Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 01.06.2020, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.66.2020.3.MK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

W zakresie zastosowania art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

w zakresie zastosowania art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 lutego 2020 r. (data wpływu 18 lutego 2020 r.), uzupełnionym 20 maja 2020 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy w związku z dokonaniem płatności na rachunek inny niż ujęty w Wykazie, w okolicznościach uzasadniających nałożenie sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, Spółka jest zobowiązana do składania Zawiadomienia po każdym zleceniu płatności na ten sam rachunek czy też
  • w części dotyczącej płatności dokonywanych w tym samym oraz w różnych dniach jest prawidłowe,
  • w pozostałej części jest nieprawidłowe,
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 • czy w związku z dokonaniem płatności na rachunek inny niż ujęty w Wykazie, w okolicznościach uzasadniających nałożenie sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop Spółka, dla uniknięcia tych sankcji, może złożyć Zawiadomienie przed dniem zlecenia płatności na taki rachunek jest nieprawidłowe, (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 • czy w przypadku złożenia Zawiadomienia generowanego i wysyłanego w ramach ustalonego procesu zgłaszania płatności, w odniesieniu do płatności na rachunek widniejący już w Wykazie, w przypadku jego późniejszego usunięcia z Wykazu, Spółka uniknie sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop jest nieprawidłowe, (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
 • czy w przypadku gdy Spółka otrzyma od Banku lub SKOKu potwierdzenie - w dowolnej formie - że dany rachunek nie stanowi rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, bo jest to rachunek gospodarki własnej lub rachunek cesyjny, Spółka dokonując płatności na taki rachunek nie poniesie negatywnych konsekwencji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, mimo iż rachunek ten nie będzie ujawniony w Wykazie jest prawidłowe (pytanie oznaczone we wniosku nr 8).

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 maja 2020 r. Znak: 0113-KDIPT1-1.4012.137.2020.2.ŻR, 0111-KDIB2-1.4010.66.2020.2.MK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 maja 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka należy do międzynarodowej grupy podmiotów zarządzających siecią sklepów A. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski jako czynny podatnik VAT.

Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje nabycia towarów i usług, za które reguluje zobowiązania na rachunki bankowe kontrahentów lub na rachunki bankowe faktorów. Od 1 września 2019 r. Spółka dokonuje weryfikacji statusu kontrahentów w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy VAT (Wykaz).

Spółka dokonuje również płatności na rzecz faktorów, w związku z przeniesieniem przez dostawcę lub usługodawcę praw do wierzytelności za dostawę towarów lub świadczenie usług na faktora.

Ponadto analiza charakteru części płatności wskazuje, iż płatności realizowane są również na rachunki gospodarki własnej Banków i SKOKów, które są wykorzystywane do dokonywania ich rozliczeń własnych, związanych ze sprzedażą towarów i usług, jak również do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez Bank/SKOK wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności), świadczenia usług finansowych lub są wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności faktoringowej.

W związku z dokonywaniem płatności dochodzi do sytuacji, gdy Spółka dokonuje zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie. W takiej sytuacji Spółka składa zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu na formularzu ZAW-NR, stosownie do art. 117ba Ordynacji podatkowej (Zawiadomienie).

Także w związku z regulowaniem należności w przyszłości może dochodzić do realizowania płatności na rachunki inne niż ujawnione w Wykazie. Spółka planuje zautomatyzowanie procesu wysyłania Zawiadomień.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 14 maja 2020 r. Wnioskodawca wskazał, że jednorazowa wartość transakcji, o których mowa w opisie sprawy, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, może przekraczać 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym dla transakcji w walutach obcych przeliczoną na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Spółka wskazuje, że kontrahenci oraz faktorzy, na rzecz których dokonuje oraz będzie dokonywała w przyszłości płatności z tytułu nabycia towarów i usług mogą stanowić podmioty:

 1. w odniesieniu, do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
 2. zarejestrowane jako podatnicy VAT, w tym podmioty, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Spółka zauważa, że co do zasady opis stanu faktycznego dotyczy składania Zawiadomień w odniesieniu do rachunków nieujawnionych w Wykazie przez dostawców towarów lub usługodawców zarejestrowanych na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Jednak jak wskazano w uzasadnieniu wniosku o wydanie interpretacji, może dochodzić do sytuacji, w której:

 1. Spółka dokona jednorazowego Zawiadomienia o rachunku nieujętym w Wykazie w odniesieniu do rachunku kontrahenta posiadającego status podatnika czynnego, po czym dokona kolejnych płatności na ten rachunek, mimo możliwej zmiany statusu kontrahenta w Wykazie;
 2. Spółka dokona Zawiadomienia o rachunku nieujętym w Wykazie przed zleceniem płatności w odniesieniu do kontrahenta posiadającego status podatnika czynnego, natomiast płatność w terminie późniejszym zostanie zrealizowana na ten rachunek, mimo możliwej zmiany statusu kontrahenta w Wykazie.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 14 maja 2020 r.):

 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z dokonaniem płatności na rachunek inny niż ujęty w Wykazie, w okolicznościach uzasadniających nałożenie sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do składania Zawiadomienia po każdym zleceniu płatności na ten rachunek czy też wystarczy jednorazowe dokonanie Zawiadomienia niezależnie od tego (i.) czy te płatności były dokonywane w tym samym czy w różnych dniach, (ii.) na rzecz tego samego czy też na rzecz różnych podmiotów oraz (iii.) niezależnie od późniejszych zmian w statusie kontrahenta (czynny, zwolniony, niezarejestrowany) i rachunku (nieujęty w Wykazie, ujęty w Wykazie) i rachunku w Wykazie?
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z dokonaniem płatności na rachunek inny niż ujęty w Wykazie, w okolicznościach uzasadniających nałożenie sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT Spółka - dla uniknięcia tych sankcji - może złożyć Zawiadomienie przed dniem zlecenia płatności na taki rachunek?
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, ...
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00