czynności wykonywane przez Maszyny. Czujniki mechaniczne, optyczne oraz laserowe dokonują pomiaru opracowywanych materiałów w celu umożliwienia maszynie precyzyjnego wykonania czynności na opracowywanym elemencie okna. Maszyny są zintegrowane z innymi maszynami w procesie produkcyjnym, ponieważ wykonują czynności bezpośrednio związane z procesem produkcyjnym podejmowanym przez inne urządzenia zintegrowane w ramach całej linii produkcyjnej.

Maszyny biorą udział w procesie produkcyjnym okna a informacje o wykonywanych czynnościach są przekazywane do systemu produkcyjnego obowiązującego u Wnioskodawcy. W ten sposób, kolejne urządzenia zlokalizowane na Linii produkcyjnej wykonują czynności związane z elementami okna przygotowanymi przez Maszyny.

Maszyny przekazują informacje o wykonywanych czynnościach do systemu produkcyjnego i dzięki temu kolejne maszyny zlokalizowane na Linii produkcyjnej wykonują czynności niezbędne do pełnego skompletowania okna.

Maszyny zostały nabyte przez Wnioskodawcę na własność w 2022 r. i są urządzeniami fabrycznie nowymi. Maszyny zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Maszyny biorą udział w procesie przemysłowej produkcji okien i odpowiedzialne są za realizację etapu związanego z procesem produkcyjnym okna. Wraz z Maszynami nabyte zostały inne rzeczy, funkcjonalnie związane z Maszynami a służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwu pracy w odniesieniu do stanowiska pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (dalej „Urządzenia peryferyjne”) tj. bariery, ogrodzenie zabezpieczające, przekaźniki czy stoły odbiorcze.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 24 kwietnia 2023 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że:

Maszyny i urządzenia zostały przyjęte w ewidencji środków trwałych w 2022 r. Maszyny i urządzenia zostały przyjęte z kodem klasyfikacyjnym KŚT 489. Centrum do cięcia profili zostało przyjęte do ewidencji 22 grudnia 2022 r. zaś centrum cięcia listew zostało przyjęte do ewidencji 18 marca 2022 r.

W latach podatkowych, w których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi na robotyzację osiągnie dochód z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych.

Wnioskodawca nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej.

Wartość początkowa Maszyn i urządzeń przekracza 10.000,00 PLN.

Maszyny i urządzenia posiadają 3 stopnie swobody ponieważ czynności nad dostarczonymi do nich elementami mogą być wykonywane w każdej płaszczyźnie. Maszyna (winno być: Maszyny) posiada właściwości manipulacyjne ponieważ wykonuje czynności nad dostarczonym do niej elementem, wykorzystywanym w procesie produkcji okien, czy drzwi. Maszyna (winno być: Maszyny) ma zastosowanie w produkcji przemysłowej okien. Maszyna (winno być: Maszyny) będąca przedmiotem wniosku o interpretacje ma zastosowanie w przemyśle.

Maszyna (winno być: Maszyny) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi oraz monitorującymi proces produkcji u Wnioskodawcy w celu zdalnego sterowania oraz monitorowania procesu produkcyjnego produktów stolarki okiennej. Maszyna (winno być: Maszyny) jest połączona z urządzeniami zarządzającymi procesem produkcji u Wnioskodawcy.

Wydatki poniesione na nabycie Maszyny (winno być: Maszyn) i urządzeń nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pytania

1.Czy Maszyny stanowią roboty przemysłowe w rozumieniu art. 38eb Ustawy o CIT, które Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć w ramach ulgi, o której mowa w art. 38eb Ustawy o CIT (tzw. ulga na robotyzację)? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 24 kwietnia 2023 r.)

2.Czy wskazane przez Wnioskodawcę Urządzenia peryferyjne korzystają z rozliczenia w ramach ulgi, o której mowa w art. 38ed (winno być: art. 38eb) Ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Stanowisko:

1. W ocenie Wnioskodawcy nabyte Maszyny stanowią fabrycznie nowego robota przemysłowego w rozumieniu art. 38eb ust. 3 Ustawy o CIT.

2. W ocenie Wnioskodawcy Urządzenia peryferyjne korzystają z rozliczenia w ramach ulgi, o której mowa w art. 38ed (winno być: art. 38eb) Ustawy o CIT jako urządzenia/maszyny wskazane w art. 38ed (winno być: art. 38eb) ust. 2 pkt 1 lit. b) i c) Ustawy o CIT.

Uzasadnienie:

Ad. 1)

Zgodnie z art. 38eb ust. 1 Ustawy o CIT „Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych”.

Na gruncie powołanego przepisu ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2022 r. ulgę na robotyzację. Wskazana ulga stanowi zachętę podatkową dla podatników w celu podejmowania przez nich czynności mających na celu robotyzację procesów produkcyjnych. W ramach ulgi na robotyzację podatnicy uprawnieni są do pomniejszenia podstawy opodatkowania z innego źródła aniżeli zyski kapitałowy o 50% wydatków poniesionych na robotyzację.

Zatem aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na robotyzację musi spełnić następujące warunki:

1)podatnik musi uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych;

2)podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów przyporządkowane do źródła przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych;

3)podatnik musi zidentyfikować wśród ww. kosztów uzyskania przychodów koszty uzyskania przychodów poniesione w roku podatkowym na robotyzację, a więc koszty spełniające definicję określoną w art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT „Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)robotów przemysłowych,

b)maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych”.

Na gruncie art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT ustawodawca wskazał zamknięty katalog wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Wyłącznie wydatki zaliczane do katalogu, o którym mowa w art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT podlegają rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Zgodnie z art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się m.in. wydatki poniesione na nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, czy maszyn i urządzeń i inne rzeczy funkcjonalnie związane z robotem przemysłowym.

Zgodnie z art. 38eb ust. 5 Ustawy o CIT „Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.”. Odliczenie kosztów poniesionych na robotyzację dotyczy wyłącznie kosztów uzyskania przychodów poniesionych od początku roku podatkowego 2022.

Na gruncie art. 38eb ust. 3 Ustawy o CIT ustawodawca wskazał legalną definicję robota przemysłowego. Zgodnie z art. 38eb ust. 3 Ustawy o CIT „Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika”.

W myśl powołanej definicji przez robota przemysłowego rozumie się:

1)automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową;

2)stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody;

3)posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne;

4)dla zastosowań przemysłowych;

5)wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

6)jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

7)jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

8)jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Wyłącznie urządzenie spełniające wszystkie ze wskazanych wymogów może być uznane za robota przemysłowego, a w konsekwencji wydatki poniesione na jego nabycie mogą zostać rozliczone w ramach ulgi na robotyzację.

Przechodząc na grunt analizowanego stanu faktycznego należy wskazać, że Maszyny są fabrycznie nowymi urządzeniami, ponieważ zostały nabyte przez Spółkę w 2022 r. od jej producenta. W konsekwencji spełniony jest pierwszy z warunków stanowiących znamię robota przemysłowego.

Przechodząc do pozostałych przesłanek wskazanych w art. 38eb ust. 5 Ustawy o CIT należy wskazać, że:

1)Maszyny są urządzeniami programowalnymi, automatycznie sterowanymi oraz wielozadaniowymi, wynika to z faktu, że nabyte Maszyny wyposażone są w wewnętrzne oprogramowanie, które odpowiedzialne jest za wykonywanie wszystkich czynności z zakresu dostosowywanie profili okiennych do realizowanych potrzeb; wszystkie czynności wykonywane są automatycznie bez udziału czynnika ludzkiego oraz Maszyny mają charakter wielozadaniowy ponieważ mogą wykonać każdy rodzaj docięcia profilu zgodnie z konkretnie realizowanym zamówieniem; Maszyny dokonują docięcia profilu do realizowanego konkretnego zamówienia, które zawsze ma charakter indywidualny;

2)Maszyny są maszynami stacjonarnymi o 3 stopniach swobody ponieważ mobilna głowica odpowiedzialna za wykonanie wszystkich czynności opracowuje dostarczony materiał pod każdym zadanym kątem oraz na każdym odcinku dostarczonego materiału, oraz z każdej strony;

3)Maszyny posiadają właściwości manipulacyjne ponieważ wykonują czynności nad dostarczonym do niej materiałem;

4)Maszyny znajdują zastosowania w przemyśle produkcji okien, ponieważ wykonują czynności mające na celu cięcie profili okiennych wchodzących w skład finalnego produktu tj. okna;

5)Maszyny pobierają dane w formie cyfrowej z systemu projektowo-produkcyjnego Wnioskodawcy dotyczące realizowanych zamówień i czynności, które należy wykonać w odniesieniu do konkretnego materiału;

6)Maszyny są zintegrowane z systemem zarządzającym produkcją u Wnioskodawcy ponieważ Maszyny wymieniają dane w formie cyfrowej z systemem produkcyjnym obowiązującym u Wnioskodawcy. Maszyny w celu wykonania prac nad każdym dostarczonym elementem pobierają z systemu projektowo-produkcyjnego dane dotyczące realizowanego zamówienia. Każdy z dostarczonych elementów opatrzony jest kodem kreskowym, który zawiera odniesienia do danych zgromadzonych w bazach danych Spółki. Po ich pobraniu maszyny wykonują czynności przypisane do konkretnego materiału;

7)Praca Maszyn monitorowana jest za pomocą czujników mechanicznych, optycznych oraz laserowych, które monitorują położenie materiału podlegającego obróbce oraz czynności wykonywane przez Maszyny;

8)Maszyny zintegrowane są z innymi maszynami biorącymi udział w procesie produkcji okna ponieważ Maszyny przekazują do systemu informacje o wykonanych czynnościach dzięki czemu wszystkie kolejne Maszyny biorące udział w procesie produkcyjnym otrzymują informacje dostępnych profilach okien.

Tym samym, Spółka wskazuje, że kierując się definicją robota przemysłowego w rozumieniu art. 38eb ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 3 Ustawy o CIT Maszyny spełniają wskazaną definicję.

Maszyny spełniają bowiem w ocenie Spółki wszystkie warunki umożliwiające uznanie ich za roboty przemysłowe w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT. W konsekwencji Maszyny będą mogły zostać rozliczone w ramach ulgi na robotyzację, o której mowa w art. 38eb Ustawy o CIT.

Ad. 2)

Zgodnie z art. 38eb ust. 2 pkt 1) lit. b) i c) Ustawy o CIT „Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się (...) koszty nabycia fabrycznie nowych (...) b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe)”.

W ramach ulgi na robotyzację poza robotami przemysłowymi mogą być rozliczane również wydatki poniesione na nabycie:

1)maszyn i urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, oraz

2)maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotem przemysłowym, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym.

Zgodnie z art. 38ed ust. 4 Ustawy o CIT „Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)pozycjonery jedno- i wieloosiowe;

3)tory jezdne;

4)słupowysięgniki;

5)obrotniki;

6)nastawniki;

7)stacje czyszczące;

8)stacje automatycznego ładowania;

9)stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)złącza kolizyjne;

11)efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b)obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek”.

Na gruncie powołanego przepisu ustawodawca wskazał przykładowy katalog składników, które stanowią maszyny, bądź urządzenia peryferyjne w stosunku do robotów przemysłowych, które są funkcjonalnie z nimi związane. Wskazany katalog urządzeń i maszyn ma charakter przykładowy na co wskazuje użyte sformułowanie „w szczególności”.

W konsekwencji wystarczającą cechą do uznania danych maszyn bądź urządzeń rozliczeniem w ramach ulgi na robotyzację jest ich związanie z robotem przemysłowym w sposób funkcjonalny. W odniesieniu zaś do maszyn i urządzeń wskazanych w art. 38eb ust. 2 pkt 1) lit. c) Ustawy o CIT ustawodawca wskazuje na ich funkcjonalny związek z robotami przemysłowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy w miejscach gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem.

Przechodząc na grunt analizowanego stanu faktycznego należy wskazać, że z Maszynami związane są Urządzenia peryferyjne w postaci: bariery, ogrodzenia zabezpieczającego, przekaźników czy stołów odbiorczych. Wskazane maszyny oraz urządzenia mają na celu zabezpieczenie miejsca pracy, w którym dochodzi do kontaktu człowieka z Maszynami (wskazane funkcje spełniają bariery oraz ogrodzenia) a także zapewnienia ergonomii pracy (wskazane funkcje spełniają przekaźniki oraz stoły odbiorcze). Dzięki wskazanym Urządzeniom peryferyjnym dochodzi do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach gdzie ma miejsce kontakt pracowników z Maszynami oraz możliwie najmniej zakłóconego przekazywania materiałów. Dzięki przekaźnikom oraz stołom możliwe jest odbieranie z Maszyn materiałów oraz przekazywanie materiałów do Maszyn. Z tego powodu Urządzenia peryferyjne korzystają z ulgi na robotyzacje ponieważ są maszynami i urządzeniami wskazanymi w art. 38eb ust. 2 pkt 1) lit. b) i c) Ustawy o CIT. Urządzenia peryferyjne są bowiem funkcjonalnie związane z robotem przemysłowym tj. Maszynami. W konsekwencji Urządzenia peryferyjne korzystają z rozliczenia w ramach ulgi na robotyzację jako urządzenia i maszyny wskazane w art. 38eb ust. 2 pkt 1) lit. b) i c) Ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wprowadzono przepisy mające zdynamizować rozwój gospodarczy kraju poprzez system ulg podatkowych. Należy do nich m.in. tzw. „ulga na robotyzację” mającą na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej. Ulga polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie może przekroczyć 50% wysokości kosztów. Ulga została wprowadzona na 5 lat i obejmuje wydatki, które będą poniesione na robotyzację w latach 2022-2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022. W podatku dochodowym od osób prawnych odliczenie ma zastosowanie do kosztów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Regulację dotyczącą tej ulgi zawiera dodany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawy o CIT”) art. 38eb, który w ust. 1 stanowi, że:

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych,

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W świetle art. 38eb ust. 3 ww. ustawy:

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

W myśl art. 38eb ust. 4 ustawy o CIT:

Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1) jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2) pozycjonery jedno- i wieloosiowe;

3) tory jezdne;

4) słupowysięgniki;

5) obrotniki;

6) nastawniki;

7) stacje czyszczące;

8) stacje automatycznego ładowania;

9) stacje załadowcze lub odbiorcze;

10) złącza kolizyjne;

11) efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a) nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b) obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Stosownie do art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Maszyny stanowią roboty przemysłowe w rozumieniu art. 38eb Ustawy o CIT, które Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć w ramach ulgi, o której mowa w art. 38eb Ustawy o CIT (tzw. ulga na robotyzację) oraz czy wskazane przez Wnioskodawcę Urządzenia peryferyjne korzystają z rozliczenia w ramach ulgi, o której mowa w art. 38ed (winno być: art. 38eb) Ustawy o CIT.

Mając na względzie powyższe oraz przedstawione we wniosku i jego uzupełnieniu okoliczności sprawy stwierdzić należy, że skoro:

- wszystkie elementy wchodzące w skład Linii produkcyjnej są fabrycznie nowe,

- Maszyny są automatycznie sterowane w ten sposób, że samodzielnie wykonuje czynności nad materiałem wykorzystywanym w procesie produkcji okna,

- Maszyny wyposażone są w oprogramowanie przygotowane przez podmiot, który dostarczył Maszyny do Wnioskodawcy. Oprogramowanie dostarczone przez producenta odpowiedzialne jest za wykonywanie czynności z zakresu obsługi procesu docinania profili okiennych zgodnie z realizowanymi zamówieniami przez Spółkę. Oprogramowanie zintegrowane jest z programami produkcyjnymi obowiązującymi w Spółce, z których Maszyny pobierają parametry do zrealizowania zamówień i dokonują obróbki materiałów w taki sposób, aby możliwe było wyprodukowanie okna zgodnie z zamówieniem klienta,

- Maszyny są zaprojektowane w ten sposób, że mogą wykonać wiele czynności nad dostarczonym do niej materiałem, aby możliwe było dostosowanie profili do wymiarów, oraz parametrów produkowanych okien. Maszyny realizują czynności nad dostarczonym materiałem, aby mógł być on opracowany w sposób umożliwiający realizację zlecenia. Z uwagi na okoliczność, że Spółka ma w ofercie okna o różnych parametrach, profilach, kształtach, czy wymiarach Maszyny wykonują czynności nad dostarczonym materiałem według potrzeb dostosowanych do realizowanego projektu. Maszyny są maszynami stacjonarnymi, które wykonują czynności na przekazanych do niej materiałach,

- Maszyny i urządzenia posiadają 3 stopnie swobody ponieważ czynności nad dostarczonymi do nich elementami mogą być wykonywane w każdej płaszczyźnie,

- praca Maszyn monitorowana jest za pomocą czujników mechanicznych, optycznych oraz laserowych, które monitorują położenie materiału podlegającego obróbce oraz czynności wykonywane przez Maszyny,

- Maszyny wymieniają dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi oraz monitorującymi proces produkcji u Wnioskodawcy w celu zdalnego sterowania oraz monitorowania procesu produkcyjnego produktów stolarki okiennej. Maszyny są połączone z urządzeniami zarządzającymi procesem produkcji u Wnioskodawcy,

- Maszyny połączone są systemem informatycznym obowiązującym u przedsiębiorcy, który nadzoruje proces produkcji. Obowiązujący system teleinformatyczny odpowiedzialny jest za zarządzanie i optymalizację procesu produkcyjnego okien. Maszyny połączone są z systemem, który odpowiada za zarządzanie produkcją, planowanie produkcji oraz projektowanie produktów,

- Maszyny są zintegrowane z innymi maszynami w procesie produkcyjnym, ponieważ wykonują czynności bezpośrednio związane z procesem produkcyjnym podejmowanym przez inne urządzenia zintegrowane w ramach całej linii produkcyjnej,

to jako spełniające warunki określone w art. 38eb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą zostać uznane za robota przemysłowego, o którym mowa w tym przepisie.

Ponadto, jak zostało wskazane we wniosku, w latach podatkowych, w których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi na robotyzację osiągnie dochód z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych. Wnioskodawca nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej. Wydatki poniesione na nabycie Maszyn i urządzeń nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo skorzystać z tzw. ulgi na robotyzację, o której mowa w art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT w stosunku do ww. Maszyn.

Pamiętać jednak należy, że skoro ww. Maszyny stanowią środki trwałe Spółki, to kosztem uzyskania przychodu w ramach ww. ulgi będą odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków trwałych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT:

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, którą stanowi cena nabycia wskazana w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przepis art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi.

Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Możliwość skorzystania z tej ulgi należy wiązać z momentem, w którym odpis amortyzacyjny uznawany jest za koszt podatkowy, a nie z momentem wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym ww. ulga dotyczy odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

Zatem, w przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Maszyn w 2022 r., które stanowiły fabrycznie nowe aktywa, spełniające warunki określone w art. 38eb ustawy o CIT, w sytuacji osiągania przez Wnioskodawcę dochodów z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych składników majątku dokonane w latach 2022-2026 będą podlegały rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 jest prawidłowe.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest także kwestia ustalenia czy wskazane przez Wnioskodawcę Urządzenia peryferyjne korzystają z rozliczenia w ramach ulgi, o której mowa w art. 38eb ustawy o CIT.

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o CIT:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się koszty nabycia fabrycznie nowych: maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe).

Odnosząc się do wymienionych w powyższym przepisie maszyn i urządzeń, ustawodawca wskazuje na ich funkcjonalny związek z robotami przemysłowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ergonomii w miejscach gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem.

Wnioskodawca we wniosku zaznacza, że „wraz z Maszynami nabyte zostały inne rzeczy, funkcjonalnie związane z Maszynami a służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwu pracy w odniesieniu do stanowiska pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (dalej: „Urządzenia peryferyjne”) tj. bariery, ogrodzenie zabezpieczające, przekaźniki czy stoły odbiorcze”.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Urządzenia peryferyjne opisane we wniosku można zakwalifikować jako urządzenia wskazane w art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o CIT. Wskazane urządzenia mają na celu zapewnienie ergonomii i zabezpieczenie miejsca pracy, w którym dochodzi do kontaktu człowieka z Maszynami (wspomniane funkcje spełniają bariery, ogrodzenia zabezpieczające, przekaźniki oraz stoły odbiorcze).

W konsekwencji, koszty poniesione na zakup Urządzeń peryferyjnych (barier, ogrodzeń zabezpieczających, przekaźników i stołów odbiorczych) mogą zostać rozliczone w ramach ulgi na robotyzację, o której mowa w art. 38eb ustawy o CIT. Przy czym jak wskazano wyżej, skoro Urządzenia peryferyjne stanowią środki trwałe ujęte w ewidencji środków trwałych w 2022 r., to do kosztów w ramach ww. ulgi można zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków trwałych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanego przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00