Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.117.2023.1.AW

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z dnia 9 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "(…)" wpłynął 9 marca 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Powiat (…) (dalej: Powiat lub Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej również: VAT), zarejestrowanym jako podatnik czynny.

Powiat realizuje zadania własne, określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526).

Powiat (…) planuje realizację projektu "(…)" w ramach konkursu pn. "(…)".

W ramach ww. projektu Powiat stworzy ekopracownię "Laboratorium fizyczno- geograficzne" w budynku szkoły przy ul. (…), która będzie stanowić nowoczesne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań dla uczniów, w tym zainteresowań fizyką, geografią i ekologią. W pracowni będą wykorzystywane nowoczesne metody multimedialne oraz ciekawe formy nauczania( warsztaty, prelekcje, doświadczenia, badania naukowe).

Uczniowie szkoły bardzo często zdają egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym. W programie nauczania w zależności od zawodu uczniowie mają dodatkowe zajęcia z przedmiotów tj. świat fizyki, fizyka techniczna, fizyka teoretyczna- rozszerzające zagadnienia omawiane na przedmiocie fizyka w zakresie podstawowym.

Nowa pracownia pozwoli wzbogacić zajęcia przedmiotowe o eksperymenty, doświadczenia, obserwacje i obrazowanie omawianych zagadnień dzięki wizualizacji.

Pomieszczenie znajduje się na II piętrze budynku szkoły.

Pracownia będzie służyła uczniom do zgłębiania treści z zakresu podstawy programowej, jak i umożliwi im także rozwijanie własnych zainteresowań. Pracownia będzie przykładem jak dbać o środowisko. Nowoczesny sprzęt umożliwi przeprowadzanie szkoleń, a także przyswajanie nowych zagadnień w sposób intuicyjny. W ramach koła "(…)" uczniowie będą badać poziom zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody w środowisku lokalnym oraz uczestniczyć w różnych akcjach o charakterze ekologicznym, akcja "(…)", zbiórka nakrętek, baterii i elektryczności, zalesianie terenów ze współpracy z leśnikami.

Projekt przewiduje:

- zakup mebli do pracowni fizycznej (krzesła, ławki, biurko dla nauczyciela),

- możliwość zaciemnienia sali podczas projekcji,

- wymianę oświetlenia,

- zakup pomocy dydaktycznych ( skały i minerały, zegar słoneczny, globus fizyczny, globus polityczny, globus indukcyjny, anemometr, mikroskop biologiczny, multimedialny atlas),

- laptop,

- zestaw (...).

Nowa ekopracownia będzie także doskonałym miejscem na prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, wykładów przez pracowników wyższych uczelni ((…)) w ramach podpisanych porozumień o współpracy. Zajęcia będą szczególnym ułatwieniem zdobywania wiedzy dla uczniów z obszarów wiejskich, którzy stanowią niemal (…)% społeczności szkoły. Planowane są także zajęcia otwarte dla uczniów innych szkół, szczególnie szkół podstawowych, promujące postawy ekologiczne. Będą one dobrą okazją do poznania naszej szkoły oraz upowszechniania wiedzy z zakresu fizyki i geografii oraz ekologii.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2024 roku do czerwca 2024 roku

Źródłem finansowania projektu będą środki własne Powiatu oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (…).

Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od dnia 1 stycznia 2017 roku rozpoczęto wspólne rozliczanie podatku VAT z jednostkami.

Jedną z jednostek jest ww. (…). Sprawy z zakresu edukacji publicznej należą do zadań Powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1526 ). Po zakończeniu inwestycji zakres działalności nie ulegnie zmianie, jedynie zwiększy się standard użytkowanych pomieszczeń szkoły.

W związku z realizacją projektu, powiat nie będzie wykonywał żadnych odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. W szczególności Powiat nie będzie odpłatnie udostępniał pracowni ani zakupionego w ramach projektu wyposażenia.

Nabywane towary i usługi będą wykorzystywane przez (…) wyłącznie dla celów dydaktycznych w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej w szkole.

Pytanie

Czy Powiatowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu ekopracowni "(…)" w ramach konkursu: (…)?

Państwa stanowisko w sprawie

Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją Projektu.

Uzasadnienie:

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosowanie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W przypadku omawianej sprawy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Powiat nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizowanego ww. projektu.

Efekty powstałe w ramach ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Powiatu znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS).

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2022 r. sygn.: 0113-KDIPT1-2.4012.194.2022.1.Al DKIS wskazał, że "Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu w konkursie Nasze Ekologiczne Pracownie pn. "..." realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących m. ... w..., ponieważ-jak wynika z okoliczności sprawy - towary i usługi nabyte w ramach ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług".

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidulanej DKIS z dnia 05 maja 2022 roku, sygn.: 0113-KDIPT1-1.4012.192.2022.1.AK, w której Organ stwierdził, że: "Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na realizację konkursu Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w ..., Nasze ekologiczne pracownie - edycja 2023, ponieważ nabywane towary i usługi będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

Oraz w interpretacji indywidulanej DKIS z dnia 22 czerwca 2021 roku, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.312.2021.MW w której Organ stwierdził, że: "Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zdania polegającego na utworzeniu ekopracowni w Szkole Podstawowej..., ponieważ towary usługi nabyte w ramach realizacji ww. zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem

od towarów i usług".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT".

W myśl art. 86 ust. 1:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)nabycia towarów i usług,

b)dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

Z powołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Oznacza to, że w pozostałym zakresie, np. w zakresie zadań własnych nałożonych na powiat na podstawie odrębnych przepisów, jednostki samorządu terytorialnego nie występują jako podatnicy podatku VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że planują Państworealizację projektu pn. "(…)" w ramach konkursu pn. "(…)" w (…) w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (…). W ramach ww. projektu Powiat stworzy ekopracownię "(…)" w budynku szkoły przy ul. (…), która będzie stanowić nowoczesne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań dla uczniów, w tym zainteresowań fizyką, geografią i ekologią. Nowa pracownika pozwoli wzbogacić zajęcia przedmiotowe o eksperymenty, doświadczenia, obserwacje i obrazowanie omawianych zagadnień dzięki wizualizacji.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. projektu.

Jak wskazano już wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, dokonywaną przez dany podmiot w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przez podatnika.

W omawianej sprawie, jak wynika z jej opisu, związek taki nie wystąpi. Jak bowiem Państwo wskazali, Powiat nie będzie wykonywał żadnych odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Powiat nie będzie odpłatnie udostępniał pracowni ani zakupionego w ramach projektu wyposażenia. Nabywane towary i usługi będą wykorzystywane przez (…) wyłącznie dla celów dydaktycznych w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej w szkole. Tym samym czynności podejmowane przez Powiat w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą miały charakter publicznoprawny, co w tej sytuacji wyłącza Powiat z kategorii podatników podatku od towarów i usług.

W konsekwencji na niespełnienie ww. przesłanki warunkującej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (tj. Powiat w związku z nabyciem towarów i usług nie wystąpi w roli podatnika, który wykorzysta je do działalności opodatkowanej) nie mają Państwo możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "(…)".

Zatem Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Stosownie do art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "PPSA".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA),

albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00