Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 05-12-2022
Artykuł aktualny
na dzień 05-12-2022
Data publikacji: 2022-01-05

Nowe zasady zwrotów VAT w 2022 r.

Jednym z dwóch sposobów dysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym jest wykazanie kwoty nadwyżki do zwrotu na rachunek bankowy. Jest to tzw. zwrot bezpośredni. Drugi sposób to przeniesienie jej do rozliczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych (zwrot pośredni). Jednak nas interesuje ten pierwszy sposób. Dlatego w niniejszym artykule omówimy zasady zwrotu VAT bezpośredniego na rachunek podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które obowiązują w 2022 r.

Zobacz również:

Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2022>>

E-faktury ustrukturyzowane w 2022 r.>>>

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje>>>

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności i korzystanie z rachunku VAT - aktualne problemy>>>

Zobacz pełne wydanie BIULETYNU VAT>>>

1. Zasady uzyskania zwrotu na rachunek bankowy

        Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, to podatnikom przysługuje prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W celu skorzystania ze zwrotu VAT podatnicy wykazują nadwyżkę kwoty podatku naliczonego nad należnym:

 • najpierw w polu P_53 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT,
 • następnie tę kwotę lub jej część w polu P_54 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT,

a na końcu wskazują termin dokonania zwrotu poprzez wpisanie „tak” w jednym z pól P_540 - P_58 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT lub wnoszą o zaliczenie zwrotu lub części zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych poprzez wypełnienie pól P_59-P_60 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT.

 

1.1.  Rozpoczęcie biegu terminu zwrotu

Bieg terminu zwrotu VAT co do zasady rozpoczyna się z dniem wpływu deklaracji VAT do urzędu skarbowego (zob. wyrok NSA z 1 lutego 2000 r., sygn. akt III SA 213/99).

Wyjątek od tej zasady ma miejsce, jeżeli zwrot VAT wynika z korekty deklaracji. Wówczas rozpoczęcie biegu terminu zwrotu ma miejsce z dniem wpływu skorygowanej deklaracji VAT, a nie z dniem wpływu pierwotnej deklaracji do urzędu skarbowego (zob. przykładowo wyrok NSA z 21 września 2011 r., sygn. akt I FSK 1398/10, czy wyrok WSA w Gdańsku z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 397/16).

 

WAŻNE!

Bieg terminu zwrotu VAT rozpoczyna się z dniem wpływu deklaracji VAT do urzędu skarbowego. A jeżeli zwrot VAT wynika z korekty deklaracji, wówczas rozpoczęcie biegu terminu zwrotu ma miejsce z dniem wpływu skorygowanej deklaracji VAT.

 

 

Deklaracjami VAT są obecnie części deklaracyjne plików JPK_VAT. W konsekwencji skorygowanie części deklaracyjnej pliku JPK_VAT (także łącznie z częścią ewidencyjną) przed upływem terminu zwrotu (także przedłużonego) skutkuje tym, że termin zwrotu rozpoczyna bieg od początku.

Z Broszury informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją wynika przy tym, że:

 1. w przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja,
 2. w przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja,
 3. w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja.

    

Zdaniem autora za równoznaczne z korektą części deklaracyjnej (deklaracji VAT) uznać w tej sytuacji należy przesłanie po raz kolejny pliku JPK_VAT (z wartością 2 w polu CelZlozenia) z dokonaniem przynajmniej jednej zmiany w elemencie Deklaracja. Jeżeli żadna zmiana w elemencie Deklaracja nie została dokonana, korekty pliku JPK_VAT nie można uznać za korektę deklaracji VAT.

Dotyczy to sytuacji, gdy zmiana lub zmiany zostały dokonane wyłącznie w elemencie Ewidencja, ale również gdy zmiana lub zmiany zostały dokonane wyłącznie w elementach Naglowek lub Podmiot1, względnie wyłącznie w elementach Naglowek lub Podmiot1 oraz Ewidencja. Zmian w elementach Naglowek oraz Podmiot1 nie można bowiem uznać za dokonanie korekty części deklaracyjnej (deklaracji VAT), gdyż przyjęcie takiego stanowiska wyłączałoby możliwość dokonania korekty pliku JPK_VAT bez dokonania korekty części deklaracyjnej.

 

1.2. Odsetki od nieterminowego zwrotu

Różnicę podatku, niezwróconą przez organ podatkowy w terminie, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej (art. 87 ust. 7 ustawy o VAT). Oprocentowanie to przysługuje w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych (art. 78 § 1 Ordynacji podatkowej). Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszcza Minister Finansów (art. 56d Ordynacji podatkowej). Stawka ta wynosi 8% w stosunku rocznym.

 

1.3. Zwrot VAT po rozwiązaniu spółki, zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną lub likwidacji osoby prawnej

            W przypadku zwrotu wynikającego z ostatniej deklaracji złożonej przez rozwiązaną spółkę cywilną lub osobową albo osobę fizyczną, która zaprzestała wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwrot VAT jest dokonywany na zasadach określonych przepisami art. 14 ustawy o VAT.

W przypadku osób prawnych oraz innych niż wskazane spółki jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej nie ma podobnych przepisów. Zdarzyć się przy tym może, że przed otrzymaniem zwrotu VAT podatnicy tacy przestają istnieć. Zdaniem organów podatkowych skutkuje to niemożnością dokonania zwrotu ze względu na brak uprawnionego podmiotu (podatnika).

Zdaniem autora jest to stanowisko nieprawidłowe, gdyż dopóki istnieje rachunek bankowy zgłoszony przez podatnika (nawet jeśli jest to już nieistniejący podatnik), zwrot VAT na taki rachunek powinien być przez organy podatkowe dokonywany. Natomiast likwidacja takiego rachunku kończy możliwość dokonania zwrotu VAT wymienionym podmiotom, chyba że istnieje następca lub następcy podatkowi, którzy wstąpili w prawa i obowiązki zlikwidowanego podatnika.

 

2. Terminy zwrotu VAT w 2022 r.

Co do zasady, zwrot VAT przysługuje w terminie 60 dni (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT). W przypadku korzystania ze zwrotu w tym terminie należy wpisać „1” (co oznacza „tak”) w polu P_ 57 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT.

Oprócz terminu standardowego przepisy VAT przewidują trzy szczególne terminy zwrotu VAT (przy czym dwa z tych terminów są nowościami roku 2022), tj. zwrot VAT w terminie:

 • 15 dni od dnia złożenia deklaracji VAT lub korekty tej deklaracji - w tym terminie zwrot różnicy VAT mogą otrzymać tzw. podatnicy bezgotówkowi  (art. 87 ust. 6d-6i ustawy o VAT), przy czym ze zwrotu w tym terminie korzystać można tylko w stosunku do zwrotów VAT powstałych w okresach rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2022 r. (art. 77 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 2105 ze zm.),
 • 25 dni od dnia złożenia rozliczenia - w tym terminie zwrot różnicy VAT otrzymać mogą podatnicy wykazujący w deklaracjach VAT przede wszystkim uregulowane faktury (zob. art. 87 ust. 6 ustawy o VAT) oraz podatnicy wykazujący różnicę VAT do zwrotu na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a ustawy o VAT),
 • 40 dni od dnia złożenia rozliczenia - w terminie tym zwrot różnicy VAT mogą otrzymać podatnicy wystawiający wyłącznie faktury ustrukturyzowane (art. 87 ust. 5b ustawy o VAT), przy czym ze zwrotu w tym terminie korzystać można tylko w stosunku do zwrotów VAT powstałych w okresach rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2022 r. (art. 6 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 2076).

 

2.1. Zwrot VAT w terminie 15 dni

Z początkiem 2022 r. weszły w życie zmiany mające na celu popularyzację obrotu bezgotówkowego, w tym możliwość otrzymywania zwrotu VAT w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin złożenia deklaracji, lub od dnia złożenia korekty deklaracji (art. 87 ust. 6d ustawy o VAT). W przypadku korzystania ze zwrotu w tym terminie należy wpisać „1” (co oznacza „tak”) w polu P_540 części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K.

 

2.1.1.Warunki zwrotu różnicy VAT w terminie 15 dni

Ze zwrotu VAT w terminie 15 dni korzystać mogą podatnicy spełniający łącznie dziesięć wynikających z przepisów art. 87 ust. 6e ustawy o VAT warunków (zob. tabelę). Spełnienie tych warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 87 ust. 6i ustawy o VAT).

 

Warunki zwrotu w terminie 15 dni

Lp.

Warunek

1.

w trzech poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online w całkowitej wartości sprzedaży brutto był u podatnika nie niższy niż 80%

2.

w trzech poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych z tytułu sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż:

 • 65% - od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (art. 146k ust. 1 ustawy o VAT),
 • 80% - od 1 stycznia 2024 r.

3.

przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących online, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 000 zł

4.

wykazana przez podatnika kwota zwrotu nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących online

5.

kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł

6.

podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia (warunek nie dotyczy sytuacji, gdy zwrot wynika ze złożenia korekty deklaracji po upływie terminu do złożenia deklaracji)

7.

podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

8.

podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT w ramach pliku JPK_VAT

9.

podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących online

10.

podatnik przez kolejne trzy miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek wskazany na tzw. białej liście

 

2.1.2. Otrzymywanie płatności przy użyciu instrumentów płatniczych

 

Ze zwrotu różnicy VAT w terminie 15 dni korzystać mogą podatnicy spełniający określone przepisami warunki, w tym warunek odpowiednio wysokiego udziału otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych.

Definicja

Instrumentem płatniczym jest zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego (zob. art. 2 pkt 10 ustawy o usługach płatniczych), czyli do złożenia oświadczenia płatnika lub odbiorcy skierowanego do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej (zob. art. 2 pkt 36 ustawy o usługach płatniczych).

    

Warunek ten nie oznacza, że ze zwrotu VAT w terminie 15 dni mogą korzystać wyłącznie podatnicy posiadający terminale płatnicze. Płatnością z wykorzystaniem instrumentu płatniczego jest bowiem między innymi płatność dokonana przelewem. Przytoczona definicja instrumentu płatniczego - jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wprowadzającej omawiane przepisy:

(…) jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego (nie dotyczy to innych form płatności niż bezgotówkowe), bez wskazywania czy też rozróżniania konkretnych urządzeń, technologii itp. (…) Wydaje się więc, że zaproponowany kształt przepisu umożliwi objęcie wszelkich form rozliczeń bezgotówkowych, które na kasie mogłyby zostać zakwalifikowane w kategoriach „przelew”, „płatności mobilne”, „karta”, a więc zarówno płatności dokonywanych bez użycia terminala POS, za pomocą polecenia przelewu, kart płatniczych oraz aplikacji płatniczych oraz transakcji inicjowanych na terminalu za pomocą karty lub innych instrumentów mobilnych (aplikacji płatniczych).

 

2.2. Zwrot VAT w terminie 25 dni na wskazany przez podatnika rachunek bankowy

Na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT podatnikom przysługuje prawo do otrzymywania zwrotu różnicy VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. W przypadku korzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni należy wpisać „1” (co oznacza „tak”) w polu P_56 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT.

 

2.2.1. Warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni

Prawo do otrzymywania zwrotu VAT w terminie 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT przysługuje podatnikom, w których przypadku spełnionych jest łącznie sześć warunków.

 

Warunki skrócenia terminu zwrotu różnicy VAT do 25 dni

Lp.

Warunki

1.

kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikają wyłącznie z określonych przepisami faktur, dokumentów i czynności (z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji), tj. z:

 • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym;
 • faktur innych niż wymienione w powyższym punkcie, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł;
 • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, wymienionych w art. 33 ust. 2-3 oraz art. 34 ustawy o VAT, które zostały przez podatnika zapłacone;
 • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

2.

kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł

3.

podatnik złożył w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności w poz. 1 lit. a (tj. należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym)

4.

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dany okres rozliczeniowy był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

5.

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dany okres rozliczeniowy składał deklaracje VAT, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT

6.

nie ma zastosowania art. 87 ust. 6c ustawy o VAT, według którego prawo do zwrotu nie przysługuje, gdy podatnik nie umożliwił płatności bezgotówkowych wbrew obowiązkowi (zob. 2.2.2 Pozbawienie prawa do zwrotu VAT w terminie 25 dni)

 

2.2.2. Pozbawienie prawa do zwrotu VAT w terminie 25 dni

Od 1 stycznia 2022 r. na przedsiębiorców został nałożony obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (zob. pkt 2.1.2). Możliwość dokonania zapłaty przy użyciu takiego instrumentu powinna istnieć w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności:

 • w lokalu,
 • poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego (art. 19a ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców).

 

Podatnicy naruszający obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych nie mogą korzystać z dwóch przewidzianych przepisami VAT preferencji. Przede wszystkim nie mogą otrzymywać zwrotu VAT w skróconym do 25 dni terminie (art. 87 ust. 6c ustawy o VAT). Wyłączenie to obowiązuje w okresie rozliczeniowym, w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone, oraz w sześciu kolejnych okresach rozliczeniowych.

 

Przykład

W marcu 2022 r. zostanie stwierdzone, że podatnik składający deklaracje VAT za okresy miesięczne nie zapewnił możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego. W tej sytuacji podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6c ustawy o VAT za miesiące od marca do września 2022 r.

 

Konsekwencją stwierdzenia naruszenia wskazanego obowiązku jest również utrata prawa do składania deklaracji kwartalnych (art. 99 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT). Dlatego sześcioma kolejnymi okresami rozliczeniowymi wyłączenia stosowania art. 87 ust. 6 ustawy o VAT są zawsze miesiące. Natomiast pierwszym okresem rozliczeniowym stosowania tego wyłączenia jest czasem kwartał.

 

Przykład

W II kwartale 2022 r. stwierdzone zostanie, że podatnik składający deklaracje VAT za okresy kwartalne nie zapewnił możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego. Jeżeli nastąpi to:

 1. w kwietniu 2022 r. - podatnikowi temu nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6c ustawy o VAT za miesiące od kwietnia do października 2022 r.,

 2. w maju 2022 r. - podatnikowi termu nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6c ustawy o VAT za miesiące od maja do listopada 2022 r.,

 3. we czerwcu 2022 r. - podatnikowi termu nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6c ustawy o VAT w II kwartale 2022 r. oraz za miesiące od lipca do grudnia 2022 r.

 

WAŻNE!

Podatnicy naruszający obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego:

•    nie mogą otrzymywać zwrotu VAT w skróconym do 25 dni terminie,

•    tracą prawo do składania deklaracji kwartalnych.

 

2.3.Zwrot VAT w terminie 25 dni na rachunek VAT

Na podstawie art. 87 ust. 6a ustawy o VAT podatnicy mogą otrzymywać zwrot różnicy VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, na posiadany rachunek VAT. Uprawnienie to przysługuje bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków. Jedyne, co jest konieczne, to wniosek podatnika zawarty w złożonej deklaracji VAT. W praktyce wniosek ten składany jest obecnie poprzez wpisanie „1” w polu P_55 części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K.

Zwrot na rachunek VAT dokonywany jest przez urząd skarbowy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu. Z art. 87 ust. 6b ustawy o VAT wynika, że zamiast „zwykłych” danych komunikat ten wskazuje:

 • kwotę odpowiadającą zwracanej różnicy podatku,
 • okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot,
 • numer VAT podatnika.

     

Prawo do korzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni na rachunek VAT nie jest uzależnione od opłacania faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W konsekwencji ze zwrotu tego korzystać mogą nawet podatnicy, którzy nie opłacili żadnej faktury z wykorzystaniem tego mechanizmu. Potwierdza to Ministerstwo Finansów, na którego stronach internetowych można przeczytać, że:

(…) aby wystąpić o zwrot na rachunek VAT, podatnik nie musi dokonywać płatności w MPP.

 

Z przepisów dotyczących zwrotu VAT na rachunek VAT nie wynika odpowiednie stosowanie przepisów art. 87 ust. 2 zdanie drugie i trzecie ustawy o VAT. Powoduje to, że wynikający z art. 87 ust. 6a ustawy o VAT termin zwrotu na rachunek VAT nie może zostać przez naczelnika urzędu skarbowego przedłużony (co potwierdza Ministerstwo Finansów - zob. przykładowo stanowiące odpowiedź na interpelację poselską nr 18899 pismo z 21 lutego 2018 r., sygn. PT8.054.12.2018.TXZ.83E).

 

2.4. Zwrot różnicy VAT w terminie 40 dni

Od 1 stycznia 2022 r. istnieje możliwość wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Są to faktury wystawiane przy wykorzystaniu udostępnionego wzoru za pośrednictwem tzw. Krajowego Systemu e-Faktur.

Jedną z korzyści płynących z wystawiania faktur ustrukturyzowanych jest możliwość otrzymywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w skróconym do 40 dni terminie. Możliwość ta istnieje, jeżeli łącznie spełnionych jest pięć warunków (zob. tabelę). Spełnienie tych warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa KAS (art. 87 ust. 5b-5d ustawy o VAT). Aby uzyskać taki zwrot, wpisujemy "1" w polu P_560 części deklaracyjnej JPK_VAT.

 

Warunki otrzymywania zwrotu różnicy VAT w terminie 40 dni

Lp.

Zwrot VAT w terminie 40 dni przysługuje pod warunkiem, że:

Uwagi

1.

podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane w celu udokumentowania:

 • sprzedaży, a także dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT (chodzi o sprzedaż zagraniczną, w której przypadku zastosowanie mają polskie przepisy o wystawianiu faktur), na rzecz innych podatników podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami,
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury unijnej dotyczącej niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług,

otrzymanej całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności (w zakresie, w jakim faktury takie dotyczą otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, uwzględnionych w rozliczeniu podatnika za dany okres rozliczeniowy)

prawa do uzyskania zwrotu w terminie 40 dni nie wyłącza wystawianie w danym okresie rozliczeniowym innych niż ustrukturyzowane faktur, jeżeli są to wyłącznie:

 • „zwykłe” faktury wystawiane ze względu na brak zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, lub
 • paragony z NIP nabywcy stanowiące jednocześnie tzw. faktury uproszczone

2.

kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł

-

3.

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

-

4.

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT

-

5.

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (czyli wskazany na tzw. białej liście).

-

 

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00