Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
do 2020-06-30 info
Artykuł aktualny
do 2020-06-30 info
Data publikacji: 2020-01-17

Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2020

I. PODATKI

Ordynacja podatkowa

1. Zmiany od 1 stycznia 2020 r.

+ Identyfikacja podatników na portalu podatkowym

Zmiana wprowadzona z dniem 1 stycznia 2020 r. w art. 3f § 1 Ordynacji podatkowej w sensie formalnym dopuszcza możliwość stosowania nowych środków elektronicznej identyfikacji podatników, płatników, inkasentów, następców prawnych i osób trzecich - w przypadku korzystania przez nich z usług świadczonych w portalu podatkowym.

Technicznie - jak czytamy w uzasadnieniu - MF wyjaśnia, że:

MF

W brzmieniu art. 3f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dokonuje się zmiany mającej na celu dopuszczenie możliwości stosowania środków identyfikacji elektronicznej, wydanych w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w portalu podatkowym, w celu uwierzytelniania podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Według przepisów obowiązujących dotychczas identyfikacja podatnika na portalu wymagała użycia:

● kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo

● profilu zaufanego e-PUAP.

Od 1 stycznia 2020 r. dopuszczalnymi środkami identyfikacji elektronicznej podatników (płatników, inkasentów, osób trzecich i następców prawnych) są:

● kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online,

● profil zaufany,

● profil osobisty,

● inny środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

KOMENTARZ: Podatnicy oraz inne podmioty korzystające z usług portalu podatkowego zyskali nowe narzędzia dokonywania identyfikacji. Nowością jest tutaj przede wszystkim profil osobisty zapisany wewnątrz e-dowodu.

Profil osobisty to zapisany w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia. Dzięki tym danym administracja publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z usługi internetowej. Prawdziwość tych danych potwierdza certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia, zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

W związku z rozwojem i ciągłym poszerzaniem formuły elektronicznych kontaktów z urzędami oraz poszerzaniem obowiązków w zakresie elektronicznej sprawozdawczości podatkowej profil osobisty może stać się najbardziej dogodnym i powszechnym narzędziem identyfikacyjnym.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 3f ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

- Odpowiedzialność solidarna nabywcy towarów lub usług

Z dniem 1 stycznia 2020 r. do przepisów Ordynacji podatkowej dodano art. 117ba. Wprowadza on odpowiedzialność solidarną nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę. Za niezapłacony VAT solidarnie ze sprzedawcą odpowie też podmiot obowiązany do pobrania należności od nabywcy i przekazania tej należności dostawcy (czyli podmiot pośredniczący w dokonywaniu płatności). W obu przypadkach przesłanką wystąpienia odpowiedzialności solidarnej jest dokonanie przez nabywcę (lub pośrednika) zapłaty za dostawę/usługę na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT.

Odpowiedzialność solidarna za zaległości wystąpi zatem, jeżeli:

● sprzedawca i nabywca (lub pośrednik) są podatnikami VAT,

● dostawa towarów lub świadczenie usług były potwierdzone fakturą,

● zapłaty należności za dostawę towarów lub świadczenie usług dokonano przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT,

● z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (taki obowiązek występuje w przypadku transakcji przekraczającej 15 000 zł).

Nabywca (i pośrednik) nie odpowiedzą za zaległości sprzedawcy w przypadku, gdy:

● dokonali, co prawda, płatności na rachunek inny niż ujawniony w wykazie podatników VAT, ale

● złożyli zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Podmioty te nie poniosą również odpowiedzialności za zaległości sprzedawcy, jeżeli dokonają zapłaty z zastosowaniem tzw. mechanizmu podzielonej płatności (MPP) - art. 117bb Ordynacji podatkowej.

W przypadku dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie jest wymagane złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż wskazany w wykazie. Zawiadomienie jest wymagane, gdy zapłata została dokonana na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT i podatnik nie skorzystał z MPP.

Należy podkreślić, że zawiadomienie wyłączy odpowiedzialność solidarną tylko wówczas, gdy zostanie złożone w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (przy czym mają tu zastosowanie ogólne zasady obliczania upływu terminów odnoszące się przede wszystkim do dni wolnych oraz terminu nadania w placówce pocztowej).

W Ordynacji podatkowej ściśle określono elementy takiego zawiadomienia. Dodano również przepis upoważniający Ministra Finansów do określenia urzędowego wzoru takiego dokumentu. Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie określające wzór zawiadomienia. Weszło ono w życie 1 stycznia 2020 r. Jest to wzór oznaczony jako ZAW-NR - ZAWIADOMIENIE O ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI NA RACHUNEK INNY NIŻ ZAWARTY NA DZIEŃ ZLECENIA PRZELEWU W WYKAZIE PODMIOTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 96B UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zawiadomienie zawiera:

1) dane identyfikacyjne podatnika dokonującego zapłaty (numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - adres miejsca zamieszkania),

2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres),

3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności,

4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3 i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Dodajmy, że w przypadku powstania odpowiedzialności solidarnej organy podatkowe mają prawo do wydania decyzji o zabezpieczeniu zapłaty podatku na zasadach wynikających z art. 33 i art. 33b pkt 3 Ordynacji podatkowej.

KOMENTARZ: Zmiana nie jest korzystna dla podatników. Wprowadza nowe obowiązki pod rygorem odpowiedzialności za VAT niezapłacony przez sprzedawcę. Aby uniknąć odpowiedzialności, sprzedawca musi obecnie obowiązkowo sprawdzać numery rachunków swoich kontrahentów na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez MF i to na dzień zlecenia przelewu. Jeżeli okaże się, że:

● zapłacił na inny rachunek, a

● kontrahent nie zapłacił VAT od tej transakcji,

to fiskus będzie mógł wyegzekwować podatek od niego jako nabywcy niezależnie od tego, że podatek ten został przez niego wcześniej opłacony w cenie towaru/usługi.

Jeżeli już dojdzie do zapłaty na rachunek nieujawniony w wykazie, podatnik może się uwolnić od odpowiedzialności solidarnej w dwojaki sposób:

● zawiadamiając o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dokonania przelewu albo

● dokonując zapłaty w formule metody podzielonej płatności.

Regulacje wprowadzające odpowiedzialność solidarną zmuszają zatem podatników do podjęcia wielu czynności zabezpieczających de facto fiskalne interesy państwa z obawy przed przerzuceniem na nich odpowiedzialności za podatki nieopłacone przez inny podmiot.

Rozszerzają się również obowiązki dokumentacyjne, ponieważ podatnik powinien umieć udowodnić, że na dzień zlecenia przelewu rachunek widniał w wykazie (dokumentację taką można przechowywać w formie skanów lub wydruków).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 117ba, art. 117bb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

● rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2019 r. poz. 2530

+/- Mikrorachunek, czyli indywidualny rachunek podatnika

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy dokonują wpłaty PIT, CIT, VAT oraz wpłaty niepodatkowych należności budżetowych wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek). Od 1 stycznia 2020 r. nie funkcjonują już odrębne rachunki bankowe w poszczególnych urzędach skarbowych przeznaczone do gromadzenia wpłat na poszczególne rodzaje podatków.

Wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego ma wyeliminować uciążliwości związane z wyszukiwaniem właściwych numerów rachunków oraz usprawnić proces wydawania zaświadczeń o braku zaległości podatkowych.

W związku z wprowadzeniem jednego rachunku, na który podatnik dokonuje wpłaty różnych podatków, zostały zmodyfikowane zasady zaliczania wpłat na poczet należności podatkowych i zaległości podatkowych.

W przypadku zapłaty zobowiązania podatkowego wpłata jest zaliczana w pierwszej kolejności na poczet zobowiązania wskazanego przez podatnika (w PIT, CIT albo VAT). Gdy takiego wskazania zabraknie, wpłata zostanie zaliczona na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.

W przypadku wpłaty zaległości podatkowej wpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku. Jeżeli takiego wskazania zabraknie wpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Z przedstawionych zasad zaliczania wpłat na indywidualny rachunek podatkowy wynika, że podatnik może wskazać rodzaj podatku, na który dokonuje wpłaty zarówno przy zapłacie zobowiązania podatkowego, jak i wpłaty zaległości podatkowej. W przypadku wpłaty na poczet zaległości podatkowej wybór ten jest jednak ograniczony tylko do wskazania rodzaju podatku. Podatnik nie może wybrać, którą z zaległości wpłata ma zaspokoić. Wpłata na poczet zaległości zostanie zaliczona zawsze na poczet zaległości o najwcześniejszym terminie płatności.

Ponadto nadal obowiązują:

● zasada pierwszeństwa zaspokojenia kosztów upomnienia - jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonana wpłata nadal w pierwszej kolejności jest zaliczana na poczet tych kosztów,

● zasada kolejnego zaspokajania zaliczek - jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonana wpłata zaliczona zostanie na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności,

● zasada kolejnego zaspokajania rat - jeżeli na podatniku ciąży obowiązek zapłaty rat w związku z rozłożeniem podatku lub zaległości podatkowej na raty, wpłata jest zaliczana na poczet raty o najwcześniejszym terminie płatności.

KOMENTARZ: Wprowadzenie mikrorachunku ma uprościć samą czynność dokonywania przelewów. Wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego nie wpływa na ocenę statusu podatnika (jego wiarygodność) ani sposób dokonywania zwrotu nadpłat. W uzasadnieniu projektu ustawodawca zapewnił, że:

● indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego,

● indywidualny rachunek podatkowy nie zawiera historii wpłat podatników,

● zwroty nadpłat nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe, lecz tak jak dotychczas - na rachunki bankowe zgłoszone przez podmiot, zgodnie z ustawą z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji podatników i płatników.

W związku z tym podatnicy nie powinni się obawiać, że wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego ograniczy np. ich prawo do otrzymania nadpłaty albo zostanie wykorzystane przez fiskusa w innym celu, np. w mechanizmie typowania podatników do kontroli.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku wpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika. Jeżeli zatem wskazuję w przelewie na mikrorachunek, że:

● dokonuję wpłaty na podatek VAT, w którym nie mam zaległości, a jednocześnie

● posiadam zaległość podatkową w CIT,

to dokonana wpłata zostanie "z urzędu" zaliczona na zaległość w CIT. Taki zapis w zasadach zaliczania wpłat na mikrorachunku oznacza, że w praktyce od 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości, aby podatnik rozliczał terminowo jeden podatek, a miał zaległości w innym.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 61b, art. 62 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

+/- Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono zmiany w Ordynacji podatkowej dostosowujące treść przepisów Ordynacji podatkowej do zmian wprowadzonych w tytule ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

KOMENTARZ: Zmiana ma wyłącznie charakter techniczny i polega na zastąpieniu dotychczasowego tytułu ustawy o zarządzie sukcesyjnym tytułem "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw".

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 3 pkt 17, art. 7a § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

+ Prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w zapłacie

Szef Krajowej Administracji Skarbowej został zobowiązany do przekazywania Prezesowi UOKiK informacji o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych z transakcji handlowych.

Szef KAS powiadomi zatem Prezesa UOKiK o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień w zapłacie u podmiotów zobowiązanych do przesyłania JPK_VAT. Chodzi o prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w zapłacie kwot wynikających z faktur otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, za który to prawdopodobieństwo zostało ustalone.

Ordynacja stanowi, że prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień uznaje się za ustalone, jeżeli suma wartości świadczeń pieniężnych niezapłaconych przez dany podmiot w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury wynosi w okresie kolejnych trzech miesięcy co najmniej 2 000 000 zł.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień jest ustalane na podstawie danych, które posiadają organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień obejmuje dane:

● identyfikujące podmiot,

● wynikające z ewidencji VAT oraz

● wynikające z informacji o rachunkach w bankach lub SKOK-ach i dziennych zestawieniach transakcji przekazywanych Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową (o których mowa w art. 119zq),

dotyczące faktur zapłaconych po terminie 60 dni od dnia ich otrzymania.

Informacja o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień może obejmować również dodatkowe dane, jeżeli mogą one wpłynąć na zwiększenie skuteczności analizy prawdopodobieństwa, o której mowa w art. 13c ust. 3 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Informacja o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień jest przekazywana w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, za który ustalono to prawdopodobieństwo.

Ponadto Szef KAS został również zobowiązany do przekazania Prezesowi UOKiK ww. infor­macji na jego wniosek pod warunkiem, że są spełnione przesłanki prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień w zapłacie przekraczające 2 000 000 zł.

Sposób przekazywania informacji oraz danych na wniosek Prezesa UOKiK ma określić porozumienie między tymi organami.

W art. 293 § 2 pkt 11 Ordynacji podatkowej zapisano, że indywidualne dane zawarte w informacjach o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień objęte są tajemnicą skarbową.

KOMENTARZ: Zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej i nakładające na Szefa KAS obowiązek informowania Prezesa UOKiK o prawdopodobieństwie występowania u danego podmiotu opóźnień w zapłacie należności są efektem zmian wprowadzonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Od 1 stycznia 2020 r. ustawa ta nosi nazwę ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Oprócz nowej nazwy w ustawie tej pojawiła się instytucja ochrony wierzycieli przed nadmiernym opóźnianiem się przez dłużników z zapłatą. Jest to postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych prowadzone przez Prezesa UOKiK. Zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej dostosowują treść jej przepisów do rozwiązań wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i mają na celu umożliwienie prowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Z jednej strony Prezes UOKiK zyskał prawo do otrzymywania od Szefa KAS odpowiednich informacji (w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), a z drugiej strony na Szefa KAS musiały zostać nałożone stosowne obowiązki informacyjne (w Ordynacji podatkowej).

Wprowadzone procedury nie zwiększają obowiązków podatników, a mają się przyczynić do zmniejszenia liczby przypadków opóźniania się z zapłatą w transakcjach handlowych. Jeżeli w wyniku postępowania przed Prezesem UOKiK zostanie potwierdzone, że takie opóźnienia wystąpiły, dłużnik musi się liczyć z sankcjami finansowymi (karą pieniężną).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 293 § 2 pkt 11, art. 298, art. 299f ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

+ Informacje z akt spraw podatkowych dla centrów usług społecznych

Od 1 stycznia 2020 r. w art. 299 § 3 pkt 10 Ordynacji podatkowej zapisano, że organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych centrom usług społecznych. Chodzi o centra usług społecznych, o których mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818).

KOMENTARZ: Zmiana dostosowuje treść Ordynacji podatkowej do zmian wynikających z nowej ustawy o centrach usług społecznych i umożliwia im wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 299 § 3 pkt 10 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

2. Zmiany od 1 marca 2020 r.

+/- Odpowiedzialność członków zarządu w prostej spółce akcyjnej

Od 1 marca 2020 r. do polskiego porządku prawnego zostanie wprowadzony nowy rodzaj spółki kapitałowej. Jest to tzw. prosta spółka akcyjna. W związku z tym w Ordynacji podatkowej uwzględniono ten rodzaj spółki w przepisach o tzw. odpowiedzialności solidarnej członków zarządu spółek kapitałowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 116 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe prostej spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej w organizacji będą odpowiadać solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Zasady tej odpowiedzialności są takie same jak w przypadku członków zarządu pozostałych spółek kapitałowych. Mianowicie odpowiedzialność ta powstanie, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykaże, że:

1) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne albo

2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy.

W przypadku:

● gdy prosta spółka akcyjna w organizacji nie będzie posiadała zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowie jej pełnomocnik albo wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany.

● prostej spółki akcyjnej w organizacji, w której powołano radę dyrektorów, przepisy o odpowiedzialności solidarnej będą miały zastosowanie odpowiednio do dyrektorów i rady dyrektorów.

KOMENTARZ: Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzające odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe spółki, osób tworzących proste spółki akcyjne lub zarządzających takimi spółkami w swojej istocie są neutralne. Polegają one wyłącznie na poddaniu tych osób takiej samej odpowiedzialności za zaległości podatkowe, jaka jest stosowana w przypadku pozostałych spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnej) oraz spółek kapitałowych w organizacji.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 116 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

3. Zmiany od 1 kwietnia 2020 r.

+/- JPK_VAT - poza Ordynacją

Od 1 kwietnia 2020 r. z Ordynacji podatkowej zostaną wykreślone przepisy art. 82 § 1b oraz § 2d. Na ich podstawie podatnicy VAT są obowiązani do przekazywania Szefowi KAS informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT. Uchylenie tych przepisów Ordynacji podatkowej nie oznacza jednak, że na podatnikach nie ciąży już ten obowiązek. Nadal będą mieli obowiązek przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie pliku JPK, z tym że obowiązek ten będzie wynikał z przepisów ustawy o VAT. Warto zauważyć, że podatnicy mają wraz z ewidencją składać również deklaracje VAT - w formie jednego pliku JPK. Obowiązek ten obejmie początkowo - od 1 kwietnia 2020 r. - tylko największych podatników, ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00