Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2016 r., sygn. III PK 30/16

Za okres zwolnienia pracownika bez jego zgody i podstawy ustawowej przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (przed wejściem w życie art. 362 k.p.), pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie urlopowe (art.

1. Za okres zwolnienia pracownika bez jego zgody i podstawy ustawowej przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (przed wejściem w życie art. 362 k.p.), pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie urlopowe (art. 172 k.p. i § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Dz. U. Nr 2, poz. 14 ze zm.). W takiej sytuacji nie miał zastosowania art. 81 § 1 k.p.

2. Tak zwana premia uznaniowa, wypłacana pracownikowi systematycznie przez dłuższy okres za zwykłe wykonywanie obowiązków pracowniczych, a więc w szczególności za sumienne i staranne wykonywanie pracy (art. 100 § 1 k.p.), w oderwaniu od przesłanek nagrody określonych w art. 105 k.p. (wzorowego wypełniania obowiązków, przejawiania inicjatywy w pracy i podnoszenia jej wydajności oraz jakości przyczyniającego się szczególnie do wykonywania zadań zakładu), stanowi składnik wynagrodzenia za pracę, w szczególności wynagrodzenia urlopowego.

3. Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, jeżeli w ogóle nie ustalono, jakie były przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub ujawnione przyczyny nie dotyczyły łączącego strony stosunku pracy, chyba że pracodawca udowodni, iż przyczyną wypowiedzenia były okoliczności dotyczące pracownika (art. 10 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1474).

Biuletyn SN Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych nr 10-12/2016

Sąd Najwyższy w składzie:

Prezes SN Józef Iwulski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Dawid Miąsik

SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

w sprawie z powództwa A. K. przeciwko N. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. o odszkodowanie, odprawę i wynagrodzenie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 5 grudnia 2016 r., skarg kasacyjnych powódki i strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt VII Pa (...),

1. oddala skargę kasacyjną strony pozwanej,

2. w uwzględnieniu skargi kasacyjnej powódki uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I w zakresie oddalającym apelację powódki oraz w punkcie II i w tej części przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu - Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powódka A. K. po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa wniesionego przeciwko pozwanej N. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. domagała się zasądzenia od pozwanej spółki: 1) 17.171,10 zł - tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, 2) 11.447,40 zł - tytułem odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika oraz 3) 13.538,46 zł - tytułem zaległego wynagrodzenia za pracę.

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2015 r., VII P (...), Sąd Rejonowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L.: 1) uwzględnił powództwo w zakresie obejmującym roszczenia o odszkodowanie oraz odprawę i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki dochodzone pozwem kwoty tych należności głównych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 lutego 2014 r. do dnia zapłaty; 2) w pozostałej części oddalił powództwo oraz 3) orzekł o kosztach procesu i rygorze natychmiastowej wykonalności.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że powódka była zatrudniona w pozwanej spółce na stanowisku księgowej od 1 lutego 2008 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia 31 stycznia 2011 r. Zgodnie z umową powódce przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1.126 zł netto, a dodatkowo mogła otrzymywać od pracodawcy "premię uznaniową". W trakcie zatrudnienia pozwany pracodawca wypłacał powódce umówione wynagrodzenie (minimalne) powiększone o kwoty "premii uznaniowej". Po dniu 31 stycznia 2011 r. powódka nadal świadczyła pracę w pozwanej spółce na dotychczasowych zasadach, chociaż strony nie podpisały kolejnej umowy o pracę, która planowo miała obowiązywać od 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2014 r. W trakcie zatrudnienia u strony pozwanej powódka, poza wykonywaniem czynności przypisanych do jej stanowiska służbowego, prowadziła również obsługę księgową spółki jawnej, której wspólnikami byli J. N. i B. N. (będący jednocześnie wspólnikami pozwanego pracodawcy). W dniu 4 kwietnia 2013 r. pracodawca złożył powódce ustne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Następnie w dniu ...

Zobacz także
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00