Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. II GSK 233/15

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia NSA Joanna Zabłocka (spr.) Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Protokolant Ilona Szczepańska po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M.T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 17 września 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 512/14 w sprawie ze skargi M.T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w S. do ponownego rozpoznania, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. na rzecz M.T. 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego .

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. wyrokiem z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 512/14 oddalił skargę M.T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] marca 2014 r. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

Prezydent Miasta S., będący jednocześnie wierzycielem i organem egzekucyjnym, po uprzednim doręczeniu upomnienia nr [...] z dnia [...] października 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.; dalej: u.d.p.) i dwóch uchwał Rady Miasta S.: [...] z dnia [...] listopada 2007 r. oraz [...] z dnia [...] grudnia 2007 r. wystawił wobec M.T. (dalej: skarżąca, strona) w dniu 19 marca 2013 r. dziewięć tytułów wykonawczych.

Skarżąca pismem z dnia [...] czerwca 2010 r. zwróciła się o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego stosownie do treści art. 35 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 ze zm., dalej: u.p.e.a.) oraz wniosła zarzut prowadzenia egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny, bowiem właściwym organem egzekucyjnym w sprawie powinien być Naczelnik Urzędu Skarbowego w S., a nie Prezydent Miasta S. oraz zarzut nieistnienia obowiązku opłaty za parkowanie. W ocenie skarżącej z art. 13b ust. 1 u.d.p. wynika jednoznacznie, że opłaty pobiera się tylko w strefie płatnego parkowania i tylko w wyznaczonych miejscach.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00