Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 16-04-2024
TEMATY:
Artykuł aktualny na dzień 16-04-2024
TEMATY:
Data publikacji: 2023-07-31

Wybrane obowiązki dyrektora na początku roku szkolnego

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej i sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Wykonywanie funkcji wykonawczo-zarządzającej przez dyrektora szkoły przejawia się w kilku obszarach realizowania zadań statutowych. Z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny warto dokonać systematyzacji kilku z nich, w tym w sferze związanej z organizacją szkoły, sprawami kadrowymi, sprawami dotyczącymi uczniów oraz wykonywanym nadzorem pedagogicznym. 

 

Przygotowanie aneksu do arkusza organizacji szkoły

Pojęcie „arkusza organizacji szkoły” nie zostało wprost zdefiniowane w przepisach prawa oświatowego. Jak wynika z dorobku doktryny, Jest to podstawowy dokument planistyczny szkoły na przyszły rok szkolny, bez którego szkoła nie mogłaby prowadzić swojej działalności. Określa się nim szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Jest to dokument programowy, o charakterze wewnętrznym, niewpływający bezpośrednio na zakres uprawnień i obowiązków osób korzystających z usług szkoły, powstający w toku szeregu opracowań i analiz. Nie nosi zatem cech aktu administracji publicznej o charakterze władczym. Nie kreuje żadnych norm prawnych na zewnątrz aparatu samorządowej administracji publicznej. Jest aktem organizacyjnym skierowanym do wewnątrz struktury placówki oświatowej, a jej adresatami stają się w rzeczywistości tylko podmioty pozostające w jej strukturze (por. np. wyrok WSA w Warszawie z 14 lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Wa 2609/19). W świetle art. 110 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dalej: Prawo oświatowe), arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Dyrektor szkoły lub przedszkola nie posiada dowolności w zakresie opracowania tego dokumentu, lecz opracowuje arkusz organizacji, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00